Externý newsletter finančnej správy 26/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Ďakujeme za spoluprácu

 

Vážené dámy, vážení páni,
blíži sa koniec roka a to je ideálny priestor na bilancovanie. Finančná správa zvládla v tomto roku množstvo úloh, ktorých výsledkom sú lepšie služby pre Vás. Ukončili sme éru papierových colných dovozných vyhlásení. Od júla kontrolujeme nelegálny hazard, zaviedli sme informatívne oznamy „softwarning“, vylepšili sme virtuálnu registračnú pokladnicu, začíname s predvyplnenými daňovými priznaniami a mnohé ďalšie.

 

 

 

 

Nová finančná správa

 

Minister financií SR Peter Kažimír spoločne s prezidentom finančnej správy Františkom Imreczem zhodnotili končiaci sa rok 2017 a predstavili novinky vo fungovaní finančnej správy na najbližšie roky. Finančná správa prejde v najbližších rokoch zásadnými zmenami. Cieľom je posilniť postavenie jej zamestnancov a zároveň zlepšiť služby pre daňovníkov.

 

 

 

 

Úradné hodiny na DÚ budú medzi sviatkami posilnené

 

Finančná správa posilní medzi sviatkami úradné hodiny na daňových úradoch. Vo štvrtok 28.decembra budú totiž dočasne upravené úradné hodiny klientskych zón všetkých daňových úradov a ich organizačných zložiek. Kým štvrtok obvykle nie je stránkovým dňom, vo štvrtok 28.decembra budú klientske zóny na daňových úradoch dostupné v čase 08:00-14:00. Dôvodom je snaha finančnej správy vyjsť v ústrety najmä tým klientom, ktorých sa od januára dotkne povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky.  

 

 

 

Virtuálna registračná pokladnica dostala nový vizuál

 

Praktickejší a omnoho atraktívnejší vzhľad dostala bezplatná aplikácia finančnej správy - virtuálna registračná pokladnica (VRP). Tisícky podnikateľov využívajúci túto službu určite zmeny ocenia. Finančná správa totiž opäť vyšla v ústrety svojim klientom.

 

 

 

 

Novinka - predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel

 

Finančná správa zavádza novinku - zjednoduší vypĺňanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel. Pre elektronicky komunikujúcich daňovníkov zabezpečí ich predvyplnenie. Ide o ďalšie z proklientskych opatrení finančnej správy smerom k daňovým subjektom.  

 

 

 

 

Klienti dostali ďalší softwarning

 

V stredu 20. decembra dostali vybraní klienti finančnej správy ďalšie informatívne upozornenie známe ako softwarning. Týkalo sa zistených rozdielov medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH za obdobie október 2017. Takýto oznam si našlo približne 500 klientov v elektronických schránkach na portáli finančnej správy.

 

 

 

Vyšší počet elektronicky komunikujúcich

 

Už čoskoro sa výrazne zvýši počet elektronicky komunikujúcich klientov finančnej správy. Finančná správa je na to pripravená. Už v októbri posilnila call centrum, zriadila samostatnú informačnú sekciu na portáli finančnej správy, pripravila a rozdistribuovala letáky o podmienkach elektronickej komunikácie, pravidelne aktualizuje informácie na Facebook-ovej stránke a portáli finančnej správy. Najnovšie spustila na Facebook-u aj reklamnú kampaň. Cieľom je zabezpečiť informovanosť klientov finančnej správy o zmenách po 1.1.2018. 

 

 

 

V boji proti podvodom na DPH spoločne

 

Európska únia chce dosiahnuť definitívny režim DPH a spoločne posilniť boj proti podvodom na DPH. V Bruseli preto rokovali zástupcovia ministerstiev financií a finančných správ členských štátov únie. Slovenskú finančnú správu zastupoval prezident finančnej správy a prezident IOTA František Imrecze.

 

 

 

Staré "kolky" definitívne končia

 

Dopredaj fliaš alkoholu so starými kontrolnými známkami sa koncom roku 2017 definitívne končí. Od januára 2018 bude možné predávať už len také fľaše alkoholu, ktoré budú označené novou kontrolnou známkou. Predaj takto označených fliaš alkoholu nie je časovo ohraničený.

 

 

 

 

Dane - Čo vás zaujíma

 

V pravidelnej rubrike Čo vás zaujíma vám prinášame najčastejšie kladené otázky k daniam. Veríme, že tieto informácie budú pre vás nápomocné.

Otázka č. 1
Dieťa zamestnanca je od 01.9.2017 žiakom 1.ročnika strednej školy, 16 rokov ma v máji 2018. Potvrdenie o návšteve školy nám doniesla až 27.10.2017, čiže  my jej uplatnime nárok na daňový bonus až v mesiaci november. V rámci ročného zúčtovania dane jej doplatíme daňový bonus za september a október. je tento postup správny?

Odpoveď
V tomto prípade je dieťa vyživované/nezaopatrené do ukončenia povinnej školskej dochádzky t.j. do 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rokov veku (31. augusta 2018). Tzn., že na účely uplatnenia daňového bonusu na školský rok 2017/2018 (od 1.9.2017-31.8.2018) nie je potrebné potvrdenie o návšteve školy. Daňový bonus patrí rodičovi bez prerušenia, ak zamestnávateľ daňový bonus za 9 a 10/2017 nevyplatil, doplatí ho v súlade s § 40 ods.2 zákona o dani z príjmu najbližšom kalendárnom mesiaci najneskôr v ročnom zúčtovaní (za podmienky, že zamestnanec splnil podmienky na jeho uplatnenie - žitie v domácnosti, výška príjmu).
 
Otázka č. 2
Manželka nemá prijem. Môže si jej terajší manžel – zamestnanec  uplatniť daňový bonus na dieťa, ktoré má manželka v pestúnskej starostlivosti? V pestúnskej starostlivosti ho mala skôr ako boli manželmi.

Odpoveď
Vo Vami  uvedenom prípade ide o dieťa zverené do starostlivosti manželke (dieťa druhého z manželov) rozhodnutím súdu. Tzn., že zamestnanec (manžel) si môže uplatniť daňový bonus na dieťa manželky za splnenia podmienok uvedených v § 33 zákona o dani z príjmov - žitie v domácnosti s týmto  dieťaťom, dosiahnutie výšky zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti - mesačne vo výške aspoň polovicu minimálnej mzdy (t. č. 217,50 eura), doloženie dokladov -  rodný list dieťaťa a rozhodnutie súdu a sobášny list manželov.  Daňový bonus sa uplatní vo výške 21,41 na dieťa od mesiaca, na začiatku ktorého už boli manželmi, ak zamestnanec v tomto mesiaci predložil k vyhláseniu (na účely bonusu) rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa resp. v ročnom zúčtovaní preddavkov za rok 2017 alebo pri podaní daňového priznania.
 
Otázka č. 3
Budú musieť  aj pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou po 1.1.2018 povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky?

Odpoveď
Pozemkové spoločenstvá nebudú povinné po 1.1.2018 komunikovať s FS elektronicky, nakoľko nie sú zapísané v obchodnom registri.
 
Otázka č. 4
Aktivoval som si na www.slovensko.sk eID kartu (občiansky preukaz s čipom). Môžem teraz odosielať dokumenty finančnej správe  elektronicky cez osobnú internetovú zónu?

Odpoveď
Nie, nakoľko v prípade eID karty je potrebné okrem nainštalovaných softvérov, vykonať cez portál finančnej správy (www.financnasprava.sk) registráciu pomocou eID karty a vykonať aj následnú autorizáciu. Až po registrácii a autorizácii bude možné odosielať dokumenty finančnej správe elektronicky z osobnej internetovej zóny daňovníka.
 
Otázka č. 5
Ako podnikateľ používam na podnikanie vozidlo - traktor kategórie „T“ s vlečkou kategórie „O“. Je toto vozidlo predmetom dane, ak sa používa aj na inú podnikateľskú činnosť ako v poľnohospodárstve alebo v lesníctve?

Odpoveď
Traktor kategórie "T" nie je predmetom dane z motorových vozidiel, avšak vlečka kategórie „O“ je predmetom dane z motorových vozidiel, nakoľko jednou z podmienok predmetu dane je zaradenie vozidla do kategórie L,M,N a O.
 
Otázka č. 6
Pre účely platenia dane a podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel je dôležité u fyzickej osoby používajúcej motorové vozidlo na podnikanie mať motorové vozidlo zapísané na IČO alebo na rodné číslo ?

Odpoveď
Na účely zákona o dani z motorových vozidiel nie je rozhodujúce, či je vozidlo evidované na rodné číslo alebo na IČO, ale či sa používa alebo nepoužíva na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla.
 
Otázka č. 7
Som platiteľ DPH a v novembri 2017 som dodal stavebné práce odberateľovi, ktorý je tiež platiteľom  dane. Mám mesačné zdaňovacie obdobie. Pri fakturácii stavebných prác som uplatnil prenos daňovej povinnosti na odberateľa podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH.   V ktorom zdaňovacom období a do ktorej časti daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu uvediem toto plnenie?

Odpoveď
Príslušné údaje z vyhotovenej faktúry za dodanie stavebných prác uvediete v prvých štyroch stĺpcoch v časti A2 v kontrolnom výkaze za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť odberateľovi podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. To znamená, že ak odberateľovi vznikla daňová povinnosť a ,,samozdanil sa“ v novembri 2017, uvediete to do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie november 2017. V daňovom priznaní sa tieto údaje neuvádzajú.
 
Otázka č. 8
Naša spoločnosť je mesačný  platiteľ DPH. Dňa 10.09.2017 sme obdržali faktúru na dodanie tovaru v tuzemsku s dátumom zdaniteľného plnenia 27.08.2017, z ktorej sme si neuplatnili odpočítanie dane. Kedy si môžeme najneskôr uplatniť odpočítanie dane z predmetnej faktúry? Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie august 2017?

Odpoveď
V uvedenom prípade nie je potrebné podať dodatočné daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie august 2017.  Odpočítanie dane si môžete uplatniť najneskôr za zdaňovacie obdobie december 2017, čo Vám umožňuje § 51 ods. 2 zákona o DPH. Pri uplatnení odpočítania dane musia byť splnené aj ostatné podmienky uvedené v § 49 až v § 51 zákona o DPH.
 
Otázka č. 9
Kedy môže nájomca odpisovať technické zhodnotenie vykonanom na prenajatom majetku?

Odpoveď
Technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky. Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre hmotný majetok. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený prenajatý hmotný majetok. Ak nájomca vykoná technické zhodnotenie budovy používanej na niekoľko účelov, nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý využíva prenajatý majetok.
 
Otázka č. 10
Na aký účet má platiteľ odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia tento odvod zaplatiť a aký má použiť variabilný symbol ?

Odpoveď
Platbu odvodu platiteľ odvodu platí na číslo účtu:
501198 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN
variabilný symbol 1700112017 (odvod za obdobie 1.-11.2017, splatný do 2.1.2018)
variabilný symbol 1700122017 (odvod za obdobie 12. 2017, splatný do 31.1.2018)

 

 

 

Kontajner plný falošných darčekov

 

Trnavskí colníci medzi tovarom dovezeným z Číny odhalili  takmer 45 000 falzifikátov. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov, bola predbežne vyčíslená na  700 000 eur. 

 

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli  v časti Aktuálne - dane a clá, sme aktualizovali nasledovné materiály:
 

Zoznam zakázaných webových sídiel

Informácia k Povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu podľa § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej daní z alkoholických nápojov


Na portáli finančnej správy nájdete aj nové informačné materiály týkajúce sa oblasti spotrebných daní, konkrétne Informáciu o vybraných (dôležitých) zmenách v zákone č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov s účinnosťou od 1.1.2018, resp. 1.4.2018 a Informáciu o vybraných zmenách vo vzťahu k novele zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre takmer milión dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.
 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk