Externý newsletter finančnej správy 27/2016, dvojtýždenník

 

View this email in your browser

 

Daňový kalendár

 

Finančná správa opäť pripravila pre daňovníkov malé pomôcky, ktoré im pripomenú ich daňové povinnosti. Okrem klasického daňového kalendára, ktorý môžu nájsť už niekoľko rokov na portáli finančnej správy, ju tu aj kalendár v mobilnej aplikácií Infoslužby FS a tiež google kalendár.

 

 

 

Jednoduchšie odklady

 

Novela daňového poriadku prináša okrem iného aj zjednodušené podmienky na povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenie dane alebo daňového nedoplatku v splátkach. Právna úprava nadobudne účinnosť od 1. januára.

 

 

 

Zmeny v exekúciách

 

Nové pravidlá od januára zefektívnia výkon daňovej exekúcie. Správca dane už nemusí odsúhlasovať príkaz na splácanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke. Okrem zmien pri exekúcii z účtu priniesla novela aj zmeny v záložnom práve. ktorých  cieľom je odstrániť pochybnosti pri zriadení záložného práva.

 

 

 

Služby v Piešťanoch na jednom  mieste

 

Služby pre verejnosť na jednom mieste. To je hlavnou prednosťou novootvorenej klientskej zóny na pobočke Daňového úradu Trnava v Piešťanoch. 

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá boli zverejnené nasledovné materiály:

Informácia o zvýšení sumy stravného pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách

Oznamovacia povinnosť k dani z motorových vozidiel po ukončení kalendárneho roka 2016

Informácia k postupu zahraničnej osoby pri oneskorenej registrácii pre daň z titulu dodania stavebných prác v tuzemsku inej zahraničnej osobe

Informácia k vyplneniu dodatočného daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Informácia k elektronickým službám cez portál finančnej správy

Informáciu o vzoroch tlačív súvisiacich s príjmami zo závislej činnosti vydaných MF SR od 1.1.2017

Vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel po ukončení kalendárneho roka 2016

Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane po ukončení kalendárneho roka 2016


 

 

Veselé Vianoce

a

šťastný nový rok

2017!

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk