Externý newsletter finančnej správy 03/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o zúčtovanie dane

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2017 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti,  môže najneskôr do 15. februára 2018 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 3.4.2018, ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2017 presiahli sumu 1 901,67 eura.

 

 

 

Bratislava bude hlavným mestom európskych daňových správ


Bratislava sa v júni stane hlavným mestom európskych daňových správ. Na Valnom zhromaždení IOTA sa stretnú najvyšší predstavitelia členských krajín Európskej organizácie daňových správ (IOTA). Slovensko je tento rok predsedníckou krajinou IOTA a prezident finančnej správy František Imrecze zároveň prezidentom IOTA.

 

Otvorili sme múzeum colníctva

 

Finančná správa má opäť svoje múzeum. Prezident finančnej správy František Imrecze otvoril v Devínskej Novej Vsi Múzeum colníctva a finančnej správy. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa colníctva, ktorý sa oslavuje od roku 1983 na počesť výročia prvého zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu. Múzeum colníctva a finančnej správy je otvorené v zimnej sezóne každý utorok a štvrtok od 9.00 do 17.00 hod.

 

 

 

Posielajte nám svoje podnety
 

podnety@financnasprava.sk je nová emailová adresa, ktorú sme spustili len pred pár dňami. Ako jej názov napovedá, môžete nám na ňu posielať podnety a pripomienky. Aj vďaka vašim podnetom a nápadom chceme zlepšovať naše služby.

 

 

Predajcovia a distribútori pohonných hmôt by mali spozornieť
 

Finančná správa upozorňuje všetkých predajcov aj distribútorov pohonných hmôt, že do konca februára 2018 musia preukázať splnenie zákonných podmienok, aby im nezaniklo povolenie na predaj vydané colným úradom. Táto povinnosť im vyplýva z § 46 zákona č. 268/2017 Z.z. 

 

 

 

Podávanie prvých daňových priznaní máme úspešne za sebou
 

31. január bol hraničným termínom na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV). Daňové subjekty, ktoré s finančnou správou komunikujú elektronicky, podávali toto daňové priznanie prostredníctvom portálu finančnej správy. Do polnoci 31.januára prijala finančná správa 177 472  elektronicky podaných DP k DzMV. Finančná správa navyše tento rok zjednodušila vypĺňanie elektronického DP k DzMV. Pre elektronicky komunikujúcich daňovníkov sme zabezpečili ich predvyplnenie. Momentálne všetky doručené daňové priznania kontrolujeme a spracovávame, vrátane tých, ktoré podali daňovníci, ktorí nemusia s finančnou správou komunikovať elektronicky, priamo na daňové úrady alebo poštou.

 

 

Colníci v Čiernej nad Tisou objavili státisíce cigariet v slnečnicových peletách
 

Na colnom hraničnom priechode v Čiernej nad Tisou odhalili colníci takmer 2 milióny kusov pašovaných cigariet ukrytých v peletách zo slnečnicových semien. Finančný únik na cle a daniach bol vyčíslený na takmer 300 tisíc eur. 

 

 

 

Časté otázky


Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:
 

Otázka č. 1
Aké osoby môžu po 1.1.2018 uzatvoriť dohodu o  elektronickom doručovaní uzatvorenú podľa §13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov so správcom dane?

Odpoveď
Po 1.1.2018 môžu uzatvoriť dohodu o  elektronickom doručovaní so správcom dane len fyzické osoby (podnikatelia). Pre právnické osoby nie je možnosť uzatvoriť dohodu o  elektronickom doručovaní.
 
Otázka č. 2
Je potrebná osobná návšteva pri registrácii a autorizácii prostredníctvom eID karty?

Odpoveď
Nie, nie je potrebná, proces registrácie a aj autorizácie je možné vykonať z pohodlia domova. Celý proces registrácie a autorizácie nájdete na www.financnasprava.sk - v časti aktuálne : dane a clá - Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Elektronická komunikácia - Informácia k registrácii a autorizácii pomocou eID karty
 
Otázka č. 3
Ako fyzická osoba - podnikateľ som v roku 2016 používal na podnikanie motorové vozidlo, ktoré nebolo zaradené do majetku firmy. V celom roku 2017 som vozidlo nepoužíval. Vznikla mi  povinnosť za toto vozidlo podať daňové priznanie a zaplatiť daň za rok 2017? Pretože som tak neurobil.

Odpoveď
Ak vozidlo, ktoré bolo v zdaňovacom období 2016 predmetom dane sa v celom zdaňovacom období 2017 nepoužívalo na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka (používalo sa iba na súkromné účely) a súčasne v celom tomto zdaňovacom období (2017) o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, v takomto prípade zaniká daňová povinnosť spätne k 31.12.2016. Tento zánik je daňovník povinný do 31.1.2018 oznámiť správcovi dane. Daňové priznanie sa za takéto vozidlo nepodáva.

Otázka č. 4
Naša spoločnosť podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za hospodársky rok od 1.2.2017 do 31.1.2018. Sme povinní za toto zdaňovacie obdobie zaplatiť daňovú licenciu?

Odpoveď
Áno, spoločnosť za hospodársky rok, ktorý končí v priebehu roku 2018 daňovú licenciu ešte zaplatiť musí.
 
Otázka č. 5
V decembri 2017 došlo k zrušeniu konkurzu u nášho dlžníka podľa § 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Zrušenie konkurzu bolo v roku 2017 aj oznámené v Obchodnom vestníku. Môžem v roku 2017 daňovo odpísať pohľadávku voči tomuto dlžníkovi v súlade so zákonom o dani z príjmov?

Odpoveď
Áno. Ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a toto zrušenie bolo v roku 2017 aj oznámené v Obchodnom vestníku, veriteľ môže v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 52zn ods. 2 zákona o dani z príjmov daňovo odpísať takúto pohľadávku už v roku 2017.
 
Otázka č. 6
V roku 2017 som predal  byt, ktorý som vlastnil od roku 2001. Byt nebol zaradený v obchodnom majetku a bol používaný len na osobné účely. Mám povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

Odpoveď
Nie. Príjem z predaja bytu  je od dane z príjmov oslobodený, nakoľko k predaju došlo po uplynutí viac ako 5 rokov od jeho nadobudnutia do vlastníctva (ak nebol zaradený v obchodnom majetku). Oslobodené príjmy v daňovom priznaní k dani z príjmov neuvádzate a nezdaňujete ich.
 

Otázka č. 7
Na podnikanie ako živnostníčka  využívam  osobné motorové vozidlo, ktoré  som nezaradila do obchodného majetku. Chcem si uplatniť do daňových výdavkov  výdavky na  spotrebované  pohonné  látky vynaložené na dosiahnutie príjmov z podnikania. Som povinná preukazovať spotrebované pohonné látky dokladom o ich nákupe (bloček o nákupe PHL)?

Odpoveď
Áno, pre účely uplatnenia výdavkov na spotrebované pohonné látky ste povinná preukázať  cenu pohonných látok platnú v čase ich nákupu. To znamená, že ste povinná ich preukázať dokladom o nákupe pohonných látok. Pre daňové účely sa neakceptuje cena  pohonných látok zistená napríklad na štatistickom úrade, resp. z iných zdrojov. 
 
Otázka č. 8
Sme obchodná spoločnosť, platiteľ DPH a máme povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie november 2017 z dôvodu, že v riadnom  daňovom priznaní k DPH sme zabudli v riadkoch 15 a 17 uviesť vývoz tovaru, ktorý je oslobodený od dane podľa § 47 zákona o DPH. Sme povinní z tohto  dôvodu podať aj dodatočný kontrolný výkaz k DPH za zdaňovacie obdobie november 2017?

Odpoveď
Nie. Obchodná spoločnosť, platiteľ DPH v uvedenom prípade nemá povinnosť podať dodatočný kontrolný výkaz k DPH za zdaňovacie obdobie november 2017, pretože sa predmetná dodávka v kontrolnom výkaze nevykazuje.
 
Otázka č. 9
Som  platiteľ DPH a bol mi ukradnutý tovar, pri ktorom som povinný odviesť daň v zmysle § 53 ods.5 zákona o DPH. Uvádzam krádež tovaru do kontrolného výkazu?

Odpoveď
Nie. V kontrolnom výkaze sa krádež tovaru neuvádza.

 
 

 
 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiály, týkajúce sa daňových povinností:

Informácia k registrácii a autorizácii pomocou eID karty

Registrácia a autorizácia k elektronickým službám cez portál finančnej správy

Informácia k vykazovaniu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v kontrolnom výkaze

Informácia k zmenám v zdaňovaní a k predĺženiu lehôt pri peňažných a nepeňažných plneniach poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa od 1.1.2018

Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7a

Informácia k určeniu správcu dane pre uplatňovanie § 17 ods. 6 prvej a druhej vety a ods. 7 a § 18 ods. 4, 5 a 7 až 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Informácia k tlačivám na účely poukázania podielu zaplatenej dane za rok 2017

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu