Novinky z finančnej správy, vydanie 1/ 2015

View this email in your browser


V roku 2015 Vám, naši odberatelia, želáme veľa úspešných dní naplnených zdravím a šťastím. Našou snahou je, aby ste nám zachovali svoju priazeň a informácie, ktoré Vám budeme znovu pravidelne prinášať, boli prospešné pri budovaní dôvery a prehlbovaní vzájomnej komunikácie.

 


Ako s nami komunikovať

Existuje niekoľko spôsobov ako komunikovať s našou organizáciou. Najčastejšie klienti využívajú infolinku 048 /4317  222. Mailovú komunikáciu zabezpečujeme prostredníctvom aplikácie Live Agent. Sťažnosti a podnety prijímame na viacerých emailových adresách. Podnety týkajúce sa trestnej činnosti v oblasti DPH, spotrebných daní, ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva prevezmeme na zelenej linke +421 (800) 110110. Naša poštová adresa je Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica.

 

 

 


Zásielka podozrivých
parfumov sa na trh už nedostane

 

Trnavskí colníci v spolupráci s colníkmi Kriminálneho úradu finančnej správy odhalili koncom decembra takmer 14 000 parfumov, pri ktorých vzniklo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva ochranných známok svetoznámych značiek. Odhadovaná škoda bola predbežne vyčíslená na 600 000 eur. Colníci v rámci výkonu colného dohľadu skontrolovali zásielku z Číny, ktorá podľa prepravných dokladov mala skončiť na európskom trhu. Počas kontroly nadobudli podozrenie, že sa v nej nachádzajú napodobeniny parfumov svetoznámych značiek. Colníci preto zadržali 13 920 parfumov, pri ktorých vzniklo podozrenie, že sú reprodukciami ochranných známok DIOR, CHANEL, LACOSTE, GUCCI, Davidoff, HERMES, D.K.N.Y., DOLCE GABBANA, STAR, PACO RABANNE atď.


 

 

 

MOSS ako osobitná
úprava pre vybrané služby

 

 


 

S cieľom dosiahnuť zdanenie služby v mieste jej skutočnej spotreby došlo od 1. januára k zmene určenia miesta dodania pri poskytovaní telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky dodávaných služieb aj pri ich dodávaní nezdaniteľným osobám (občanom). Miestom dodania týchto služieb je vždy miesto alebo štát, v ktorom má príjemca služby, ako konečný spotrebiteľ a nezdaniteľná osoba, sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.
 

 

 

Tlačivá pre rok 2015

 

Finančná správa sprístupnila podklady pre tvorcov softvérov, aby si mohli naimplementovať daňové priznania na daň z príjmov do svojich IT systémov.  Ako prvé čakajú na podnikateľov daňové priznania na daň z motorových vozidiel, ktoré je potrebné podať do konca januára. Ďalší januárový termín, konkrétne 26. január, je posledný deň na podanie kontrolného výkazu DPH a tiež daňového priznania na DPH za uplynulé obdobie (posledný kvartál 2014, alebo december 2014) pre podnikateľov, ktorí sú zároveň platiteľmi DPH. Medzi najdôležitejšie daňové termíny roka nepochybne patrí 31. marec, kedy je posledný deň na podanie daňového priznania na daň z príjmu za predchádzajúci rok.

 

Zmeny v daňových odpisoch

 

Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré začali platiť od januára, sa dotkli aj odpisovania majetku. Novela zákona rozšírila počet odpisových skupín zo štyroch na šesť a zaviedla novú odpisovú skupinu 3 s dobou odpisovania osem rokov a odpisovú skupinu 6 s dobou odpisovania štyridsať rokov. Do 3. odpisovej skupiny sa vyčlenili výrobné technológie, ktoré boli do konca r. 2014 odpisované 12 rokov a do 6. odpisovej skupiny sa vyčlenili nevýrobné budovy a stavby (napr. administratívne budovy, hotely), ktoré boli do konca roka 2014 odpisované 20 rokov.
Od 1. januára zákon vymedzil ďalšie prípady, pri ktorých je daňovník povinný prerušiť odpisovanie.


 

 

 

Novinka v zákone o dani z príjmov

 

S účinnosťou od 1. januára 2015 zavádza novela zákona o dani z príjmov nový typ daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj. Nové daňové zvýhodnenie, tzv. super odpočet, spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane. Odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja. V súvislosti s tým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty vo výške 25 %. 
 

 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
zodpovedná redaktorka: Mgr. Katarína Tehlárová 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 
email: casopis@financnasprava.sktelefón: 02/ 4827 3106