Externý newsletter finančnej správy 04/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Prezident finančnej správy na pôde OSN
 


Prezident finančnej správy František Imrecze sa v New Yorku stretol s predsedom Valného zhromaždenia OSN Miroslavom Lajčákom. Spoločné rokovanie v sídle OSN trvalo takmer hodinu. Okrem iného prezident FS pozval predsedu VZ OSN na Valné zhromaždenie IOTA (Európska organizácia daňových správ), ktoré sa bude konať koncom júna v Bratislave. F. Imrecze je tento rok zároveň aj prezidentom IOTA a Slovensko predsedajúcou krajinou. Prezident zastupuje IOTA na prvej globálnej konferencii platformy pre spoluprácu v daňovej oblasti v sídle OSN v New Yorku. Organizátorom konferencie je Svetová banka, OSN, Medzinárodný menový fond a OECD. Témou konferencie je prepojenie cieľov daňových správ s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. F. Imrecze vystúpil na konferencii aj ako jeden z panelistov. Bližšie informácie z jeho vystúpenia vám prinesieme v ďalšom vydaní Finančného newslettera.

 

 

Ako darovať 2%
 

Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak urobia priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vyhlásenie je po novom možné podať iba na tlačive určenom finančnou správou.
 

 

Valné zhromaždenie IOTA sa blíži

 

Finančná správa zintenzívnila prípravy na Valné zhromaždenie Európskej organizácie daňových správ (IOTA), najväčšie medzinárodné podujatie v roku 2018. V júni sa totiž v Bratislave stretnú predstavitelia daňových správ zo 44 členských krajín IOTA. Očakávame príchod 150 najvyšších predstaviteľov a expertov. Minulý týždeň sa na finančnej správe stretol prípravný výbor, ktorý bude zabezpečovať nielen organizáciu zhromaždenia, ale predovšetkým kvalitné naplnenie obsahovej časti. Účastníci budú rokovať najmä o vplyve digitalizácie na transformáciu daňových správ. Hlavným mottom bratislavskej konferencie je „From thinking digital to being digital“ (Nielen mysli digitálne, ale konaj digitálne).

 

 

Darovali ste 64 mil. eur

Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb v roku 2017 64 miliónov eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa v roku 2017 rozhodlo viac ako 800 tisíc daňovníkov. Vyplýva to z výsledkov spracovania asignácie dane za rok 2017. Celkovo daňovníci darovali o 2 milióny eur viac ako rok predtým. 

 

 

 

Podávanie daňových priznaní priamo z auta aj tento rok
 

Po úspešnom testovaní v minulom roku umožní finančná správa podanie daňového priznania priamo z vášho auta aj v roku 2018. Ďalšie informácie o tom, ktorých dní a daňových úradov sa to bude týkať, zverejníme už čoskoro.

 

 

Počet zakázaných webov rastie
 

V zozname zakázaných webových sídiel je už 139 stránok. Ich počet  sa neustále zvyšuje. Súd vydal už 13 príkazov na zamedzenie vykonania platieb v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov.  Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500 000 eur.

 

 

 

Pozor na alkohol označený neplatnou kontrolnou známkou
 

Od začiatku tohto roku je zakázané predávať alkohol označený starou kontrolnou známkou. Colníci však už zaznamenali viacero prípadov predaja spotrebiteľského balenia liehu označeného už neplatnou kontrolnou známkou. V Žilinskom kraji našli 69 kusov fliaš rôzneho alkoholu, väčšinou išlo o luxusnejšie značky. Vyzývame preto obchodníkov na dodržiavanie predpisov.   

 

 

 

Časté otázky


Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:
 

Otázka č. 1
Som platiteľ dane a predávam budovu podnikateľovi – platiteľovi dane. Túto budovu, ktorá je viac ako desať rokov od prvej kolaudácii, som sa rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH. Podľa novely zákona o DPH platnej od 1. 1. 2018 musí platiteľ dane svoje rozhodnutie o tom, že dodanie nehnuteľnosti nie je s oslobodením od DPH, písomne oznámiť príjemcovi plnenia najneskôr v lehote na vyhotovenie faktúry podľa § 73 zákona o DPH. Akú formu má mať toto oznámenie?

Odpoveď
Štruktúra a ani spôsob oznámenia nie je stanovená. Oznámenie môže byť uvedené napr. vo faktúre, v kúpnej zmluve, v osobitnom oznámení a pod.
 
Otázka č. 2
Mám gastronomickú prevádzku (platiteľ dane) a kúpil som v obchode (platiteľ dane) tovar – 40 kg ryže v spotrebiteľskom balení (tovar kapitoly 10 SCS), z ktorej pripravujeme jedlá. Som povinný odviesť daň – samozdaniť sa?

Odpoveď
Áno, ide sa o predaj tovaru medzi platiteľmi dane, pri ktorom sa prenáša daňová povinnosť na kupujúceho v zmysle  § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH. To znamená, že  obchod z dodávky ryže prenesie daňovú povinnosť na odberateľa (gastronomickú prevádzku), ktorý je povinný platiť daň - samozdaniť sa.
 
Otázka č. 3
Som platiteľ dane a budem dodávať inému platiteľovi dane tovar vrátane prepravy do požadovaného miesta dodania v tuzemsku. Ide o dodávku tovarov, pri ktorom  sa uplatňuje  prenos daňovej povinnosti na odberateľa podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo písm. g) zákona o DP. Aký daňový režim mám uplatniť na prepravu?

Odpoveď
Ak s dodávaným tovarom, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo g) zákona o DPH súvisia iné náklady, ktoré sú dodávateľom požadované od kupujúceho (napr. prepravné náklady), tieto náklady sa zahŕňajú do základu dane podľa § 22 zákona o DPH dodávaného tovaru, t. j nezdaňujú sa osobitne.
 
Otázka č. 4
Sme obchodná spoločnosť, platiteľ DPH, a prijali sme dňa 6.2.2018 preddavok v sume 250 eur na budúce dodanie tovarov, ktoré patria do kapitoly 10 Spoločného colného sadzobníka. Tento preddavok sme prijali od  hotela, ktorý je platiteľom DPH.  Ako máme vystaviť faktúru  pre hotel?

Odpoveď
Obchodná spoločnosť je povinná na prijatý preddavok v lehote do 15 dní odo dňa prijatia platby (do 21.2.2018) alebo do konca kalendárneho mesiaca  (do 28.2.2018), v ktorom bola prijatá platba, vyhotoviť pre hotel faktúru bez DPH s predpísanými náležitosťami vrátane  textu „prenesenie daňovej povinnosti“, keďže  ide o dodanie tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm. f) zákona o DPH.
 
Otázka č. 5
Sme cestovná kancelária (platiteľ DPH)  a zabezpečili sme pre nemeckú firmu pracovnú cestu na výstavu do Košíc, ktorá sa skladala z nakúpeného ubytovania a stravovania v hoteli v Košiciach, z obstaraných vstupeniek na výstavu v Košiciach a z obstaranej osobnej dopravy v rámci Košíc.  Môžeme každú službu zvlášť zdaniť bežným spôsobom?

Odpoveď
Nie. Cestovná kancelária v tomto  prípade od  01.01.2018 nemôže použiť bežný spôsob zdanenia jednotlivých služieb. Daný balík služieb cestovného ruchu zdaní osobitnou úpravou podľa § 65 ods. 1 - 6 zákona o DPH.
 
Otázka č. 6
Sme cestovná kancelária (platiteľ DPH), vlastníme ubytovacie zariadenie  vo Vysokých Tatrách, v ktorom poskytujeme aj vlastné stravovanie  a vlastníme mikrobus, ktorým zabezpečujeme  dopravu zákazníkov do tohto zariadenia v rámci SR. Môžeme pri poskytovaní pobytov v tomto zariadení a poskytovanej doprave uplatňovať osobitnú úpravu?

Odpoveď
Nie. Ak cestovná kancelária poskytne vlastné služby, tieto zdaňuje bežným spôsobom.
Cestovná kancelária môže  osobitnú úpravu  zdaňovania podľa § 65 ods. 1 – 6 zákona o DPH  uplatniť iba v prípade, ak obstará služby cestovného ruchu  od iných zdaniteľných osôb a tieto potom predá vo svojom mene zákazníkovi.
 
Otázka č. 7
Chcem požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2017. Január – apríl 2017 som pracovala. Potom som bola 4 mesiace zaevidovaná na ÚPSVaR, kde som poberala príspevok za aktivačné práce v sume cca 198,- € za mesiac. A od septembra som dobrovoľne nezamestnaná.. Mám doklad od zamestnávateľa. Musím mať aj potvrdenie od ÚPSVaR, koľko mi vyplatili? Prípadne potvrdenie, koľko som tam bola evidovaná? A ak som dobrovoľne nezamestnaná, mám doložiť o tom čestné prehlásenie?

Odpoveď
V tomto prípade môžete požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2017.  Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017 podáte v termíne do 15. februára 2018.  Ak o ročné zúčtovanie nepožiadate, máte povinnosť podať daňové priznanie  typ A (§ 32 ods. 2 písm. d)/. Obdobie, v ktorom ste nepoberali zdaniteľné príjmy (napr. obdobie PN, obdobie nezamestnanosti) sa v žiadosti o ročné zúčtovanie nedokladuje. Príspevky vyplatené príslušným úradom práce sú od dane oslobodené v súlade s § 9 ods.2 písm. d) zákona o dani z príjmov a zamestnávateľovi sa tiež nedokladujú.
 
Otázka č. 8
Náš zamestnanec v čase uzatvorenie pracovnej zmluvy mal podanú žiadosť o predčasný starobný dôchodok. Tento mu bol priznaný spätne k 07.11.2017, ale už mal zároveň uzatvorenú pracovnú zmluvu a predčasný dôchodok mu bol od termínu uzatvorenia pracovnej zmluvy t.j. od 17.01.2018 pozastavený, nakoľko predčasný starobný dôchodok a pracovný pomer je nezlučiteľný. Má tento pracovník, ktorý bol k 01.01.2018 uznaný ako predčasný  starobný dôchodca nárok na nezdaniteľnú položku za rok 2018 po dobu pozastavenia výplaty predčasného starobného dôchodku?

Odpoveď
V uvedenom  prípade je zamestnanec na začiatku zdaňovacieho roka 2018 poberateľom predčasného starobného dôchodku (až následne  - od 17.1.2018 - ho poberať nebude), t.j.  nemá  nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka priebežne mesačne. Keďže suma v roku 2018 vyplateného predčasného starobného dôchodku  bude nižšia ako 3 830,02 eura, pri ročnom zúčtovaní, resp. pri podaní daňového priznania za rok 2018 si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka  vo výške rozdielu medzi sumou 3 830,02  a sumou v roku 2018 vyplateného predčasného dôchodku  (v nadväznosti na základ dane podľa § 11 ods.2 zákona o dani z príjmov). Ak nebude poberať tento dôchodok k 1.1.2019,  uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane od januára 2019 podpísaním vyhlásenia na uplatnenie ... (nebude poberateľom dôchodku k začiatku zdaňovacieho obdobia).
 
Otázka č. 9
Daňovník bol v roku 2017 zamestnaný v SR u slovenského zamestnávateľa a tiež vo Švajčiarsku u švajčiarskeho zamestnávateľa. Príjmy zo závislej činnosti vykonávanej vo Švajčiarsku boli zdanené v zmysle švajčiarskej legislatívy. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie v SR alebo mu môže slovenský zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie?

Odpoveď
Daňový rezident SR má povinnosť vysporiadať si na území SR svoju tzv. celosvetovú daňovú povinnosť, t.j. nielen z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR, ale aj z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí.
V danom prípade daňovníkovi nemôže vykonať slovenský zamestnávateľ ročné zúčtovanie, nakoľko mu plynuli aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.
Z uvedeného vyplýva, že po skončení zdaňovacieho obdobia je daňový rezident SR povinný v daňovom priznaní uviesť tak zdaniteľné príjmy zo zdrojov v SR (príjmy zo závislej činnosti v SR), ako aj príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v zahraničí (vo Švajčiarsku).
Následne v daňovom priznaní v SR pri príjmoch zo závislej činnosti vykonávanej vo Švajčiarsku daňovník za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia môže uplatniť metódu vyňatia príjmov v zmysle § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov, ak boli jeho príjmy zo závislej činnosti vo Švajčiarsku preukázateľné zdanené a ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší. Výraz preukázateľne zdanené znamená, že predmetný príjem bol v príslušnom štáte podrobený zdaneniu bez ohľadu na výšku dane zaplatenej v tomto štáte po uplatnení nezdaniteľných častí, resp. úľav podľa vnútroštátnych daňových predpisov tohto štátu.
 
Otázka č. 10
Daňovníčka pracuje v Rakúsku ako opatrovateľka na rakúsku živnosť, svoje príjmy zdaňuje v Rakúsku podaním daňového priznania. Je povinná uviesť tieto príjmy aj v daňovom priznaní v SR?

Odpoveď
Príjem zo živnosti, ktorý plynie rezidentovi SR zo živnosti vykonávanej na území Rakúska na základe rakúskej živnosti, je zdaniteľný v Rakúsku v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Rakúskom a následne rakúskej legislatívy.
Po skončení zdaňovacieho obdobia je daňový rezident SR povinný vysporiadať v SR svoju „celosvetovú“ daňovú povinnosť, to znamená, že v daňovom priznaní je povinný uviesť aj príjmy zo živnosti vykonávanej v Rakúsku.
V danom prípade si k dosiahnutým príjmom zo živnosti v Rakúsku daňovník uplatní výdavky príslušným spôsobom v zmysle slovenskej legislatívy (skutočné alebo paušálne výdavky). Následne za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia uplatní metódu vyňatia príjmov.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiály, týkajúce sa daňových povinností:


Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017

Informácia k oprave základu dane  z príjmov zo závislej činnosti /podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z Príjmov / v súvislosti s dobrovoľnými príspevkami na starobné dôchodkové sporenie

Informácia k výnimke z povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo  virtuálnu registračnú  pokladnicu pri evidencii tržieb  fyzickými osobami  s ťažkým zdravotným postihnutím


 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu