Externý newsletter finančnej správy 8/2017, dvojtýždenník

 

View this email in your browser

 

Povinná elektronická komunikácie v eDovoz-e

 

 

 

 

Zdaňovanie príjmov z pozemkových spoločenstiev

 

Novela zákona o dani z príjmov priniesla do praxe viaceré zásadné zmeny. Okrem iného zavádza zdanenie podielov členov pozemkových spoločenstiev na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva určenom na rozdelenie. U fyzickej osoby budú uvedené príjmy do výšky 500 eur od dane oslobodené. Ak podielnikovi vyplatí podiel na zisku viacero spoločenstiev, od dane budú do výšky 500 eur oslobodené dividendy od každého z nich.

 

 

 

 

Virtuálna registračná pokladnica má 2 roky

 

Už dva roky môžu podnikatelia bezplatne využívať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). V súčasnosti eviduje finančná správa približne 30 000 užívateľov VRP, ktorí doteraz vydali viac ako 6 miliónov platných pokladničných dokladov v sume 600 miliónov eur. 

 

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti  Aktuálne: dane a clá - 2017 - Spotrebné dane a clá - Informácie k spotrebným daniam bola zverejnená Informácia o používaní aplikácií v oblasti spotrebných daní
 
Na PFS v časti Aktuálne: dane a clá - 2017 - Spotrebné dane a clá - Informácie k clám bolo zverejnené Oznámenie k platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie a súvisiacich predpisov od 1. mája 2016 – aktuálne znenia

Zároveň bol v časti Aktuálne: dane a clá - 2016 - Spotrebné dane a clá - Informácie k clám zneplatnený ku dňu 06.04.2017 materiál  Oznámenie k platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie a súvisiacich predpisov od 1. mája 2016


V časti „Platenie daní“ boli pridané variabilné symboly na II. Štvrťrok 2017 
Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň v II. štvrťroku 2017

a v časti Aktuálne: dane a clá nájdete Informáciu k podaniu daňového priznania k DPH právnym nástupcom pri zlúčení spoločností


 

 

 

Sledujte náš Youtube kanál

 

Okrem videí z akcií Kriminálneho úradu finančnej správy na ňom zverejňujeme informačné a edukačné videá Centra podpory. Aktuálne nájdete video s témou Registrácia do CEP (Centrálneho elektronického priečinka). 

 

 

 

 

Nový školský odbor

 

 

Nový učebný plán Verejné financie - Finančná správa otvárame na OA Dudova v Bratislave. Prihlášky môžu záujemcovia podávať do 31.5.2017 (resp. 31.7.2017 pre 2.kolo). Viac informácií nájdete na stránke OA Dudova

 

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.

 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk