Externý newsletter finančnej správy 2/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Dva týždne na daň z motorových vozidiel

 

Už len dva týždne ostávajú podnikateľom na podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel a zaplatenie dane. Tento rok prináša množstvo noviniek – tu je prehľad niektorých z nich.

Ročné sadzby dane sú upravené v prílohe číslo 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Napríklad vozidlo s objemom

nad 900 do 1 200 cm3 - ročná sadzba dane je 80 eur
nad 1 200 do 1 500 cm3 – ročná sadzba dane je 115 eur
od 1 500 do 2 000 cm3 - ročná sadzba je 148 eur.

 

 

 

Doručujeme elektronicky

 

Finančná správa pred týždňom spustila obojsmernú elektronickú komunikáciu s platiteľmi spotrebných daní.  Viac ako stovka firiem už má maily vo svojej schránke na portáli finančnej správy.

 

 

 

Plná moc

 

Plná moc/splnomocnenie/plnomocenstvo je bežne používaný súhlas, v ktorom splnomocniteľ poverí inú osobu na vykonanie určitej záležitosti, či rozhodnutia v jeho mene.  

Finančná správa spustila obojsmernú elektronickú komunikáciu na spotrebných daniach od 11. januára 2016. Pre tieto nové služby, ktoré zahŕňajú aj prístup k osobnému účtu alebo spisu daňového subjektu, sú v osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy nové oprávnenia. Používateľom, ktorí sú na portáli finančnej správy zaregistrovaný ako Štatutár/Osobné konanie/Zákonný zástupca boli automaticky pridelené všetky oprávnenia na konanie v plnom rozsahu.

 

 

 

Infoservis

 

Na našom portáli sme v sekcii Infoservis zverejnili informačné materiály:


1. Informácia k odpočítaniu dane z faktúry vyhotovenej exekútorom

2.Informácia k zmenám v zdaňovaní peňažných a nepeňažných plnení plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa od 1.1.2016

3. Informácia k zmene spôsobu zdaňovania príjmov autorov od 1.1.2016

4. Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“)

5. Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou od 1. januára 2016

6. Oznámenie k platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie a súvisiacich predpisov od 1. mája 2016


7. Informácia k používaniu nového tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení
a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
“ (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Informácia sa týka rezidentov SR aj nerezidentov SR. 


V časti Infoservis - Aktuálne informácie k vybraným ustanoveniam zákona o dani z príjmov boli zverejnené nasledovné 3 informačné materiály:
 
1. Informácia o rozšírení výnimiek z platenia daňovej licencie
 
2. Informácia o spresnení a doplnení ustanovení zákona o dani z príjmov týkajúcich sa výdavkov po zaplatení na poradenské a právne služby a na normy a certifikáty
 
3. Informácia o zmenách v uplatňovaní výdavkov vynaložených na hmotné zabezpečenie žiaka, finančné zabezpečenie žiaka a na poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania

 

 

Pristúpenie Srbskej republiky k dohovorom

 

Od 1. februára 2016 sa Srbská republika stáva ďalšou zmluvnou stranou Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru a tranzitné operácie v spoločnom tranzitnom režime môžu byť poukazované aj do/z Srbskej republiky, avšak iba za predpokladu, že zabezpečenie colného dlhu na spoločný tranzitný režim/tranzitný režim Spoločenstva bude platné aj pre Srbskú republiku.   

 

 

Auto na leasing

 

Podnikateľom, ktorí vlastnia motorové vozidlo určené na podnikanie sa blíži termín podávania daňových priznaní. Do 1. februára majú povinnosť podať daňové priznanie  a daň aj zaplatiť. Pri plnení si tejto daňovej povinnosti čaká daňové subjekty oproti minulému roku niekoľko zmien. Nový zákon o dani z motorových vozidiel neupravuje ako daňovníka dane organizačnú zložku, ani vlastníka v prípade prenájmu vozidla bez predkupného práva.  

 

 

 

Call centrum sme pre Vás predĺžili

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 17,00 hod

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk