Efektívna daňová sadzba opäť vzrástla

Externý newsletter finančnej správy 25/2017, dvojtýždenník

 

View this email in your browser

 

Efektívna daňová sadzba opäť vzrástla

 

Desiatky opatrení zameraných na boj proti daňovým únikom prinášajú výsledky. Efektívna daňová sadzba dane z pridanej hodnoty (EDS DPH) rastie druhý štvrťrok po sebe. Kým v roku 2012 predstavovala EDS DPH 11,8 % (z 20%), teraz sa vďaka opatreniam vyšplhala na 15,16 %. Zaznamenávame tak najlepší výber DPH od roku 2007. Efektivitou výberu DPH od roku 2012 priniesla finančná správa do štátneho rozpočtu o 2,66 miliardy eur viac.

 

 

 

Konzultačná rada diskutovala o indexe daňovej spoľahlivosti

 

Finančná správa sa modernizuje. Cieľom je dosiahnuť väčšiu vzájomnú dôveru vo vzťahu finančná správa – klient. Za týmto účelom prijíma finančná správa viaceré opatrenia. Jedným z nich je zavedenie Indexu daňovej spoľahlivosti. Ten rozdelí firmy na spoľahlivé, menej spoľahlivé a nespoľahlivé. Kým nespoľahlivé bude finančná správa ešte viac kontrolovať, spoľahlivým bude poskytovať viaceré benefity. O potenciálnych benefitoch a nastavení kritérií Indexu rokoval prezident finančnej správy s členmi Konzultačnej rady, ktorá je poradným orgánom prezidenta finančnej správy. Sú v nej zastúpené odborné organizácie, komory, asociácie či zväzy. Diskusie budú pokračovať. Definitívne kritériá hodnotenia predstaví finančná správa v 2018.

 

 

 

 

Úspešný softwarning

 

V pondelok 4. decembra dostali vybraní klienti finančnej správy ďalšie informatívne upozornenie známe ako softwarning. Tento raz sa týkalo previazanosti nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb. Aj v tomto prípade si oznam našli klienti, ktorých sa to týkalo, v elektronických schránkach na portáli finančnej správy.

 

 

 

 

Elektronická komunikácia klope na dvere

 

Finančná správa sa intenzívne pripravuje na rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie. Od 1.1.2018 budú s finančnou správou povinne komunikovať elektronicky už všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Finančná správa preto posilnila informovanosť podnikateľov o novinkách, ktoré ich čakajú. Jedným z takýchto opatrení je zriadenie samostatnej informačnej sekcie  k elektronickej komunikácii na portáli finančnej správy. Okrem toho sme pripravili informačný leták, ktorý je dostupný na všetkých daňových úradoch. Klientov pravidelne informujeme aj prostredníctvom článkov v médiách či videí a informácií zverejnených na Facebooku finančnej správy.

 

 

 

 

Najlepší daňový systém vo V4

 

V hodnotení daňového systému Slovensko obsadilo v rebríčku 190 krajín 49. priečku. Polepšilo si tak o 7 miest. Vyplýva to zo štúdie Paying Taxes 2018, ktorú vydáva skupina Svetovej banky a poradenská spoločnosť PwC.  

 

 

 

 

Koniec platnosti starých kolkov

 

Finančná správa dáva do pozornosti podnikateľskej verejnosti,  že spotrebiteľské balenie liehu označené „starou kontrolnou známkou“  (kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014) možno predávať najneskôr do 31. decembra 2017. Po tomto dátume bude takto označené spotrebiteľské balenie liehu považované za neoznačené.

 

 

 

 

Dane - Čo vás zaujíma

 

V pravidelnej rubrike Čo vás zaujíma vám prinášame najčastejšie kladené otázky k daniam. Veríme, že tieto informácie budú pre vás nápomocné.

Otázka č. 1
V novembri 2017 mi zaniklo živnostenské oprávnenie. V akej lehote som povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017?

Odpoveď
Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je vždy kalendárny rok, a preto podáte daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017 až v lehote do 31.3.2018, resp. do 3.4.2018, nakoľko koniec lehoty pripadne na sobotu a posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
 
Otázka č. 2
Môžem si ako fyzická osoba s príjmami z podnikania, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva a ktorá nie je platiteľom DPH, uplatniť v roku 2017 paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu dosiahnutých príjmov z podnikania?

Odpoveď
Nie nemôžete. Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva vychádza pri zisťovaní základu dane z príjmov  vždy z výsledku hospodárenia vykázaného podľa účtovných predpisov. Výsledok hospodárenia je v podvojnom účtovníctve zistený zo sumy výnosov a nákladov zaúčtovaných na príslušných účtoch účtovného rozvrhu.
 
Otázka č. 3
Od rakúskeho  penziónu sme dostali faktúru za ubytovanie našich zamestnancov, ktorí boli v Rakúsku na služobnej ceste. Faktúra je bez rakúskej DPH - sme povinní sa ako platiteľ dane samozdaniť?

Odpoveď
Nie. Platiteľ dane nie je povinný platiť daň  (samozdaniť sa) z prijatej služby ubytovania v Rakúsku, pretože nie je splnená jedna z podmienok § 69 ods. 2 zákona o DPH, a to, že daná služba podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH nemá miesto dodania v tuzemsku, ale v Rakúsku.
 
Otázka č. 4
Som platiteľom dane a mám povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k DPH z dôvodu, že v riadnom daňovom priznaní k DPH som zabudol v riadku 15 a 17 uviesť dodávku  tovaru z tuzemska do tretieho štátu, ktorá  je oslobodená  od dane podľa § 47 zákona o DPH. Musím z tohto dôvodu podať aj dodatočný kontrolný výkaz?

Odpoveď
Nie. Platiteľ dane v uvedenom prípade nemá povinnosť podať dodatočný kontrolný výkaz k DPH, pretože sa predmetná dodávka v kontrolnom výkaze nevykazuje.
 
Otázka č. 5
Dozvedeli sme sa že daňová licencia ako minimálna daň právnickej osoby sa  už nemusí  platiť. Znamená to, že  už pri podaní daňového priznania za rok 2017 ju nebude potrebné uhradiť?  

Odpoveď
Ak je daňovníkom - právnická osoba  so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, daňovú  licenciu za zdaňovacie obdobie roka 2017 ešte musí uhradiť. Až za zdaňovacie obdobie začaté najskôr od 1.1.2018 nebude platiť daňovú licenciu. Daňovník so zdaňovacím  obdobím hospodársky rok  nebude platiť daňovú licenciu až v zdaňovacom období hospodárskeho roka začatom v priebehu roku 2018.
 
Otázka č. 6
Ak bude daňová licencia zrušená od 1.1.2018, budeme si môcť výšku daňovej licencie, ktorú sme zaplatili v minulých rokoch započítať v nasledujúcich rokoch napriek tomu, že sa už nebude musieť od roku 2018 platiť?

Odpoveď
Áno, daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok si bude môcť započítať zaplatenú daňovú licenciu zo zdaňovacích období končiacich v  rokoch 2015 až 2017 v zdaňovacích obdobiach 2018 až 2020.
 Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok si bude môcť započítať zaplatenú daňovú licenciu zo zdaňovacích období končiacich v priebehu rokov 2016 až 2018 v  zdaňovacích obdobiach končiacich v priebehu rokov 2019 až 2021.
 
Otázka č. 7
Dokedy je splatný odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia?

Odpoveď
Odvod je splatný:

  • do 31. decembra 2017 (lehota sa predlžuje do 2.1.2018) za mesiace január až november 2017
  • do 31. januára 2018 za mesiac december 2017

 
Otázka č. 8
Dokedy je platiteľ odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia povinný oznámiť platbu odvodu?

Odpoveď
Platiteľ odvodu je povinný odvedenie odvodu písomne oznámiť Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty Bratislava najneskôr do troch pracovných dní od jeho vykonania na tlačive Oznámenie platiteľa odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a zákona o poisťovníctve (ďalej len „oznámenie“), ktoré nájde na stránke www.financnasprava.sk/Formuláre/Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ/Iné vzory tlačív.
 
Otázka č. 9
Fyzická osoba podnikateľ držiteľ preukazu ZŤP predáva tovar prostredníctvom zamestnanca, ktorý ale nie je držiteľom preukazu ZŤP.
Bude od 1.1.2018 povinný podnikateľ používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) pri predaji tovaru zamestnancom, ktorý nie je držiteľom preukazu ZŤP?

Odpoveď
Po 1.1.2018 sa novelou upravuje výnimka pri osobách, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP.  Keďže zamestnanec nie je držiteľom preukazu ZŤP, podnikateľ predávajúci tovar prostredníctvom svojho zamestnanca je povinný evidovať tržby prostredníctvom ERP/VRP.
 
Otázka č. 10
Je možné požiť pri VRP ľubovoľný softvér (externé prostredie)?

Odpoveď
Nie je to možné. V zmysle zákona 289/2008 Z.z. je možné používať iba klientske prostredie FR SR. VRP je uzatvorený systém, prostredie zriadené FR SR na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia.

 

 

 

Falošné parfumy sa na vianočný trh nedostanú

 

Takmer 7 tisíc kusov falzifikátov parfumov svetoznámych značiek zadržali v uplynulých dňoch colníci z Colného úradu Bratislava. Ak by sa tento tovar dostal na vianočný trh, predajcom originálnych parfumov by vznikla škoda za viac ako 370 tisíc eur.

 

 

 

 

 

Tabaková surovina z Dúbravky mohla byť určená pre čierny trh

 

Kriminálny úrad finančnej správy prehľadal v Bratislave viaceré sklady. Pátral po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu, z ktorého nebola zaplatená príslušná spotrebná daň. V jednom z prehľadávaných skladov v bratislavskej Dúbravke zaistili 8,5 t tabakovej suroviny.  

 

 

 

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli  v časti Aktuálne - dane a clá, sme zverejnili a aktualizovali nasledovné materiály:

Informácia k určeniu daňovníka a vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri prenájme motorového vozidla

Zoznam zakázaných webových sídiel

Informácia k odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia

Information concerning the levy on non-life insurance premiums

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre takmer milión dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.
 

 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk