Externý newsletter finančnej správy 23/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Prihláste sa na školenia k elektronickej komunikácií
Pre veľký úspech školení k elektronickej komunikácii vyhlásila finančná správa ďalšie termíny školení na túto tému. Určené sú najmä pre fyzické osoby podnikateľov, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Termíny a miesta konania školení nájdete na portáli finančnej správy.

 

Viac info

Zmeny v domácom pálení alkoholuFinančná správa upozorňuje, že do konca roku 2018 platia stále súčasné podmienky pálenia ovocia. Pestovatelia ovocia si tak môžu vypáliť vlastný kvas na destilát len v oficiálnych pestovateľských páleniciach. Ako to bude fungovať od januára 2019? Dozviete sa na portáli finančnej správy.

 

 

 

Termíny daňových priznaní sa blížia! POZOR


Blíži sa koniec roka 2018 a kráti sa čas na prihlásenie sa na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Pripomíname, že od 1.júla 2018 musia s finančnou správou povinne elektronicky komunikovať už aj všetky fyzické osoby podnikatelia. Nenechávajte si registráciu a autorizáciu na portáli finančnej správy na poslednú chvíľu. Ak sa totiž nestihnete prihlásiť včas, nebudete môcť podať napríklad daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (január 2019), ani daňové priznanie k dani z príjmov (marec 2019). Akékoľvek podanie totiž môžu fyzické osoby podnikatelia spraviť už len elektronicky. Nepodceňte preto proces registrácie na portáli finančnej správy a upozornite na to aj svojich známych. Pomôžete im vyhnúť sa pokute za nepodanie daňového priznania elektronicky. Ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu s finančnou správou zistíte priamo na portáli finančnej správy.

 

Viac info

 

 

Zjednodušenie procedúr pre vývozcov tovaru


Colný úrad Nitra informuje vývozcov tovaru do tretích krajín, ako aj špedičné spoločnosti, ktoré ich zastupujú, že v rámci zefektívnenia procedúr pri vývoze tovaru do tretích krajín, nie je potrebné tovar predkladať  na príslušnej pobočke colného úradu, ale po podaní colného vyhlásenia môže byť tovar až do jeho prepustenia umiestnený v priestoroch vývozcu. 

 

Viac info

 

 

Plánovaná odstávka IS CEP

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 10.11.2018 (sobota) bude v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému finančnej správy - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu realizácie činnosti v rámci údržby a zavedenia nových technologických zariadení, na ktorých je prevádzkovaný informačný systém FS.

 

Viac info

 

 

Počet vyradených webstránok sa zvyšuje


Finančná správa úspešne pokračuje v boji proti nelegálnemu hazardu. Webové stránky, ktoré sa ocitli na zozname zakázaných sídiel, postupne rušia svoju činnosť. Z tohto dôvodu mohli zamestnanci finančnej správy vyradiť zo zoznamu už 118 subjektov.

 

Viac info

 

 

Čínske obchody prichytené najmä pri podvodoch s pokladnicami


Finančná správa kontrolovala vo viacerých slovenských mestách obchody s čínskym tovarom. Cieľom bolo odhalenie podvodov pri krátení daní. Kriminalistom z Kriminálneho úradu finančnej správy pri tom pomohli dáta z kontrolných výkazov k DPH. Za väčšinu únikov môžu podľa predbežných výsledkov podvody s elektronickými registračnými pokladnicami. Výsledkom doterajších kontrolných akcií je identifikovaný únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške viac ako 1 mil. eur.  

 

Viac info

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

 Otázka č. 1
Sme slovenská s.r.o. – platiteľ DPH a dodávame plech (položka 7208 Spoločného colného sadzobníka) na stavbu v SR odberateľovi z Maďarska, ktorý sa preukázal slovenským IČ DPH. Ako máme vystaviť faktúru? S uplatnením DPH alebo s prenesením daňovej povinnosti na maďarského odberateľa?
Odpoveď:
V prípade, ak bude plech dodaný na stavbu v SR maďarskému odberateľovi, ktorý má pridelené slovenské IČ DPH, faktúru vystavíte bez DPH s uplatnením prenosu daňovej povinnosti na odberateľa podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH. Faktúra by mala okrem povinných náležitostí obsahovať slovnú informáciu ,,prenesenie daňovej povinnosti“ (§ 74 ods. 1 písm. k) zákona o DPH).
 
Otázka č. 2
Naša spoločnosť – platiteľ DPH predáva rakúskemu odberateľovi s rakúskym IČ DPH nový dopravný prostriedok. Pri predaji nového dopravného prostriedku uplatníme oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 alebo § 43 ods. 2 zákona o DPH?
Odpoveď:
Ak je nadobúdateľ nového dopravného prostriedku identifikovaný pre DPH v Rakúsku, jedná sa o oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH. Hodnotu nového dopravného prostriedku uvedie platiteľ DPH na r. 15 a 16 daňového priznania k DPH.
 
Otázka č. 3
Keď ukončím podnikanie, v akom termíne mám podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?
Odpoveď:
Ak daňovník ukončí podnikanie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.
 
Otázka č. 4
Podnikám na Slovensku a používam na podnikanie prenajaté vozidlo so zahraničnou ŠPZ. Musím za takéto vozidlo platiť daň z motorových vozidiel?
Odpoveď:
V prípade vozidla so zahraničným evidenčným číslom, takéto vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel, aj keď sa používa na podnikanie na území SR.
 
Otázka č. 5
Chcem sa registrovať na elektronické služby, avšak systém mi vypíše hlášku – duplicita údajov a nie je možné dokončiť registráciu, hoci som sa ešte nikdy neregistroval. Ako ďalej mám postupovať?
Odpoveď:
Ak ste sa ako osoba ešte nikdy neregistroval, tak odporúčame v registračnom formulári zmeniť osobný identifikačný kód (OIK). Následne by ste sa už mali registrovať bez chybovej hlášky.

Otázka č. 6
Používam kvalifikovaný elektronický podpis na občianskom preukaze s čipom (eID). Dohodu o elektronickom doručovaní nemám podpísanú. Akým spôsobom sa môžem prihlásiť do osobnej internetovej zóny? Resp. musím sa prihlasovať len cez možnosť Občiansky preukaz s elektronickým čipom?
Odpoveď:
Ak ste držiteľom kvalifikovaného elektronického podpisu na eID karte (občianskom preukaze s čipom), tak prihlásenie do osobnej internetovej zóny môžete vykonať všetkými troma spôsobmi teda cez:  Identifikátor a heslo, Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a aj Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID).
 
Otázka č. 7
Na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou som ako fyzická osoba dosiahol príjem 500 eur. Je tento príjem oslobodený od dane z príjmov ako príjem z príležitostnej činnosti?
Odpoveď:
Nie, takýto príjem nie je príjmom z príležitostnej činnosti.  Príjem dosiahnutý z činnosti vykonanej na základe zmluvného vzťahu s právnickou osobou, ktorá si môže znížiť základ dane o odmenu vyplatenú na základe vydaného dokladu, sa nepovažuje za príjem z príležitostnej činnosti. Jedná sa o ostatný príjem „iný“, ktorý sa zdaňuje cez podané daňové priznanie.
 
Otázka č. 8
V roku 2018 som ako fyzická osoba vložila do základného imania obchodnej spoločnosti nepeňažný vklad vo forme nehnuteľnosti, ktorú som nadobudla kúpou v roku 2008 za 95 tis. eur. Na vklad spoločníka sa na základe znaleckého posudku započítala suma 100 tis. eur. Nehnuteľnosť som nemala nikdy zaradenú v obchodnom majetku. Mám povinnosť zdaniť sumu 5 tis. eur, ktorá predstavuje rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu a obstarávacou cenou nehnuteľnosti?
Odpoveď:
Nie, nakoľko povinnosť  zahrnúť do základu dane rozdiel medzi vyššou hodnotou nehnuteľnosti započítanou na vklad spoločníka a obstarávacou cenou nehnuteľnosti vzniká iba pri majetku, z ktorého by prípadný príjem z predaja nebol oslobodený od dane z príjmov. Keďže v tomto prípade sa jedná o nehnuteľnosť, z ktorej by príjem z predaja bol od dane z príjmov oslobodený, nevzniká Vám žiadna daňová povinnosť.
 
Otázka č. 9
Novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o konkurze“) bola v priebehu roka 2017 zavedená možnosť oddlženia fyzickej osoby, tzv. "osobný bankrot", a to formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom. V §166b tohto zákona sú uvedené pohľadávky vylúčené z uspokojenia. Kedy je možné zahrnúť do základu dane odpis pohľadávky vylúčenej z uspokojenia a čo sa považuje v zmysle § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov za výsledok oddlženia splátkovým kalendárom?
Odpoveď:
Právnická osoba – veriteľ môže pohľadávku vylúčenú z uspokojenia splátkovým kalendárom odpísať najskôr dňom nadobudnutia účinnosti uznesenia súdu o schválení splátkového kalendára podľa § 166e ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, pričom zároveň musí byť splnená podmienka účtovného odpisu takejto pohľadávky.
.
Otázka č. 10
S.r.o. nadobudla do vlastníctva dňa 15.04.2018 od autorizovaného predajcu nový automobil, ktorý dovtedy nebol prihlásený do evidencie vozidiel. Autorizovaný predajca odovzdal s.r.o. dočasné evidenčné číslo. Od prevzatia vozidla ho spoločnosť používala na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov. Dňa 02.05.2018 s.r.o. zapísala auto do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte, pričom odovzdala dočasné evidenčné číslo a získala evidenčné číslo v zmysle § 114 ods. 5 z. č. 8/2009 Z. z.
K akému dátumu môže spoločnosť uviesť auto do užívania a začať ho daňovo odpisovať?

Odpoveď:
Spoločnosť môže auto zaradiť do užívania už 15. apríla 2018 a ak ho používa na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov, môže si od tohto dátumu aj uplatňovať daňové odpisy.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili a aktualizovali nasledovné materiály:

Informácia o povinnostiach pri zmene vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 Zoznam zakázaných webových sídiel

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené