Externý newsletter finančnej správy 26/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Veselé Vianoce!Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2019! Ďakujeme za Vašu priazeň v tomto roku a veríme, že nám svoju dôveru budete prejavovať aj budúci rok. My Vám samozrejme budeme aj naďalej posielať aktuálne novinky z daňovej a colnej oblasti.


Zhodnotenie roka prezidentkou finančnej správy


Vážené dámy, vážení páni, milí klienti
blíži sa konie roka a to je ideálny priestor na bilancovanie. Finančná správa zvládla v tomto roku množstvo úloh, ktorých výsledkom sú lepšie služby pre Vás.
 

 

 

Úradné hodiny na daňových úradoch a call centre budú medzi sviatkami upravené

Finančná správa upraví medzi sviatkami úradné hodiny na daňových úradoch. Klientske zóny budú netradične otvorené aj vo štvrtok, 27.decembra, ktorý inak nie je stránkovým dňom. Na Silvestra budú úradné hodiny skrátené. Posilnené prevádzkové hodiny bude mať vo štvrtok pred koncom roka aj call centrum. 

 

Viac info

 

 

Nové podmienky pre súkromnú výrobu destilátov

Okrem tradičného pálenia ovocného kvasu v pestovateľských páleniciach bude možné vyrábať destilát i súkromne. Nové pravidlá zavádzajú možnosť súkromnej výroby destilátu od 1.januára 2019. Potrebné je ale splniť niekoľko podmienok.  Navyše aj v prípade súkromnej výroby destilátu je potrebné podať colnému úradu príslušné daňové priznanie a zaplatiť príslušnú spotrebnú dať z liehu.

 

Viac info

 

 

Súkromná výroba destilátov - videoblog

 

Viac informácií k tejto téme aj spomínaný dokument nájdete TU.

 

 

Informácie o elektronickej komunikácii aj na klientskych centrách

Finančná správa sa dohodla na spolupráci pri šírení informácií o elektronickej komunikácii s Ministerstvom vnútra SR. Po novom už budú letáky k elektronickej komunikácii dostupné aj na všetkých klientskych centrách a okresných úradoch po celom Slovensku. Samozrejme, všetky dôležité informácie k tejto téme nájdete aj na špeciálnej podstránke na portáli finančnej správy.

 

Viac info

 

 

Informácie nájdete aj v pošte
Týka sa Vás elektronická komunikácia a ešte nemáte zriadenú schránku na portáli finančnej správy? Príde Vám domov pošta. Fyzickým osobám podnikateľom posiela finančná správa listy s výzvou na registráciu. 

 

Viac info

 

 

Zrušenie zábezpeky pri registrácii na DPH - video

 

Viac informácií k tejto téme nájdete TU.

 

 

Kontroly registračných pokladníc ukázali viaceré pochybenia

Finančná správa pravidelne kontroluje dodržiavanie zákona o elektronických registračných pokladniciach (ERP). V roku 2018 zatiaľ spravila takmer 6 000 kontrol. V približne 70 % prípadov zistila porušenia a udelila pokuty vo výške takmer 1 mil. eur. Niektoré pokladnice zaistila.

 

Viac info

 

 

Tisíce napodobenín známych značiek
Takmer 15 000 kusov „fejkov“ objavili colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy v sklade na Kysuciach. Vzhľadom na veľký rozsah a počet dotknutých značiek, bude škoda vyčíslená až po vyjadrení sa oprávnených osôb. Páchateľom hrozí v prípade dokázania viny za spáchanie trestného činu trest odňatia slobody vo výške tri až osem rokov. Dávajte si na takéto napodobeniny pozor aj Vy!

 

Viac info

 

 

Kontrola v "shisha" baroch nedopadla najlepšie


Colníci z Colného úradu (CÚ) Bratislava nedávno kontrolovali podniky predávajúce tabak do vodných fajok, kde sa dá tento tabak aj vyfajčiť. V „shisha“ baroch zistili  viaceré porušenia zákona a zaistili viac ako 10 kg tabaku do vodných fajok.

 

Viac info

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia v roku 2018 použila časť nerozdeleného zisku minulých účtovných období na zvýšenie účtu  413 – Ostatné kapitálové fondy. Postačuje v tomto prípade účtovný zápis 428/413?
Odpoveď:
Zápis 428/413 nie je možný a nepostačuje. Podľa § 217a ods. 1 a § 123 ods. 2 Obchodného zákonníka sa KFzP tvorí príspevkami akcionára alebo spoločníka a predstavuje vlastný zdroj financovania obchodného majetku. V nadväznosti na ustanovenia § 217a ods. 1 Obchodného zákonníka a podľa § 27b postupov účtovania sa tvorba kapitálového fondu z príspevkov účtuje okamihom jeho splatenia.
Kombinácia, kedy účtovná jednotka má záujem vytvoriť KFzP a spoločníci rozhodnú, že zisk účtovnej jednotky vykázaný ako výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení alebo ako výsledok hospodárenia minulých rokov sa nevyplatí spoločníkom, ale spoločníci ho použijú ako príspevok do KFzP, v účtovníctve sa najskôr zaúčtuje záväzok voči spoločníkom ako ich nárok na podiel na zisku (428/364), daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 (364/342) a následne ho spoločníci vložia ako príspevok do KFzP (353/413), pričom dochádza aj k splateniu príspevku do KFzP kapitalizáciou záväzku (364/353).
 
Otázka č. 2
Čo v prípade, ak účtovná jednotka účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2017 neschváli a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚR neuloží?
Odpoveď:
Zákon o účtovníctve v § 23a ods. 7 ustanovuje krajný termín pre odoslanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky a jeho uloženia do RÚZ. T.j. účtovná závierka zostavená k 31.12.2017 musí byť schválená a oznámenie o jej schválení musí byť uložené v RÚZ najneskôr do 31.12.2018. Nesplnením tejto povinnosti sa účtovná jednotka dopúšťa správneho deliktu, za ktorý jej daňový úrad uloží pokutu v súlade s § 38 zákona o účtovníctve.
 
Otázka č. 3
Je možné zistiť informáciu o pridelení DIČ a registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH) vo vzťahu k akémukoľvek daňovému subjektu?
Odpoveď:
Áno, ale iba na základe podanej žiadosti. Správca dane žiadateľovi oznámi, odkedy je určitý daňový subjekt registrovaný, kedy mu bola registrácia zrušená alebo aké číslo mu bolo pridelené pri registrácii, alebo potvrdí, či číslo, ktoré daňový subjekt uviedol, mu bolo pridelené pri registrácii. Žiadosť podlieha správnemu poplatku vo výške 2 eur. Ak sa žiadosť podáva elektronicky, výška  správneho poplatku je v sume 1 eur.
 
Otázka č. 4
Je možné priamo v osobnej internetovej zóne (OIZ) zistiť stav svojho účtu (saldokonta)?
Odpoveď:
V OIZ je táto funkcia v súčasnosti sprístupnená len pre spotrebné dane. Pre ostatné dane (DPH, daň z príjmov....) bude funkcia sprístupnená, zavedením obojsmernej komunikácie pre tento druh daní.
 
Otázka č. 5
V roku 2018 som okrem príjmov zo zamestnania (15 200,- eur)  dosiahol aj príjem vo forme nepeňažnej výhry (mobil) z reklamnej súťaže vo výške 500 eur. Mám  povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018, alebo môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?
Odpoveď:
Keďže úhrn Vašich zdaniteľných príjmov za rok 2018 prevýši sumu 1 915,01 eura a okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti ste dosiahli  aj zdaniteľný príjem z nepeňažnej výhry, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2018. V podanom daňovom priznaní okrem príjmov zo závislej činnosti (zamestnania)  uvedie aj zdaniteľné  príjmy z nepeňažnej výhry, pričom za zdaniteľný príjem sa považuje nepeňažná výhra v sume prevyšujúcej 350,- eur, (do výšky 350,- eur ide o oslobodené príjmy), t.j. suma 150 eur. 
 
Otázka č. 6
Som študent a v roku 2018 som vyhral v reklamnej súťaži televízor v hodnote 2 200 eur. Žiadne iné zdaniteľné príjmy som v roku 2018 nedosiahol. Mám povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018?
Odpoveď:
Nie. Výhry z reklamných súťaží (aj nepeňažné)  sú od dane z príjmov oslobodené  v hodnote  350 eur. To znamená, že do úhrnu zdaniteľných príjmov pre účely povinnosti podať daňové priznanie sa započíta len hodnota výhry v sume prevyšujúcej  350 eur, t.j. sumu 1 850,- eur (2 200 – 350 = 1 850). Nakoľko úhrn Vašich zdaniteľných príjmov za rok 2018 neprevýši sumu 1 915,01 eur,  nemáte povinnosť podať daňové priznanie a platiť daň z tohto príjmu.
 
Otázka č. 7
Som živnostník, platiteľ DPH a rakúska firma  registrovaná pre DPH v Rakúsku mi zaplatila v decembri 2018 preddavok na dodanie prekladateľskej služby vo výške 40% dohodnutej protihodnoty. Služba bude poskytnutá v januári 2019.  Miesto dodania služby je v Rakúsku a osobou povinnou platiť daň je rakúska firma. Uvádzam preddavok vo výške 40 % dohodnutej protihodnoty v súhrnnom výkaze za IV. štvrťrok 2018?
Odpoveď:
Áno.  Ak je platiteľ DPH povinný podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok  uvedie  hodnotu dodanej služby vo výške 40% dohodnutej protihodnoty v súhrnnom výkaze podanom za IV. štvrťrok 2018  a vo výške ostávajúcej časti protihodnoty v súhrnnom výkaze podanom za I. štvrťrok  2019.
 
Otázka č. 8
Sme obchodná spoločnosť, platiteľ DPH a v septembri 2018 sme dodali tovar oslobodený od dane českému  podnikateľovi registrovanému pre DPH v Česku v hodnote 8 000 eur.  Súhrnný výkaz podávame mesačne. Český podnikateľ reklamoval časť tovaru a na základe uznanej reklamácie sme znížili cenu dodaného tovaru o 800 eur.  Dňa 29.11.2018  sme vyhotovili dobropis pre českého podnikateľa, ktorý sme mu zaslali v decembri 2018. Kedy uvedieme opravu základu dane  v súhrnnom výkaze?
Odpoveď:
Platiteľ DPH  uvedie sumu o ktorú sa základ dane opravil, t.j. – 800 eur v súhrnnom výkaze  podanom za kalendárny mesiac december  2018. Podľa § 80  ods.7 zákona o DPH pri oprave základu dane podľa § 25 sa v súhrnnom výkaze uvádza suma, o ktorú sa základ dane opravil, a to za obdobie v ktorom bola oprava základu dane oznámená nadobúdateľovi tovaru alebo príjemcovi služby.
 
Otázka č. 9
Chceme požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania fyzických v roku 2019. Stačí o to požiadať písomne, alebo treba žiadosť podať elektronicky?
Odpoveď:
Fyzická osoba (živnostník) je po 1.7.2018 povinná komunikovať len elektronicky, čiže musí  požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania elektronicky.
.
Otázka č. 10
Omylom som vykonal registráciu prostredníctvom registračného formuláru. Nakoľko som vlastníkom eID/KEPu, registráciu by som chcel následne urobiť týmto spôsobom. Ako požiadam o zrušenie pôvodnej registrácie na portáli finančnej správy?
Odpoveď:
Vaša začatá registrácia môže byť na základe mailovej požiadavky (poslaní dopytu na call centrum) zamietnutá registrátorom. Potrebné je uviesť meno, priezvisko a rok narodenia registrovanej osoby. Následne sa budete môcť zaregistrovať nanovo prostredníctvom KEP/eID bez osobnej návštevy daňového úradu.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:

Informácia k vypusteniu zábezpeky na daň zo zákona o DPH

Informácia k úprave základu dane o neuhradené záväzky v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby

Informácia o vydaní Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/016579/2018-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, zo dňa 15.11.2018

Informácia o vydaní nových vzorov tlačív na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

Informácia o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Informácia k daňovníkom nezriadeným alebo nezaloženým na podnikanie, daňová a účtovná problematika

Informácia k platbe odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia za rok 2018

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov daňová a účtovná problematika

Informácia o rozšírení okruhu príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane o príjmy poskytnuté pri príležitosti letných dovoleniek (tzv. 13. mzda) a vianočných sviatkov (tzv. 14. mzda) v roku 2018

Informácia o povinnostiach pri zmene miestnej príslušnosti správcu dane za psa

Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane alebo pomernej časti dane po ukončení kalendárneho roka 2018


Informácia k uplatňovaniu zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty na ubytovacie služby

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
odhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu