Externý newsletter finančnej správy 1/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Opäť sme rozposlali predvyplnené daňové priznania k DzMV
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) je potrebné podať a daň aj zaplatiť do 31.januára 2019. Toto daňové priznanie musia podať elektronicky už aj všetky fyzické osoby podnikatelia. Vypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je pre približne 160 000 daňovníkov jednoduchšie. Počas uplynulého víkendu sme rozposlali do elektronických schránok na portáli finančnej správy už všetky predvyplnené daňové priznania k tejto dani.

 

Viac info


Nové školenia pre verejnosťAkadémia finančnej správy pripravila školenia pre verejnosť aj tento rok. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na vzdelávacie aktivity ako napr. Učíme sa dane, Ako na predaj alkoholu, Pôvod tovaru či Obchodník s vybraným minerálnym olejom. 

 

 

Výzvy k registrácii na elektronickú komunikáciu subjekty neignorujú

Informačná kampaň o povinnosti elektronickej komunikácie má význam. Počet registrovaných subjektov sa zo dňa na deň zvyšuje. Aktuálne je na elektronickú komunikáciu s finančnou správou zaregistrovaných viac ako 603 000 daňových subjektov.  

 

Viac info

 

 

V uplynulom roku sme prijali takmer 8,5 milióna elektronických podaní

Z roka na rok sa stále viac elektronizujeme. Dokazujú to aj počty elektronických podaní. Daňové subjekty nám doručili v roku 2018 prostredníctvom portálu finančnej správy takmer 8,5 mil. elektronických podaní. Najviac z nich – viac ako 1 mil. - podali daňové subjekty v marci 2018.   

 

Viac info

 

 

Praktické informácie k Brexitu

Pripravili sme praktické informácie týkajúce sa vystúpenia Veľkej Británie z EÚ. Aj keď nie je ešte známa definitívna podoba odchodu Veľkej Británie, chceme vám poskytnúť čo najviac informácií. Informácie, ktoré sme zverejnili na portáli finančnej správy preto počítajú s viacerými situáciami.

 

Viac info

 

 

Zverejňujeme podrobnejšie informačné zoznamy

V zmysle daňového poriadku zverejňujeme ďalšie informácie. Zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty (DPH) bude ponúkať rozšírené informácie. Aké? Dozviete sa v článku.

 

Viac info

 

 

Registrácia a autorizácia na elektronickú komunikáciu - video

 

 

 

Ako na domáce pálenie alkoholu?

 

Od 1.januára zákon umožňuje domácu výrobu liehu. Nie každý si však môže iba tak zaobstarať zariadenie a začať páliť. Aké podmienky musíte splniť, aby bola vaša výroba naozaj legálna? Téme sa venovala hovorkyňa Colného úradu Trenčín, Renáta Peťovská v štúdiu TA3.

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:


Otázka č. 1
V januári 2019 ukončujem živnosť. Som povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 elektronicky?
Odpoveď:
Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe má aj fyzická osoba - podnikateľ registrovaná pre daň z príjmov. Rozhodujúce je, aby sa posúdil status takejto osoby v čase plnenia jej povinností, tzn. či má FO v čase plnenia si povinností postavenie podnikateľa a je zároveň registrovaná pre daň z príjmov. Obidve podmienky musia byť splnené súčasne.
Ak FO v čase doručovania podania už nie je podnikateľom, nemá povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky.
 
Otázka č. 2
Vykonal som registráciu na elektronickú komunikáciu a prišiel mi do mailu aktivačný link. Po kliknutí na tento link, sa zobrazí hláska - link má nesprávny formát. Ako mám ďalej postupovať?
Odpoveď:
V tomto prípade odporúčame kontaktovať elektronicky mailom (dopytom) call centrum finančnej správy (https://www.financnasprava.sk/sk/opytajte-sa-financnej-spravy) a v dopyte uveďte aj nesprávny aktivačný link, aby sme ho opravili a poslali Vám správny aktivačný link.
 
Otázka č. 3
Z dôvodu straty evidenčného čísla  bolo v novembri 2018 vozidlu pridelené nové evidenčné číslo. Ako máme postupovať pri  vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ak auto, ktoré je majetkom firmy má v priebehu roka dve evidenčné čísla ? Máme aj oznamovaciu povinnosť?
Odpoveď:
Oznamovaciu povinnosť pri strate, resp. zmene evidenčného čísla nemáte. V daňovom priznaní uvediete nové evidenčné číslo a v poznámkach uvediete dátum zmeny aj s uvedením pôvodného evidenčného čísla (odd. VII. - poznámky DP).
 
Otázka č. 4
Za rok 2017 daňovník podal daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.  Až v októbri 2018 zistil, že zabudol v  daňovom priznaní uviesť zánik daňovej povinnosti z dôvodu zmeny držiteľa (v riadku 02 odd. III DP neuviedol zánik  k 30.9.2017). Bude uložená sankcia, ak daň bola správne vypočítaná a aj odvedená, len údaj o zániku daňovej povinnosti omylom nebol v daňovom priznaní uvedený?
Odpoveď:
Odporúčame podať dodatočné daňové priznanie za rok 2017 aj s vyznačením zániku daňovej povinnosti k 30.9.2017. Ak teda nedôjde podaním dodatočného daňového priznania k zvýšeniu dane, ale len k oprave chybných údajov v daňovom priznaní, tak správca dane pokutu neuloží.
 
Otázka č. 5
Od 1. januára 2019 je účinný nový zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Kedy bude mať obchodný reťazec, ktorého účtovné obdobie je kalendárny rok 2019 povinnosť prvýkrát platiť odvod?
Odpoveď:
Osobitný odvod obchodných reťazcov je splatný do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odvodovom období, ktorým sú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia. To znamená, že obchodné reťazce s účtovným obdobím kalendárneho roka 2019 budú mať povinnosť prvýkrát zaplatiť osobitný odvod do 30. apríla 2019. V rovnakej lehote je obchodný reťazec povinný predložiť správcovi odvodu oznámenie o výške odvodu, ktoré sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí FR SR a zverejní ho na svojom webovom sídle. Obchodný reťazec odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 5 000 eur.
 
Otázka č. 6
Kedy bude mať obchodný reťazec, ktorého účtovné obdobie je hospodársky rok povinnosť prvýkrát platiť odvod?
Odpoveď:
Obchodné reťazce s hospodárskym rokom budú mať povinnosť prvýkrát platiť odvod počnúc prvým odvodovým obdobím patriacim do hospodárskeho roka, ktorý začne v roku 2019.
 
Otázka č. 7
Za zdaňovacie obdobie roku 2018  pri príjmoch zo živnosti uplatním výdavky percentom z príjmov  a vykážem  základ dane. Môžem si takto vykázaný základ dane za rok 2018 znížiť o jednu štvrtinu straty vykázanej z príjmov z podnikania za rok 2015? V roku 2015 som pri príjmoch zo živnosti uplatňoval preukázateľne vynaložené daňové výdavky a vykázal som daňovú stratu.
Odpoveď:
Áno, môžete. Ak v roku 2018 uplatňujete pri príjmoch zo živnosti výdavky percentom z príjmov, vykázaný  základ dane za rok 2018 (za rok 2018 nemôžete vykázať daňovú stratu)  môže znížiť  o ¼ vykázanej straty za rok 2015.
 
Otázka č. 8
Za rok 2014 som vykázal daňovú stratu pri príjmoch z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Za roky 2015 až 2017 som si túto stratu neodpočítaval.  Ak v roku 2018 vykážem základ dane z príjmov z podnikania, môžem ho znížiť o  celú výšku vykázanej straty za rok 2014?
Odpoveď:
Vykázaný základ dane z príjmov z podnikania za rok 2018 si môžete znížiť len o  ¼ vykázanej straty z príjmov z podnikania za rok 2014. 
 
Otázka č. 9
Slovenská firma má budovy nachádzajúce sa na území SR poistené v nórskej poisťovni, ktorá nemá v SR pobočku. Kto bude platiť daň z poistenia z poistného  zaplateného vo februári  2019 na obdobie od 01.02.  2019  do 31.01. 2020; slovenská firma alebo  nórska poisťovňa?
Odpoveď:
Z predmetného poistného bude platiť daň poisťovateľ – nórska poisťovňa. Podľa zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  platenie dane z poistenia inou osobou ako poisťovateľom prichádza do úvahy, len ak je poistné zaplatené zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku.  Nórska  poisťovňa nie je zahraničnou poisťovňou, ale poisťovňou z iného členského štátu  - vyplýva to zo znenia § 2 písm. a/ bod 1 citovaného zákona s odvolávkou na § 4 ods. 3, 5  a  § 5 písm. k/ zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..
.
Otázka č. 10
Sme slovenská firma,  ktorej budú vo februári  2019  preúčtované náklady poistenia  - poistné za naše vozidlá, ktoré poistila naša materská spoločnosť u zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v SR pobočku.  Budeme  teda podľa zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  povinní platiť daň  z poistenia. Aké máme  zdaňovacie obdobie, kedy sme povinní podať daňové priznanie a zaplatiť daň z poistenia z tohto poistného?
Odpoveď:
Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Daňová povinnosť vznikne v tomto prípade podľa § 5 ods. 4 citovaného zákona dňa 30. marca 2019. Do 30. apríla 2019 ste povinní podať daňové priznanie a rovnako v tejto lehote ste povinní zaplatiť daň z poistenia.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:

Informácia k plateniu dane a oznamovacej povinnosti pri peňažných a nepeňažných plneniach poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa v roku 2019

Informácia o povinnosti platiteľa dane podať oznámenie o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou za rok 2018

Informácia k uplatňovaniu výdavkov fyzickej osoby na reklamné predmety

Prehľad zdanenia „Ziskov zo scudzenia majetku“ podľa príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Prehľad zdanenia „Tantiém“ podľa príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Prehľad zdanenia „Iných príjmov“ podľa príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Prehľad zdanenia „Dôchodkov“ podľa príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Prehľad sadzieb dane podľa príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré sú uplatňované na príjmy charakteru úrokov

Prehľad sadzieb dane podľa príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré sú uplatňované na príjmy charakteru licenčných poplatkov

Prehľad sadzieb dane podľa príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré sú uplatňované na príjmy charakteru dividend

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Informácia ku kompenzačným platbám a ich zahrnutiu do základu dane veriteľa a dlžníka

Informácia k predvyplnenému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel


Predaj tovaru uvedeného v § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice od 01.01.2019
 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené