Externý newsletter finančnej správy 20/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Radiť vám bude Taxana


Finančná správa spustila najväčšiu novinku tohto roka v oblasti proklientskych opatrení finančnej správy – chatbot. Naša Taxana bude slúžiť na zabezpečenie automatizovanej komunikácie medzi občanmi a finančnou správou, a to tak prostredníctvom portálu finančnej správy, ako aj na Facebooku. Vyskúšajte ju aj vy! Viac info v článku.
 

 

Video

Predĺžené úradné hodiny na call centreKoniec septembra nie je len termínom na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov, ale rovnako aj posledným termínom na vyžiadanie si vrátenia dane zo zahraničia (iných členských štátov EÚ). Call centrum finančnej správy bude preto daňovníkom k dispozícii aj cez víkend, počas piatku a pondelka navyše počas predĺžených úradných hodín.
 

 

 

Nová prezidentka finančnej správy


Novou prezidentkou finančnej správy sa od 1. októbra stáva Ing. Lenka Wittenbergerová, ktorá sa celý pracovný život venuje oblasti daní. Na finančnej správe doteraz zastávala pozíciu generálnej riaditeľky sekcie daňovej. Z postu prezidenta finančnej správy odchádza Ing. František Imrecze, ktorý viedol finančnú správu takmer od jej vzniku – finančná správa vznikla v 2012 zlúčením colnej a daňovej správy.

 

Viac info

 

 

Deň colníkov 2018
V sobotu 22.septembra ožilo Hlavné námestie v Bratislave ďalším ročníkom už tradičného podujatia Deň colníkov. Návštevníkom sme predviedli dynamické ukážky zásahov proti pašerákom, kynológovia ukázali čo dokážu ich štvornohí pomocníci a v stánkoch sme vystavili okrem iného aj zachytené falzifikáty, či chránené rastliny a živočíchy. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa stretnutie opäť na budúci rok.

 

Fotogaléria

 

 

Slovensko nie je preclievacím hubom pre podhodnotený textil
 

Slovensko v žiadnom prípade nie je preclievacím hubom pre podhodnotený textil, ako sa to snažia naznačiť niektorí politici. Nárast dovezených textilných výrobkov na prelome rokov 2017 a 2018 finančná správa zastavila a prijala potrebné opatrenia na jeho opätovné zníženie.

 

Viac info

 

 

Rokovania s OLAF-om pokračujú

Prezident finančnej správy František Imrecze sa stretol v Haagu s najvyššími predstaviteľmi Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Rokoval s generálnym riaditeľom OLAF Ville Itälä a šéfom inšpektorov Ernestom Bianchim, ktorý potvrdil, že slovenská finančná správa je spoľahlivým partnerom. Na stretnutí sa finančná správa a OLAF dohodli na presných krokoch ďalšieho postupu.

 

Viac info

 

 

Kontrolóri z Nitry mali prijať úplatok


Vyšetrovateľ národnej protikorupčnej jednotky vzniesol obvinenie pre zločin prijímania úplatku a pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa voči dvom kontrolórom Daňového úradu Nitra, pracovisko Nové Zámky. Podľa polície si mali kontrolóri Pavol P. a Nina Z. vyžiadať úplatok 50-tisíc eur za prehliadnutie zistených nedostatkov pri výkone daňovej kontroly. Finančná správa na prípade spolupracuje s políciou, korupciu vo vlastných radoch totiž netoleruje. Voči obom obvineným zamestnancom podnikla kroky na postavenie mimo službu.

 

Viac info

 

 

Naši psovodi uspeli v medzinárodnej konkurencii


Psovodi colných správ z Česka, Maďarska, Rakúska,  Poľska, Ukrajiny a Slovenska, z Policajného zboru SR, Vojenskej polície a Zboru väzenskej a justičnej stráže sa  stretli vo Veľkom Mederi. Zmerali si sily na XIV. ročníku otvorených majstrovstiev služobných psov finančnej správy vo vyhľadávaní drog a tabakových výrobkov – Memoriál Milana Kadlecaja. V konkurencii 27 účastníkov z piatich krajín dosiahli psovodi slovenskej finančnej správy vynikajúce výsledky.

 

Viac info

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

 Otázka č. 1
Mám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30.9.2018. Keďže tento deň pripadá na nedeľu, môžem podať daňové priznanie aj v pondelok 1.10.2018?

Odpoveď:
Áno, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
 
Otázka č. 2
Mám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30.9.2018, ale podal som ho už 23.8.2018. Daň vypočítanú v daňovom priznaní som však zaplatil až v septembri 2018. Vyrubí mi daňový úrad sankciu za oneskorené zaplatenie dane?
Odpoveď:
Nie, nakoľko daň z podaného daňového priznania je splatná v predĺženej lehote na podanie daňového priznania. Ak máte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.9.2018, daň vypočítanú v tomto daňovom priznaní musíte zaplatiť najneskôr 1.10.2018.
 
Otázka č. 3
Daňovníčka (rezidentka SR) vykonávala počas roku 2017 prácu opatrovateľky v Rakúsku na základe živnostenského oprávnenia získaného v Rakúsku. Na Slovensku živnostenské oprávnenie nemá vydané. Jej zdaniteľný príjem za rok 2017 je 9900 eur, čo je suma nižšia ako 11000 eur, z čoho vyplýva, že nemá povinnosť podať daňové priznanie v Rakúsku. Je správne, ak daňové priznanie v SR podá pod rodným číslom, v ktorom uvedie príjmy dosiahnuté v Rakúsku a uplatní metódu vyňatia  príjmov?
Odpoveď:
Daňovníčka, ktorá v zdaňovacom období roku 2017 poberala príjmy zo živnosti zo zdrojov v zahraničí (vykonávala opatrovateľskú činnosť Rakúsku na základe rakúskej živnosti), má povinnosť uviesť tieto príjmy v daňovom priznaní podanom v SR. V predmetnom prípade podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B, v ktorom uvedie svoje rodné číslo (ak nemá pridelené DIČ v SR).
Príjmy z rakúskej živnosti daňovníčka uvedie v VI. oddiele daňového priznania typu B (tabuľka č. 1, riadok č. 2) a k týmto príjmom si uplatní preukázateľné výdavky alebo paušálne výdavky. V prípade, ak si uplatní paušálne výdavky vo výške 60 % z dosiahnutých príjmov (maximálne však vo výške 20 000 eur), zároveň k týmto paušálnym výdavkom pripočíta aj preukázateľne zaplatené povinné poistné v Rakúsku.
Následne na riadkoch 82 až 83 uplatní za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia metódu vyňatia príjmov resp. základov dane (t.j. v uvedenom prípade príjmy z rakúskej živnosti mínus výdavky k nim prislúchajúce).
 
Otázka č. 4
Daňovník (rezident SR) dosahuje príjmy z činnosti advokáta na území ČR na základe advokátskych skúšok vykonaných v ČR. Na území SR nedosahuje príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe oprávnenia na podnikanie získaného v SR, a teda nie je registrovaný u správcu dane v SR na daň z príjmov. Je tento advokát povinný zaregistrovať sa a komunikovať s finančnou správou elektronicky?
Odpoveď:
Povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky má fyzická osoba len v prípade, ak je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p., registrovaným pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Ak však aspoň jedna z týchto dvoch podmienok nie je splnená, tak od 1.7.2018 sa na takúto osobu elektronická komunikácia nevzťahuje.
To znamená, že ak fyzická osoba nemá povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie v zmysle slovenskej legislatívy resp. nemá registráciu na daň z príjmov u správcu dane v SR, nemá povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane.

Otázka č. 5
Predĺžili sme si lehotu na podanie daňového priznania právnických osôb  za rok 2017 do 30.9.2018. Daňové priznanie sme podali 17.9.2018 a vyšla nám daňová povinnosť 10 800 eur. Do akého dátumu máme povinnosť  uhradiť daň vyčíslenú v daňovom priznaní za rok 2017 podanom 17.9.2018?
Odpoveď:
V prípade, ak si daňovník oznámením predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 do 30.9.2018 a daňové priznanie podal skôr (17.9.2018), splatnosť dane ostáva zachovaná  v predĺženej lehote, teda do 30.9.2018. Keďže tento deň je nedeľa, splatnosť dane sa predlžuje na najbližší nasledujúci pracovný deň, ktorým je pondelok 1.10.2018.
 
Otázka č. 6
Predĺžili sme si lehotu na podanie daňového priznania právnických osôb  za rok 2017 do 30.9.2018 (keďže tento deň je nedeľa, lehota sa predlžuje na najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. 1.10.2018). Daňové priznanie sme podali 1.10.2018 a vyšla nám povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Doteraz sme preddavky neplatili. Dokedy musíme doplatiť preddavky za prvé tri štvrťroky roka 2018?
Odpoveď:
Ak zaplatené preddavky na daň do predĺženej lehoty na podanie daňového priznania sú nižšie ako vyplývajú z podaného daňového priznania za rok 2017, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania – t.j. vo Vašom prípade ste povinný doplatiť preddavky na daň za prvé tri štvrťroky roka 2018 do 31.októbra 2018.
 
Otázka č. 7
Chcem komunikovať s daňovým a aj colným úradom elektronicky. Mám vykonať dve registrácie alebo stačí iba jedna?
Odpoveď:
Pre komunikáciu s daňovým aj s colným úradom je potrebná len jedna registrácia. Avšak autorizáciu je potrebné vykonať samostatne na daňový úrad a samostatne na colný úrad.
 
Otázka č. 8
Pri registrácii na elektronickú komunikáciu som uviedol chybný e-mail. Neviem preto dokončiť svoju registráciu, čo mám robiť?
Odpoveď:
V tomto prípade je potrebné počkať 24 hod. od registrácie a následne sa registrovať nanovo so správnou e-mailovou adresou.
 
Otázka č. 9
Vystavujem pokladničné doklady vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP). Každý mesiac robím uzávierky, avšak môj účtovník požaduje odo mňa konkrétnejšie údaje ako sú uvedené v uzávierke. Ako sa viem k takýmto údajom dopracovať?
Odpoveď:
Vo VRP je možné vytvoriť okrem prehľadovej a intervalovej uzávierky aj report. Je možné vytvoriť až 6 druhov reportov, ktoré obsahujú podrobnejšie informácie ako uzávierka. Možnosť vytvorenia reportov sa týka len webovej verzie VRP, v prípade mobilnej aplikácie VRP takáto možnosť nie je prístupná.
 
Otázka č. 10
Ako fyzická osoba (nepodnikateľ) som zaplatil v obchode kartou za nákup stavebného materiálu v hodnote 6 000 eur a dostal som aj pokladničný doklad. Neporušil som týmto zákon o obmedzení platieb v hotovosti?
Odpoveď:
Nie, neporušil. Platba kartou z pohľadu zákona  č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti sa považuje za bezhotovostnú platbu, aj keď z pohľadu zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je pri platbe kartou  povinnosť vyhotoviť doklad z pokladnice. Teda pri platbe kartou je možné platiť aj sumy nad 5 000 eur  bez porušenia zákona o obmedzení platieb v hotovosti.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali nasledovný materiál:

Zoznam zakázaných webových sídiel


 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
odhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu