Externý newsletter finančnej správy 09/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Do pondelka môžete poukázať 2%Už len do pondelka 30.apríla (vrátane) môžete poukázať 2% alebo 3% zo zaplatených daní. Darovať ich môžete občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Spraviť tak môžu zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane.  

 

 


POZOR NA SPRÁVNE TLAČIVO


Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane za rok 2017 je potrebné podať iba na tlačive, ktorého vzor určila finančná správa a ktoré je zverejnené na webovom sídle finančnej správy. Toto vyhlásenie je potrebné predložiť správcovi dane do 30. apríla 2018 spolu s potvrdením o zaplatení dane. Tlačivo nájdete nižšie.

 

 

 

Vrátili sme už 180 miliónov eur
 

Finančná správa spracováva daňové priznania a postupne poukazuje ďalšie preplatky na daniach. Občanom a firmám sme už poslali viac ako 180 miliónov eur.

 

 

 

Viac ako 200-tisíc daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania


Daňové priznanie k dani z príjmov bolo potrebné odovzdať v riadnom termíne do 3.apríla. Tento dátum bol dôležitý aj pre tých daňovníkov, ktorí si daňové priznanie chceli odložiť o tri, resp. o šesť mesiacov. Spravilo tak viac ako 200 000 daňovníkov.  

 

 

 

Ďalšie webstránky v zozname zakázaných ponúk
 

Zoznam zakázaných webových sídiel s nelegálnym hazardom, ktorý na svojom portáli zverejňuje finančná správa, sa opäť rozrástol. Kompletný zoznam webových stránok, ktorých by ste sa mali vyvarovať, nájdete na našom portáli.

 

 

 

Deň duševného vlastníctva

 

Včera bol Deň duševného vlastníctva. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo zverejnil krátke video, ktoré sa touto problematikou zaoberá.

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky aj s odpoveďami. Tentoraz k poukazovaniu 2%.
 

Otázka č. 1
Som zamestnaný a zamestnávateľ mi vykonal ročné zúčtovanie za rok 2017 a vydal Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane FO podľa zákona o dani z príjmov. Ako mám postupovať, ak chcem túto sumu poukázať napr. nadácii, resp. občianskemu združeniu?

Správcovi dane (na daňový úrad) predložíte  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na predpísanom štruktúrovanom tlačive – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Vzor Vyhlásenia (označený V2Pv17) je umiestnený aj na internetovej stránke finančnej správy v časti Formuláre. Vyplnené tlačivo Vyhlásenia predložíte správcovi dane (daňovému úradu) najneskôr 30.4.2018. Prílohou vyhlásenia je Potvrdenie, ktoré vydal zamestnávateľ, kde je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa zúčtovanie vykonalo, bola zamestnancovi zrazená.

Otázka č. 2
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane som podala na nesprávnom  tlačive. Znamená to, že  2% zaplatenej dane nebudú poukázané vybranému občianskemu združeniu?

Ak ste Vyhlásenie podali na nesprávnom  tlačive, správca dane Vás  vyzve na podanie Vyhlásenia na správnom tlačive, pričom Vám určí novú lehotu na podanie Vyhlásenia.  Ak v lehote určenej správcom dane podáte Vyhlásenie na správnom tlačive, bude Vyhlásenie podané v súlade so zákonom a podiel zaplatenej dane bude poukázaný vybranému občianskemu združeniu.   

Otázka č. 3
Na ktorom daňovom úrade môžem predložiť tlačivo Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením zamestnávateľa? Môžem toto tlačivo podať na ktoromkoľvek daňovom úrade?

Tlačivo vyhlásenia spolu s potvrdením od zamestnávateľa môžete podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Otázka č. 4
Zamestnávateľ mi poslal ročné zúčtovanie dane  za rok 2017,  ktorého výsledok bol preplatok na dani. Poslal mi aj  potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom nie je uvedený dátum zaplatenia dane v riadku 05.  Môžem podať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a aký dátum zaplatenia dane tam uvediem?

V potvrdení o zaplatení dane je zamestnávateľ povinný uviesť dátum len v prípade, ak z vykonaného ročného zúčtovania vyplynul nedoplatok na dani (a to v akejkoľvek výške do 5 eur a viac). Ak Vám vznikol preplatok z ročného zúčtovania, do riadku 14 tlačiva Vyhlásenie uvediete dátum 31.3.2018.

Otázka č. 5
Aký dátum na potvrdení o zaplatení dane má zamestnávateľ uviesť zamestnancovi, ktorý mal z ročného zúčtovania  dane za r. 2017 nedoplatok na dani?

V potvrdení o zaplatení dane je zamestnávateľ povinný uviesť dátum skutočného zaplatenia dane vypočítanej v ročnom zúčtovaní – t.j. kedy bol nedoplatok z vykonaného ročného zúčtovania zrazený zamestnávateľom alebo vybratý pri vysporiadaní výsledku ročného zúčtovania.

Otázka č. 6
Akú sumu nedoplatku na dani zamestnávateľ uvedie zamestnancovi do potvrdenia o zaplatení dane vydávaného pre účely podania Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO, keď mu o nedoplatok znížil vrátenú sumu daňového bonusu?

Do potvrdenia (v riadku 04 a 05) sa uvádza výška nedoplatku vyplývajúca z vykonaného ročného zúčtovania, ktorá bola vybratá od zamestnanca znížením sumy vyplateného daňového bonusu. Podľa zákona o dani z príjmov (§ 38 ods. 7 ZDP) platí pri vybratí nedoplatku od zamestnanca aj postup, podľa ktorého, ak si zamestnanec uplatňuje nárok na daňový bonus a po vykonaní ročného zúčtovania mu vznikne nedoplatok, tak o tento nedoplatok znižuje zamestnávateľ priznaný a vyplatený daňový bonus zamestnancovi. Lehota na vybratie nedoplatku v súvislosti s poukázaním 2 % resp. 3 % z dane je do konca apríla 2018 za r. 2017.

Otázka č. 7
Po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň nášmu bývalému zamestnancovi vyšiel nedoplatok na dani 0,04 eura. Zamestnanec požiadal o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely  poukázania podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Aký je v uvedenom prípade zákonný postup, aby správca dane  mohol poukázať podiel zaplatenej dane?

Zamestnávateľ vysporiada nedoplatok (aj nižší ako 5 eur) v prípade, že zamestnanec v žiadosti o ročné zúčtovanie požiadal o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane. V tomto prípade, ak zamestnávateľ zamestnancovi už mzdu nevypláca, zamestnanec ho môže uhradiť na účet zamestnávateľa resp. do pokladnice a zamestnávateľ ho odvedie.  (Zamestnávateľ následne vydá Potvrdenie o zaplatení dane ... s uvedením dátumu tejto úhrady).

Otázka č. 8
Som zamestnaná a zamestnávateľ mi vykonal ročné zúčtovanie  dane za rok 2017. V roku 2017 som vykonávala dobrovoľnícku činnosť.  Za akých podmienok môžem poukázať vybranej nadácii 3%  zo zaplatenej dane?

 Vybranému prijímateľovi môžete poukázať 3 % zo zaplatenej dane  za podmienky, že ste  v roku 2017  vykonávali dobrovoľnícku činnosť  podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve  v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, a predložíte  o tom písomné potvrdenie podľa tohto osobitného predpisu. Toto potvrdenie predložíte správcovi dane spolu s  Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane v lehote do  30.4.2018 spolu s Potvrdením o zaplatení dane (vystavenom zamestnávateľom).
 
Otázka č. 9
Akým spôsobom je potrebné správne vyplniť IČO v podanom Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane ?

IČO  sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod. Ak daňovník vyplní IČO zľava a nepoužité polia ostanú prázdne,  nie je to dôvod na nepoukázanie podielu zaplatenej dane.
 
Otázka č. 10
Akú minimálnu výšku podielu zaplatenej dane môžem v podanom Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane poukázať vybranej nadácií, ak  som fyzická osoba zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal za rok 2017 ročné zúčtovanie dane?

 Na riadku 13 Vyhlásenia sa uvádza suma do výšky 2 %, resp. 3 % z daňovej povinnosti z riadku 12, ktorú požaduje daňovník poukázať, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá; suma zodpovedajúca podielu zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiály, týkajúce sa daňových povinností:
Najčastejšie otázky a odpovede k podávaniu vyhlásenia o poukázaní 2 % alebo 3 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb

Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie - rezidentovi SR v roku 2018

Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov na zisku (dividend) spoločníkovi - rezidentovi SR v roku 2018

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu