Externý newsletter finančnej správy 06/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Na podanie daňového priznania zostávajú posledné týždne


Na podanie daňového priznania a zaplatenie dane zostávajú daňovníkom už len necelé tri týždne. Termín uplynie 3.apríla. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník, ktorého celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v minulom roku presiahli sumu 1 901,67 eura. Prečítajte si viac o Vašich povinnostiach v článku.

 

 

 

 

Právnické osoby, pozor!
Od januára 2018 je elektronická komunikácia s finančnou správou povinná pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a tiež ich zástupcov. Na čo by teda povinne elektronicky komunikujúce daňové subjekty nemali zabudnúť? 
 

 

Možnosť predĺženia lehoty


Potrebujete si podanie daňového priznania odložiť? Spraviť tak môžete len na tlačive, ktorého vzor určila finančná správa a podať príslušnému správcovi dane ho musíte do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania (do 3.4.2018). Odložiť daňové priznanie si môžete o 3 mesiace, resp. ak ste mali zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia, tak maximálne o 6 mesiacov. Tlačivo Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania nájdete nižšie.

 

 

 

Máte nový certifikát eID


Dovoľujeme si pripomenúť, ťe všetky daňové subjekty, ktoré na komunikáciu s finančnou správou využívajú elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), že v eID je potrebné mať preinštalovaný platný certifikát vydaný po 1.novembri 2017. Dovtedy platné certifikáty Ministerstvo vnútra SR ešte koncom minulého roka zneplatnilo. Podania podpísané zneplatneným certifikátom systém nemôže prijať. Ak teda nemáte po 1.novembri 2017 certifikát zatiaľ vymenený, výmenu je možné spraviť v klientskych centrách okresných úradov, rovnako ako na oddeleniach vydávania dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru (OR PZ).
 

 

Fyzické osoby podnikatelia - tentoraz elektronicky len dobrovoľne


Ste živnostník, advokát, lekár, drobný farmár, jednoducho fyzická osoba – podnikateľ? Prinášame Vám základné informácie o podávaní daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017, ktoré sa Vás týkajú.  

 

 

 

Mobilné kancelárie aj tento rok
 

Podať daňové priznanie a nemusieť vystúpiť zo svojho auta. Svoj úspešný projekt pripravila finančná správa pre daňovníkov aj tento rok. Mobilné kancelárie na podanie daňového priznania k dani z príjmov budú pre daňové subjekty k dispozícii na najväčšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke v dňoch 29.marca a 3. apríla. 

 

 

 

Aké zmeny nájdete v nových vzoroch tlačív?
 

Na nových vzoroch tlačív platných pre rok 2018 podávajú daňové priznanie fyzické (DP DPFO B) aj právnické osoby (DP DPPO). Nové je aj tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DP DPH), ale napríklad aj tlačivo vyhlásenia pri poukázaní podielu zaplatenej dane. Podrobnejšie informácie nájdete priamo v článku.

 

 

 

Ako zaplatiť daň
 

Prinášame Vám prehľad čísiel účtov k plateniu dane z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2017.

 

 

 

Poučenia k daňovým priznaniam v maďarčine

Finančná správa v tomto roku vychádza v ústrety aj maďarskej národnostnej menšine. Prvý raz zverejnila na svojom webovom sídle ako aj v aplikácii eDane/Java poučenia k vyplneniu daňových priznaní aj v maďarskom jazyku. Tie sú k dispozícii v elektronickej verzii. Finančná správa v tejto oblasti napĺňa zákon o používaní jazykov národnostných menšín.
 

 

 

 

Časté otázky


Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:
 

 
Otázka č. 1
Aké sú povinné prílohy k daňovému priznaniu k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2017?

Odpoveď
U daňovníkov, ktorí nevykazujú výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo je povinnou prílohou k daňovému priznaniu príloha k § 30c zákona o dani z príjmov, pričom každý projekt predstavuje samostatnú prílohu  a príloha k VI. časti – údaje o ďalších prijímateľoch, pričom každá strana prílohy predstavuje samostatnú prílohu (v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov). Tieto prílohy sú prílohou daňového priznania , aj keď ich daňovník nevypĺňa.
 
Otázka č. 2
Ako vyplniť tabuľku D daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017, ak si spoločnosť nestihla odpočítať celý zostatok neodpočítaných daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 podľa stavu k 1. januáru 2014?

Odpoveď
Zostatok neodpočítaných daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 podľa stavu k 1. januáru 2014 si mohol daňovník odpočítať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období – t.j.  v roku 2014, 2015, 2016 a 2017. Daňovník v tomto prípade vypĺňa stĺpec 4 tabuľky D daňového priznania. Na riadku 3 -zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach uvedie nulu, a to aj v prípade, ak si daňovník neuplatnil odpočet v plnej výške.
 
Otázka č. 3
Uvádza sa kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou určený na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach uvedený na r. 820 daňového priznania  k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017 v tabuľke K?

Odpoveď
V tabuľke K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona o dani z príjmov daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017 sa neuvádza kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vykázaný na riadku 820 daňového priznania. Tento kladný rozdiel sa v tabuľke K bude uvádzať až v nasledujúcom zdaňovacom období.
 
Otázka č. 4
Dôchodkyňa, ktorá má príjem zo závislej činnosti za celý rok 2017 vo výške 860 € a jej mesačný dôchodok je 295,30 €, má nárok na vrátenie preplatku , ak jej zamestnávateľ strhol preddavky na daň? Môže si uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane?

Odpoveď
Úhrn zdaniteľných  príjmov v tomto prípade je nižší ako 1 901,67 eura t.j. dôchodkyňa nemá povinnosť podať daňové priznanie. Podať ho môže. Keďže jej z  príjmu boli zrazené preddavky na daň,  podá si daňové priznanie typ A, v ktorom na riadku  29 vyznačí krížikom, že je poberateľom starobného dôchodku (sumu neuvádza), do daňového priznania musí vyplniť príslušné riadky z Potvrdenia o príjmoch... za rok 2017 , pričom na riadku 56 uvedie nulu, vyčísli preplatok vo výške zrazených preddavkov na daň a vypíše žiadosť o vrátenie preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. Prílohou daňového priznania bude tlačivo Potvrdenie o príjmoch... za rok 2017, ktoré je povinný vystaviť zamestnávateľ.
 
Otázka č. 5
Zamestnanec bol starobným  dôchodcom celý rok 2017. Príjem zo závislej činnosti mal  v hrubom 1 593 eur poistné do sociálnej poisťovne boli v sume 132 eur. V roku 2017 mu bol vyplatený dôchodok v sume  5290 eur. Vypĺňa sa aj suma dôchodku na riadku 28 daňového priznania typu A? Čo v prípade, ak by mal príjem vyšší ako 1 901,67 eura a vyplatený dôchodok nižší ako 3 803,33 eur?

Odpoveď
Úhrn príjmov poberateľa starobného dôchodku v uvedenom prípade je nižší ako 1 901,67 eura, tzn., že nemá povinnosť podať daňové priznanie. Keďže  mu boli z tohto príjmu zrazené preddavky na daň,  podá si daňové priznanie typ A, v ktorom na riadku  27 vyznačí krížikom, že je poberateľom dôchodku . Suma vyplateného dôchodku sa na r.28 uvádza len v prípade, ak si daňovník uplatňuje zníženie základu dane, t.j. ak má príjem vyšší ako  1901,67 eur a suma v roku vyplateného starobného dôchodku je nižšia ako 3 803,33 eur a uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške rozdielu medzi sumou 3 803,33 a vyplateným dôchodkom.  V uvedenom prípade daňovník má príjem nižší ako 1 901,67 eura a daň neplatí, t.j. údaj na r.28 je bezpredmetný. Vyplní príslušné riadky z Potvrdenia o príjmoch... za rok 2017, pričom na riadku 56  uvedie nulu, vyčísli preplatok vo výške zrazených preddavkov na daň a vypíše žiadosť o vrátenie preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. Prílohou daňového priznania bude tlačivo Potvrdenie o príjmoch... za rok 2017, ktoré je povinný vystaviť zamestnávateľ.
V prípade, že poberateľ starobného dôchodku má zdaniteľný príjem vyšší ako 1 901,67eura, mohol požiadať o ročné zúčtovanie resp. ak nepožiada , má povinnosť podať daňové priznanie typ A. V prípade, že výška v roku 2017 vyplateného starobného dôchodku (od 1.1.2017 do 31.12.2017) je nižšia ako 3 803,33, sumu uvedie na r.28 daňového priznania, ako nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si uplatní sumu rozdielu medzi 3 803,33 a sumou vyplateného dôchodku.
 
Otázka č. 6
Som povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie 2017, ak som v roku 2017 dosiahol iba príjem zo zamestnania a ešte príjem z prenájmu bytu neprevyšujúci sumu 1 901,67 eura?

Odpoveď
Áno, nakoľko dani z príjmov podlieha aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti prevyšujúci sumu 500 eur. V daňovom priznaní k dani z príjmov typu B uvediete jednak príjem zo zamestnania v V. oddiele daňového priznania na riadku 34 , ale aj príjem z prenájmu bytu prevyšujúci sumu 500 eur, a to v VI. oddiele daňového priznania, v tabuľke č. 1, na riadku 11.
 
Otázka č. 7
Som podnikateľ a v roku 2017 si chcem uplatniť paušálne výdavky. V roku 2016 som si však uplatňoval skutočné preukázateľné výdavky a viedol som evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Som povinný v daňovom priznaní za rok 2017 zvýšiť základ dane aj o výšku pohľadávok, ktoré som vykázal k 31.12.2016?

Odpoveď
Nie, táto povinnosť zo zákona o dani z príjmov nevyplýva. Daňovník, ktorý v roku 2016 uplatnil skutočné preukázateľné daňové výdavky z daňovej evidencie vedenej podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, a v roku 2017 uplatní paušálne výdavky, nie je povinný upravovať základ dane za rok 2017 o cenu nespotrebovaných zásob, výšku záväzkov a výšku pohľadávok evidovaných k 31.12.2016. Pri prechode z evidencie vedenej podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov na evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov sa
- konečný stav zásob k 31.12.2016 zistený z evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona  o dani z príjmov uvedie ako začiatočný stav zásob k 1.1.2017 v evidencii vedenej podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov,
- konečný stav pohľadávok k 31.12.2016 zistený z evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov uvedie ako začiatočný stav pohľadávok k 1.1.2017 v evidencii pohľadávok vedenej podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 8
Daňovník zmenil v priebehu roka svoju daňovú rezidenciu a k júnu 2017 sa stal rezidentom Českej republiky. Zaškrtáva v uvedenom prípade riadok 12 daňového priznania typ B?

Odpoveď
Áno, ak je v čase podávania DP daňovníkom s obmedzenou  daňovou povinnosťou, potom riadok 12 zaškrtáva.
 
Otázka č. 9
Daňovník (SZČO) vykonáva montáž výťahov na nehnuteľnostiach v Nemecku, má slovenskú  živnosť  a sociálne a zdravotné odvody platí na Slovensku. Svoje služby fakturuje nemeckej firme. Uvádzajú sa tieto príjmy v daňovom priznaní typ B aj v XIII. oddiele?

Odpoveď
Nakoľko daňovník (rezident SR)  poskytoval uvedené služby osobne (fyzicky) na území Nemecka, ide o príjem zo zdrojov v zahraničí. V takom prípade daňovník vypĺňa aj XIII. oddiel daňového priznania.
 
Otázka č. 10
Daňovník, rezident SR, mal príjmy zo závislej činnosti zo Slovenska aj z Českej republiky. Uvádza v prílohe č. 3 aj poistné na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré bolo zaplatené v Českej republike?

Odpoveď
Ak bol rezident SR povinný pri príjmoch zo závislej činnosti vykonávanej v ČR platiť poistné odvody (na sociálne a zdravotné poistenie) v ČR, toto poistné sa uvádza aj v prílohe č. 3 daňového priznania.

 

 

 

Súhrnné informácie k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmu

 

Informácie k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmu a poukazovaniu 2%

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiály, týkajúce sa daňových povinností:


Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2017, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017

Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2017, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017

Informácia k oznámeniu o schválení účtovnej závierky od 1.1.2018

Informácia k zápočtu daňovej licencie v tabuľke K tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu