Externý newsletter finančnej správy 02/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa blíži
 

Používali ste v roku 2017 vozidlo na podnikanie? Ak áno, v takom prípade musíte podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Termín sa blíži. Daňové priznanie musíte podať a daň aj zaplatiť do 31.januára 2018. Podrobnejšie informácie, ako aj zoznam najčastejších chýb, ktorým by ste sa mali vyvarovať, nájdete na našom portáli.

 

 

 

Posilňujeme pre vás call centrum

 

Finančná správa posilňuje v týchto dňoch služby call centra. Dôvodom je  podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV), ktorého termín je 31. január a takisto registrácia na elektronickú komunikáciu povinnú od 1. januára pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Call centrum finančnej správy (048/43 17 222) bude k dispozícii klientom finančnej správy v nasledujúcich dňoch takto:
  
vo štvrtok 25. januára = do 24.00 hod
v pondelok 29. januára = do 19.00 hod
v utorok 30. januára = do 19.00 hod
v stredu 31. januára = do 24.00 hod

 
Počas všetkých týchto dní finančná správa posilňuje počty expertov na call centre najmä na technickú podporu pri elektronickej komunikácii (voľba č.1).

Papierové tlačivá sú už k dispozícií

 

Papierové tlačivá k daňovým priznaniam k dani z príjmov sú už k dispozícii. Ich elektronické verzie budú na portáli finančnej správy sprístupnené už v nasledujúcich dňoch. 

 

 

 

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2017
 

Blíži sa termín podávania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017. Zákonom stanovená lehota sa však dá predĺžiť a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Fyzické osoby, ktoré sa tak rozhodnú spraviť, musia však použiť už len predpísaný vzor oznámenia. Podrobnejšie informácie nájdete na portáli finančnej správy .

 

 

Kusový predaj niektorých cigár sa skončil
 

Kusový predaj cigár je možný už len v prípade cigár s krycím listom výlučne z prírodného tabaku. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá začala platiť od 1. januára tohto roku. Ide o opatrenie, ktoré má zamedziť daňovým únikom.

 

 

 

CÚ Michalovce ponúka bezodplatne tovar na humanitárne účely
 

Colný úrad Michalovce zverejňuje informáciu pre humanitárne organizácie a charitatívne združenia o bezodplatnej ponuke drevených paliet. V ponuke je 566 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely.

 

 

 

Pozor, zakázaných webstránok je už viac ako 130

 

Finančná správa zakázala už 133 webstránok. Ich počet  sa vďaka kontrole zo strany finančnej správy neustále zvyšuje. Kontrolu nelegálneho hazardu na internete vykonáva finančná správa od júla 2017 na základe novely zákona o hazardných hrách.

 

 

 

Časté otázky


Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:
 

Otázka č. 1
Akým spôsobom môže zamestnanec poskytnúť 2% zaplatenej dane?

Odpoveď
Fyzická osoba – daňovník (zamestnanec), ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie za rok 2017,  je oprávnený vyhlásiť na tlačive,  že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3%) sa má poukázať ním určenej právnickej osobe. Vyhlásenie podáva na tlačive, ktorého vzor určuje Finančné riaditeľstvo SR a zverejňuje ho na svojom webovom sídle a  predloží ho správcovi dane do 30. apríla 2018 spolu s Potvrdením o zaplatení dane. Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane... vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca uvedenú v tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania ... za rok 2017 v termíne najneskôr  do 16. apríla 2018. Potvrdenie je prílohou vyhlásenia. Od 1.1.2018 je možné  Vyhlásenie o poukázaní dane... a Potvrdenie o zaplatení dane...  podať výlučne na predpísaných tlačivách označených ako V2Pv17_1 a V2Pv17_P.
 
Otázka č. 2
Som poberateľ invalidného poistenia 45% uznanej invalidity som zamestnaný v pracovnom pomere. Musím si invalidný dôchodok zahrnúť do ročného zúčtovania ako príjem ?

Odpoveď
Invalidný dôchodok ako sociálna dávka je od dane oslobodený a do ročného zúčtovania resp. do daňového priznania sa neuvádza. Poberateľ invalidného dôchodku má nárok aj na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške resp. vo výške v nadväznosti na základ dane.
 
Otázka č. 3
Daňovník (rezident SR) bol v roku 2017 zamestnaný v SR u slovenského zamestnávateľa a tiež v ČR u českého zamestnávateľa. Má povinnosť podať daňové priznanie v SR alebo mu môže slovenský zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie?

Odpoveď
Daňový rezident SR má povinnosť vysporiadať si na území SR svoju tzv. celosvetovú daňovú povinnosť.
Po skončení zdaňovacieho obdobia je povinný v daňovom priznaní uviesť tak zdaniteľné príjmy zo zdrojov v SR (príjmy zo závislej činnosti v SR), ako aj príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v zahraničí (v ČR).
Následne v daňovom priznaní v SR pri príjmoch zo závislej činnosti vykonávanej v ČR daňovník za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia môže uplatniť metódu vyňatia príjmov, ak boli jeho príjmy zo závislej činnosti v ČR preukázateľné zdanené a ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.
Slovenský zamestnávateľ nemôže zamestnancovi vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, nakoľko mu plynuli aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 
Otázka č. 4
Ak daňovníkovi (rezidentovi SR) plynuli v roku 2017 zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí (vykonával závislú činnosť v Nemecku a v Rakúsku), v akej lehote je v SR povinný podať daňové priznanie?

Odpoveď
Základná lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2017 je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.j. do 31. marca 2018. Nakoľko však uvedená lehota pripadá na sobotu, lehota na podanie daňového priznania sa presúva na 3. apríla 2018.
Ak súčasťou jeho zdaniteľných príjmov sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže si túto lehotu posunúť až o šesť kalendárnych mesiacov, t.j. do
1.10.2018 (30. septembra 2018 je nedeľa).
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017 je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a ktoré je v elektronickej podobe zverejnené na internetovej stránke  finančnej správy v časti Formuláre – Daňové a colné formuláre – Elektronické formuláre – Správa daní – Daň z príjmov fyzickej osoby – Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.
 
Otázka č. 5
V roku 2017 som uzatvoril s umelcom dohodu o nevyberaní dane zrážkou z jeho vyplateného honorára. Mám povinnosť túto skutočnosť oznámiť správcovi dane na predpísanom tlačive?

Odpoveď
Áno. Od 1.1.2018 bol ustanovený predpísaný vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona“ , ktorý je označený OZN4314v17. Lehota na podanie tohto oznámenia je stanovená do 31.1.2018.
 
Otázka č. 6
Ako lekár som sa v roku 2017 zúčastnil kongresu, na ktorom som prijal nepeňažné plnenie od držiteľa. Zatiaľ som však neobdržal žiadne oznámenie o výške tohto nepeňažného plnenia. V akej lehote je držiteľ povinný mi oznámiť výšku nepeňažného plnenia?

Odpoveď
Držiteľ je povinný oznámiť výšku nepeňažného plnenia príjemcovi tohto plnenia za rok 2017 v lehote do 31. januára 2018.

Otázka č. 7
Som platiteľ DPH a podnikám v kamiónovej doprave. Na základe objednávky od slovenskej zasielateľskej spoločnosti som vykonal v januári 2018 prepravu tovaru slovenského vývozcu zo Slovenska na Ukrajinu. Fakturujem slovenskej zasielateľskej spoločnosti  za prepravu tovaru zo Slovenska do tretieho štátu s oslobodením od dane podľa § 47 ods.6 zákona o DPH?

Odpoveď
Nie. Preprava tovaru fakturovaná slovenskej zasielateľskej spoločnosti  podlieha 20% DPH, pretože nejde o poskytnutie služby priamo spojenej s vývozom tovaru – preprava tovaru nie je fakturovaná vývozcovi tovaru.
 
Otázka č. 8
Som platiteľ DPH. V poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka (t.j.za zdaňovacie obdobie december 2017) vysporiadavam  koeficient podľa § 50 ods.4 zákona o DPH. V ktorej časti   kontrolného výkazu uvádzam údaj z „koncoročného“ vysporiadania koeficientu podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH?

Odpoveď
Podľa poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH sa tento údaj v kontrolnom výkaze neuvádza.
 
Otázka č. 9
Som fyzická osoba – podnikateľ, v roku 2016 som využíval vozidlo zaradené v majetku firmy na podnikanie a v roku 2017 začal uplatňovať výdavky percentom z príjmov. Som povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2017?

Odpoveď
Ak podnikateľ uplatňujúci si výdavky percentom z príjmov v roku 2017 používa motorové vozidlo  na podnikanie, vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel,  nakoľko sú splnené podmienky pre naplnenie predmetu dane.
Spôsob uplatňovania výdavkov v súlade s ustanovením § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, a  to percentom z príjmov, nemá vplyv na povinnosť platenia dane z motorových vozidiel, ale je rozhodujúca tá skutočnosť, či daňovník uplatňujúci si výdavky percentom z príjmov používa motorové vozidlo na podnikanie.
 
 
Otázka č. 10
Chcem podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, môžem využiť tlačivo daňového priznania a sadzbu dane, ktoré boli platné minulý rok?

Odpoveď
Áno, tlačivo daňového priznania je také isté, ako minulý rok (tlačivo MF/21694/2014-725) a aj sadzba dane je rovnaká. Podotýkame, že sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.

 
 

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiály, týkajúce sa daňových povinností:

Informácia k používaniu nového tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“

Informácia k úprave lehoty na odvedenie dane vyberanej zrážkou a predloženie oznámenia podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov


Informácia k predĺženiu lehoty na odvedenie dane vyberanej zrážkou a predloženie oznámenia podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov

Informácia k Oznámeniu právnickej osoby o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dani z príjmov platného od 1.1.2018

Informácia k zmenám v zdaňovaní a k predĺženiu lehôt pri peňažných a nepeňažných plneniach poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa od 1.1.2018

 

Informácia o povinnosti platiteľa dane podať oznámenie o uzatvorenej písomnej dohode s autorom o nevyberaní dane zrážkou

I
nformácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky pre zostanie účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky

Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky pre zostanie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky

Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky pre zostanie účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky

Informácia k tlačivám na účely poukázania podielu zaplatenej dane za rok 2017

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Informácia k povinnosti podania súhrnného výkazu osobami registrovanými pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak sa zúčastnili na trojstrannom obchode v postavení prvého odberateľa a k uvádzaniu údajov o tomto obchode v daňovom priznaní k DPH
 


V časti: Aktuálne dane a clá - Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - oblasť CLÁ“  boli tiiež  zverejnené nové materiály:

Oznámenie o zmene uplatňovania systému všeobecných colných preferencií voči Ukrajine

Oznámenie o aktuálnych podmienkach pri prepúšťaní vybraných druhov ovocia a zeleniny do colného režimu voľný obeh

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou od 1. Januára 2016

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu