Externý newsletter finančnej správy 5/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Dodatočné daňové priznanie po novom

 

Novela daňového poriadku zaviedla niekoľko motivačných zmien. Novinkou je možnosť podať dodatočné daňové (DDP) priznanie do 15 dní po začatí daňovej kontroly, ktorá začala spísaním zápisnice. Zákon umožní daňovým subjektom podať dodatočné daňové priznanie po doručení oznámenia o daňovej kontrole s nižšími následkami, aké by boli po odhalení nedostatkov. Zároveň sa mení systém výpočtu pokút zavedením časového prvku. Čím neskôr bude vyrubený rozdiel dane,  tým vyššia bude sankcia.

 

 

 

Odpisovanie majetku po novom

 

Novela zákona o dani z príjmov zmenila niektoré pravidlá a povinnosti zdaňovania príjmov právnických osôb. Spresňuje douplatňovanie odpisov z prenajatého majetku po skončení doby odpisovania. Menia sa pravidlá aj pri odpisoch majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja.

 

 

Infoservis

 

Na našej stránke v časti Infoservis sme zverejnili nasledovný materiál:

Informáciu k úprave základu dane pri obchodných transakciách závislých osôb nájdete TU.


 

 

 

Zákaz vstupu na Ukrajinu

 

Finančná správa informuje verejnosť o zákaze vstupu nákladných automobilov na územie Ukrajiny. Ten platí od 25. februára 2016. V tomto termíne taktiež začal platiť zákaz vstupu ukrajinských kamiónov na územie Ruskej federácie.

 

 

 

Oznámenie o dražbe

 

Colný úrad Trenčín organizuje verejnú dražbu hnuteľných vecí, ktorá sa uskutoční 07.03.2016 o 13,00 hod. Podujatie sa uskutoční v mieste sídla colného úradu v Trenčíne, na Partizánskej 1. Dražiť sa budú chlapčenské tričká a tielka.

 

 

 

Call centrum sme pre Vás predĺžili

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 17,00 hod

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk