Externý newsletter finančnej správy 08/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Termín sa blíži

Zamestnancom zostávajú posledné týždne na darovanie 2% alebo 3% zo zaplatených daní. Darovať ich môžu občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Týka sa to zamestnancov, ktorí nepodávali daňové priznanie k dani z príjmu, ale zamestnávateľ im vykonal ročné zúčtovanie dane. Darovať percentá zo svojich zaplatených daní môžu do 30.apríla 2018. 

 

 

 

Poukážte správne 2% z dane

Ak vám zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie a vy chcete darovať 2% zo zaplatenej dane, poukazujete 2% na osobitnom tlačive do konca apríla. Aby sme vám tento proces čo najviac zjednodušili, dali sme dokopy zoznam najčastejších chýb, s ktorými sa pri tejto agende stretávame.

 

 


Nezabudnite na správne tlačivo

 

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane za rok 2017 je táto fyzická osoba povinná podať iba na tlačive, ktorého vzor určila finančná správa a ktoré je zverejnené na webovom sídle finančnej správy. Toto vyhlásenie je potrebné predložiť správcovi dane do 30. apríla 2018 spolu s potvrdením o zaplatení dane. Tlačivo nájdete nižšie.


 

 

 

Poukazovanie podielu zaplatenej dane - najčastejšie otázky
 

Problematika poukazovania dvoch percent sa môže v niektorých prípadoch javiť ako zložitá. Aj preto sme pre vás dali dokopy najčastejšie otázky, s ktorými sa v tejto súvislosti stretávame.

 

 

 

2% alebo 3%? Koľko môžete darovať?


Fyzická osoba môže poukázať v roku 2018 podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2017 (do výšky 2 % alebo 3 % dane) neziskovej organizácii, ktorú vyberie zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou Slovenskej republiky (zoznam Notárskej komory SR rok registrácie 2017/rok príjmu 2018). Podiel do výšky 3 % dane môže poukázať iba tá fyzická osoba, ktorá v roku 2017 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti.
 

 

 

 

Odovzdané boli státisíce daňových priznaní
 

Finančná správa postupne spracováva odovzdané daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017. Desiatky tisíc daňových priznaní prišli na daňové úrady počas posledného dňa na podanie daňového priznania v riadnom termíne - elektronicky aj v papierovej forme. Úspech aj tento rok zaznamenali mobilné kancelárie, ktoré využilo viac ako 1 700 daňovníkov.

 

 

 

Nový projekt školení pre verejnosť
 

Finančná správa pripravila ďalšie proklientske opatrenie - školenia s daňovou a colnou tematikou. Možnosť pripravovať školenia pre verejnosť jej umožnila novela zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ktorá nadobudla účinnosť v januári 2018. Prvé školenie, ktoré finančná správa pripravila, sa týka odbornej kvalifikácie pre osoby zodpovedné za colné záležitosti. Nasledovať budú školenia pre fyzické osoby podnikateľov na tému elektronickej komunikácie s finančnou správou. 

 

 

 

Prihláste sa na školenie finančnej správy
 

Finančná správa rozbieha školenia zamerané na daňovú a colnú tematiku.  Prvé školenie je už vyhlásené. Ide o odborné školenie, ktoré je určené pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, špeditérov, colných deklarantov, dopravcov, zasielateľov, sprostredkovateľov a iných, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike. 

 

 

 

Časté otázky


Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:
 

Otázka č. 1
Podnikateľ registrovaný pre daň podľa § 7a zákona o DPH si pod slovenským IČ DPH  objednal u nás – slovenského platiteľa dane dodávku obilnín (pšenica, raž, jačmeň) patriacich do kapitoly 10 SCS. Budeme fakturovať podnikateľovi obilniny s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH?

Odpoveď
Nie. Prenos daňovej povinnosti pri dodaní obilnín podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH sa uplatňuje len medzi platiteľmi dane, t.j. ktorí sú registrovaní podľa § 4, § 4b, § 5 a § 6 zákona o DPH. To znamená, že ak je odberateľom osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH, obilniny dodávateľ fakturuje s 20% DPH.
 
Otázka č. 2
Sme spoločnosť, ktorá sa oneskorene zaregistrovala pre DPH a má povinnosť za obdobie, za ktoré mala byť platiteľom dane, podať tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH (§ 78 ods. 9 zákona o DPH). Podávame za toto obdobie aj kontrolný výkaz k DPH?

Odpoveď
Nie. Spoločnosť nemá povinnosť podať kontrolný výkaz k DPH za predmetné obdobie.
 
Otázka č. 3
Dokedy musí právnická osoba doplatiť preddavky za I. štvrťrok 2018, ak si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 nepredĺžila, daňové priznanie podala v lehote do 3. apríla 2018 a z výšky daňovej povinnosti v daňovom priznaní za rok 2017 jej vyplýva platenie štvrťročných preddavkov na daň? Spoločnosť do lehoty na podanie daňového priznania preddavky na daň neplatila.  Na aký účet uvedený rozdiel na preddavkoch zaplatí a aký použije variabilný symbol?

Odpoveď
Po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2017 je daňovník povinný preddavky na daň platené do lehoty na jeho podanie vysporiadať tak, aby ich výška zodpovedala preddavkom na daň vypočítaným z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Ak dovtedy platené preddavky na daň (aj nulové) vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti sú nižšie, ako suma preddavkov na daň vypočítaných z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (uvedenej na r. 1110 daňového priznania za rok 2017), daňovník je povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 30. apríla 2018.
Uvedený rozdiel na preddavkoch daňovník so sídlom na území SR zaplatí na účet dane z príjmov právnickej osoby so sídlom v tuzemsku s predčíslím 500224 - základné číslo účtu (OÚD) /8180 v tvare IBAN a použije variabilný symbol 1100992018.
 
Otázka č. 4
Poukázanie podielu zaplatenej dane a dodatočné daňové priznanie
Právnická osoba si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 nepredĺžila a toto daňové priznanie podala v stanovenej lehote do 3. apríla 2018. V daňovom priznaní zabudla poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Môže podaním dodatočného daňového priznania za rok 2017 tento podiel zaplatenej dane ešte dodatočne poukázať?

Odpoveď
Nie, spoločnosť už nemôže v dodatočnom daňovom priznaní za rok 2017 podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi poukázať.

Otázka č. 5
Zamestnávateľ mi vykonal ročné zúčtovania dane za rok 2017 a vydal Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely poukázania 2% zaplatenej dane. V akej lehote som povinná podať vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa správcovi dane?

Odpoveď
Vyhlásenie spolu  s Potvrdením  je potrebné podať správcovi dane najneskôr do 30.4.2018 osobne alebo poštou.    
 
Otázka č. 6
Na ktorom daňovom úrade môžem predložiť tlačivo Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením zamestnávateľa? Môžem toto tlačivo podať na ktoromkoľvek daňovom úrade?

Odpoveď
Tlačivo vyhlásenia spolu s potvrdením od zamestnávateľa môžete podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.
 
Otázka č. 7
Po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň nášmu bývalému zamestnancovi vyšiel nedoplatok na dani 0,04 EUR. Nakoľko žiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov, chcela by som Vás poprosiť o informáciu aké doklady a akou formou je potrebne zaslať, aby mu správca dane mohol zúčtovať tento nedoplatok,  nakoľko príjem v našej spoločnosti už nemá.

Odpoveď
Zamestnávateľ vysporiada nedoplatok (aj nižší ako 5 eur) v prípade, že zamestnanec v žiadosti o ročné zúčtovanie požiadal o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane. V tomto prípade, ak zamestnávateľ zamestnancovi už mzdu nevypláca, zamestnanec ho môže uhradiť na účet zamestnávateľa, resp. do pokladnice a zamestnávateľ ho odvedie.  Zamestnávateľ následne vydá Potvrdenie o zaplatení dane s uvedením dátumu tejto úhrady.
 
Otázka č. 8
Chcem sa opýtať, či  2% dane zaplatenej zamestnancom, môžem ako zamestnávateľ  podať správcovi dane aj elektronicky cez svoju schránku s podpisom (elektronicky)?

Odpoveď
Daňovník (zamestnanec), ktorému bolo vykonané ročné zúčtovanie, je oprávnený na tlačive Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane... predloženom spolu s Potvrdením o zaplatení dane  (vystavenom zamestnávateľom) vyhlásiť, že podiel ním zaplatenej dane do výšky 2% (3%)  sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.  Uvedené tlačivá podáva tento daňovník (sám) správcovi dane v termíne do 30. apríla 2018. Uvedené nemôže za zamestnanca vykonať zamestnávateľ elektronicky cez svoju schránku.
 
Otázka č. 9
K ukončeniu živnosti došlo dňa 05.04.2018. V rámci živnosti som používala motorové vozidlo, ktorého som držiteľkou zapísanou v doklade vozidla. V akom termíne mám podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?

Odpoveď
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo podnikanie, sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. V prípade ukončenia podnikania 05.04.2018, daňová povinnosť zaniká posledným dňom tohto mesiaca, t.j. 30.04.2018. Podať daňové priznanie vzniká do 31.05.2018.
 
Otázka č. 10
Dňa 15.04.2018 som ukončil živnosť, v rámci ktorej som na podnikanie používal vlastné motorové vozidlo iba do konca mesiaca marec, nakoľko som ho 05.03.2018 predal (zmena držiteľa). Aké povinnosti mi vyplývajú z pohľadu dane z motorových vozidiel?

Odpoveď
V uvedenom prípade daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene držiteľa, t.j. 31.03.2018. Z dôvodu ukončenia živnosti je povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do 31.05.2018 a v tejto lehote pomernú časť dane (za tri mesiace) zaplatiť. V podanom daňovom priznaní  III. Oddiel – výpočet dane sa na riadku 2 uvedie dátum zániku daňovej povinnosti 31.03.2018.
Na prvej strane daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa uvedie zdaňovacie obdobie: 01.01.2018 do 30.04.2018.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiály, týkajúce sa daňových povinností:
Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v II. štvrťroku 2018

Informácia k uvádzaniu sadzby dane na faktúre vyhotovenej za dodávku plnenia podliehajúcemu tuzemskému prenosu daňovej povinnosti na odberateľa

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu