Externý newsletter finančnej správy 07/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Nestíhate podať daňové priznanie? Predĺžte si lehotu na jeho podanie

Daňovníci často a z rôznych príčin nestíhajú podať daňové priznanie k dani z príjmu v riadnom termíne. Finančná správa preto umožňuje predĺženie lehoty na podanie až o tri, resp.šesť mesiacov (v prípade, že máte príjmy aj zo zahraničia). Pripomíname však, že právnické osoby zapísané v obchodnom registri tak môžu spraviť len elektronicky.
 

 

 

 

Daňové priznanie nemusíte podávať iba na daňových úradoch
Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom a rozšírila kontaktné miesta, na ktorých zamestnanci finančnej správy preberajú daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017. Daňové priznanie bude aj počas posledného dňa možné podať nielen priamo na daňových úradoch, ale vo viacerých mestách aj na mestských úradoch, či v kultúrnych domoch.

 

Overenie prideleného OÚD


Ak ste si nie istí, na aké číslo účtu zaplatiť daň z príjmu, môžete si ho overiť na portáli finančnej správy. Do aplikácie treba zadať rodné číslo alebo DIČ a správne odpísať captcha kód. V prípade, že vám ešte číslo osobného účtu daňovníka vygenerované nebolo, je potrebné počkať, kým vám ho daňový úrad písomne oznámi. 

 

 

 

 

Predĺžené úradné hodiny


Najväčší nápor na daňových úradoch očakávame tradične počas posledných dvoch dní. Budeme mať preto opäť predĺžené úradné hodiny na úradoch ako aj na call centre. Vo štvrtok 29.marca sú vám naši pracovníci na úradoch k dispozícii do 18-tej a na call centre do 19-tej hodiny. V utorok 3.apríla bude možné podať daňové priznania do 19-tej a na call centrum sa dovoláte až do polnoci.
 

 

Mobilné kancelárie v Petržalke naposledy


Počas posledných dvoch dní na podanie daňových priznaní (štvrtok 29.marec a utorok 3.apríl) je pri najväčšom daňovom úrade na Ševčenkovej ulici v Bratislave možné odovzdať daňové priznanie (DP) aj priamo z auta, bez potreby zaparkovať. Takéto podávanie odporúčame daňovníkom, ktorí  majú DP už vyplnené a potrebujú iba potvrdenie o podaní. 

 

 

 

Myslite na platný certifikát v eID
 

Od januára 2018 je elektronická komunikácia s finančnou správou povinná pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a tiež ich zástupcov. Finančná správa však opätovne upozorňuje, že právnické osoby, ktoré na komunikáciu s finančnou správou využívajú občiansky preukaz s čipom, potrebujú platný certifikát. Fyzické osoby podnikatelia budú povinne komunikovať s finančnou správou až od 1.júla 2018.  

 

 

 

Ako zaplatiť daň
 

Nezabúdajte, že 3.apríl nie je len posledným termínom na podanie daňového priznania, ale zároveň aj na zaplatenie dane. Ak si nie ste istí, ako ju zaplatiť, alebo na aké číslo účtu, rozhodne si prečítajte informácie, ktoré k tejto téme uvádzame.

 

 

 

Poukážte správne dve percentá z dane 
 

S podávaním daňových priznaní súvisí aj poukazovanie 2% z dane. Daňovníci, ktorí podávajú DP sami, vyplnia príslušnú sekciu priamo v ňom. Ak vám zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie, poukazujete 2% na osobitnom tlačive do konca apríla. Aby sme vám tento proces čo najviac zjednodušili, dali sme dokopy zoznam najčastejších chýb, s ktorými sa pri tejto agende stretávame.

 

 

 

Časté otázky


Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:
 

 
Otázka č. 1
Je právnická osoba povinná v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2017 vypĺňať tabuľku K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona o dani z príjmov aj vtedy, ak si v daňovom priznaní zápočet daňovej licencie neuplatňuje?

Odpoveď
Áno,  tabuľka K slúži aj na evidenciu nároku na zápočet daňovej licencie, preto ju daňovník vypĺňa aj vtedy, ak si v danom zdaňovacom období zápočet daňovej licencie neuplatňuje.
 
Otázka č. 2
Jediný spoločník obchodnej spoločnosti poskytol tejto spoločnosti pôžičku s dohodnutým úrokom. Ako obchodná spoločnosť uvedenú transakciu uvádza v daňovom priznaní?

Odpoveď
Poskytnutie pôžičky od spoločníka spoločnosti sa považuje za kontrolovanú transakciu. Právnická osoba je povinná viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu podľa Usmernenia MF SR č. MF/014283/2016-724.
Právnická osoba v daňovom priznaní zaškrtne v I. časti políčko - ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami, v tabuľke I - Transakcie závislých osôb v r. 1 stĺpci 2 - Úvery a pôžičky uvedie výšku nákladových úrokov z uvedenej pôžičky, ktoré sú zaúčtované v účtovníctve a ovplyvňujú r. 100 daňového priznania.
Zároveň odporúčame v VII. časti daňového priznania - Miesto na osobitné záznamy daňovníka uviesť výšku pôžičky príp. ďalšie údaje o pôžičke.
 
Otázka č. 3
Ktorý deň sa považuje za deň zaplatenia dane z príjmov z podaného daňového priznania, ak vykonám platbu prevodom z môjho bankového účtu?

Odpoveď
Pri bezhotovostnom prevode z bankového účtu sa za deň platby dane bude považovať deň, keď bude platba odpísaná z Vášho bankového účtu.
 
Otázka č. 4
Je na podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 predpísaný vzor tlačiva, alebo ho môžem podať na hocijakom tlačive?

Odpoveď
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je zverejnené  aj na webovom sídle finančnej správy.
 
Otázka č. 5
Ako má postupovať fyzická osoba, ak ešte do dnešného dňa neobdržala od bývalého zamestnávateľa potvrdenie o zdaniteľnej mzde za obdobie 01-07/2017.  Za 08/2017 - 10/2017 bola na Úrade práce a od 11/2017 doteraz je zamestnancom v inej organizácii. Výplatné pásky z predchádzajúceho zamestnania nemá. Mala by podať daňové priznanie Typ A, ale nemá všetky podklady.

Odpoveď
Ak zamestnávateľ nedoručil predmetné potvrdenie v termíne do 10. marca 2017 a daňovník má povinnosť podať daňové priznanie (ak úhrn jeho všetkých zdaniteľných príjmov za rok 2017 presiahol sumu 1 901,67 eura), môže v termíne do 3. apríla 2018 správcovi dane (daňovému úradu) podľa svojho trvalého pobytu zaslať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30. júna 2018 (na predpísanom tlačive zverejnenom na www.financnasprava.sk ). V máji 2018 v spolupráci s daňovým úradom miestne príslušným podľa sídla bývalého zamestnávateľa môže  zistiť potrebné údaje o príjmoch, poistnom , preddavkoch.... ktoré mu vyplatil bývalý zamestnávateľ z ročného Hlásenia o vyúčtovaní dane... za rok 2017, ktoré je zamestnávateľ  povinný podať do 30. apríla 2018.
 
Otázka č. 6
Som zamestnaný a mám osvedčenie o živnostenskom oprávnení. 14. marca 2018 som podal daňové priznanie za rok 2017, v ktorom som neuviedol poukázanie 2% z daní na žiadny subjekt. Po tomto termíne ma požiadali z OZ školy, ktorú navštevuje naša dcéra o tieto 2%. Ako postupovať, ak im chcem 2% poukázať a už som podal daňové priznanie FO typ B?

Odpoveď
V tomto prípade podáte opravné daňové priznanie do 3. apríla 2018, v ktorom uvediete všetky údaje tak, ako boli vyplnené v riadnom daňovom priznaní a vypíšete aj údaje týkajúce sa Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane...ako aj údaje o prijímateľovi. Na riadne priznanie sa následne neprihliada.
 
Otázka č. 7
Syn poberal v roku 2017 len  príjmy zo závislej činnosti  v Českej republike a uplatnil si úľavu na svoje deti v zmysle zahraničnej legislatívy. Má nárok na daňový bonus aj na území SR? 

Odpoveď
Nárok na ročnú sumu daňového bonusu na Slovensku má daňovník (rezident SR), ak za zdaňovacie obdobie roka 2017 dosiahne zdaniteľný príjem zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy t.j.  sumu 2610 eur a žije s nezaopatreným dieťaťom v spoločnej domácnosti. Zákon o dani z príjmov nevylučuje, že predmetné príjmy daňovník nemôže dosiahnuť zo zdrojov v zahraničí. Uvedené platí za predpokladu, že si daňový bonus neuplatňuje druhý z manželov.
 
Otázka č. 8
Občan SR má vystavené potvrdenia od Európskeho parlamentu, že poberal príjmy zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskych spoločenstiev, ktoré boli zdanené v prospech všeobecného rozpočtu EÚ. Iný zdaniteľný príjem v roku 2017 nepoberal. Je tento občan povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov a  predmetné potvrdenie k nemu priložiť ?

Odpoveď
Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie. Ak v zdaňovacom období roku 2017 dosiahol len uvedené zdaniteľné príjmy, nemá povinnosť podať v SR daňové priznanie. O tejto skutočnosti správcu dane (daňový úrad) neinformuje, ani nezasiela predmetné potvrdenie.
 
Otázka č. 9
Podal som elektronicky žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt pre elektronickú komunikáciu s daňovým úradom. Ako dlho trvá proces autorizácie a kde si môžem autorizáciu skontrolovať?

Odpoveď
Proces autorizácie trvá v priemere do 3 pracovných dní. Odoslaný dokument o prijatí a potvrdení si skontrolujete v osobnej internetovej zóne v časti schránka správ - správy - zobraziť všetky správy používateľa.
Autorizáciu si viete skontrolovať v osobnej internetovej zóne v časti autorizácie a zastupovania - moje autorizácie k subjektom. Informácia o spracovaní autorizácie sa doručuje aj na mail, ktorý je uvedený v profile používateľa.
 
Otázka č. 10
Sme zahraničná osoba a máme na Slovensku organizačnú zložku. Má organizačná zložka zahraničnej osoby povinnosť doručovať podania daňovému úradu elektronicky?

Odpoveď
Povinnosť doručovať podania elektronicky sa od 1.1.2018 rozšírila aj pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri, t.j. osoby, ktoré majú právnu subjektivitu. Organizačná zložka zahraničnej osoby zapísaná v obchodnom registri takúto právnu subjektivitu v SR nemá. Podľa súčasnej právnej úpravy takáto organizačná zložka zahraničnej osoby nemá povinnosť doručovať podania elektronicky a nemá povinnosť doručovať podania elektronicky ani  po 1.1.2018

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiály, týkajúce sa daňových povinností:Informácia k uplatneniu paušálnych výdavkov za zdaňovacie obdobie 2017

Spôsob elektronického podávania dokumentov cez portál finančnej správy

Spôsob elektronického podávania daňového priznania k dani z príjmov cez portál finančnej správy

Zoznam zakázaných webových sídiel

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu