Externý newsletter finančnej správy 05/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Pri darovaní 2% dajte pozor na tieto chyby
 


Aj tento rok máte možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Pri vypĺňaní Vyhlásení si však dávajte pozor na to, aby boli vyplnené správne. Pripravili sme pre Vás prehľad desiatich najčastejších chýb, ktorým sa je potrebné vyvarovať.

 

 

 

Zmeny v nových vzoroch tlačív
 Do 3. apríla 2018 sú daňové subjekty povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov. Finančná správa preto upozorňuje verejnosť, aby si pri plnení tejto povinnosti dala pozor na zmeny v predpísaných daňových tlačivách. 

 

 

Rozšírenie elektronickej komunikácieOd 1.júla sa opätovne rozšíri elektronická komunikácia s finančnou správou a to o všetky fyzické osoby - podnikateľov, ktorí sú registrovaní na daň z príjmu na daňovom úrade a podnikajú v zmysle obchodného zákonníka. Ak sa táto povinnosť týka aj Vás, nezabudnite si vybaviť registráciu na portáli finančnej správy.


 

 

 

 

Slovensko boduje s indexom daňovej spoľahlivosti


Index daňovej spoľahlivosti na Slovensku ocenili aj na pôde OSN. Na medzinárodnej konferencii venovanej spolupráci v daňovej oblasti predstavil slovenské opatrenie na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností prezident finančnej správy František Imrecze. Išlo o jedinečnú príležitosť ako odprezentovať aktivity Slovenska v daňovej oblasti na celosvetovom fóre.

 

 

Daňový úrad Košice otvára svoje brány

Daňový úrad Košice bude od pondelka opätovne funkčný a sprístupnený pre verejnosť v rámci štandardných úradných hodín. Keďže ani jedno z poschodí budovy, ktoré využíva daňový úrad, nebolo požiarom vážnejšie dotknuté, pracovníci úradu môžu vybavovať svoju agendu.

 

 

 

Nelegálny tabak vo vozidle pohrebnej služby
 

Colníci Stanice colného úradu Senica - centrála zaistili pri obci Zeleneč pohrebné vozidlo naložené tabakovou surovinou, ku ktorej nemal vodič žiadne doklady. Finančný únik bol predbežne vyčíslený na takmer 6 000 eur.  

 

 

 

Nelegálny internetový hazard stále pod drobnohľadom
 

Finančná správa neustále aktívne vyhľadáva nelegálne hazardné stránky a upozorňuje na ne všetkých občanov. Počet zakázaných webových sídiel neustále stúpa, momentálne sa v zozname zakázaných webových stránok nachádza už 150 webstránok.

 

 

 

Časté otázky


Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:
 

Otázka č. 1
Naša spoločnosť s ručením obmedzeným dostala vo februári 2018 príjem z  likvidačného zostatku, ktorý nám bol vyplatený inou slovenskou spoločnosťou, ktorá vstúpila do likvidácie  v roku 2017. Podlieha tento príjem zdaneniu ?

Odpoveď
Ak slovenská obchodná spoločnosť prijala v r.2018 podiel na likvidačnom zostatku od inej slovenskej obchodnej spoločnosti, ktorá vstúpila do likvidácie od  1.1.2017 a neskôr, naďalej nie je predmetom dane. Predmetom dane by bol podiel na likvidačnom zostatku  len v prípade ak by bol vyplatený tuzemskej právnickej osobe daňovníkom z nezmluvného štátu (od právnickej  osoby, ktorá nemá sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky).
 
Otázka č. 2
Spoločník  poskytol v r.2017  bezúročnú pôžičku svojej spoločnosti.. Ako ovplyvní táto transakcia základ dane v spoločnosti a ako ju uvedieme v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2017 ?

Odpoveď
Ak  spoločník (v postavení nepodnikateľa) poskytne  spoločnosti bezúročnú pôžičku, na strane spoločnosti nedochádza k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty,  preto  ustanovenie o úprave základu dane závislej osoby (§ 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov)  spoločnosť neuplatní. Nakoľko však ide o kontrolovanú transakciu medzi závislými osobami, spoločnosť je povinná viesť transferovú dokumentáciu podľa § 18 zákona o dani z príjmov.  V daňovom priznaní spoločnosť vyznačí v I. časti "ekonomické, personálne alebo iné prepojenie". Keďže ide o bezúročnú pôžičku, v tabuľke I sa táto kontrolovaná transakcia neuvádza,  túto skutočnosť môže však uviesť v VII. časti daňového priznania, ktorá slúži na osobitné záznamy daňovníka.
 
Otázka č. 3
V roku 2017 som bol s manželkou na kúpeľnom pobyte. Môžem si úhradu vo výške 100 eur súvisiacu s touto kúpeľnou starostlivosťou uplatniť ako odpočítateľnú položku zo základu dane už za rok 2017?

Odpoveď
Nie, pretože prvýkrát sa táto nezdaniteľná časť základu dane bude môcť uplatniť až za zdaňovacie obdobie 2018.
 
Otázka č. 4
Môžem si za rok 2017 uplatniť paušálne výdavky, ak som živnostník, neplatiteľ DPH, ale zamestnávam zamestnancov?

Odpoveď
Áno, nakoľko paušálne výdavky si môže uplatniť každá fyzická osoba s príjmami z podnikania, alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá nie je platiteľom DPH, alebo bola platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia, za ktoré uplatňuje paušálne výdavky.
 
Otázka č. 5
Zamestnávateľ, ktorý urobil zamestnancovi  ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov),  je súčasne povinný vydať aj Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch za to isté zdaňovacie obdobie (podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov) ?

Odpoveď
Ak zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie na základe podanej žiadosti zamestnanca, Potvrdenie už nemôže vydať.
Údaje z potvrdenia sú pre účely vyplnenia daňového priznania alebo pre vykonanie ročného zúčtovania iným zamestnávateľom.
 
Otázka č. 6
Ak som v roku 2017 mala príjem od slovenského zamestnávateľa do výšky 1 901,67 eur a od českých zamestnávateľov v rovnakej výške – do 1 901,67 eur, som povinná podať daňové priznanie  v SR?

Odpoveď
A.  Ak ste tzv. „rezident“ Slovenskej republiky (SR) - daňovníčka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (napr. máte v SR trvalý pobyt, stredisko osobných záujmov a pod.),  ste povinná podať daňové priznanie v SR, ak ste poberali v zdaňovacom období r.2017 zdaniteľné príjmy zo zahraničia  (aj z ČR) a  Vaše  celkové zdaniteľné príjmy – zo zdrojov na území SR a ČR presiahli výšku 1 901,67 eur.
V tomto daňovom priznaní vysporiadate svoju tzv. „celosvetovú“ daňovú povinnosť, a to z príjmov zo závislej činnosti – zo zamestnania zo zdrojov v SR a uplatníte metódu vyňatia zo zdanenia zdaniteľných príjmov  zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí - ČR.
B.   Ak ste tzv. „nerezident“ SR, ste povinná vysporiadať  daň v daňovom priznaní  podanom v SR, ak Vaše zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti  zo zdrojov na území SR –  t.j. zo zamestnania v SR presiahli hranicu 1901,67 eur. Ak Vaše zdaniteľné príjmy zo zamestnania v SR nepresiahli uvedený limit - 1901,67 eur, nie ste povinná podať daňové priznanie v SR.
 Ak Vám však z uvedených zdaniteľných príjmov zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, môžete daňové priznanie podať za účelom vysporiadania daňovej povinnosti z príjmov zo zdrojov na území SR. Je to napriek tomu, že Vám táto povinnosť  - podať daňové priznanie  v SR nevznikla.
Uplatnením príslušného ustanovenia zákona o dani z príjmov (§ 46a – Minimálna výška dane fyzickej osoby) Vám v podanom daňovom priznaní vznikne preplatok na dani zo zaplatených/zrazených preddavkov na daň. Tento Vám bude vrátený – vyplníte si žiadosť, ktorá je súčasťou daňového priznania. V žiadosti uvediete, či Vám preplatok bude zaslaný poštovou poukážkou alebo na účet.
 
Otázka č. 7
Stavebná spoločnosť vyhotovila faktúru za stavebné práce na bytovom dome na správcu zastupujúceho vlastníkov bytov a nebytových priestorov v predmetnom bytovom dome, ktorý v ich  mene a na ich účet objednal tieto stavebné práce. Uvádza stavebná spoločnosť údaje z tejto vyhotovenej faktúry do časti A.1 v kontrolnom výkaze a uvádza tam IČ DPH správcu bytového domu?

Odpoveď
Nie, správca bytového domu len zastupuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí sú skutočnými odberateľmi daných stavebných prác v predmetnom bytovom dome. Z tohto dôvodu, faktúru s uplatnenou 20% DPH uvádza stavebná firma do časti D.2. kontrolného výkazu.
 
Otázka č. 8
Som mesačný platiteľ dane a potrebujem poslať dodatočné daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie november 2017. V katalógu formulárov som však našiel iba formulár platný od 1. 1. 2018. Kde nájdem formulár platný pre zdaňovacie obdobie november 2017?

Odpoveď
Predmetný formulár sa Vám zobrazí po tom, ako vo „Vyhľadávacích kritériách“ nachádzajúcich sa v hornej časti „Katalógu elektronických formulárov“ zvolíte možnosť „Zobraziť aj staré verzie“ a následne kliknete na „Vyhľadať“. Po tomto kroku bude k dispozícii aj formulár platný pre zdaňovacie obdobie november 2017 – t. j. formulár platný od 1. 1. 2012.
 
Otázka č. 9
Ako fyzická osoba - podnikateľ a držiteľ preukazu ŤZP predaj tovaru uskutočňujem prostredníctvom manželky, ktorá ale nie je držiteľkou preukazu ŤZP. Som povinný od 1.1.2018 na evidenciu tržieb používať ERP/VRP?

Odpoveď
Áno. Od 1.1.2018 sa upravila výnimka /§ 3 ods. 2písm. a) ôsmom bode a písm. b) prvom bode/ z povinnosti používania ERP/VRP v prípade fyzickej osoby - podnikateľa držiteľa preukazu ŤZP, ktorý predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu prostredníctvom zamestnanca alebo inej fyzickej osoby. To znamená, že výnimka bude splnená iba v prípade, ak aj zamestnanec (resp. iná osoba) predávajúci tovar alebo poskytujúci službu u podnikateľa držiteľa preukazu ŤZP, bude rovnako držiteľom preukazu ŤZP.
Vzhľadom na to, že manželka nie je držiteľkou preukazu ŤZP, povinnosť používania ERP/VRP sa na Vás vzťahuje najneskôr od 1.4.2018.
 
Otázka č. 10
Naďalej spĺňam výnimku z povinnosti používania ERP/VRP, nakoľko som držiteľkou preukazu ŤZP a sama poskytujem služby v kaderníctve. Aké povinnosti sa na mňa vzťahujú od  1.1.2018?

Odpoveď
Od 1.1.2018  podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu v ERP/VRP, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov povinný používať ERP/VRP tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho (zákazníka) jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.
Ďalšou povinnosťou podnikateľa držiteľa preukazu ŤZP, ktorý nemá povinnosť používať ERP/VRP podľa § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo písm. b) prvého bodu,  je mať na predajnom mieste na účely kontroly preukaz fyzickej osoby s ŤZP alebo preukaz fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

 
 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiály, týkajúce sa daňových povinností:


Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017

Informácia k výnimke z povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pri evidencii tržieb fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím

Informácia k používaniu nového vzoru daňového priznania k DPH

Informácia k vzorom účtovnej závierky k 31.12.2017 pre podnikateľov

Informácia k vzorom účtovnej závierky k 31.12.2017 pre účtovné jednotky nezriadené na účely podnikania

Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typ B za zdaňovacie obdobie 2017

Informácia k poskytovaniu podielu zaplatenej dane právnickou osobou v roku 2018 z daňovej povinnosti za rok 2017 podľa § 50 zákona o dani z príjmov


 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu