Externý newsletter finančnej správy 10/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Rekordne rýchlo spracované preplatky

Finančná správa spracovala všetky žiadosti o vrátenie preplatkov na dani z príjmov v rekordne krátkom čase. Občanom a firmám vďaka tomu postupne vrátila na účty viac ako 318 mil. eur. Rýchle pracovné tempo na finančnej správe sa však týmto neskončilo. Finančná správa totiž postupne spracováva vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane (tzv.2%).  

 


PRIHLÁSTE SA NA ŠKOLENIA


Neviete ako s nami elektronicky komunikovať? Naučíme Vás to. Organizujeme bezplatné školenia k elektronickej komunikácii pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorí od 1. júla tohto roku majú zákonnú povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky. Zatiaľ osem naplánovaných štvorhodinových školení sa uskutoční v troch mestách – v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Prihláste sa aj Vy!

 

 

Pozor, od 1. júla už len elektronicky
 

Ste živnostník, lekár, advokát, stavebný inžinier, ...? Jednoducho fyzická osoba registrovaná pre daň z príjmu na daňovom úrade a podnikáte v zmysle obchodného zákonníka? Nezabudnite, že všetky fyzické osoby – podnikatelia musia s finančnou správou od 1.júla komunikovať iba elektronicky.

 

 

 

Jednoduchšia elektronická komunikácia
 

Keďže od 1.júla sa povinná elektronická komunikácia ešte viac rozšíri, finančná správa pripravuje ďalšie proklientske opatrenia. Ich cieľom je uľahčiť elektronickú komunikáciu pre všetky fyzické osoby podnikateľov. Pripravujeme redizajn portálu, zjednodušenie procesu registrácie (s potenciálom zavedenia automatickej autorizácie pre DS bez autorizovaného zástupcu), rôzne informačné materiály a video návody, špecializované letáky, kampaň na sociálnych sieťach či špecializovaný newsletter. Našim cieľom je uľahčiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou fyzickým osobám podnikateľom, pretože častokrát nedisponujú takými technickými kapacitami ako právnické osoby a navyše väčšinou podávajú daňové priznania sami bez autorizovaného zástupcu. O všetkých zavedených zmenách budeme informovať v ďalších vydaniach nášho newslettera.

 

 

Peniaze za fiktívne faktúry posielala svojej dcére


Škodu za 1,4 milióna eur len na dani z pridanej hodnoty (DPH) mala spôsobiť zamestnankyňa trenčianskej predajne automobilov, ktorá od roku 2013 vystavovala fiktívne odberateľské faktúry a ich úhrady cez registračnú pokladňu za služby ako sprostredkovanie, prenájom či opravy. Na podvod prišli colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS), na prípade pracovali dlhšie obdobie.

 

 

 

Neoprávnene vratky DPH za 70 tisíc eur
 

Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili v uplynulých dňoch účtovníctvo bratislavskej spoločnosti, ktorá sa zaoberá predajom textilu, obuvi a rozličného tovaru v prevádzke na Kysuciach. Podozrivá je z neoprávneného uplatňovania nadmerných odpočtov DPH. Predbežná škoda bola vyčíslená na 70 tisíc eur.

 

 

 

V zozname zakázaných webov je 185 stránok


Zoznam zakázaných webových sídiel s nelegálnym hazardom sa opäť rozrástol. Momentálne sa v ňom nachádza 185 webstránok. Zo zoznamu finančná správa vyradila už 22 subjektov, keďže zakázané ponuky prestali poskytovať. Dávajte si pozor! Môžete totiž prísť o investované peniaze.

 

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky aj s odpoveďami.


Otázka č. 1
Podal som Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017 v lehote do 3.4.2018, v ktorom som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 31.5.2018. Daňové priznanie som podal 20.4.2018. Dokedy som povinný zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb vypočítanú v daňovom priznaní za rok 2017?
Odpoveď
Daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní za rok 2017 ste povinný zaplatiť najneskôr do 31.5.2018. Daň vypočítaná v daňovom priznaní  je splatná v lehote na podanie daňového priznania,  v tomto prípade v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, a to aj vtedy, ak daňovník podá daňové priznanie skôr.   

Otázka č. 2
Ako fyzická osoba  vykonávajúca podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia som dňa 22.2.2018 podal správcovi dane  oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2017, v ktorom som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2018. Môžem v daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote na podanie daňového priznania za rok 2017 vyhlásiť, že  podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať  vybranému občianskemu združeniu?
Odpoveď
Áno. Ak ste si  podaným oznámením predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, automaticky sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane. V  daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote do 2.7.2018 (30.6.2018 je sobota) vyplníte oddiel – „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktorý je súčasťou daňového priznania (XII oddiel v DPFO typu B, VIII oddiel  v DPFO typu A). 
 
Otázka č. 3
Dá sa zo sociálneho fondu ako zamestnávateľ zaplatiť zamestnancom benefit úrazové poistenie, ak by sa môjmu zamestnancovi niečo stalo?
Odpoveď
Nie, uvedený benefit nie je možné uhradiť zo sociálneho fondu. Sociálny fond je možné použiť len na účely uvedené v § 7 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov ( stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi, doprava, účasť na kultúrnych a športových podujatiach, sociálna politika zamestnávateľa.....)  Podľa ods.4 tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise. Náklady súvisiace  napr. s poistným na úrazové poistenie zamestnanca, s nákupom napr. zdravotníckych zariadení, športového  náradia,  a pod. nie je možné hradiť zo sociálneho fondu (nie je určený na uvedené účely). 
Príspevky poskytované zo sociálneho fondu (peňažné i nepeňažné bez ohľadu na to, z akých zdrojov je tvorený) ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods.1 písm. f) zákona o dani z príjmov sa zdaňujú v úhrne príjmov podľa § 35 preddavkom na daň a zahŕňajú sa do úhrnu ročných zdaniteľných príjmov. Ak zamestnávateľ poskytne plnenie svojim zamestnancom zo sociálneho fondu, ktoré je od dane oslobodené podľa § 9 alebo § 5 ods.7 zákona o dani z príjmov, poskytnutie takéhoto plnenia je tiež od dane oslobodené (napr. nepeňažné plnenie poskytnuté zo sociálneho fondu ako príspevok na hodnotu stravy, hodnotu nealkoholických nápojov, na použitie vlastného rekreačného, zdravotníckeho.... zariadenia zamestnávateľa resp. prenajatého zamestnávateľom - platí nájomné, poskytnutého zamestnancovi ).
 
 
Otázka č. 4
Ako má prosím postupovať firma pri preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň, ak firma aktuálne nezamestnáva zamestnancov , čiže nie je vyplácaný príjem zo závislej činnosti, kedy by mohla znížiť svoju odvodovú povinnosť.
Odpoveď
Ak nevyplácate zdaniteľné príjmy - nezrážate preddavky na daň,  od ktorých by ste odpočítali preplatky z ročného zúčtovania,  uplatníte postup podľa § 35 ods. 7 - t.j. ak ste preplatky vyplatili  zo svojich prostriedkov, požiadate správcu dane o vrátenie predmetnej sumy preplatkov na dani vyplývajúcich z vykonaného ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017. V tomto prípade sa preplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania v prehľade neuvádza (na r. 2 možno uvádzať sumy len do výške r.1). Správca dane sumu preplatku vráti do 30 dní od doručenia žiadosti. Pri elektronickej komunikácii so správcom dane žiadosť napíšete priamo do textu podania cez elektronický formulár  Podanie pre FS -  správa daní- Všeobecné podanie pre FS SR - Správa daní, ktorý po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny nájdete v ponuke  Katalógy/Katalóg formulárov . V žiadosti uvediete sumu, ktorú žiadate vrátiť, pričom odkážete na V. časť Hlásenia za rok 2017 alebo uvediete mená zamestnancov, ktorým bol preplatok vrátený z vlastných prostriedkov.

Otázka č. 5
Obchodná spoločnosť si v lehote do 3. apríla 2018 predĺžila oznámením lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 do 31. mája 2018. Na základe podaného daňového priznania za rok 2016 platí mesačné preddavky na daň. Daňové priznanie za rok 2017 podala dňa 22. mája 2018, na základe ktorého už právnická osoba nebude mať povinnosť platiť preddavky na daň. Musí spoločnosť zaplatiť ešte mesačný preddavok, ktorý je splatný 31. mája 2018?
Odpoveď
Áno. Právnická osoba ešte mesačný preddavok vo výške podľa podaného daňového priznania za rok 2016 v lehote do 31. mája 2018 zaplatiť musí. Po lehote na podanie daňového priznania môže daňovník požiadať o vrátenie preddavkov v nadväznosti na § 42 ods. 9 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 6
Obchodná spoločnosť si v lehote do 3. apríla 2018 predĺžila oznámením lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 do 31. mája 2018. V uvedenej lehote však nestihne daňové priznanie spracovať, môže si ešte oznámením predĺžiť túto lehotu na podanie daňového priznania do 2. júla 2018?
Odpoveď
Nie, pretože predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby už nie je možné opätovne predĺžiť.
 
Otázka č. 7
Česká firma  identifikovaná pre DPH v Českej republike si  objednala  u slovenského platiteľa dane tovar, ktorý bude prepravený z tuzemska do Českej republiky.  Česká firma  zaplatila platiteľovi dane preddavok na budúcu dodávku tovaru. Je platiteľ dane povinný vyhotoviť faktúru na prijatú platbu pred dodaním tovaru?
Odpoveď
Ak je pred dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa § 43 zákona o DPH prijatá platba, zákon o DPH neustanovuje povinnosť vyhotoviť faktúru.
 
Otázka č. 8
Slovenská firma, platiteľ DPH realizuje betonárske práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Rakúsku  pre rakúskeho platiteľa  DPH. Slovenská firma vyhotovila faktúru pre rakúskeho odberateľa bez DPH. Uvádza slovenská firma tieto betonárske  práce do súhrnného výkazu?
Odpoveď
Nie.  Služby, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH (napr. betonárske  práce) sa v súhrnnom výkaze neuvádzajú.
 
Otázka č. 9
V roku 2017 mi plynuli príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v SR (3 mesiace) a tiež príjmy zo živnosti vykonávanej v Českej republike na základe českého živnostenského oprávnenia. Nakoľko som dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí, predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 o šesť kalendárnych mesiacov do 1.10.2018 (30.9.2018 je nedeľa). V podanom daňovom priznaní mi vyšiel preplatok na dani. Ak daňové priznanie podám skôr, v akej lehote mi správca dane vráti tento preplatok?
Odpoveď
V prípade, že ste si vyčíslili v daňovom priznaní daňový preplatok, daňový preplatok na dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie Vám bude vrátený najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa zákona o dani z príjmov, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku.
Ak ste si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania do 1.10.2018, preplatok na dani Vám bude vrátený v lehote do 40 dní po uvedenom dátume.        
Na vrátenie preplatku nemá vplyv skutočnosť, že daňovník daňové priznanie podal pred uplynutím predĺženej lehoty na podanie daňového priznania.
 
Otázka č. 10
V roku 2017 som poberal iba príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v Nemecku a predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 len o 3 kalendárne mesiace do 2.7.2018 (30.6.2018 je sobota). Ak sa mi v tejto lehote nepodarí získať potvrdenie o výške príjmu od nemeckého zamestnávateľa, akým spôsobom mám deklarovať dosiahnutý príjem v daňovom priznaní?
Odpoveď
Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný preukázať dosiahnuté príjmy zo závislej činnosti od zahraničného zamestnávateľa.
V prípade, ak nemáte k dispozícii potvrdenie o výške príjmov od zahraničného zamestnávateľa, môžete výšku dosiahnutých príjmov resp. zaplateného povinného poistného v zahraničí preukázať okrem iného aj výplatnými páskami, výpisom z účtu, na ktorý Vám zamestnávateľ posielal mzdu, resp. inými dokladmi. Kópie uvedených potvrdení (dokumentov) sú zároveň povinnou prílohou daňového priznania.
 

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiály, týkajúce sa daňových povinností.
 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu