Externý newsletter finančnej správy 11/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Chcete od nás aj naďalej dostávať informácie?

Aby sme Vám mohli aj naďalej posielať aktuálne informácie z oblasti finančnej správy na Váš e-mail, chceme Vás požiadať o potvrdenie Vášho záujmu o zasielanie týchto informácií na základe novej legislatívy o spracovaní osobných údajov (GDPR). Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Chceme Vás zároveň ubezpečiť, že Vaša e-mailová adresa je u nás v bezpečí a nebude žiadnym spôsobom zneužitá. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 

 

 

Pozor na odložené daňové priznania

 

Už len približne týždeň  zostáva  občanom  aj  podnikateľom,  ktorí si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmu na koniec mája. Týka sa to 2 932 daňovníkov. Najviac daňovníkov si ale podanie daňového priznania odložilo až na koniec júna. V tomto prípade by však mali zbystriť pozornosť najmä fyzické osoby – podnikatelia. Týka sa ich totiž elektronická komunikácia.

 

ŠKOLENIA MAJÚ ÚSPECH


Už približne 80 záujemcov absolvovalo školenia k elektronickej komunikácii. Spätná väzba je pozitívna, účastníci školenia oceňujú. Ďalšie školenia budú pokračovať. Na jednotlivé termíny je ešte stále možné prihlásiť sa.  

 

 

 

 

UZÁVIERKA SKLOPNÉHO MOSTA KOMÁRNO


Finančná správa informuje deklarantskú verejnosť, že z dôvodu uzatvorenia sklopného mosta v Komárne od 01.06.2018 do 31.07.2018, bude dočasne zmenené miesto na predkladanie tovaru k colnému konaniu, a to pre nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.


 

 

 

Blockchain na finančnej správe
 

V Bratislave sa v dňoch 17. – 19. mája konalo medzinárodné bezpečnostné fórum GLOBSEC 2018. Jedným z panelistov bol aj prezident finančnej správy František Imrecze. Diskutoval na tému blockchain a informoval aj o jeho zavedení v procesoch štátnej správy na Slovensku.

 

 

 

Valné zhromaždenie IOTA sa blíži
 

V Gruzínsku sa v týchto dňoch koná zasadnutie Výkonného výboru IOTA (Európska organizácia daňových správ). Na zasadnutí sa pod vedením prezidenta FS a zároveň prezidenta IOTA Františka Imreczeho finalizujú dokumenty, o ktorých sa bude rokovať na júnovom Valnom zhromaždení IOTA na Slovensku. Už 25.júna pricestuje do Bratislavy približne 160 najvyšších predstaviteľov daňových správ zo 44 členských krajín IOTA. Účastníci budú rokovať najmä o vplyve digitalizácie na transformáciu daňových správ. Hlavným mottom bratislavskej konferencie je „From thinking digital to being digital“ (Nielen mysli digitálne, ale konaj digitálne).

 

 

V sobotu bude prerušená prevádzka v nákladnej doprave na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod
 

Na slovensko-ukrajinskej hranici bude dňa 26.05.2018 v čase od 00:00 hod. do 20:00 hod. prerušená prevádzka hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod. Dočasné obmedzenie sa týka len pracovísk nákladnej dopravy, a to na slovenskej aj ukrajinskej strane v oboch smeroch.

 

 

 

Ako sa z falošných tenisiek robia originály?

 

Bratislavskí colníci sa stretli s podvodným konaním v prevádzke s obuvou, ktorá chcela napodobeniny známej značky jednoduchým spôsobom meniť na originálne výrobky. Colníci toto klamstvo odhalili a 59 párov tenisiek v hodnote viac ako 5 000 eur zaistili. Verejnosť vyzývajú k tomu, aby nezabúdala pri kúpe podobných výrobkov na základné rozdiely medzi originálnym výrobkom a falzifikátom.

 

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami.
 

Otázka č. 1
Predĺžili sme si lehotu na podanie daňového priznania právnických osôb za rok 2017 do 30.6.2018. Daňové priznanie sme podali 21.5.2018 a vyšla nám daňová povinnosť 10 800 eur. Do akého dátumu máme povinnosť  uhradiť daň vyčíslenú v daňovom priznaní za rok 2017 podanom 21.5.2018?

Odpoveď
V prípade, ak si daňovník oznámením predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 do 30.6.2018 a daňové priznanie podal skôr (21.5.2018), splatnosť dane ostáva zachovaná  v predĺženej lehote, teda do 30.6.2018 (resp. do 2.7.2018, pretože dátum 30.6.2018 je sobota a najbližší nasledujúci pracovný deň je pondelok 2.7.2018). 

Otázka č. 2
K 1.6.2018 sa spoločnosť A (zdaňovacie obdobie kalendárny rok) zlúčila so spoločnosťou B (zdaňovacie obdobie kalendárny rok), ktorá sa stala právnym nástupcom. Spoločnosť A ako zrušený daňovník vykázala za zdaňovacie obdobie  od 1.1.2018 do 31.5.2018 daňovú stratu. Môže si právny nástupca - spoločnosť B odpočítať 1/4 straty vykázanej spoločnosťou A už v zdaňovacom období kalendárneho roka  2018?

Odpoveď
Áno, spoločnosť B  ako právny nástupca spoločnosti A si môže v zdaňovacom období  kalendárneho roka 2018 odpočítať prvú štvrtinu daňovej straty vykázanej spoločnosťou A, ktorá bola  zrušená bez likvidácie s právnym nástupcom stanovením rozhodného dňa 1.6.2018. Právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie   môže odpočítať daňovú stratu, ak je zanikajúca právnická osoba a jej právny nástupca daňovníkom dane z príjmov právnickej osoby a súčasne, ak účelom tohto zániku nie je zníženie alebo vyhnutie  sa daňovej povinnosti. 
 
Otázka č. 3
Slovenská spoločnosť (platiteľ DPH) doviezla tovar na Slovensko z Ukrajiny. Odpočítanie DPH vyrubenej colným orgánom si uplatňuje v daňovom priznaní k DPH za príslušné zdaňovacie obdobie. Uvádza odpočítanie tejto DPH aj v kontrolnom výkaze k DPH a ak áno v ktorej časti?

Odpoveď
Nie. Odpočítanie dane pri dovoze tovaru sa v kontrolnom výkaze k DPH neuvádza.
 
Otázka č. 4
Aké podmienky musí splniť mesačný platiteľ dane, aby sa mohol stať štvrťročným platiteľom dane?

Odpoveď
Pre zmenu zdaňovacieho obdobia sa môže platiteľ dane rozhodnúť v prípade, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom dane (časová podmienka), a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur (obratová podmienka). Zmena zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ dane splnil uvedené podmienky (napr. k 1. 7. 2018).
Viac informácií k problematike zmeny zdaňovacieho obdobia (vrátane praktických príkladov) nájdete v Metodickom pokyne k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. účinný od 1.10.2012, ktorý je zverejnený na portáli Finančnej správy (www.financnasprava.sk) v časti Daňoví a colní špecialisti/Dane/Metodické pokyny/Položky filtra-podooblasť-nepriame dane.
 
Otázka č. 5
Som živnostník a mám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 do 31.5.2018. Z podaného daňového priznania mi vyjde povinnosť platiť v roku 2018 štvrťročné preddavky na daň. Som povinný zaplatiť aj preddavok za I. štvrťrok 2018?

Odpoveď
Nie, preddavky na daň sa platia iba v preddavkovom období, ktoré vo Vašom prípade začína  1.6.2018 a končí  31.3.2019, prípadne 30.6.2019, ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 do 30.6.2019. Prvý štvrťročný preddavok na daň zaplatíte teda až na II. štvrťrok 2018, ktorý je splatný dňa 30.6.2018. Keďže tento deň pripadne na sobotu, splatnosť tohto preddavku sa posúva na 2.7.2018.
 
Otázka č. 6
Som fyzická osoba a dosahujem príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Obec mi vypláca sumu rovnajúcu sa rozdielu trhového mesačného nájomného a regulovaného mesačného nájomného vypočítaného podľa osobitného predpisu. Je tento príjem od obce oslobodený od dane z príjmov ako príspevok poskytnutý z rozpočtu obce?

Odpoveď
Nie, nakoľko tento príjem vypláca obec v súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti, z ktorého plynú prenajímateľovi príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.  Teda aj príjem od obce predstavuje u prenajímateľa nehnuteľnosti zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 7
Môj otec je poberateľom starobného dôchodku od roku 2016. V roku 2017 mal príjem,  z ktorého  mu boli zrazené preddavky daň z príjmov zo závislej činnosti a tento príjem  bol nižší ako 1 901,67€. Nepodal daňové priznanie. Môže  ho podať, aby mu preddavky boli vrátené? Ak áno, bude platiť nejakú pokutu za oneskorené podanie?

Odpoveď
Pokiaľ mal Váš otec príjem za rok 2017 zo závislej činnosti nižší ako 1 901,67 € a zamestnávateľ mu zrážal preddavky na daň, môže dobrovoľne podať daňové priznanie,  z ktorého sa mu zaplatené preddavky vrátia - ako preplatok na dani. 
Môže podať aj teraz riadne daňové priznanie pre fyzické osoby typ A, za podanie daňového priznania po zákonom stanovenej lehote pre povinnosť podať DP v tomto prípade nebude vyrubená sankcia/pokuta, nakoľko mu  nevznikla povinnosť podať DP.
 
Otázka č. 8
Vystavila som zamestnancovi Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ na tlačive zo systému, kde spracovávam mzdy - obsahuje všetky náležitosti zákona o dani z príjmov - nové tlačivo som ešte nemala zapracované v softwéri. Chcem sa opýtať, či to môže FS akceptovať, alebo mám zaslať nové tlačivo, alebo to bude považovať FS za neplatné?

Odpoveď
Správca dane uvedené tlačivo nebude akceptovať a písomne vyzve daňovníka na predloženie potvrdenia o zaplatení dane na tlačive platnom za zdaňovacie obdobie 2017.
 
Otázka č. 9
Som fyzická osoba - podnikateľ a na evidovanie tržieb používam ERP. Keďže došlo k zmene adresy miesta podnikania, aké povinnosti sa na mňa vzťahujú z pohľadu zákona o ERP?

Odpoveď
Na podnikateľa sa vzťahujú iba dve povinnosti. Prvou povinnosťou je požiadanie servisnej organizácie o výmenu fiskálnej pamäte, v rámci ktorej servisná organizácia  vykoná zmenu adresy miesta podnikania. Druhou povinnosťou je zapísanie uvedenej zmeny do knihy ERP. Tento zápis vykoná podnikateľ, a to v lehote do 15 dní odo dňa, keď táto zmena nastala. Pri zmene adresy miesta podnikania fyzická osoba - podnikateľ už nemá povinnosť knihu ERP s novým zápisom  adresy miesta podnikania   predkladať daňovému úradu.    
 
Otázka č. 10
Spoločnosť používa ERP na adrese predajného miesta, ktorá je odlišná od adresy sídla spoločnosti. Koncom mája dôjde k zmene uvedenej adresy a súčasne dôjde aj k mene adresy sídla spoločnosti. Je spoločnosť povinná tieto zmeny oznámiť daňovému úradu?

Odpoveď
Vzhľadom na to, že obidva údaje sa zaznamenávajú do fiskálnej pamäte, spoločnosť požiada servisnú organizáciu o jej výmenu, pričom v novej fiskálnej pamäti sa zapíšu oba zmenené údaje. Zároveň spoločnosť obidve zmeny zapíše do knihy ERP v lehote do 15 dní odo dňa kedy zmeny nastali. Oznámiť daňovému úradu elektronickou formou je spoločnosť povinná iba zmenu predajného miesta. Túto zmenu oznámi  v lehote do 15 dní od vykonania zápisu v knihe ERP. Predkladať daňovému úradu  knihu ERP s vykonanými zápismi spoločnosti nevzniká.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiál, týkajúci sa daňových povinností:
Informácia o podmienkach podania opravného a dodatočného daňového priznania
 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu