Externý newsletter finančnej správy 14/2018

 

Pozrite si tento email v prehliadači

Zjednodušenie elektronickej komunikácieVyužívanie elektronických služieb finančnej správy bude jednoduchšie. Finančná správa nasadzuje redizajn portálu, automatickú autorizáciu a upravené notifikačné e-maily. Nasledovať budú zmeny aj priamo v osobnej zóne daňovníka. Finančná správa vychádza v ústrety najmä novým elektronicky komunikujúcim klientom – fyzickým osobám podnikateľom.

 

Odstávka portálu finančnej správy


Oznamujeme verejnosti, že v čase od 4.7.2018 od 18:00 hod. do 5.7.2018 do 8:00 hod., bude realizovaná plánovaná odstávka Portálu finančnej správy z dôvodu nasadzovania nového dizajnu portálu a zjednodušeného procesu registrácie a autorizácie pre fyzické osoby podnikateľov. V tomto čase nebude možný pristup na našu webovú stránku www.financnasprava.sk.


 

 

Finančná správa zverejňuje ďalšie zoznamy


Finančná správa zverejňuje v zmysle daňového poriadku ďalšie informácie. Na portáli finančnej správy je dostupný už aj zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby a tiež zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu. V zmysle platnej legislatívy ich finančná správa zverejnila do konca júna. Zoznamy bude pravidelne štvrťročne aktualizovať.

 

 

 

Nelegálne prevádzkovanie hazardných hier sa nevypláca
 

Finančná správa zasahovala na celom Slovensku proti nelegálnemu hazardu. Počas kontrolnej akcie skontrolovala približne 100 prevádzok. Výsledkom je 75 zapečatených herných prístrojov priamo v prevádzkach, 5 rôznych typov kvízomatov zaistených na expertízu a zhabané účtovné doklady v 14-tich obchodných spoločnostiach. Finančná správa chce takýmito akciami upozorňovať, že obchádzať zákon sa nevypláca.

 

 

 

Predsedníctvo v IOTA prebralo Belgicko
 

Ročné predsedníctvo slovenskej finančnej správy v Európskej organizácii daňových správ (IOTA) sa oficiálne skončilo. Štafetu prebrala belgická finančná správa na čele s jej prezidentom Hansom D'Hondt-om. 

 

 

 

Inšpirujeme Jordánsko
 

V týchto dňoch sú na návšteve finančnej správy kolegovia z Colnej správy Jordánska. Majú záujem o skúsenosti slovenskej finančnej správy s informačným systémom kontrolných známok. Zástupcovia  finančnej správy im podrobne predstavili informačný systém kontrolných známok a vysvetlili jeho základné procesy. Ochranné prvky mohli vidieť priamo v Colnom laboratóriu a spôsob tlače vrátane odberu si pozreli v Mincovni Kremnica. Návšteve sme predstavili aj aplikáciu Superkolky. Aj takéto návštevy dokazujú, že slovenská finančná správa sa má čím pochváliť.

 

 

Kamión plný tabaku
 

Pri colnej kontrole zaistili colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy kamión plne naložený tabakovou surovinou. Celkovo zaistili takmer 12 ton tabakovej suroviny.  

 

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:
 

 
Otázka č. 1
Registroval som sa vyplnením registračného formulára. Neprišiel mi 1. aktivačný e-mail, čo mám robiť?

Odpoveď
V tomto prípade, ak Vám nepríde 1. aktivačný e-mail (je to pravdepodobne z dôvodu chybne vyplneného e-mailu uvedeného pri registrácii), je potrebné počkať  24 hod.  a potom sa môžete nanovo registrovať. Ak sa nepotvrdí registrácia do 24 hod. tak je systémom automaticky zrušená.
 
Otázka č. 2
Prihlasujem sa do osobnej internetovej zóny cez identifikátor a heslo. Heslo mi systém neberie, ako získam nové heslo?

Odpoveď
V prípade, že ste zabudli heslo (neviete sa prihlásiť) a poznáte svoje používateľské meno (ID používateľa), môžete si dať vygenerovať nové heslo cez Prihlásenie - Identifikátor a heslo - kliknutím na políčko Zabudnuté heslo. Vygenerované heslo vám bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom profile. Je potrebné použiť rovnaký e-mail ako je v profile používateľa.
 
Otázka č. 3
Môžem s Finančnou správou SR komunikovať aj prostredníctvom portálu
www.slovensko.sk?
Odpoveď
Všetky štruktúrované tlačivá je daňový subjekt povinný odosielať elektronicky len cez portál Finančnej správy SR. Prostredníctvom www.slovensko.sk je možné odosielať len neštruktúrované dokumenty ako napr. oznámenia, žiadosti...
 
Otázka č. 4
Stratil som občiansky preukaz, ktorý používam na prihlasovanie na www.financnasprava.sk, ako sa mám prihlásiť a odoslať podanie  kým mi nebude vystavený nový občiansky preukaz?

Odpoveď
Na portál www.financnasprava.sk  sa môžete prihlásiť prostredníctvom ID a hesla. Pokiaľ Vaše ID nepoznáte,  je potrebné kontaktovať call centrum Finančnej správy SR. V prípade podania dokumentu je potrebné mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní.  Ak dohodu nemáte uzatvorenú,  tak podanie bez kvalifikovaného elektronického podpisu/občianskeho preukazu s čipom neodošlete.
 
Otázka č. 5
Slovenská zdaniteľná osoba vykonáva v SR sprostredkovanie obchodu. K 31.máju 2018 nedosiahla obrat (49 790 eur) pre povinnú registráciu.  V júni 2018  zdaniteľná osoba predala osobný automobil, ktorý mala zaradený v majetku  a  predajom tohto automobilu  presiahla k 30. júnu 2018  obrat pre povinnú registráciu. Je  zdaniteľná osoba povinná sa zaregistrovať za platiteľa DPH?

Odpoveď
Do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH sa nezahŕňajú výnosy/príjmy z príležitostne predaného hmotného majetku (§ 4 ods.7 zákona o DPH). To znamená,  ak v danom prípade ide o príležitostný predaj hmotného majetku, výnosy/príjmy z tohto predaja sa nezahrnú do obratu a zdaniteľná osoba nie je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH.
 
Otázka č. 6
Samostatne zárobkovo činná osoba s miestom podnikania v SR  začala podnikať od 1.7.2017. Za mesiace 07-12/2017 dosiahla obrat vo výške 15 000 eur a za mesiace 01-06/2018 dosiahla obrat vo výške 45 000 eur, pričom v mesiaci 02/ 2018 mala príjem vo výške 0 eur. Počíta sa do obratu aj kalendárny mesiac február  2018, v ktorom nemala príjem?

Odpoveď
Zdaniteľná osoba si sleduje obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, t.j. ak zdaniteľná osoba dosiahla za mesiace 07/2017  až  06/2018 obrat vo výške 60 000 eur, vrátane mesiaca 02/2018, v ktorom mala obrat vo výške 0 eur,  je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH do 20.júla 2018.
 
Otázka č. 7
Právnická osoba si oznámením predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 do 2. júla 2018. Do lehoty na podanie daňového priznania platila štvrťročné preddavky, na základe podaného daňového priznania za rok 2017 má povinnosť platiť mesačné preddavky. Dokedy musí daňovník zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia? Aký variabilný symbol má pri platbe uviesť?

Odpoveď
Právnická osoba je povinná rozdiel na zaplatených preddavkoch za prvý polrok 2018 zaplatiť do 31. júla 2018. Pri platbe použije variabilný symbol 1100992018.
 
Otázka č. 8
Právnická osoba podala daňové priznanie za rok 2017 v predĺženej lehote do 2. júla 2018. V riadnom daňovom priznaní zabudla poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Môže tak urobiť podaním dodatočného daňového priznania za rok 2017?

Odpoveď
Nie. Právnická osoba už nemôže poukázať podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi podaním dodatočného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017.
 
Otázka č. 9
Za sro-čku sme podali daňove priznanie PO 2017 odložené do 30.06.18 Ale zistili sme že sme zabudli urobiť ešte jedno preúčtovanie, ktoré ale neovplyvňuje náklady a výnosy čiže samotné daňové priznanie sa nebude meniť vôbec. Chceli by sme podať iba upravenú účtovnú závierku. Ako to máme urobiť? Môžeme napísať cez všeobecná podanie "žiadosť o zámenu účtovnej závierky“   a potom  podať novú účtovnú závierku? 

Odpoveď
Ak účtovná závierka nebola schválená valným zhromaždením, potom účtovná jednotka – s.r.o.  znovu otvorí účtovné knihy a vykoná príslušné účtovné zápisy, následne zostaví účtovnú závierku a predloží ju na schválenie valnému zhromaždeniu. Až po schválení valným zhromaždením účtovná jednotka  ukladá schválenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok. Na úvodnej strane účtovnej závierky  uvádza nový dátum zostavenia účtovnej závierky a zároveň dátum schválenia účtovnej závierky (POZN.  po znovu otvorení účtovných kníh neukladá účtovná jednotka najskôr zostavenú účtovnú závierku a následne oznámenie jej o schválení, ale iba už schválenú účtovnú závierku).
Ak účtovná závierka bola schválená valným zhromaždením, potom   nie je možné znovu otvárať účtovné knihy.   Vychádzajúc z uvedeného, uzatvorené účtovné knihy k 31.12.2017 nemôže účtovná jednotka  znovu otvoriť a zostavovať inú, novú účtovnú závierku,  t.j.  ak je v registri účtovných závierok uložená  účtovná závierka účtovnej jednotky za účtovné obdobie kalendárneho roka schválená, a účtovná jednotka zistila chyby (nesprávnosti údajov po schválení účtovnej závierky), nemôže zmeniť túto účtovnú závierku podaním „opravnej“ alebo „dodatočnej“ účtovnej závierky. „Opravnú“ alebo „dodatočnú“ účtovnú závierku nemožno zostaviť a tiež nie je možné poslať iba časť účtovnej závierky, napr. osobitne súvahu, výkaz ziskov a strát alebo poznámky.
V prípade, že účtovná jednotka zistila chybu v účtovníctve po schválení účtovnej závierky postupuje v zmysle § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve, t.j. ak účtovná jednotka nemôže dodržať akruálny princíp účtovania (vecná a časová súvislosť) potom účtovná jednotka opravu  zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili a v zmysle 5 ods. 1 postupov účtovania (Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92) a to nasledovne:
a/ nevýznamná oprava - účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných analytických účtoch nákladov alebo výnosov,
b/ významná oprava - v zmysle § 59 ods. 13 postupov účtovania na účte 428, resp. 429. Hranicu významnosti si určí účtovná jednotka podľa vlastných podmienok v internej smernici.
Zároveň o vykonanej oprave bude účtovná jednotka informovať v poznámkach.
Ani v jednom prípade účtovná jednotka nepodáva cez všeobecné podanie „Žiadosť o zámenu účtovnej závierky“. Cez všeobecné podanie môže účtovná jednotka oznámiť obsah a sumu vykonanej opravy chyby za  opravované  účtovné obdobie účtovanej v bežnom období. Na túto skutočnosť prihliada aj daňový úrad pri ukladaní pokuty za správny delikt pri porušení zákona o účtovníctve.
 
Otázka č. 10
Akým spôsobom mám schváliť účtovnú závierku keď som SZČO, musím podať oznámenie o schválení účtovnej závierky?

Odpoveď
Účtovnú závierku neschvaľuje podnikateľ - fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného a jednoduchého účtovníctva a teda neukladá do registra účtovných závierok oznámenie o schválení účtovnej závierky.

 
 
 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiál, týkajúci sa daňových povinností:

Informácia k zostaveniu priebežnej účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky od 1.1.2018 v konkurze a v likvidácií

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v III. štvrťroku 2018
 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu