Externý newsletter finančnej správy 15/2018

 

Pozrite si tento email v prehliadači

Autorizácia už za pár minútFinančná správa výrazne skrátila čas autorizácie na portáli finančnej správy, a to po nasadení zjednotenia registrácie a autorizácie do jedného kroku pri daňových subjektoch, ktoré konajú sami za seba. Ide o ďalšie proklientske opatrenie. Daňové subjekty registrujúce sa pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo občianskeho preukazu s čipom (eID), získajú potvrdenie o autorizácii okamžite.

 

Viac ako pol milióna elektronicky komunikujúcich


Od začiatku júla 2018 podáva dokumenty elektronicky už 535 025 daňových subjektov. V decembri 2017 to bolo 365 000 daňových subjektov. Viac ako 170 000 daňových subjektov sa tak na elektronickú komunikáciu s finančnou správou prihlásilo počas prvých 6 mesiacov roku 2018.


 

 

 

Novinka proti daňovým podvodníkom


Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa. Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy (v podobe VRP) dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Podnikateľom sa však rozšíria možnosti: pokladnicou bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP.

 

 

 

Prepojené call centrá finančnej správy a NASES


Finančná správa a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) posilňujú spoluprácu s cieľom skvalitniť služby pre klientov. Prepojili svoje call centrá. Klienti tak môžu získať informácie týkajúce sa procesov na portáli slovensko.sk jednoduchšie.

 

 

 

Zúčtovanie plomb v zmysle zákona o ERP
 

V zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmene v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2018 sú servisné organizácie povinné vykonať zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb za 1. polrok 2018 na colnom úrade najneskôr do 31. júla. Ide o plomby na elektronické registračné pokladnice.

 

 

 

Falšujú sa už aj Rubikove kocky
 

Pri colnej kontrole urobili colníci v prevádzke kontrolu skladových priestorov, pri ktorej objavili 3 474 falzifikátov obľúbeného mechanického hlavolamu - Rubikovej kocky v hodnote 52 110 eur. Týmto zistením vzniklo dôvodné podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva a uvedené falzifikáty boli pre účely ďalšieho konania zaistené.

 

 

 

Pašované cigarety v tajnom úkryte

 

Bratislavskí colníci kontrolovali dodávku s rumunským EČV, pričom vzniklo podozrenie, že je v nej vytvorený tajný úkryt. Ukázalo sa, že colníci mali pravdu.

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:
 

 
Otázka č. 1
Právnická osoba v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby pri poskytnutí podielu zaplatenej dane uviedla nesprávne IČO prijímateľa podielu zaplatenej dane. Je možné uvedený údaj ešte opraviť prostredníctvom dodatočného daňového priznania, resp. vyzve správca dane právnickú osobu na opravu tohto údaja?

Odpoveď
Uvedený údaj už nie je možné dodatočne opraviť. Ak právnická osoba v daňovom priznaní uviedla nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zanikne. Správca dane o tejto skutočnosti poskytovateľa podielu zaplatenej dane upovedomí bez zbytočného odkladu.
 
Otázka č. 2
Rozpočtová organizácia zriadená Slovenskou akadémiou vied sa v zmysle príslušného zákona  od 1. júla 2018 stáva verejnou výskumnou inštitúciou. Má povinnosť z dôvodu tejto zmeny zostaviť účtovnú závierku a podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby?

Odpoveď
Všetky organizácie SAV (účtovné jednotky), ktoré budú od 1.7.2018 transformované
na verejné výskumné inštitúcie uzavrú účtovné knihy a zostavia:
-              k 30.6.2018 mimoriadnu účtovnú závierku,
-              k 31.12.2018 riadnu účtovnú závierku.
Takto zostavené účtovné závierky sa v zmysle zákona o účtovníctve uložia do registra účtovných závierok najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak (napr. zákon o dani z príjmov ustanovuje povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok v lehote na podanie daňového priznania)  v elektronickej podobe prostredníctvom systému štátnej pokladnice.
Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, nemusí v súlade s § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov podať daňové priznanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43.
Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, len príjmy oslobodené od dane.
Ak daňovníkovi, ktorý je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou a od 1.7.2018 sa transformuje na verejnú výskumnú inštitúciu, vznikne do obdobia transformácie povinnosť podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov, podá toto daňové priznanie za zdaňovacie obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2018.
Daňovník, ktorý je od 1.7.2018 verejnou výskumnou inštitúciou a vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov, podá toto daňové priznanie za zdaňovacie obdobie od 1.7.2018 do 31.12.2018.
Ak daňovníkovi vznikne povinnosť podať daňové priznanie, toto priznanie podáva za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
 
Otázka č. 3
Daňovník (slovenská spoločnosť ) predáva tovar aj do Nemecka a v tejto súvislosti požiadala nemecký finančný úrad o pridelenie daňového identifikačného čísla. Zahraničnému finančnému úradu  potrebuje predložiť  "Potvrdenie o trvalom pobyte príslušného zahraničného daňového úradu" v originály s nemeckým prekladom. Kde získa daňovník takéto potvrdenie, na koho sa má obrátiť ?

Odpoveď
Potvrdenie o osobnej daňovej príslušnosti (rezidencii) daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou vydáva na základe písomnej žiadosti daňovníka (vzor tejto žiadosti nie je predpísaný) príslušný správca dane - daňový úrad, ktorý preskúma a preverí všetky skutočnosti relevantné pre určenie daňovej rezidencie. Po preverení týchto skutočností správca dane vydá predmetné potvrdenie na unifikovanom trojjazyčnom formulári (slovenčina, angličtina, nemčina). Vydanie predmetného potvrdenia je podľa Sadzobníka správnych poplatkov oslobodené od správneho poplatku.
V prípade, ak má daňový subjekt povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, žiadosť podáva ako prílohu Všeobecného podania.
 
Otázka č. 4
Daňovník, rezident SR zmenil svoju daňovú rezidenciu do druhého štátu. Nakoľko poberá príjmy zo závislej činnosti v zahraničí (v SR nedosahuje žiadne príjmy), chce požiadať správcu dane o potvrdenie zmeny daňovej rezidencie, aby nemusel každoročne podávať daňové priznanie k dani z príjmov na území SR. Kde získa daňovník takéto potvrdenie, na koho sa má obrátiť ?

Odpoveď
Na účely posúdenia daňových povinností na území Slovenskej republiky (napr. podania daňového priznania) si daňovník posudzuje svoju daňovú rezidenciu osobne (bez rozhodovania správcu dane), pričom je povinný preukazovať skutočnosti súvisiace s určením statusu rezidencie správcovi dane len v prípade, ak ho správca dane na to vyzve v priebehu daňového konania.
Daňovník môže požiadať miestne príslušného správcu dane o potvrdenie skutočností, že daňovník je považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky (za daňového rezidenta Slovenskej republiky).
Podľa uvedeného daňovník môže požiadať miestne príslušného správcu dane iba o vydanie „Potvrdenia o daňovej rezidencii“, správca dane nevydáva potvrdenie vo veci zmeny daňovej rezidencie do druhého štátu.
 
Otázka č. 5
Bolo mi vydané živnostenské oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti fyzickej osoby. Registračnú povinnosť som si splnil cez jednotné kontaktné miesto na živnostenskom úrade. Som povinný podať žiadosť o registráciu aj na daňovom úrade na samostatnom tlačive?

Odpoveď
Nie. Ak ste si splnili registračnú povinnosť na jednotnom kontaktnom mieste, nie je potrebné podávať samostatnú žiadosť o registráciu na daňový úrad.
 
Otázka č. 6
Zamestnal som sa ako zamestnanec v pracovnom pomere a zrušil som živnostenské oprávnenie. Dokedy som povinný podať daňové priznanie z príjmov z podnikania?

Odpoveď
Nakoľko fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za celý kalendárny rok, podáte daňové priznanie až po uplynutí roka 2018 v termíne do 31.3.2019, ak Vám vznikne povinnosť toto daňové priznanie podať.
 
Otázka č. 7
Sme spoločnosť, ktorá vyrába výrobky, platiteľ DPH. Dňa 9.7.2018 sme zaplatili zálohu zahraničnej firme na budúcu dodávku stroja s montážou, ktorý bude inštalovaný v našej  výrobnej hale  v Bratislave. Sme povinní sa samozdaniť z titulu úhrady tejto zálohy zahraničnej osobe?  

Odpoveď
Áno. Platiteľovi DPH vzniká povinnosť platiť daň z uhradenej zálohy podľa § 19 ods. 4 v spojení s § 69 ods. 2 zákona o DPH. Platiteľ DPH uvedie príslušné údaje  v riadku 09 a 10 daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie júl 2018, resp. III. štvrťrok 2018.
 
Otázka č. 8
Som živnostník a chcem sa dobrovoľne zaregistrovať za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH. Je potrebné k žiadosti o registráciu  k DPH doložiť i nejaké iné doklady?

Odpoveď
Nie. Okrem príloh, ktoré sú súčasťou daného tlačiva žiadosti, nie je potrebné k žiadosti dokladať iné doklady. Daňový úrad preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a v prílohách,  a ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný výzve vyhovieť.
 
Otázka č. 9
Ako a komu má servisná organizácia vykonať zúčtovanie plomb podľa novely zákona č. 289/2008 Z. z. prvýkrát v lehote do 31.7.2018?

Odpoveď
Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 270/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Prvé zúčtovanie sa podľa cit. novely zákona za prvý polrok 2018 vykoná najneskôr do 31. júla 2018 a za druhý polrok najneskôr do 31. januára 2019. Zúčtovanie sa vykoná osobne na colnom úrade - organizačné oddelenie. Osoba oprávnená konať odovzdá pracovníkovi colného úradu zúčtovanie na dátovom médiu (CD, DVD, USB). Vzhľadom na to, že novela zákona č. 289/2008 Z. z. nerieši otázku formátu súborov resp. dát, ktoré sú colným úradom predkladané, odporúčame bežne čitateľné formáty ako .doc, .xls.
 
Otázka č. 10
U koho a akým spôsobom si má servisná organizácia objednať plomby? 

Odpoveď
Servisná organizácia  je od 1. januára 2018 povinná písomne si objednať plomby u finančného riaditeľstva. 
Servisná organizácia s daňovým úradom komunikujúca elektronicky, vykoná  objednanie plomb  prostredníctvom elektronickej komunikácie:
Po prihlásení do osobnej zóny pre elektronickú komunikáciu   sa zvolí Katalóg elektronických formulárov a následne sa môže zvoliť  časť „Správa daní“ Podanie pre FS – Správa daní“ . Následne sa odklikne Všeobecné podanie  pre FS SR alebo sa objednanie vykoná cez časť „Register“ Podanie pre FS – Register a následne Všeobecné podanie  pre FS SR, kde sa v časti  „Oblasť podania" vyberie Register a v časti  "Agenda“ sa vyberie VRP (nie je iná voľba, podstatné je aby sa podanie dostalo na oddelenie registra).  V časti „Typ podania“ sa vyberie - Iné.  V obsahu podania (text podania) sa vypíše text pre objednanie počtu plomb ako aj DÚ, v rámci ktorého si SO prevezme objednané plomby. Odporúčame uviesť mailovú adresu ako a aj telefonický kontakt.  Na záver sa podá cez tlačidlo na ľavom paneli (Podať EZ alebo Podpísať ZEpom a Podať).

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali nasledovný materiál:

Zoznam zakázaných webových stránok


 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu