Externý newsletter finančnej správy 25/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Spoľahlivým klientom posielame oznámenia


Finančná správa zavádza do praxe Index daňovej spoľahlivosti. Tento týždeň sme začali rozposielať daňovým subjektom oznámenia o pridelení benefitov. Takéto oznámenia finančná správa zasiela v zmysle zákona iba svojim klientom, ktorí splnili kritériá a stali sa spoľahlivými daňovými subjektami. Index daňovej spoľahlivosti je najnovším proklientskym projektom finančnej správy. Čo v praxi prinesie? Aké benefity budeme poskytovať spoľahlivým klientom?
 

 

Viac info

Koho sa Index daňovej spoľahlivosti týka?


Index daňovej spoľahlivosti je proklientskym projektom finančnej správy. Ide o ďalší nástroj na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností. Týka sa všetkých daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov, ktoré majú príjmy z podnikania. Teda právnických osôb s príjmami z podnikania a fyzických osôb, ktoré majú príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.
 

 

 

eKasa od 1.júla 2019

Tento týždeň schválil parlament 83 hlasmi návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Cieľom je zefektívnenie kontrol, a tým aj účinnejší boj proti daňovým únikom. Podmienkou bude internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na naše centrálne úložisko. Jednoducho povedané, e-Kasa bude v praxi znamenať, že finančná správa bude mať o každom nákupe, respektíve transakcii informáciu okamžite, pretože každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku. So zavedením eKasy sa počíta od 1.7.2019 celoplošne. Ako sa na to pripraviť? Prečítajte si podrobnosti priamo na portáli finančnej správy.
 

 

Viac info

 

 

Zmeny pri pohonných látkach
Finančná správa sprísňuje aj boj proti podvodom v oblasti spotrebných daní. Pohonné látky na Slovensku sa budú označovať špeciálnymi identifikačnými látkami. Označovanie benzínov a nafty tzv. nanomarkermi sľubuje zvýšenie efektivity výberu spotrebnej dane a s tým spojený vyšší výnos z dane z pridanej hodnoty, ale aj zvýšenie kvality predávaných pohonných látok a zlepšenie konkurenčného postavenia v oblasti výroby a predaja pohonných hmôt. Viac informácií nájdete v článku.
 

 

Viac info

 

 

Novinky v oblasti DPH
V parlamente tiež prerokovávali a schválili novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Cieľom novely bolo najmä zníženie sumy potrebnej na získanie vratky DPH, čím sa zjednoduší proces vrátenia dane turistom, ktorí prídu z krajín nepatriacich do Európskej únie. Ide o súčasť predstaveného projektu aplikácie Refundit. Schválený novela zákona o DPH zároveň ruší povinnosť skladania zábezpeky na DPH pri registrácii rizikových platiteľov DPH. Schválením novely došlo tiež k transponovaniu smernice, ktorou sa zavádzajú harmonizované pravidlá pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré je možno vymeniť za tovary alebo služby.
 

 

Viac info

 

 

Finančná správa už zakročila voči 603 nelegálnym webstránkam


Zakročili sme už voči 603 webovým sídlam so zakázanou ponukou. Aktívne vyhľadávame webstránky s nelegálnymi hazardnými hrami a riešime takéto nezákonné konanie s prevádzkovateľmi. V zozname zakázaných webových sídiel je aktuálne zverejnených 168 webstránok.

 

Viac info

 

 

Školenia šité na mieru
Vychádzame v ústrety svojim klientom. Zorganizujeme pre vás školenia podľa vášho výberu. Podnety na tematické zameranie školení môžu fyzické a právnické osoby navrhovať priamo prostredníctvom stránky finančnej správy na Facebooku alebo mailom na vzdelavanie@financnasprava.sk. Aj takýmto spôsobom chceme pomôcť daňovým subjektom získať odborné informácie z oblastí, ktoré ich zaujímajú.

 

Viac info

 

 

Personálna agentúra mala obrať štát o milióny

Kriminalisti finančnej správy niekoľko mesiacov pracovali na prípade, pri ktorom mali podozrenie z daňových podvodov. Tých sa mali dopúšťať cez personálnu agentúru minimálne tri osoby slovenskej národnosti. V prípade figurujú dve slovenské spoločnosti a tri české spoločnosti, ktoré sú vzájomne personálne prepojené. Predbežná vyčíslená škoda sa vyšplhala na 2 000 000 eur.

 

Viac info

 

 

Podvody na DPH

Kriminálny úrad finančnej správy odhalil tiež viacero spoločností, ktoré si mali neoprávnene odpočítavať daň z pridanej hodnoty (DPH). Predpokladanú škodu vyčíslili dokopy na viac ako 500 000 eur. Ide o dva prípady, v ktorých figurovali spoločnosti z Bratislavy, Žiliny a Liptovského Mikuláša.

 

Viac info

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Sme spoločnosť zaoberajúca sa spracovávaním daňových priznaní a chceme podávať daňové priznania za fyzické osoby – nepodnikateľov (napr. zamestnancov bez DIČ, IČO) elektronicky, cez portál FS. Je to možné?

Odpoveď:
Áno, je to možné. Na základe plnej moci požiadate cez svoju registráciu (osobnú internetovú zónu) o autorizáciu na subjekt (FO), priložíte plnú moc a žiadosť podpíšete KEP-om (kvalifikovaným elektronickým podpisom).
Ak konkrétna osoba  nemá IČO a ani DIČ, k žiadosti o autorizáciu priložte plnú moc a aj
evidenčný list.

Otázka č. 2
Pri krádeži bolo našej spoločnosti odcudzená kartička DIČ (Osvedčenie o registrácii). Akým spôsobom môžeme získať novú kartičku DIČ?

Odpoveď:
Stratu kartičky DIČ je potrebné oznámiť miestne príslušnému správcovi dane elektronicky cez všeobecné podanie a je potrebné uhradiť správny poplatok.
Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhradu za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie podlieha správnemu poplatku vo výške 6,50 eura. Ak je  žiadosť podaná elektronicky  správny poplatok  je vo výške 3 eurá.
 
Otázka č. 3
Som živnostník, platiteľ DPH  a  v máji 2018 som kúpil od iného platiteľa DPH v tuzemsku tovar, z ktorého som si  v daňovom priznaní k DPH podanom za zdaňovacie obdobie máj 2018 uplatnil odpočítanie dane.  Na začiatku  júla 2018  som vrátil tovar dodávateľovi späť ako reklamáciu a  v júli 2018 som od neho dostal dobropis za vrátený tovar. Som povinný podať  dodatočné daňové priznanie za máj 2018? Ak áno, v ktorom riadku  uvediem údaje z tohto dobropisu?

Odpoveď:
Nie, opravu odpočítanej dane vykonáte  v zdaňovacom období, v ktorom  ste dostali doklad o oprave základu dane (§ 53 zákona o DPH), t.j. za zdaňovacie obdobie júl 2018 a opravu odpočítanej dane uvediete  v riadku 28 (so znamienkom plus) daňového priznania k DPH.
 
Otázka č. 4
Ako máme  vyplniť súhrnný výkaz, ak máme za zdaňovacie obdobie november 2018 viacero dodávok tovaru oslobodených od dane podľa § 43 zákona o DPH pre toho istého odberateľa; uvádzame ich kumulatívne v jednom riadku ako súhrn dodávok alebo ich uvádzame  osobitne v riadkoch ako jednotlivé dodávky?

Odpoveď:
V súhrnnom výkaze sa všetky dodávky tovaru oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH pre jedného nadobúdateľa  uvádzajú kumulatívne v jednom riadku.
 
Otázka č. 5
Chcel by som sa opýtať, či je príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie súčasťou základu dane u zamestnanca a ak áno, tak na základe ktorého zákona a paragrafu, keďže nejakú konkrétnu a zmysluplnú informáciu ohľadom tejto otázky neviem nikde nájsť? (Napr. prispievam si 1% z hrubej mzdy – 10 eur, zamestnávateľ mi prispieva 2% z hrubej mzdy - 20 eur, započítava sa týchto 20 eur do čiastkového základu dane?)

Odpoveď:
Ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi na základe zamestnávateľskej zmluvy príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, pre zamestnanca je to nepeňažný príjem podľa § 5 ods.2 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (iné plnenie od zamestnávateľa), ktorý zamestnávateľ zdaní preddavkom na daň v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov v úhrne jeho zdaniteľných príjmov v mesiaci poskytnutia príspevku (plnenia) z dôvodu, že tento príspevok nie je od dane oslobodený podľa § 5 ods. 7  ani podľa § 9 tohto zákona.
 
Otázka č. 6
Naša zamestnankyňa poberá daňový bonus na dcéru, ktorá je teraz tehotná a škola jej umožnila  individuálne štúdium na strednej škole od 2.10.2018.Má matka od novembra nárok na daňový bonus?

Odpoveď:
Áno. Vzdelávanie sa môže uskutočňovať aj formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu alebo podľa individuálneho učebného plánu Je to jedna z foriem vzdelávania, ktorú môže riaditeľ školy povoliť aj v rámci denného štúdia Tzn., že nárok na daňový bonus za 11-12/2018 je aj v tomto prípade za splnenia podmienok podľa § 33 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov z znení neskorších predpisov - žitie v domácnosti, výška zdaniteľných príjmov....
 
Otázka č. 7
Používam virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) a pred dvoma mesiacmi som si spravil intervalovú uzávierku. V súčasnosti, keď som klikol na uzávierky sa mi žiadna uzávierka z minulosti nezobrazila. Kde sa stala chyba? Môžem si danú uzávierku vytvoriť ešte raz, keď tam nie je zobrazená?

Odpoveď:
Uzávierky vo VRP sa automaticky po určitom období (po  2 mesiacoch) vymažú kvôli úložisku. Avšak podnikateľ si vie zakaždým vytvoriť novú uzávierku (aj za staršie obdobie) kedykoľvek a prípadne aj viac krát tú istú za určité obdobie.
 
Otázka č. 8
Som trénerom pilatesu a plánujem pravidelne cvičiť v rôznych prenajatých miestnostiach. Chcem používať virtuálnu registračnú pokladňu (VRP). Môžem používať VRP na rôznych miestach, bez uvedenia predajného miesta?

Odpoveď:
Áno, môžete. Predajným miestom na účely zákona č. 289/2008 Z. z. je miesto, kde sa prijíma tržba v hotovosti. Ak  ide o viac predajných miest (vopred známych aj neznámych), na ktorých dochádza k evidovaniu tržieb v odlišnom čase, v takomto prípade je možné používať jednu virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP).V žiadosti o pridelenie kódu VRP sa ako predajné miesto uvedie prenosná pokladnica. Tento údaj bude uvedený aj na pokladničnom doklade.
 
Otázka č. 9
Spoločnosť XY má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 1. novembra 2017 do 31. októbra 2018. Lehotu na podanie daňového priznania má do 31. januára 2019. Na ktorom tlačive daňového priznania k dani z príjmov má spoločnosť toto daňové priznanie podať?

Odpoveď:
Ministerstvo financií vydalo vo Finančnom spravodajcovi Opatrením č. MF/010685/2018-721 zo dňa 8. novembra 2018 nový vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby č. MF/011703/2018-721. V zmysle tohto opatrenia sa vzory tlačív daňových priznaní  podľa doterajších predpisov použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2018, pričom opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Ak teda spoločnosti XY uplynie posledný deň lehoty na podanie daňového priznania 31. januára 2019, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka od 1. novembra 2017 do 31. októbra 2018 je spoločnosť povinná podať už na novom vzore daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby  č. MF/011703/2018-721, najskôr však 1. januára 2019.

Otázka č. 10
Môže právnická osoba doručiť správcovi dane Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani  z príjmov právnickej osoby za kalendárny rok 2018 už v decembri 2018?

Odpoveď:
Nie. Daňovníkovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie až po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak zdaňovacie obdobie končí 31. decembra 2018, lehota na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie začína plynúť od 1. januára 2019. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania môže preto právnická osoba podať najskôr 1. januára 2019, najneskôr však do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:

Informácia k povinnosti úpravy základu dane z príjmov fyzickej osoby pri skončení podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu nehnuteľnosti, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva

Informácia k povinnosti úpravy základu dane z príjmov fyzickej osoby pri skončení podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu nehnuteľnosti, ktorá vedie daňovú evidenciu
 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené