Externý newsletter finančnej správy 22/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Nové školenia pre verejnosť
Akadémia finančnej správy už niekoľko mesiacov ponúka verejnosti školenia na rôzne témy z daňovej a colnej oblasti. Najnovšie sme si pre vás pripravili školenia na témy: Domáca výroba pálenky, eDovoz, Daňové priznanie k DPH, Medzinárodné zdaňovanie, Transferové oceňovanie a iné.   

 

Viac info

Obmedzenia na pracoviskách finančnej správyFinančná správa upozorňuje svojich klientov na obmedzenie prevádzky klientskych zón pracovísk finančnej správy počas nadchádzajúcich dní. V dňoch od 26.10.2018 – 1.11.2018 budú z dôvodu aktualizácie technickej infraštruktúry klientske zóny na daňových aj colných úradoch fungovať v obmedzenom režime.

 

 

 

Na čo dbať pri pálení ovocia?


Finančná správa upozorňuje, že do konca roku 2018 platia stále súčasné podmienky pálenia ovocia. Pestovatelia si preto nemôžu zamieňať súčasné nastavené podmienky za tie, ktoré budú platiť až od januára. Informácie o súčasne platných podmienkach pri pálení ovocia nájdete v článku.
 

 

Viac info

 

 

Termíny sa blížia, pozor na elektronickú komunikáciu


Od 1.júla 2018 sa povinná elektronická komunikácia s finančnou správou rozšírila na všetky fyzické osoby – podnikateľov. Upozorňujeme preto, že je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom portálu finančnej správy na elektronickú komunikáciu s finančnou správou, najmä v súvislosti s blížiacim sa termínom na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a k dani z príjmov za rok 2018. Finančná správa totiž zo zákona musí na akékoľvek podanie fyzickej osoby podnikateľa, ktoré nie je podané elektronicky, ale papierovo, prihliadať ako na nepodané. Zaregistrujte sa preto na elektronickú komunikáciu s finančnou správou čo najskôr. Ako na to?

 

Viac info

 

 

Ďalšie opatrenia finančnej správy

Finančná správa neustále sleduje vývoj situácie v súvislosti s preclievaním ázijského tovaru na Slovensku a podľa toho prijíma potrebné opatrenia. Po rozšírení rizikových profilov v oblasti textilu na vybrané druhy tovaru pristupuje k ďalším plánovaným opatreniam. Rozširuje rizikové profily aj na viac ako stovku nových netextilových položiek. Sprísnené kontroly sa budú týkať položiek, ktoré OLAF nesleduje. O tomto opatrení, rovnako ako o niektorých konkrétnych tovarových položkách, informovala finančná správa už na poslaneckom prieskume pred 2 týždňami.

 

Viac info

 

 

Úspešný zásah proti nelegálnym pohonným látkam
 

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) rozložil organizovanú skupinu pôsobiacu na západnom Slovensku, ktorá nelegálne dovážala na územie Slovenskej republiky minerálne oleje. Škoda na spotrebnej dani presahuje 500 000 eur, na DPH 200 000 eur. 4 osoby stíhajú väzobne. 

 

Viac info

 

 

Tabak sušil na povale rodinného domu


Viac ako 2 tony tabakovej suroviny, 80 kg spracovaného tabaku a únik na spotrebnej dani vo výške takmer 160 000 eur. To je výsledok úspešnej akcie Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s Colným úradom Trnava, ktorý po akcii odobral vzorky zo zaisteného tabaku na expertízu.  

 

Viac info

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

 Otázka č. 1
Som český podnikateľ registrovaný pre DPH v Českej republike a budem dodávať  stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na Slovensku inému českému podnikateľovi. Som povinný sa registrovať na DPH na Slovensku?

Odpoveď:
Áno, nakoľko budete vykonávať na Slovensku činnosť, ktorá je predmetom dane (miesto dodania stavebných prác je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH na Slovensku),  máte povinnosť sa registrovať podľa § 5 zákona o DPH. Žiadosť o registráciu je potrebné podať na Daňový úrad Bratislava ešte pred vykonaním týchto prác. Daňový úrad Bratislava  Vám vydá osvedčenie a pridelí Vám identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení sa stávate platiteľom DPH.
 
Otázka č. 2
Naša spoločnosť podnikajúca v poľnohospodárstve je platiteľom DPH. V roku 2012 sme kúpili úžitkové motorové vozidlo od neplatiteľa DPH, takže DPH na vstupe sme si neuplatnili. V mesiaci november 2018 by sme chceli toto motorové vozidlo predať. Máme pri predaji motorového vozidla uplatniť DPH na výstupe aj keď sme si DPH na vstupe neuplatnili alebo je možné uvedené motorové vozidlo predať bez DPH?

Odpoveď:
Pri predaji úžitkového motorového vozidla na Slovensku máte povinnosť odviesť DPH, čo Vám vyplýva z ustanovenia § 69 ods. 1 zákona o DPH.
 
Otázka č. 3
Počas materskej dovolenky vyrábam vence zo šišiek v a  iného prírodného materiálu. V prípade ich predaja v rámci trhov a prijatia tržby v hotovosti mám povinnosť používať ERP alebo VRP, ak nemám zriadenú živnosť? 

Odpoveď:
Jednou z podmienok pre povinnosť používať ERP/VRP  na evidovanie tržieb prijatých v hotovosti z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzených služieb  v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľská činnosť podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Podnikateľom podľa cit. ustanovenia je:
a)            osoba zapísaná v obchodnom registri,
b)            osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c)            osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d)            fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 Podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov živnosťou nie je využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi (napr. zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon ) ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady.
Ak vo Vami uvedenom prípade ide o diela vytvorené podľa autorského zákona a tieto diela  budete ako ich autor ďalej predávať, tak prijatie tržby z takéhoto predaja nepodlieha povinnosti evidencie v ERP/VRP. K tržbe prijatej v hotovosti stačí zákazníkovi odovzdať príjmový doklad.
 
Otázka č. 4
Podnikateľ, u ktorého predmetom podnikateľskej činnosti je predaj textilného tovaru, sa rozhodne predať starší typ počítača zaradený v obchodnom majetku, ktorý využíval pre svoje  podnikanie. Má podnikateľ povinnosť tržbu prijatú v hotovosti za predaj počítača evidovať v ERP/VRP?  
  
Odpoveď:
V prípade predaja vyradeného, nadbytočného alebo nepoužívaného majetku sa nejedná o podnikateľskú činnosťou podnikateľa, preto z uvedeného dôvodu, ak podnikateľ predáva svoj dlhodobý, resp. krátkodobý hmotný majetok zaradený do obchodného majetku podnikateľa,  tržby (úhrady faktúr) prijaté v hotovosti z takéhoto predaja nie je potrebné evidovať  v ERP/VRP v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z..
 
Otázka č. 5
Som účtovníčka a účtujem mzdy, DPH, Daň z príjmu PO za rôzne spoločnosti. Prečo v elektronickej komunikácii nevidím podania týkajúce sa vrátenie dane z pridanej hodnoty?

Odpoveď:
Ako splnomocnená osoba máte podávanie definované rozsahom agend, medzi ktorými sa nenachádza vrátenie dane z pridanej hodnoty, z toho dôvodu nevidíte uvedené podania. Je potrebné aby Vám prístup konateľ nastavil v Osobnej Internetovej Zóne cez ponuku Autorizované služby - VAT Refund - Prehľad a oprava žiadosti. 
 
Otázka č. 6
Je možné podanie podpisovať 2 a viacerými osobami?

Odpoveď:
Áno, je to možné. 1.osoba vypísaný elektronický formulár dá „Kontrolovať“, potom „Podpísať KEP-om“ a následne „Uložiť na PFS“. Formulár sa týmto postupom uloží a nachádza sa v Osobnej Internetovej Zóne – Podania (Rozpracované/Podpísané/Neodoslané), kde si ho 2. osoba vyhľadá a kliknutím na lupu ho otvorí dá ho „Kontrolovať“, zvolí „Podpísať KEP-om“ a „Podať“. 
Tento postup funguje iba na základe vzájomnej dohody medzi dvomi a viacerými autorizovanými osobami (nedá sa to nastaviť v systéme) a nefunguje v prípade podpisovania EZ-ou.
 
Otázka č. 7
Som živnostník a  v októbri 2018 som začal prenajímať  byt. Som povinný oznámiť túto skutočnosť na daňový úrad?

Odpoveď:
Ak ste na daňovom úrade už registrovaný z dôvodu vykonávania živnostenského oprávnenia, a máte pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), z dôvodu začatia prenajímania bytu nemáte registračnú ani oznamovaciu  povinnosť.
 
Otázka č. 8
V januári 2018 som  kúpil osobný automobil od podnikateľa, ktorý ho mal zaradený v obchodnom majetku. Tento automobil plánujem  predať v decembri 2018. Bude tento príjem z predaja automobilu  oslobodený od dane z príjmov, ak som ho nemal zaradený v obchodnom majetku, ale predchádzajúci majiteľ áno?

Odpoveď:
Príjem z predaja  osobného automobilu, ktorý ste  nemali zaradený v  obchodnom majetku, je od dane z príjmov oslobodený.  Takýto príjem neuvádzate v daňovom priznaní a  nezdaňujete ho. 
 
Otázka č. 9
18. apríla 2018 spoločnosť kúpila nehnuteľnosť zaradenú v 6. Odpisovej skupine v obstarávacej hodnote 240 000 €, 7. decembra 2018 tú istú nehnuteľnosť predala inej právnickej osobe za sumu 180 000 €. Aký výdavok si môže spoločnosť v roku 2018 uplatniť?

Odpoveď:
Keďže ide o nehnuteľnosť, pri ktorej je daňová zostatková cena uznaná do výšky príjmov z predaja, môže si daňovník v roku predaja uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval. Ak v ten istý rok spoločnosť nehnuteľnosť aj kúpila, odpis sa začne uplatňovať v mesiaci zaradenia hmotného majetku do užívania. V tomto prípade si teda spoločnosť môže v roku 2018 uplatniť odpis vo výške 8/12 ročného odpisu, t.j. 4000€. Daňová zostatková cena k 30.11.2018 vo výške 236 000€ bude uznaným daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja t.j. 180 000€. Rozdiel vo výške 56 000€ bude pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia.
.
Otázka č. 10
Prenajímateľ – právnická osoba prenajíma inej právnickej osobe kancelárske priestory. V nájomnej zmluve je osobitne dohodnuté mesačné nájomné vo výške 500 eur a osobitne dohodnutá mesačná platba za energie a ostatné služby spojené s užívaním tejto nehnuteľnosti vo výške 700 eur. Obidve platby v celkovej výške 1 200 eur platí nájomca prenajímateľovi, pričom prenajímateľ následne uhrádza platby za energie dodávateľom jednotlivých energií a služieb, s ktorými má aj uzatvorené zmluvy. Čo sa v tomto prípade v nadväznosti na uplatnenie § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov považuje u prenajímateľa za príjem (výnos) z prenájmu?

Odpoveď:
Na účely uplatnenia § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov sa v tomto prípade u prenajímateľa za výnos z prenájmu považuje celá dohodnutá výška platieb od nájomcu vrátane platby za energie a ostatné služby t.j. vo výške 1 200 eur mesačne.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili a aktualizovali nasledovné materiály:

Otázky a odpovede k problematike týkajúcej sa eKasy, ktoré sú zamerané pre podnikateľov pripravujúcich SW pre systém eKasa

Informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov od 1.1.2018

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené