Externý newsletter finančnej správy 19/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Deň colníkov už o týždeň
Tento rok sa vidíme na Hlavnom námestí v Bratislave. Stretneme sa 22.9. pri príležitosti Dňa colníkov. Tešiť sa môžete na bohatý program. Budeme prezentovať našu prácu.  Čakajú vás dynamické ukážky, psovodi so svojimi štvornohými pomocníkmi, taktická streľba, simulovaná hraničná kontrola, súťaže pre deti a mnoho ďalšieho. Celým podujatím bude sprevádzať moderátor Slavo Jurko. Tešíme sa na Vás už od 14:30!

 

Viac info

Nezabudnite na odložené daňové priznania
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 bolo potrebné odovzdať v riadnom termíne do 3. apríla. Možnosť odložiť si podanie daňového priznania až o šesť mesiacov (do 1.10.) využilo 20 178 daňovníkov. Na podanie daňového priznania im zostávajú približne dva týždne. Pozor si musia dať na elektronickú komunikáciu.
 

 

 

F. Imrecze: Informácia, že máme zaplatiť 300 miliónov, je absolútny nezmysel
Európska komisia nevedie voči Slovensku žiadne konanie a nevymáha od Slovenska žiadne peniaze. Rovnako ako aj ďalšie krajiny EÚ vedieme dialóg s OLAF – om (Európsky úrad pre boj proti podvodom), nakoľko máme rozdielne názory na metódu určenia cien ázijského tovaru. Prezident finančnej správy František Imrecze rázne odmietol zavádzajúce a nepravdivé informácie, že Slovensko musí zaplatiť 300 mil. eur za to, že colníci sa spolu s dovozcami údajne podieľali na colných podvodoch.

 

Viac info

 

 

V boji proti daňovým podvodom pomôže eKasa


Legislatívny proces, prostredníctvom ktorého chce finančná správa uviesť do praxe projekt eKasa, pokračuje. Online pripojenie pokladníc na finančnú správu má jasný cieľ – bojovať proti podvodom vo finálnej spotrebe. Po konzultáciách s odbornými partnermi v rámci legislatívneho procesu sa dohodlo, že dáta sa budú ukladať nielen v centrálnom úložisku eKasa, ale rovnako v chránenom úložisku v lokálnom zariadení. 
 

 

Viac info

 

 

Pozor na nelegálne webstránky
 

Finančná správa identifikovala a zakročila už voči viac ako 500 webovým stránkam so zakázanou ponukou. V zozname webových sídiel s nelegálnym hazardom je momentálne 202 webstránok. Počet prevádzkovateľov, ktorí ešte pred zaradením do zoznamu zareagovali na výzvu finančnej správy a prestali zakázanú ponuku poskytovať, sa navýšil. Nelegálnu činnosť tak ukončilo 243 subjektov.

 

Viac info

 

 

Pri darovaných percentách zo zaplatených daní padajú rekordy


Neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám darovali 2% zo svojich zaplatených daní fyzické a právnické osoby tento rok rekordnú sumu. Na svojich účtoch majú neziskovky už viac ako 66 miliónov eur. Suma však ešte nie je konečná. Narásť môže aj po odovzdaní odložených daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017, ktoré odovzdajú subjekty do konca septembra.

 

Viac info

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

 Otázka č. 1
Spoločnosť kúpila dve nové osobné vozidlá. Jedno zaradila do užívania v máji  2018 a druhé v auguste 2018. V septembri  2018 kúpila na tieto vozidlá 2 sady zimných pneumatík. Majú zimné pneumatiky zakúpené v septembri 2018 vstupovať do obstarávacej ceny vozidiel ako technické zhodnotenie, alebo sú bežným výdavkom (nákladom)?

Odpoveď:
Nákup zimných pneumatík ovplyvňuje základ dane daňovníka v súlade s účtovníctvom, to znamená že  nákup prvých zimných pneumatík (aj dodatočne po uvedení automobilu do užívania a bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny) zvyšuje vstupnú cenu automobilu v zdaňovacom (účtovnom) období, v ktorom došlo k nákupu. Každé ďalšie obstaranie zimných pneumatík ovplyvňuje základ dane v tom zdaňovacom (účtovnom) období, v ktorom sa o tomto účtovnom prípade účtuje priamo do spotreby, tzn. predstavuje bežný daňový výdavok v zmysle § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 2
Spoločnosť obstarala do firmy kávovar pre svojich zamestnancov aj pre obchodných partnerov. Možno považovať nákup kávovaru za daňový výdavok?
Odpoveď:
Uvedený výdavok možno považovať za daňový výdavok v súlade so všeobecnou definíciou daňového výdavku /§2 písm. i) zákona o dani z príjmov/, ak zamestnanci používajú kávovar v pracovnej dobe a zamestnávateľ má vypracovanú  internú smernicu. Ak by zamestnanci využívali kávovar (alebo iné vybavenie kuchyniek či kancelárií) mimo pracovnej doby na súkromné účely, postupovalo by sa pri ich zahrnutí do daňových výdavkov v súlade s §19 ods.2 písm. t) zákona o dani z príjmov. Výdavok (náklad)  by sa zahrnul vo výške 80 % do daňových výdavkov a 20 % ako nedaňový výdavok, alebo v preukázateľnej výške podľa pomeru používania majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.
 
Otázka č. 3
Som živnostník, platiteľ DPH a chcem požiadať o vrátenie dane z členských štátov EÚ. Môžem podať žiadosť o vrátenie dane,  ak nemám kvalifikovaný elektronický podpis, ale iba dohodu o elektronickom doručovaní?
Odpoveď:
Nie. Žiadosť o vrátenie dane tuzemským platiteľom DPH z iného členského štátu musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 
Otázka č. 4
Naša firma je platiteľom DPH. Dodali sme tovar s prepravou právnickej osobe na Ukrajinu. Ako máme potupovať pri vystavení faktúry? Uvádza sa to v daňovom priznaní k DPH?
Odpoveď:
Ak dodáte ako platiteľ DPH tovar s prepravou, ktorá končí na Ukrajine, t. j. v 3. štáte, a  máte k dispozícii doklad, v ktorom je výstup tovaru z EÚ potvrdený colným orgánom a doklad o preprave tovaru, môžete uplatniť oslobodenie od dane podľa § 47 ods. 1 zákona o DPH z titulu vývozu tovaru. V daňovom priznaní k DPH uvediete vývoz tovaru na riadok 15 a 17.
 
Otázka č. 5
Na podnikanie som používal motorové vozidlo a v septembri 2018 pozastavujem svoju živnosť. Do kedy mám podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?

Odpoveď:
V prípade prerušenia podnikania je potrebné daňové priznanie podať až po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je v danom prípade kalendárny rok. Ak teda k prerušeniu podnikania dôjde v priebehu septembra 2018, daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k prerušeniu podnikania, t.j. 30.9.2018. Daňové priznanie ste povinný podať v zmysle § 9 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel až po ukončení zdaňovacieho obdobia r. 2018, a to najneskôr do 31.1.2019 a v tejto lehote pomernú časť dane aj zaplatiť.
 
Otázka č. 6
Vo VRP mi zmizla možnosť vytvoriť nový pokladničný doklad, kde je chyba?

Odpoveď:
V prípade, ak ste daňovému úradu oznámili stratu prihlasovacích údajov, aplikácia VRP bude slúžiť už len na vyhotovenie uzávierok a na prezeranie, čítanie. Nemôžete vytvoriť pod týmto loginom a heslom nový pokladničný doklad. Ak chcete VRP používať aj naďalej, je potrebné požiadať daňový úrad o pridelenie novej VRP.
 
Otázka č. 7
Spracovávame mzdy externe pre zamestnávateľov a jeden z nich bol v minulosti prihlásený ako platiteľ dane zo závislej činnosti a po čase sa odhlásil, nakoľko nemal zamestnanca – nevyplácal mzdy. Od 1.9.2018 predmetný zamestnávateľ má opäť zamestnanca, prosím poradiť, ako PO prihlásiť ako platcu dane zo závislej činnosti.
Odpoveď:
Ak firma (u správcu dane už registrovaná ako FO alebo PO) ako zamestnávateľ začne vyplácať príjmy zo závislej činnosti (t.j. vznikla povinnosť zrážať preddavky na daň), skutočnosť, že sa stala platiteľom dane správcovi dane len oznámi cez všeobecné tlačivo  Registrácia na .../Žiadosť o registráciu... ,  stačí po vyplatení príjmu, v zákonom o dani z príjmov nie je stanovený termín. Pri povinnosti komunikovať elektronicky po prihlásení do osobnej internetovej zóny v elektronických formulároch vyplní tlačivo Žiadosti...   a odošlete správcovi dane. Mesačný prehľad sa zasiela za príslušný kalendárny mesiac do konca nasledujúceho mesiaca, ktorom  bol príjem vyplatený t.j. prehľad  za 9/2018 do 31.10.2018. 
Tlačivo Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty je všeobecná a je zverejnená na www.financnasprava.sk, zamestnávateľ nájde po prihlásení do osobnej zóny cez ponuku Formuláre.  Tlačivo  po vyplnení (Oznámenie zmeny týkajúcej sa registrácie - I. Druh dane -  daň z príjmov - vznik povinnosti platiteľa dane - zo závislej činnosti) odošle elektronicky.
 
Otázka č. 8
Je správne, ak mi účtovníčka vo výplatnej páske navýšila čiastkový základ dane o výšku nedoplatku na zdravotnom poistení z ročného zúčtovania? Tak ich zdanila.  Peniaze, ktoré sa odvádzajú zdrav. poisťovni nie sú  predsa zdaniteľným príjmom, odpočítavajú sa rovno z hrubej mzdy.
Odpoveď:
Nedoplatok vyplývajúci z RZZP, ktorý súvisí s príjmami zo závislej činnosti, znižuje úhrn príjmov zamestnanca v súlade s § 5 ods.8 zákona o dani z príjmov. Ak sa vyberá prostredníctvom zamestnávateľa, zníži príjmy v mesiaci, kedy ho zamestnávateľ zrazí zamestnancovi spolu s poistným daného mesiaca. Ak takýto nedoplatok uhradil zamestnanec sám, v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania vyplní časť IV. a predloží doklad o zaplatení predmetného nedoplatku a zamestnávateľ ho v ročnom zúčtovaní zahrnie do celkového poistného, ktoré je povinný platiť zamestnanec. Do poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnanec z príjmov podľa § 5 sa zahŕňa aj nedoplatok vyplývajúci z RZZP súvisiaci s týmito príjmami.
Základ dane sa zvýši v prípade, že zamestnancovi je vrátený preplatok z RZZP.
V uvedenej veci sa obráťte na účtovníčku, aby vykonala príslušnú opravu. 
 
Otázka č. 9
Slovenský umelec dosiahol príjem za umelecké vystúpenie v ČR, ktorý bol v ČR zdanený zrážkovou daňou v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR. Má povinnosť uviesť tento príjem aj v daňovom priznaní podávanom v SR?
Odpoveď:
Áno, ako daňový rezident SR uvádza v daňovom priznaní v SR okrem zdaniteľných príjmov zo zdrojov v SR aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.
To znamená, že do daňového priznania v SR zahrnie aj príjmy za umelecké vystúpenie v ČR a k nim si uplatní výdavky v zmysle slovenskej daňovej legislatívy. Následne za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia týchto príjmov použije metódu zápočtu dane, t.j. daň zaplatenú v ČR započíta na úhradu dane v SR najviac sumou, ktorá môže byť v ČR vyberaná v súlade s touto zmluvou.
 
Otázka č. 10
Slovenská spoločnosť uzatvorila s českým umelcom zmluvu o účinkovaní, predmetom ktorej je odmena za vystúpenie a tiež úhrada nákladov na dopravu a ubytovanie. Český umelec sa vopred písomne nedohodol s platiteľom príjmu na nezrážaní dane. Podlieha zrážkovej dani len „čistý“ honorár za umelecké vystúpenie, alebo aj uhradené náklady na dopravu a ubytovanie?
Odpoveď:
Ak sa usporiadateľ podujatia zmluvne dohodol s nerezidentným umelcom, ktorý na území SR podal umelecký výkon, aj na zabezpečení a poskytnutí ubytovania, stravy a iných plnení v prospech tohto umelca, ich hodnota je súčasťou honoráru českého umelca, t.j. je zdaniteľným príjmom, ktorý podlieha zrážkovej dani v SR.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali nasledovný materiál:

Zoznam zakázaných webových sídiel


 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
odhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu