Externý newsletter finančnej správy 4/2017, dvojtýždenník

 

View this email in your browser

 

Daňový poriadok po novom - vytýkacie konanie

 

 Jednoduchšie opravy v daňovom priznaní, ktoré nemajú vplyv na výšku dane. Aj takáto zmena platí od januára.

 

 

 

Zvyšujeme komfort colného konania

 

Tento rok je pre dovozcov tovarov prelomový. Komunikácia s colnými úradmi prejde postupne na elektronickú formu, na ktorú musia pripraviť svoje systémy. Podnikateľským subjektom pripomíname viacero dôležitých dátumov, ktoré v roku 2017 budú pre ich činnosť z hľadiska predkladania colných vyhlásení kľúčové.

 

 

 

Fajčiari, pozor

 

Tento rok je pre dovozcov tovarov prelomový. Komunikácia s colnými úradmi prejde postupne na elektronickú formu, na ktorú musia pripraviť svoje systémy. Podnikateľským subjektom pripomíname viacero dôležitých dátumov, ktoré v roku 2017 budú pre ich činnosť z hľadiska predkladania colných vyhlásení kľúčové.

 

 

 

232 kg zaistených "liekov"

 

Bratislavskí colníci zaistili dve zásielky z Indie určené na slovenský trh. V oboch sa nachádzali generiká liekov, ktoré však nie sú povolené v EÚ. „Lieky“ mali zvýšiť mužskú potenciu a liečiť psychiatrické poruchy. Deklarant tvrdil, že preváža bižutériu. Na čiernom trhu by hodnota neschválených liekov presiahla 147 000 €.

 

 

 

 

Ako darovať 2%

 

Všetci daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Fyzické a  právnické osoby ktoré podávajú daňové priznanie tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli  zverejnené nasledovné materiály:

Informácia k účtovaniu časového rozlíšenia

Informácia k oceňovaniu príchovkov a prírastkov zvierat v podvojnom účtovníctve od 1.1.2016

Informácia ku vzorom účtovnej závierky k 31.12.2016 pre podnikateľov

Príklad na vyplnenie daňového priznania typu A, ak daňový rezident SR poberal  príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Príklad na vyplnenie daňového priznania typu B, ak daňovníčka bola zamestnaná a prenajímala vlastný byt na základe nájomnej zmluvy

Príklad na vyplnenie daňového priznania typu B, ak daňovníka - živnostníka, ktorý v roku 2016 uplatňuje paušálne výdavky

Príklad na vyplnenie daňového priznania typu B, ak daňovníka - živnostníka, ktorý v roku 2016 uplatňuje skutočné výdavky
 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk