Externý newsletter finančnej správy 24/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Spúšťame "softwarning" - čo to znamená pre Vás?

 

Finančná správa začala klientom elektronicky rozposielať informatívne oznamy, v ktorých ich upozorňuje na nezrovnalosti v podaniach. Od tohto proklientskeho opatrenia označovaného ako „Softwarning“ očakáva finančná správa zvýšenie dobrovoľného plnenia daňových povinností, predchádzanie zložitým daňovým kontrolám či zníženie počtu exekúcií. Prvé upozornenie dostali klienti, u ktorých finančná správa zistila rozdiel medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH nad stanovenú hodnotu za obdobie september 2017 a tretí štvrťrok 2017, už 24. novembra.

 

 

 

Elektronická komunikácia na portáli finančnej správy

 

Finančná správa pre Vás vytvorila novú sekciu o elektronickej komunikácii. Nájdete v nej všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste s nami mohli pohodlne elektronicky komunikovať. V špeciálnej sekcii Vám povieme ako sa zaregistrovať pre elektronickú komunikáciu, ako podávať dokumenty na portáli finančnej správy či odpovede na najčastejšie kladené otázky. 

 

 

 

 

František Imrecze: Chceme  poskytnúť čo najširší informačný servis

 

Prípravy na rozšírenie elektronickej komunikácie sú na finančnej správe v plnom prúde. Ako to vyzerá a čo všetko pripravujeme? Odpovedá prezident finančnej správy František Imrecze.

Aký bude záver roka pre finančnú správu? 
Hektický ako celý rok. Čaká nás viacero noviniek, ktoré chceme spustiť ešte do konca roka. Úloha finančnej správy sa nemení: naďalej je to efektívny výber daní a cla. Ale od reštrikcie sa postupne posúvame k proklientskym opatreniam. Chceme byť ústretovejší voči našim klientom, najmä voči tým, ktorí si včas a riadne plnia svoje daňové a colné povinnosti. Všetky opatrenia, ktoré sme prijali a plánujeme, majú jeden jediný cieľ: podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností.

Pomôže tomu aj rozšírenie elektronickej komunikácie, ktoré poslanci Národnej rady schválili v balíku zmien daňových zákonov?
Určite áno, veď našim klientom uľahčíme prístup k službám. To, čo budú potrebovať, vybavia z pohodlia domova. Musíme sa dobre pripraviť na nárast povinne elektronicky komunikujúcich. Od januára k doteraz 360 tisícom pribudne ďalších 80 tisíc právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. A od júla ďalších 350 tisíc samostatne zárobkovo činných osôb. Myslím si, že už len tieto čísla hovoria sami za seba, na čo sa finančná správa pripravuje a čo bude musieť zvládnuť.

Finančná správa tak v súčasnosti finišuje s rozšírením povinnej elektronickej komunikácie. Ako vyzerajú záverečné týždne pred jej spustením?
Prípravy sme rozbehli na dvoch frontoch. Prvým je prispôsobenie systémov finančnej správy na nárast elektronicky komunikujúcich. Druhým je informačná kampaň. Musíme našim klientom vysvetliť aké výhody im prinesie elektronická komunikácia s finančnou správou.

Pre klientov finančnej správy to bude veľká zmena. Ako im finančná správa pomôže adaptovať sa nové podmienky komunikácie?
Zriadili sme samostatnú podstránku na portáli finančnej správy, na ktorej nájdu naši klienti v súhrnnej forme všetky detailné informácie o elektronickej komunikácii: informačné materiály, videá ako sa zaregistrovať či podávať dokumenty. Pripravili sme informačné letáky o elektronickej komunikácii. Budeme zverejňovať informácie aj v médiách, vydávať tlačové správy, pripravujeme prílohu v novinách. V neposlednom rade sme posilnili call centrum finančnej správy, na ktorom naši zamestnanci odpovedia klientom na otázky. Chceme poskytnúť čo najširší informačný servis, aby naši klienti získali potrebnú istotu.

 

 

Dohodu o elektronickej komunikácií môžu právnické osoby uzavrieť už len do konca decembra

 

Možnosť uzatvoriť dohodu o elektronickej komunikácií majú právnické osoby iba do 31.decembra 2017. Následne už túto možnosť bude finančná správa ponúkať už iba fyzickým osobám. Od 1.januára bude pre právnické osoby možná registrácia na portál iba prostredníctvom eID alebo komerčne vydaného KEP-u. Samozrejme, všetky dohody vydané pred  1.1.2018 zostanú aj naďalej v platnosti a  taktiež bude funkčné podpisovanie podaní identifikátorom a heslom.

 

 

Virtuálna pokladnica s novými vylepšeniami

 

Virtuálna registračná pokladnica (VRP), ktorú v súčasnosti využíva približne 30 000 podnikateľov, prešla ďalšou úpravou. Finančná správa nasadila novú verziu tejto bezplatnej služby, ktorá vychádza v ústrety jej užívateľom. Pripravené zmeny výrazné uľahčia prácu s danou aplikáciou.  

 

 

 

 

Nový portál o daniach pre deti a mládež

 

Európska komisia spustila unikátny portál o daniach pre skupinu užívateľov od 9 do 25 rokov. Jeho obsah je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny. 

 

 

 

 

Nadnárodné spoločnosti už môžu nahlasovať informácie

 

Nadnárodné spoločnosti môžu od 20.novembra nahlasovať cez portál finančnej správy informácie o počte zamestnancov, výnosoch, zisku či strate materských aj dcérskych spoločností už naostro. Spraviť tak musia do 31.12. Krajiny si tak začínajú medzi sebou v rámci automatickej výmeny informácií (ďalej „AVI“) vymieňať ďalšie dáta. Ide o opatrenie v boji proti daňovým únikom.

 

 

 

Dane - Čo vás zaujíma

 

V pravidelnej rubrike Čo vás zaujíma vám prinášame najčastejšie kladené otázky k daniam. Veríme, že tieto informácie budú pre vás nápomocné.

Otázka č. 1
Som podnikateľ a v predajni potravín používam elektronickú registračnú pokladnicu. Môžem prejsť na virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej „VRP“) a koľko pokladničných dokladov môžem cez ňu vystaviť?

Odpoveď
Áno, môžete začať používať VRP, pričom od 1.9.2017 sa zrušil limit pokladničných dokladov pri používaní VRP, tzn. že podnikateľ môže za mesiac vystaviť neobmedzené množstvo pokladničných dokladov.
 
Otázka č. 2
Kde nájdem žiadosť o VRP a akým spôsobom ju môžem odoslať?

Odpoveď
Na stránke vrp.financnasprava.sk po vstupe do aplikácie VRP alebo cez www.financnasprava.sk, rýchle odkazy – virtuálna registračná pokladnica - prístup do VRP, v žiadosti o pridelenie kódu VRP vyplníte požadované údaje. Tento dokument podnikateľ vytlačíte, podpíšete a následne môžete doručiť 3 spôsobmi:
• naskenujete a zašlete elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register, ak má podnikateľ podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona 563/2009 Z. z., kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) alebo aktivovanú eID kartu (občiansky s čipom) - (týka sa v súčasnosti hlavne platiteľov DPH),
• pošlete poštou,
• alebo osobne doručíte na ktorýkoľvek daňový úrad.
 
Otázka č. 3
V  novembri 2017 som začal prenajímať na území SR byt. Z prenájmu nehnuteľností v roku 2017 dosiahnem príjmy vo výške 460 eur.  Mám povinnosť požiadať správcu dane o registráciu  a v akej lehote?  

Odpoveď
Ak ešte nie ste na daňovom úrade registrovaný z dôvodu podnikania alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká Vám povinnosť  požiadať správcu dane o registráciu a to do konca decembra 2017. Registračná  povinnosť  vzniká  bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov z prenájmu v roku 2017.  
 
Otázka č. 4
V roku 2017 som predal rodinný dom, ktorý som kúpil v roku  2001. Túto nehnuteľnosť som nikdy nepoužíval na podnikanie ani na prenájom.  Som povinný zdaniť príjem z predaja  rodinného domu?

Odpoveď
Nie, nevzniká Vám povinnosť  zdaňovať príjmy z predaja rodinného domu, nakoľko   ste dom v momente predaja vlastnili viac ako 5 rokov.
 
Otázka č. 5
Budú mať povinnosť elektronicky komunikovať aj občianske združenia, či neziskové organizácie?

Odpoveď
Pre občianske združenia a neziskové organizácie bude aj po termíne 1.1.2018 elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko nie sú zapísané v obchodnom registri.
 
Otázka č. 6
Môže fyzická osoba (živnostník) podať daňové priznanie do 31. marca 2018 písomne?

Odpoveď
Daňové priznanie za rok 2017 (termín do 31. marca 2018) môže fyzická osoba podať písomne (papierovo) bez toho, aby si musela vybaviť registráciu na elektronickú komunikáciu.
 
Otázka č. 7
Slovenská firma (platiteľ DPH) poskytol poradenské a konzultačné služby českej firme identifikovanej pre daň v Českej republike,  ktoré jej vyfakturoval bez slovenskej DPH. Uvádzajú sa tieto služby v riadku 15 daňového priznania k DPH?

Odpoveď
Nie. Predmetné služby s miestom dodania v inom členskom štáte  sa do daňového priznania k DPH neuvádzajú ale uvádzajú sa do  súhrnného výkazu.
 
Otázka č. 8
Platiteľ DPH zrušil registráciu k DPH a v daňovom priznaní  za posledné zdaňovacie obdobie vysporiada aj daň z majetku, ktorý mu zostal. V ktorej časti kontrolného výkazu k DPH uvádza predmetný odvod dane z majetku?

Odpoveď
V žiadnej. Daň z majetku, ktorú platiteľ vysporadúva  pri zrušení registrácie k DPH podľa § 81 ods. 6 zákona o DPH sa neuvádza v kontrolnom výkaze k DPH.
 
Otázka č. 9
Dokedy a na aký účet musí prijímateľ podielu zaplatenej dane vrátiť nepoužitý podiel zaplatenej dane, ktorý mu správca dane poukázal v priebehu roka 2016?

Odpoveď
Ak prijímateľ podielu zaplatenej dane nepoužije podiel zaplatenej dane poukázaný v priebehu roka 2016 na činnosti podľa § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov najneskôr do konca roka 2017, je povinný podiel zaplatenej dane vrátiť správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa do 90 dní odo dňa vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vrátiť poskytnutý podiel zaplatenej dane. 
Podiel zaplatenej dane je prijímateľ povinný vrátiť na príjmový účet v tvare IBAN: 500689/základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD)/8180 a uvedie variabilný symbol: 8100MMRRRR, kde MMRRRR je mesiac a rok, v ktorom prijímateľ finančné prostriedky vracia.
 
Otázka č. 10
Platí právnická osoba za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2017 ešte daňovú licenciu?

Odpoveď
Áno, v súlade s prechodným ustanovením § 52zk zákona o dani z príjmov právnické osoby naposledy zaplatia daňovú licenciu.za kalendárny rok 2017 alebo za hospodársky rok, ktorý končí v priebehu kalendárneho roka 2018. Nárok na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní sa uplatňuje aj po 31.12.2017 v súlade s § 46b ods. 5 zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2017.

 

 

2% z daní už darovalo o 100-tisíc daňovníkov viac ako minulý rok

 

Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb tento rok už takmer 64 miliónov eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa zatiaľ rozhodlo takmer 840 000 daňovníkov. Vyplýva to z aktuálneho stavu spracovania asignácie dane.  

 

 

 

CLO: Zmena softvérových komponentov pre elektronickú komunikáciu - nová podpisová politika

 

Informácia pre používateľov elektronických služieb finančnej správy v colnej oblasti, o  zmenách v podmienkach elektronickej komunikácie v súvislosti so zmenou softvérových komponentov pre elektronický podpis.

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli  v časti Aktuálne - dane a clá, sme zverejnili a aktualizovali nasledovné materiály:

Zoznam zakázaných webových sídiel

Usmernenie k účtovaniu hnuteľnej a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky

Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (zákon č. 275/2017 Z. z.)

Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( Čl. V zákona č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb.)

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok č. VIII zákona č. 264/20017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok VII zákona č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňujú niektoré zákony

Informácia k postupu platiteľov pri oprave daňového režimu po 01.01.2017 v súvislosti s dodaním stavebných prác, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH alebo iných služieb, pri ktorých sa uplatňuje bežný režim

Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre takmer milíón dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.
 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk