Externý newsletter finančnej správy 13/2018

 

Pozrite si tento email v prehliadači

Ste FO a máte zamestnancov? Zbystrite pozornosť!FO podnikatelia zamestnávajúci minimálne jedného zamestnanca, ktorí podávajú prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, sa musia zaregistrovať na elektronickú komunikáciu čo najskôr. Posledné takéto podanie môžete spraviť "papierovo" len do konca júna.

 

 

 

Chcete sa prihlásiť na elektronickú komunikáciu?
Všetky informácie k elektronickej komunikácii, praktické návody, videoukážky a mnohé ďalšie nájdete priamo na portáli finančnej správy.
 

 

INFORMAČNÝ LETÁK V POŠTOVÝCH ZÁSIELKACH


S blížiacim sa termínom povinnej elektronickej komunikácie fyzických osôb podnikateľov finančná správa rozšírila informačnú kampaň o nových povinnostiach. Po školeniach, edukačných videách, informačných materiáloch či informovaní prostredníctvom sociálnych sietí sme sa zamerali aj na poštové zásielky. Súčasťou oficiálnej pošty z finančnej správy je informačný leták. Ten ponúka základné informácie o nových povinnostiach a prehľadný kalendár termínov na vybavenie si elektronickej komunikácie.
 

 

 

Registrácia a autorizácia k e-službám
 

Procesy pre FO podnikateľov chceme uľahčiť. Už v júli, po termíne na podanie odložených daňových priznaní, nasadíme redizajn portálu. Bude to znamenať aj zlúčenie registrácie a autorizácie do jedného kroku.  V praxi to bude od júla fungovať tak, že ak bude subjekt konať sám za seba, po dokončení registrácie sa na základe používateľom zadaných údajov systém PFS automaticky pokúsi identifikovať nového používateľa v prostredí finančnej správy, t.j. v jej registroch. Systém PFS vytvorí potrebné väzby automaticky. Tieto zmeny budú nasadené do produkcie hneď začiatkom júla, teda po uplynutí termínu na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov. O podrobnostiach budeme informovať v ďalšom vydaní nášho newslettera. Aktuálne platné postupy potrebné k registrácii a autorizácii nájdete v odkaze nižšie.

 

 

 

Pozor na odložené daňové priznania

 

Ak ste si odložili podanie DP pre daň z príjmu za rok 2017 na koniec júna, môžete ho podať najneskôr 2.júla. Môžete ho však podať v papierovej forme?

 

 

Predlžujeme úradné hodiny
 

Chceme tým z vás, ktorí podávate odložené daňové priznanie do konca júna, uľahčiť jeho podanie. Preto predlžujeme úradné hodiny na daňových úradoch nasledovne:

 

 


Upravené úradné hodiny bude mať aj call centrum podpory finančnej správy:

 

 

 

Slovensko ako pilot svetového projektu
 

Zjednodušenie vrátenia dane z pridanej hodnoty (DPH) turistom prostredníctvom digitálnej aplikácie – to je cieľom projektu, ktorý spúšťa finančná správa v spolupráci s izraelským start-upom Refundit. O podmienkach projektu informovali predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír, prezident finančnej správy František Imrecze a zakladatelia aplikácie Refundit, izraelskí podnikatelia a start-upisti, Uri Levine a Ziv Tirosh.

 

 

 

Čo nové na finančnej správe?
 

Prezident finančnej správy František Imrecze bol hosťom v televízii TA3, kde informoval o aktuálnych témach a novinkách. Hovoril napríklad o novom projekte "Refundit", o mimoriadnom úspechu našich kolegov, ktorí odhalili najväčšiu nelegálnu výrobňu cigariet či o odložených daňových priznaniach. 

 

 

 

Odhalená nelegálna výroba cigariet známej značky
 

Finančná správa si môže pripísať ďalší úspech v boji proti daňovým podvodom, tentoraz na dani z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebných daniach (SPD). Kriminálny úrad finančnej správy odhalil v okolí Revúcej doteraz najväčšiu výrobňu nelegálnych cigariet svetoznámej značky. Pri zásahu zaistili 10,5 mil. kusov cigariet a takmer 6 ton tabakovej suroviny, vrátane strojov na výrobu cigariet. Predbežný finančný únik na DPH a SPD bol vyčíslený na 5 mil. eur.

 

 

 

Dovolenkové suveníry
 

Leto je tu a lietadlá zo slovenských letísk už vypravili svojich prvých dovolenkárov za oddychom do rôznych letných destinácií. Ako si nepokaziť dobrý pocit pri návrate z dovolenky? Treba sa vyhnúť nepríjemnostiam na letisku pri vybaľovaní exotických suvenírov.

 

 

 

Banky a poisťovne, nezanedbajte svoje povinnosti!

 

Banky, poisťovne a všetky finančné inštitúcie, pozor! Automatická výmena informácií (AVI) prináša v týchto dňoch povinnosť podať oznámenie o finančných účtoch rezidentov z iných krajín - do 30. júna.  Do tohto dátumu sú oznamujúce finančné inštitúcie,  ktorých sa AVI týka, povinné podať Oznámenie FATCA a Oznámenie DAC2/CRS.  Povinnosť im plynie zo zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Ten je jedným z nástrojov boja proti daňovým únikom. Za nesplnenie povinností hrozí finančnej inštitúcii pokuta vo výške až do 10 000 eur.

 

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami - tento raz k podávaniu odložených daňových priznaní.
 

Otázka č. 1
Mám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017 do 30.6.2018. Keďže tento deň pripadne na sobotu, môžem podať daňové priznanie až v pondelok 2. júla 2018?

Odpoveď
Áno, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
 
Otázka č. 2
Musím podať daňové priznanie za rok 2017, ak som podnikateľ a moje zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 901,67 eura, ale podal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania?

Odpoveď
Nie, nemusíte, ak nevykazujete daňovú stratu. Ak Vás však daňový úrad vyzve na podanie daňového priznania, potom ste povinný toto priznanie podať v lehote určenej správcom dane vo výzve.
 
Otázka č. 3
Dokedy musím zaplatiť daň vypočítanú v daňovom priznaní za rok 2017, ak mám predĺženú lehotu na podanie tohto priznania do konca júna 2018, ale podal som ho už 6.6.2018?

Odpoveď
Ak máte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, daň je splatná v tejto predĺženej lehote, teda platba musí byť vykonaná do 2.7.2018. Pri bezhotovostnom prevode z účtu sa za deň platby považuje deň, keď bola platba odpísaná z Vášho účtu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala. Pri platbe šekovou poukážkou sa za deň platby považuje deň, keď pošta hotovosť prijala.
 
Otázka č. 4
Môžem v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2017 podanom v predĺženej lehote vypísať vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane neziskovej organizácii?

Odpoveď
Áno. Ak ste si  podaným oznámením predĺžili lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, automaticky sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane.
 
Otázka č. 5
Som daňový rezident ČR a v roku 2017 mi plynul príjem zo závislej činnosti vykonávanej v SR u slovenského zamestnávateľa. Môžem aj ja ako daňový nerezident SR poukázať 2 % z podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní, ktoré budem podávať v SR?

Odpoveď
Áno, aj daňový nerezident SR môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2% zo zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Bližšie informácie k poukázaniu podielu zaplatenej dane sú zverejnené na stránke finančnej správy v časti Podnikatelia – Dane – Daň z príjmov – Fyzické osoby – Daňové podanie.
 
Otázka č. 6
Som daňový rezident SR a v roku 2017 mi plynul príjem zo živnosti vykonávanej na základe slovenského živnostenského oprávnenia na území SR, ale aj príjem zo živnosti vykonávanej na území ČR, pričom mi tam vznikla stála prevádzkareň. Nakoľko mi plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí, predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania o 6 kalendárnych mesiacov, t.j. do 1.10.2018. Ak podám daňové priznanie za rok 2017 v termíne do 29.6.2018, musím ho podať elektronicky?

Odpoveď
Nie, v prípade, ak daňové priznanie podáte v termíne do 29.6.2018, nemáte povinnosť podať ho elektronicky. Povinnosť komunikovať elektronicky vzniká fyzickým osobám, podnikateľom, ktorí sú registrovaní na daň z príjmov, až od 1.7.2018.

Otázka č. 7
Spoločnosť si v lehote do 3. apríla 2018 predĺžila oznámením lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 o tri kalendárne mesiace t.j. do 30. júna 2018. Dokedy najneskôr musí toto daňové priznanie podať a zaplatiť daň, keď tento deň je sobota? Na aký účet má daň zaplatiť a aký variabilný symbol má uviesť?

Odpoveď
Ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 o tri kalendárne mesiace, musí podať daňové priznanie za rok 2017 najneskôr do 2. júla 2018. V tej istej lehote je povinný zaplatiť aj daň na účet č. 500224 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN. Pri platbe použije variabilný symbol 1700992017.
 
Otázka č. 8
Môže obchodná spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2017 poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, aj keď má predĺženú lehotu na podanie tohto daňového priznania?

Odpoveď
Áno. Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, aj keď má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.
 
Otázka č. 9
Koniec  predĺženej lehoty na podanie daňového priznania v roku 2018 pripadne na 2.7.2018. Musí byť daňové priznanie podané elektronicky, ak ho fyzická osoba (podnikateľ) podá 2.7.2018, teda v posledný deň predĺženej lehoty?

Odpoveď
Keďže toto daňové priznanie fyzická osoba (podnikateľ) podáva už po 1.7.2018 musí byť toto podanie uskutočnené elektronicky. Ak by podanie bolo vykonané do 30.6.2018, správca dane ho bude akceptovať aj  v papierovej forme.
 
Otázka č. 10
Ako FO podám daňové priznanie v lehote, ale nemám dostatok finančných prostriedkov na účte, čo mám v danej situácii robiť?

Odpoveď
V tomto prípade odporúčame podať žiadosť o odklad platenia dane alebo o povolenie platenia dane v splátkach. Žiadosť podlieha správnemu poplatku, teda je potrebné okrem žiadosti zaplatiť aj správny poplatok vo výške 9,50 eur, v prípade elektronickej podanej žiadosti 4,50 eur.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiál, týkajúci sa daňových povinností:

Informácia o podmienkach nazerania do spisu

Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7a

Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7 zákona o DPH

Informácia k  formulárom pre registráciu, zaradenie do evidencie a  zápis subjektov pri správe spotrebných daní

Informácia k povinnostiam Obchodníka s uhlím podľa zákona č. 609 2007 Z. z


Informácia k povinnostiam Platiteľa dane zo zemného plynu podľa zákona č. 609 2007 Z. z.

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu