Externý newsletter finančnej správy 3/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu

 

Novela zákona o DPH zavádza zmiernenie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu (NO) v skrátenej 30-dňovej lehote po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Nové podmienky na účely posúdenia disciplíny platiteľa a následné rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu sa v zmysle prechodného ustanovenia prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie december 2015. Na druhej strane sa sprísňuje postup voči osobám, ktoré neumožnia vykonať daňovú kontrolu nadmerného odpočtu.

 

 

 

Bezplatné daňové príručky sú k dispozícii

 

Finančná správa pripravila pre verejnosť bezplatné publikácie „Sprievodca daňami“ a „Postupy účtovania“. Sú voľne dostupné na stiahnutie na portáli finančnej správy a prinášajú komplexný prehľad platnej legislatívy v oblasti daní a účtovníctva. Ide o aktuálne verzie zákonov na rok 2016. Publikácia pri jednotlivých daňových zákonoch obsahuje odkazy na metodické pokyny a usmernenia vydané finančnou správou, ktoré sú zverejnené na portáli. 

 

 

 

Výnimky z daňových licencií

 

Novela zákona o dani z príjmov prináša od januára nové pravidlá aj v zdaňovaní príjmov právnických osôb. Niektoré zmeny uľahčia podnikanie. Od platenia daňovej licencie budú napríklad oslobodené aj pozemkové spoločenstvá a daňové subjekty, ktoré podali návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie. 

 

 

 

Infoservis

 

Na našom portáli sme v sekcii Infoservis zverejnili metodické usmernenie k zníženiu DPH na vybrané potraviny

 

 

Kritériá pre odpočítanie dane

 

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH)  prináša pre podnikateľov, platiteľov DPH, od 1. januára 2016 mnoho noviniek. Jednou z  nich je aj zavedenie kritérií, na základe ktorých platiteľ dane určí pomer použitia tovarov a služieb na podnikateľské účely a na iné účely ako na podnikanie.   

 

 

Školili sme kolegov z Azerbajdžanu

 

Colníci finančnej správy patria v oblasti odhaľovania rádioaktívnych materiálov medzi svetových špecialistov. Svoje dlhoročné skúsenosti koncom januára odovzdali kolegom z Azerbajdžanu. Slúžilo na to špeciálne tréningové centrum na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

 

 

Call centrum sme pre Vás predĺžili

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 17,00 hod

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk