Externý newsletter finančnej správy 01/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Právnické osoby už len elektronicky
 

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri môžu s nami komunikovať už len elektronicky. Finančná správa opätovne upozorňuje, že podmienkou elektronickej komunikácie je registrácia na portáli finančnej správy. Nemali by ste preto samotnú online registráciu odkladať. Povinnosť elektronického doručovania sa totiž vzťahuje na všetky podania.

 

 

 

Začína sa obdobie podávania daňových priznaní
 

Niektoré tlačivá čakajú zmeny. Tlačivo DP k DzMV zostáva nezmenené. Daňové priznanie k tejto dani treba podať do konca januára. Medzi najdôležitejšie termíny patrí nepochybne koniec marca, keď treba podať DP k dani z príjmu.  Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) budú k dispozícii počas januára. Pre verejnosť ich finančná správa sprístupní na portáli finančnej správy ako aj v tlačenej podobe na daňových úradoch v druhej polovici januára.  

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A sa nemenilo a je dostupné na portáli finančnej správy v časti "Katalóg elektronických formulárov". 

 

Úspešný rok 2018!

 Finančná správa Vám želá všetko dobré v novom roku 2018. Sme radi, že ste s nami. Tak ako doteraz aj v novom roku Vám budeme pravidelne prinášať aktuálne správy a informácie z daňovej či colnej oblasti. Veríme, že bude pre Vás rok 2018 ešte lepší a úspešnejší ako bol ten minulý.

 

 

 

Predvyplnené daňové priznania k DzMV


Finančná správa v novom roku zabezpečí predvyplnené DP k DzMV pre tých daňovníkov, ktorí finančnej správe elektronicky podali DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2016. Predvyplnené DP k DzMV si daňové subjekty nájdu priamo v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu na portáli finančnej správy najneskôr do polovice januára 2018. Samotné zasielanie predvyplnených DP k DzMV  do elektronickej schránky daňovníka sa začne už na budúci týždeň. 

 

 

DÔLEŽITÉ - variabilné symboly na platenie daní

 

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v prvom štvrťroku 2018 je zverejnený na portáli finančnej správy.

 

 

 

Pestovatelia ovocia pozor!
 

V minulom roku zaznamenali nitrianski colníci viaceré prípady ponúkania liehu vyrobeného v pestovateľskej pálenici na predaj, ktorý je však podľa zákona výhradne určený pre osobnú spotrebu pestovateľa ovocia a jeho domácnosti. Najnižšia pokuta za nelegálne nakladanie s liehom vyrobeným v pestovateľskej pálenici je 332 eur.

 

 

 

127 zakázaných webstránok

 

Finančná správa do konca uplynulého roka zverejnila v zozname zakázaných webových sídiel až 127 webstránok. Kontrolu nelegálneho hazardu na internete vykonáva od júla 2017 na základe novely zákona o hazardných hrách. Dávajte si pozor, kam investujete svoje peniaze!

 

 

 

Časté otázky


Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:
 

1.Ako spoločenstvo vlastníkov bytov máme podať oznámenie o zrážkovej dani za príjmy za prenájom priestorov spoločných zariadení bytového domu v roku 2017, ktoré boli príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv. Existuje vzor na podanie oznámenia, alebo ho môžeme zaslať ľubovoľnou formou a dokedy ho musíme predložiť finančnej správe?
Od 1.1.2018 je vydaný Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane podľa §43 ods.13 zákona o dani z príjmov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa §43 ods.3 písm. g) zákona o dani z príjmov“ pod č. OZN4313v17. Vzor tlačiva je zverejnený v elektronickej podobe na stránke www.financnasprava.sk /Formuláre/ Elektronické formuláre a použije sa pri podávaní  oznámenia  po 31.12.2017. Súčasne sa novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2018 predlžila lehota na zaslanie tohto oznámenia  a odvod zrážkovej dane  do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom tieto príjmy boli poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv(do 31.1.2018 za rok 2017). Ak spoločenstvo vlastníkov bytov  nie je platiteľom DPH, nemá povinnosť podania na finančnú správu zasielať elektronicky, oznámenie si môže vytlačiť a po vyplnení zaslať poštou alebo zaniesť osobne na daňový úrad v zákonom stanovenej lehote.    
  
2.Uplatňujeme zdaňovacie obdobie hospodárskeho rok, ktoré začalo 1.12.2016 a skončilo 30.11.2017. Lehota na podanie daňového priznania nám uplynie 28.2.2018. Pri výpočte daňovej povinnosti použijeme sadzbu dane z príjmov právnických osôb vo výške 21 % platnú od  1.1.2017 ? 
Nie, daňovník s hospodárskym rokom začatým v roku 2016 a skončeným v roku 2017 použije ešte sadzbu dane z príjmov právnických osôb vo výške 22 %. Až v zdaňovacom období hospodárskeho roka začatom od 1.12.2017 v trvaní do 30.11.2018 použijete zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 21 %. 
Len daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2017 použije pri podaní daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zníženú sadzbu dane z príjmov právnických osôb platnú od 1.1.2017 vo výške 21 %.

3.Za rok 2017 budem podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby  typu A . Budú  vydané nové tlačivá  daňového priznania  typu A za rok 2017?
Nie. Za zdaňovacie obdobie roku 2017  použijete  rovnaké tlačivo daňového priznania typu A ako v roku 2016. Tlačivo je zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.  Bolo však vydané nové  „Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A za rok 2017“.

4.V roku 2017 som ako zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prijala  nepeňažné plnenie od  držiteľa ( farmaceutická spoločnosť). V akej lehote som povinná odviesť daň vyberanú zrážkou správcovi dane a podať tlačivo oznámenia? 
Z nepeňažných plnení, ktoré ste dosiahli od držiteľa v roku 2017, ste povinná  odviesť daň vyberanú zrážkou vo výške 19 % v lehote do konca marca 2018. Nakoľko  31.3.2018 pripadne na sobotu,  splatnosť  dane sa posúva na najbližší pracovný deň, t.j.  3.4.2018. V rovnakej lehote  ste povinná  správcovi dane podať aj tlačivo Oznámenie  o zrazení a odvedení dane. 

5.Novelou zákona o  DPH č. 334/2017 Z.z. účinnou od  01.01. 2018 sa okrem iného z  ustanovenia § 69 ods. 12 písm. f/ zákona o DPH vypustila podmienka platná pre prenos daňovej povinnosti do 31.12.2017, ktorou bola suma základu dane vo faktúre za dodanie  príslušných poľnohospodárskych plodín  vo výške 5 000 eur. Dôsledkom toho sa prenesenie daňovej povinnosti z dodávateľa – platiteľa DPH na odberateľa – platiteľa DPH od 01.01. 2018 uplatňuje na všetky dodania tovarov patriacich do  kapitol  10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu (napr. obilniny – pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, ryža ..., olejnaté semená - ľanové semená, slnečnicové semená,  semená repky ..., olejnaté plody, priemyselné alebo liečivé rastliny, slama a krmoviny). Ako vykladať  znenie: „ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu“  pri  dotknutých tovaroch v spojení s povinnosťou platenia DPH odberateľom – platiteľom DPH?
Pri určení osoby povinnej platiť daň podľa citovaného ustanovenia sa neposudzuje na aký účel je dodanie  daných tovarov určené, či na konečnú spotrebu alebo na ďalší predaj, pretože  pri tovare v kapitole 10 a 12, ktorý  v tuzemsku predáva platiteľ  DPH inému platiteľovi DPH,  sa vo všeobecnosti predpokladá, že nie je bežne určený v nezmenenom stave na konečnú spotrebu zo strany  príjemcu.  T.j. kľúčovým momentom pre posúdenie osoby povinnej platiť daň by mal byť  aspekt predaja tovaru medzi platiteľmi DPH, čo znamená, že ak kupujúci deklaruje pri kúpe tovaru svoje IČ DPH platiteľa, táto skutočnosť postačuje na to, že nejde o kúpu na jeho spotrebu, ale na jeho podnikanie a teda v zmysle citovaného ustanovenia platiť  daň je povinný kupujúci. 

6.Distribútor - platiteľ  DPH v tuzemsku predáva liečivé čaje (kapitola 12 SCS) lekárni - platiteľovi DPH v balení nezmenenom od výrobcu. Uplatní sa aj pri takomto predaji prenesenie daňovej povinnosti na  lekáreň, ktorá bude povinná sa samozdaniť?
Áno, ide o predaj  dotknutého tovaru medzi platiteľmi DPH a preto sa na základe § 69 ods. 12 písm. f/  zákona o DPH uplatní prenos daňovej povinnosti na odberateľa, ktorý je povinný platiť daň (samozdaniť sa).

7.V prípade elektronického doručovania dokumentov na základe dohody, je potrebné dohodu úradne overiť, ak ju nebudem podpisovať priamo pred správcom dane?
Dohoda musí byť preukázateľne podpísaná oprávnenou osobou, t.j. vyžaduje sa podpis oprávnenej osoby pred správcom dane alebo podpis oprávnenej osoby úradne overený. Ak teda daňový subjekt dohodu zašle poštou, tak na dohode musí byť podpis oprávnenej osoby úradne overený.

8.Môžem mať na jedno ID priradených (naviazaných) viacero subjektov?
Áno je to možné. Na jedno ID môže byť naviazaných viacero subjektov (DIČ). Ak už ste registrovaný (máte ID), stačí sa už len autorizovať na podávanie za ďalšie subjekty. Môžete to urobiť buď osobne na daňovom úrade, alebo môžete podať žiadosť priamo cez portál finančnej správy z OIZ -  Osobnej Internetovej zóny (ak máte kvalifikovaný elektronický podpis - KEP/eID) - prihlásite sa a cez „Moje autorizácie“ nájdete tlačivo -Žiadosť o autorizáciu v ktorej vyplníte potrebné údaje a následne odošlete.

9.Do schránky správ na portáli FS mi prišlo predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, je pre mňa záväzné?
Nie je, nakoľko má informatívny a nezáväzný charakter. Predvyplnené daňové priznanie slúži len ako pomôcka pre vyplnenie riadneho daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017.

10.Som podnikateľ a podal som za rok 2016 daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.  V priebehu roku 2017 som pôvodné motorové vozidlo predal a kúpil nové. Zobrazia sa uvedené zmeny v predvyplnenom daňovom priznaní za rok 2017?
Keďže daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia nevzniká oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku a zániku daňovej povinnosti, správca dane o týchto skutočnostiach nemá vedomosť a preto uvedené zmeny nebudú v predvyplnenom daňovom priznaní zohľadnené. Daňovník si musí v daňovom priznaní zmeny upraviť. 

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiály:

Povinnosť komunikovať s FS elektronicky po 1.1.2018

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 335/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Informácia o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platných od 01.01.2018 spolu s prílohami

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2018

Metodický pokyn k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou

Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a podľa § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2018

Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Informácia k predvyplnenému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2017

Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane alebo pomernej časti dane po ukončení kalendárneho roka 2017

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2018


 

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu