Externý newsletter finančnej správy 8/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Daňové úrady skenujú tisícky priznaní

 

Daňové úrady v uplynulých dňoch otvorili tisícky obálok s daňovými priznaniami a oznámeniami o odklade daňových priznaní. Priebežné čísla hovoria o tom, že už teraz sme naskenovali o 30 000 daňových priznaní viac ako o takomto čase vlani.

Všetky dokumenty, ktoré daňovníci podali v papierovej forme (daňové priznania, oznámenia o odklade daňového priznania) pracovníci daňových úradov skenujú a do informačného systému finančnej správy pre správu daní idú elektronicky. Potom ich spracujú a vykonajú ďalšie úkony z nich vyplývajúce – napríklad vrátenie preplatkov na účty daňovníkov. Tento rok je termín na vyplatenie preplatkov do 10. mája 2016.

 

 

 

Posledné týždne na rozhodnutie

 

Zamestnanci majú posledné týždne na rozhodnutie či a komu chcú darovať svoje 2% z minuloročných príjmov. Papiere musia na daňový úrad doručiť do konca apríla. Za rok 2014 dostali neziskové organizácie z daní občanov a firiem celkovo takmer 57 miliónov eur.

 

 

 

Úhrnná pokuta

 

V novele daňového poriadku, ktorá nadobudla účinnosť od januára je zapracovaná absorbčná zásada pri ukladaní pokút za správne delikty. Daňové subjekty nebudú dostávať viacero pokút za správne delikty, pri ktorých je výška pokuty uložená rozpätím. Správca dane je oprávnený uložiť pokutu, ak je to účelné a možné, uloží jednu úhrnnú pokutu. Tá sa určí podľa pochybenia, pri ktorom je najvyššia horná hranica sadzby. Minimálna pokuta nesmie byť nižšia ako najvyššia dolná sadzba.

 

 

 

Virtuálna registračná pokladnica oslavuje rok

 

Takmer 3 milióny vydaných pokladničných dokladov v celkovej hodnote 165 miliónov eur. To je bilancia ročnej prevádzky bezplatnej služby finančnej správy – virtuálnej registračnej pokladnice (VRP).

 Pred rokom spustila finančná správa bezplatnú službu pre podnikateľov, ktorí pri evidencii hotovostných platieb musia podľa zákona používať registračnú pokladnicu. Virtuálnu registračnú pokladnicu začali  používať tisícky zubárov, veterinárov, hotelierov, taxikárov, psychológov či opravárov, ktorí mesačne nevydávajú viac ako 1 000 pokladničných dokladov. K nim od 1. januára tohto roku pribudli ďalší, keďže sa možnosť využívania VRP rozšírila pre všetkých podnikateľov.

 

 

Infoservis

 

Na našej stránke v časti Infoservis sme zverejnili nasledovné materiály:

Informácia k určeniu miestnej príslušnosti na správu dane z motorových vozidiel

 Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v II. štvrťroku 2016

 Informácia k plateniu správnych poplatkov v systéme e-Kolok na DÚ, CÚ a príslušných útvaroch Finančného riaditeľstva SR

 
Na portáli v časti Infoservis – DPH bol doplnený nasledovný materiál:
 
Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)


 

 

 

Zrušenie 3  colných pobočiek CÚ Prešov

 

S účinnosťou k 30. aprílu 2016 budú zrušené colné časti pobočiek v Humennom, Svidníku a v Starej Ľubovni.
Dňom 1. 5. 2016 sa uvádzajú do praxe nové colné predpisy, súvisiace s nábehom na nový Únijný colný kódex a možnosťou podávať pri dovoze colné vyhlásenia elektronicky (e-dovoz). Organizačná štruktúra Colného úradu Prešov sa preto mení. Pôvodne colno – daňové pobočky v Humennom, Svidníku a v Starej Ľubovni sa od 1. mája 2016 budú zameriavať už len na spotrebné dane. Deklaranti, ktorí doposiaľ colne prejednávali tovar na uvedených pobočkách budú mať možnosť prejednať  tovar na najbližšie dostupných pobočkách.

 

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk