Externý newsletter finančnej správy 29/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

eKasa našou prioritou
 

Finančná správa zorganizovala odborné stretnutie k projektu eKasa. Na stretnutí sa zúčastnili tri desiatky odborníkov z poradného orgánu prezidentky finančnej  správy, výrobcov chránených dátových úložísk, výrobcov pokladničných riešení a ďalších subjektov zo štátneho aj tretieho sektora. Na stretnutí jasne zaznelo, že systém finančnej správy nijako napadnutý nebol a v žiadnom prípade sa rušiť nebude. Prioritou posledných tohtoročných týždňov je pripojenie sa všetkých nepripojených podnikateľov do eKasy. 

 

 

Máte posledné dni
 

Upozorňujeme, že na prechod na systém eKasa nezostáva už veľa času. Na konci roka sa končí prechodné obdobie pre neudeľovanie pokút tým podnikateľom, ktorí po 1.júli neevidujú tržby cez eKasu. Aktuálne máme v systéme vyše 153-tisíc podnikateľov, čo je približne 70% z celkového počtu aktívnych pokladníc.  

 

 

Rozšírenie spôsobu prideľovania rolí v eKase
 

27.11.2019 sme rozšírili spôsob prideľovania rolí do eKasa zóny podnikateľa cez portál finančnej správy. Používatelia s plným prístupom na portáli finančnej správy môžu prideľovať role povereným osobám z prostredia osobnej internetovej zóny portálu finančnej správy. Zároveň je možné požiadať o pridelenie role/rolí do eKasa zóny pre autorizovaný subjekt alebo subjekt zástupcu aj prostredníctvom formulárov Žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt, Žiadosť o zastupovanie daňového subjektu, Oznámenie o určení zástupcu daňového subjektu. Plánovaná zmena nemá dopad na aktuálne pridelené role.

 

 

Kontroly eKasy
 

Výrazné zníženie obratu u niektorých podnikateľov vykázal systém eKasa. Na základe tohto zistenia urobila finančná správa v uplynulých dňoch cielené kontroly u 41 subjektov. U takmer polovice z nich sa potvrdilo porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

 

 

 

70% pokladníc je už pripojených v eKase
 

V systéme eKasa je pripojených a prostredníctvom eKasy vydáva pokladničné doklady už 70% pokladníc. Najviac nepripojených pokladníc z celkového počtu nepripojených pokladníc je v Bratislavskom a najmenej v Trenčianskom kraji. Najviac pokladníc je nepripojených v pohostinstvách. Finančná správa neustále vyzýva na čo najskoršie pripojenie sa k systému. S cieľom poskytnúť subjektom čo najviac priestoru pre pomoc či usmernenie na prelome rokov rozšíri úradné hodiny call centra.

 

 

 

Rekordná suma pre tretí sektor

Finančná správa zaslala na účty neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám k začiatku novembra takmer 70 miliónov eur. Ide o financie, ktoré im poukázali fyzické a právnické osoby ako 2 % podielu zo svojich zaplatených daní. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme spracovali už o 50 000 viac vyhlásení a poukázali na účty prijímateľov sumu vyššiu o 2 mil. eur.

 

 

 

Takmer 700 kg nelegálneho jantáru na východe Slovenska

Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili pri prehliadke troch osobných motorových vozidiel na východe Slovenska takmer 700 kg pašovaného jantáru. Väzobne stíhané sú v tejto súvislosti štyri osoby ukrajinskej národnosti.

 

 

 

Lieh skončil v čističke odpadových vôd

Viac ako 1200 l liehu tento týždeň zlikvidovali príslušníci finančnej správy. Tento lieh skončil v čističke odpadových vôd v Trenčíne. Bol to lieh, pri ktorom jeho vlastníci nevedeli preukázať jeho pôvod alebo spôsob nadobudnutia a pochádzal z výkonu daňového dozoru v celom Trenčianskom samosprávnom kraji.

 

 

 

Reporty v eKase - Dostupné reporty

 

Práca s reportami v eKasa zóne

 

 

Často kladené otázky
 

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Slovenská obchodná spoločnosť (platiteľ DPH) vyhotovila v októbri  2019 dobropis  k dodávke tovaru do iného členského štátu, ktorá bola oslobodená od DPH podľa § 43 zákona o DPH. Uvádza sa tento dobropis v daňovom priznaní? Ak áno, v ktorom riadku?
Odpoveď:
Áno. Táto opravná faktúra – dobropis sa uvádza v riadkoch 15 a 16 daňového priznania (nie v riadku 26).
 
Otázka č. 2
Slovenský platiteľ DPH  si kúpil tovar v Rakúsku  od  rakúskeho platiteľa DPH s rakúskou DPH, ktorý v nezmenenom stave prepravil na Slovensko. Má slovenský platiteľ DPH povinnosť tento tovar ešte zdaniť  slovenskou DPH alebo nemusí?
Odpoveď:
Slovenský platiteľ DPH je povinný v SR platiť daň z nadobudnutého tovaru, pričom základom dane bude cena tovaru bez rakúskej DPH.
 
Otázka č. 3
Dobrý deň, som živnostník, a za rok 2019 uplatňujem paušálne výdavky. Chcem sa informovať akým spôsobom si môžem uplatniť poukaz na rekreáciu na ktorý by mali mať nárok aj živnostníci.
Odpoveď:
Ak za rok 2019 uplatníte pri príjmoch z podnikania výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky), v takto vypočítaných výdavkoch sú zahrnuté všetky výdavky daňovníka,  teda aj výdavky na  rekreáciu.   Výdavky vypočítané percentom z príjmov nie je možné zvýšiť o výdavky na rekreáciu.
 
Otázka č. 4
Som zamestnancom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (lekár v nemocnici) a v roku 2019 som bol prednášať na odbornom podujatí organizovanom  farmaceutickou spoločnosťou. Honorár za prednášku mi bol vyplatený v roku 2019.  Ako sa zdaňuje tento príjem?
Odpoveď:
Ak Vám ako zamestnancovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v roku 2019 držiteľ (farmaceutická spoločnosť)  vyplatil odmenu za prednáškovú činnosť, držiteľ mal povinnosť tento príjem zdaniť zrážkou a vám mal vyplatiť honorár už znížený o zrazenú daň. Prijaté peňažné plnenie od držiteľa v roku 2019, ktoré bolo zrazené zrážkovou daňou,  už nezdaňujete a neuvádzate ho v podanom daňovom priznaní, nakoľko riadnym vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť z tohto príjmu splnená.
 
Otázka č. 5
Požiadal som o kód pokladnice na virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP), hoci v súčasnosti neprijímam tržbu v hotovosti. Môžem si ponechať VRP alebo ju mám zrušiť?
Odpoveď:
Ak v súčasnosti neprijímate tržby v hotovosti, nevzniká Vám povinnosť používať pokladnicu e-Kasa klient. Ak nebudete tržby v hotovosti prijímať ani v budúcnosti, odporúčame VRP zrušiť prostredníctvom štruktúrovaného elektronického formuláru cez katalóg formulárov. Ak však počítate do budúcna s možnosťou prijímania tržby v hotovosti, tak v tom prípade si VRP môžete ponechať.
 
Otázka č. 6
Požiadal som o kód pokladnice na virtuálnu registračnú pokladnicu. Je potrebné, aby zamestnanec, ktorý s ňou bude pracovať, mal aktivovaný občiansky preukaz s čipom?
Odpoveď:
Pre prácu s VRP nie potrebné mať aktivovaný občiansky preukaz s čipom, pretože do VRP sa prihlasujete prostredníctvom loginu a hesla, ktoré Vám pridelí FR SR.
 
Otázka č. 7
Firma „Uhoľné sklady“ predáva uhlie voľne uložené na korbe vozidla MAN. Uvedené uhlie predávajú občania Poľskej republiky na faktúru, pokladničný doklad, certifikát o kvalite uhlia a vážny lístok na prepravu tovaru. Predmetné doklady sú evidované na firmu, ktorá nemá na území SR stálu prevádzkareň. Sú poľskí podnikatelia povinní platiť dane na území SR pri predaji uhlia na našom území?
Odpoveď:
Zdaniteľnosť vyplatených príjmov na území SR sa v takomto prípade posudzuje nielen v zmysle § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov, ale tiež podľa článku 7 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená pod č. 95/1996 Z. z., ďalej len zmluva).
Podľa článku 7 zmluvy zisky poľského podniku podliehajú zdaneniu len v Poľsku, ak podnik nevykonáva svoju činnosť v SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tu nachádza. Ak podnik vykonáva svoju činnosť takýmto spôsobom, môžu byť zisky podniku zdanené v SR, ale iba v takom rozsahu, v akom ich možno pripočítať tejto stálej prevádzkarni. Z uvedeného vyplýva, že ak poľskí podnikatelia nevykonávajú svoju činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne tu umiestnenej, ich príjem nie je na území SR zdaniteľným príjmom.
 
Otázka č. 8
Daňovník predkladá písomnú žiadosť o odsúhlasenie použitia konkrétnej metódy transferového ocenenia správcovi dane podľa § 18 zákona o dani z príjmov. Aká je lehota na predloženie žiadosti a na aký účet treba poukázať úhradu za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia?
Odpoveď:
Daňovník predkladá písomnú žiadosť o odsúhlasenie použitia konkrétnej metódy ocenenia svojmu miestne príslušnému správcovi dane. Lehota na predloženie žiadosti je najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého sa odsúhlasená metóda ocenenia bude uplatňovať.
Daňovník je povinný úhradu za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia zaplatiť na účet číslo:
IBAN: SK45 8180 0000 0070 0043 7861, vedený v Štátnej pokladnici
Variabilný symbol: DIČ daňového subjektu.
 
Otázka č. 9
Spoločnosť s ručením obmedzeným mala k 31.12.2018 zaúčtovaný záväzok vo výške 2000 eur, ktorý bol viac ako 1080 dní po lehote splatnosti. Spoločnosť za zdaňovacie obdobie roka 2018 zvýšila základ dane o 50% menovitej hodnoty záväzku, t.j. o 1000 eur (súhrnne počas troch zdaňovacích období zahrnula do základu dane 100% menovitej hodnoty záväzku). V roku 2019 spoločnosť uhradila záväzok v plnej výške. Ako bude daňovník upravovať základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2019?
Odpoveď:
V daňovom priznaní za rok 2019, v ktorom prišlo k úhrade záväzku v plnej výške, spoločnosť uvedie výšku úhrady, t.j. 2000 eur  na riadku 290 daňového priznania ako položku znižujúcu základ dane.
 
Otázka č. 10
Spoločnosť má k 31. 12. 2019 zaúčtovaný záväzok, ktorý prislúcha k nákladu z nájomného a  je viac ako 360 dní po lehote splatnosti. Má spoločnosť v zdaňovacom období 2019 na uvedený záväzok uplatniť § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov (dodanenie záväzkov) ?
Odpoveď:
Na nezaplatené záväzky, ktoré prislúchajú k nákladu, ktorý sa v súlade s § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov uznáva v základe dane až po zaplatení sa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov neaplikuje.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk 

Informácia pre podnikateľov poskytujúcich taxislužbu prostredníctvom mobilnej aplikácie (digitálnej platformy)

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené