Externý newsletter finančnej správy 24/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Ako na elektronickú komunikáciu?
Mnohé fyzické osoby podnikatelia, ktorým od júla vznikla povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou, ešte nemuseli podávať žiadne dokumenty. To sa však už za niekoľko týždňov zmení. Blíži sa termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, následne aj k dani z príjmu. Preto finančná správa opätovne upozorňuje, aby si FO-podnikatelia nenechávali registráciu na portáli finančnej správy na poslednú chvíľu. Pripravili sme jednoduchý manuál, ako sa zaregistrovať a ako podať dokument.

 

Viac info

Školenia k elektronickej komunikáciiAkadémia finančnej správy opäť pripravila školenia k elektronickej komunikácii. Záujemcovia sa môžu bezplatne prihlásiť na termíny v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Odhadovaná dĺžka trvania je 4 hodiny.Prihlasovať sa dá ešte do pondelka 26.11. 

 

 

Online hazard pod neustálou kontrolou


Finančná správa neustále vyhľadáva webstránky, ktoré ponúkajú na internete nelegálne hazardné hry. Chráni občanov, ktorí takéto stránky využívajú. Môžu totiž prísť o investované peniaze. Momentálne sa v zozname zakázaných webových sídiel nachádza 165 webstránok. Nenechajte sa nelegálnym hazardom zlákať! 

 

Viac info

 

 

CÚ Michalovce ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely
Colný úrad Michalovce ponúka možnosť pre humanitárne organizácie a charitatívne združenia požiadať o drevené palety. V ponuke je 1512 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely. Ako o ne požiadať? Dozviete sa v článku.

 

Viac info

 

 

Vianočné nákupy cez internet sa už začali - pozor na falzifikáty

V uplynulých dňoch zaistili colníci na Pobočke colného úradu Banská Bystrica Pošta pri výkone colnej kontroly poštových zásielok doručovaných z tretích krajín niekoľko desiatok falzifikátov detských stavebníc známej značky LEGO, ktoré sú nakupované prevažne prostredníctvom rôznych čínskych e-shopov. Pozor na takéto produkty! Môžu byť zdraviu škodlivé.

 

Viac info

 

 

Colník z Martina zachránil život mužovi v bezvedomí
Obdivuhodným sa stalo konanie colníka z martinskej pobočky CÚ Žilina. Ocitol sa v správnom čase na správnom mieste a zachránil život mužovi, ktorý bez známok života ležal na chodníku.

 

Viac info

 

 

Kontroly taxislužieb


Taxikári neevidujú tržby v registračnej pokladnici aj napriek opakovaným porušeniam zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Aj to odhalila akcia, ktorú vykonali colníci Colného úradu Prešov u prevádzkovateľov taxislužby v okresných mestách Humenné, Poprad, Bardejov a Vranov nad Topľou. V takýchto kontrolách budeme pokračovať po celom Slovensku.

 

Viac info

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

 Otázka č. 1
Som živnostník a na evidovanie tržieb používam elektronickú registračnú pokladnicu (ERP). Ak chcem začať používať iba virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP), kedy mám zrušiť ERP?
Odpoveď:
Ak chcete prejsť na používanie VRP , odporúčame najskôr podať si žiadosť o pridelenie  kódov VRP. Akonáhle  budete mať prístup do VRP (obdržíte oznámenie s prihlasovacími údajmi do VRP – login a heslo) môžete servisnú organizáciu požiadať o ukončenie prevádzky ERP. Zároveň uvádzame, že súbeh používania ERP a VRP  je v súlade so zákonom o ERP, to znamená že môžete súčasne používať obe pokladnice, ERP aj VRP.
 
Otázka č. 2
Na pokladničnom doklade vyhotovenom z VRP nie je uvedené IČO. Je to správne? Ak chcem aby pokladničný doklad obsahoval aj IČO, ako je možné ho doplniť?
Odpoveď:
Na účely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice IČO nie je povinný údaj pokladničného dokladu. Avšak  ako nepovinný údaj  si ho viete aj  sám  zadať do VRP.
Možnosť zadania textu na pätku dokladu (nepovinných údajov):
Táto funkcionalita umožňuje podnikateľovi (používateľovi VRP) uvádzať na konci každého nového dokladu nepovinný údaj, napr. otváracie hodiny, kontakty, rôzne texty (napr. ďakujeme za návštevu, a pod.). Na účely nepovinných údajov môže podnikateľ  zadať maximálne 255 znakov. Tieto údaje sa zobrazujú na všetkých vytlačených dokladoch okrem vkladu a výberu.
Pre možnosť uvádzania nepovinných údajov je potrebné v nastaveniach dokladu „Iné informácie na doklade“ kliknúť na „Áno“ a následne vyplniť „Iné informácie (text):(povinné)“ a kliknúť na „Uložiť“.
 
Otázka č. 3
Sme slovenská zdaniteľná osoba (neplatiteľ DPH), ktorá  sa zaoberá predajom tovaru v tuzemsku. Okrem predaja tovaru  prenajímame aj  časť nehnuteľnosti v tuzemsku. Zahŕňame  do obratu 49 790 eur pre účely registrácie podľa § 4 zákona o DPH aj výnos (príjem) z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane podľa § 38 zákona o DPH?
Odpoveď:
Áno. Slovenská zdaniteľná osoba  zahŕňa  do obratu 49 790 eur pre účely registrácie podľa § 4 zákona o DPH výnos (príjem) z predaja tovaru v tuzemsku,  a aj výnos (príjem) z prenájmu časti nehnuteľnosti v tuzemsku.
 
Otázka č. 4
Sme obchodná spoločnosť (platiteľ DPH) a objednali sme si prepravu tovaru z Košíc do Žiliny u dopravcu. Dopravca  počas  prepravy z Košíc do Žiliny tento tovar zničil. Fakturujeme dopravcovi náhradu škody vo výške ceny tovaru  s  DPH?
Odpoveď:
Nie. Náhrada škody za zničený tovar nie je predmetom dane v zmysle § 2 zákona o DPH.
 
Otázka č. 5
K 31.12.2017 som zrušil živnosť a v septembri  2018 som uhradil nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017. Môžem si tento nedoplatok uplatniť ako daňový výdavok cez podanie dodatočného daňového priznania za rok 2017?
Odpoveď:
Ak ste skončili podnikanie k 31.12.2017 a za rok 2017 ste podali riadne daňové priznanie v lehote do konca marca 2018, môžete si nedoplatok  z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 zaplatený v septembri 2018 uplatniť ako položku znižujúcu základ dane za rok 2017 a to v podanom dodatočnom daňovom priznaní za rok 2017.
.
Otázka č. 6
Som živnostník a  na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia  za rok 2017 vykonaného zdravotnou poisťovňou v roku 2018 mi vznikol preplatok na zdravotnom poistení, ktorý mi zdravotná poisťovňa vyplatila už znížený o zrazenú daň.  Som povinný prijatý  preplatok zahrnúť do základu dane za rok 2018 a zdaniť ho.
Odpoveď:
Nie. Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, o ktorý ste si v predchádzajúcom zdaňovacom období znížili základ dane, zdaní pri vrátení  zdravotná poisťovňa. Riadnym  vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť z tohto príjmu vysporiadaná a takýto príjem zahrniete do príjmov neovplyvňujúcich základ dane za rok 2018, to znamená, že tento príjem už v roku 2018 nezdaňujete.     
 
Otázka č. 7
Slovenská spoločnosť s hospodárskym rokom 10/2017-9/2018 presunula časť svojho majetku - technologickú linku zo Slovenska do svojej organizačnej zložky na Ukrajine. Fyzický presun tohto majetku zo SR na Ukrajinu sa realizoval v 06/2018. Bude sa uplatňovať zdanenie pri presune majetku daňovníka na tento presun majetku realizovaný v hospodárskom roku 10/2017-09/2018?
Odpoveď:
Ustanovenie upravujúce zdanenie pri presune majetku v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát použije pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia po 31. decembri 2017.
Ustanovenia o vyčíslení dane pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia, t.j. exit tax sa uplatnia pri presune majetku, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia ku ktorým dôjde po 31. decembri 2017. Exit tax sa v tomto prípade uplatní aj u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, avšak len na ten majetok alebo podnikateľskú činnosť, ktorá bola presunutá po nadobudnutí účinnosti novely zákona o dani z príjmov, t. j. od 1. januára 2018.
 
Otázka č. 8
Právnická osoba so sídlom v SR premiestni majetok do zahraničia, do ČR. Ide o zvieratá, kone, ktoré tam budú ustajnené vo výbehu. V zmysle zákona o dani z príjmov je daňovník povinný kone oceniť na reálnu hodnotu a zaplatiť daň. Ako postupovať v prípade, ak kone „rotujú“? Počas roka zvieratá odídu do ČR, o pár mesiacov sa vrátia späť na Slovensko. Ide napr. o zvieratá, ktoré si idú do ČR oddýchnuť po náročných pretekoch a následne sa vracajú späť. Budú tieto zvieratá podliehať zdaneniu pri presune majetku daňovníka?
Odpoveď:
V uvedenom prípade je majetok (zvieratá) stále vo vlastníctve daňovníka s neobmedzenou povinnosťou na území SR a je potrebné skúmať, či dochádza k presunu majetku alebo podnikateľskej činnosti z ústredia, ktoré je na území SR do zahraničia, t.j. do stálej prevádzkarne v zahraničí.
Ak dochádza k presunu zvierat do stálej prevádzkarne umiestnenej v ČR, tento presun majetku nie je vo výnimkách upravujúcich situácie, v ktorých presun majetku nepodlieha zdaneniu. Takýto presun zvierat je predmetom dane. Nie je dôležité na aký účel tento majetok stála prevádzkareň využíva.
 
Otázka č. 9
Aktivoval som si na www.slovensko.sk eID kartu. Môžem teraz odosielať dokumenty finančnej správe elektronicky cez osobnú internetovú zónu?
Odpoveď:
Nie, nakoľko v prípade eID karty je potrebné okrem nainštalovaných softvérov, vykonať cez portál finančnej správy (www.financnasprava.sk) registráciu pomocou eID karty a vykonať aj následnú autorizáciu. Až po registrácii a autorizácii bude možné odosielať dokumenty finančnej správe elektronicky z osobnej internetovej zóny daňovníka.
.
Otázka č. 10
Využívam eID (elektronický občiansky preukaz) a zmenil som svoj podpisový certifikát. Musím sa znovu registrovať na portáli, aby som mohol s FS komunikovať elektronicky?
Odpoveď:
Nie, nie je potrebné sa opäť registrovať. Pri výmene podpisového certifikátu na eID totiž nejde o výmenu samotného občianskeho preukazu, ale iba o nahratie nového podpisového certifikátu/software-u do existujúceho čipu na občianskom preukaze.

 
 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali nasledovné materiály:

 Zoznam zakázaných webových sídiel

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené