Externý newsletter finančnej správy 2/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Posledné dni na podanie daňového priznania k DzMV
 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) je potrebné podať a daň aj zaplatiť do 31. januára 2019. Všetky fyzické osoby - podnikatelia registrované pre daň z príjmov, ktoré využívajú vozidlo na podnikanie, ho musia podať po prvýkrát výlučne elektronicky. Podmienkou elektronickej komunikácie je registrácia prostredníctvom portálu finančnej správy.  
 

 

Viac info


Predlžujeme úradné hodiny

Finančná správa počas posledných januárových dní predlžuje úradné hodiny na daňových úradoch a call centre. Klientske zóny daňových úradov budú pre daňovníkov dostupné aj v utorok a vo štvrtok, ktoré obvykle nie sú stránkovými dňami. Posilnené bude pre elektronické podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (DzMV) aj call centrum.

 

 

Mnohým pomôže predvyplnené daňové priznanie k DzMV

Predvyplnené DP k DzMV si daňové subjekty nájdu priamo v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu na portáli finančnej správy. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a doplniť aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2018.

 

Viac info

 

 

S elektronickou komunikáciou pomôže TAXANA

Finančná správa pripravila pre svojich klientov ďalšiu novinku. Zverejnila animované video, ktoré prevedie fyzické osoby podnikateľov procesom registrácie a autorizácie na portáli finančnej správy. Súčasťou videa je aj vzor všeobecného podania.

 

Viac info

 

 

Rekordné počty dopytov na call centre
Call centrum finančnej správy zaznamenalo v uplynulom roku rekordný počet dopytov. Prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailov a online chatu pomohli odborní zamestnanci call centra vo viac ako 335 000 prípadoch. Ide dokonca o vyšší počet dopytov, ako bol v roku 2014, keď finančná správa posilnila počet zamestnancov call centra a začala komunikovať s verejnosťou novým spôsobom. Odvtedy štatistiky z 2014 neprekonala, až v 2018.  Ak potrebujete poradiť aj vy, neváhajte sa na odborníkov na call centre obrátiť.

 

Viac info

 

 

Nezákonný dovoz ikon z Ukrajiny

Colníci Pobočky colného úradu Vyšné Nemecké v rámci bežnej kontrolnej činnosti odhalili nelegálny dovoz 17 kusov ikon. Prevážal ich ukrajinský vodič kamiónu, ktorý vstupoval na Slovensko z Ukrajiny. K colnej kontrole vodič prihlásil len tovar, ktorý prepravoval v nákladnej časti vozidla a ku ktorému aj predložil príslušné doklady.

 

Viac info

 

 

Užhorod / Vyšné Nemecké - prerušenie prevádzky v nákladnej doprave
Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod pracovisko nákladná doprava v smere výstup zo SR bude dňa 28.01.2019 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. prerušená prevádzka.

 

Viac info

 

 

Daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel - video

 

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:


Otázka č. 1
Prosím o radu ako postupovať: Som na rodičovskej dovolenke a od júna 2018 mám ukončený pracovný pomer.Za rok 2018 som mala jeden prijem od zamestnávateľa presahujúci 1900€... Podala som žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov dane z príjmov za 2018.Prosim Vás,  v prípade nedoplatku/preplatku je aký ďalší postup? Uhrádzam nedoplatok ja priamo na príslušnom daňovom úrade, v prípade preplatku musím oň požiadať, alebo je iný postup?
Odpoveď:
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 na základe žiadosti zamestnanca vykoná zamestnávateľ, pričom v prípade vyčíslenia preplatku z ročného zúčtovania tento preplatok aj vypláca zamestnancovi najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2019. V prípade nedoplatku tento zráža zamestnancovi resp. v prípade, že nedoplatok vyšší ako 5 eur nemá z čoho zraziť (napr. zamestnanec už u neho nepracuje) zašle príslušné doklady správcovi dane, ktorý následne nedoplatok vymáha.
 
Otázka č. 2
Pri ukončení prac. pomeru vždy odovzdám zamestnancom potvrdenie o zdanit. príjmoch za daný rok a zamestnanci mi podpíšu prevzatie potvrdenia, resp. zasielam poštou. Som povinná znova zaslať toto potvrdenie všetkým zamestnancom, aj tým ktorí o to nepožiadali, na začiatku roka 2019?Nové tlačivo bolo vydané v FS 12/ 2018.
Odpoveď:
Podľa informácie zverejnenej na portáli finančnej správy sa aj po jej zverejnení akceptuje tlačivo platné od 1.6.2018, ak bolo vystavené zamestnancom, na ktorých sa nevzťahuje aplikácia § 5 ods.7 písm. p) a § 52zu ods.1 zákona o dani z príjmov (poskytnutie ubytovania).
 
Otázka č. 3
Daňovníkovi (rezidentovi SR) plynuli v roku 2018 príjmy zo živnosti vykonávanej v Nemecku na základe nemeckého živnostenského oprávnenia. V akej lehote je v SR povinný podať daňové priznanie, resp. môže si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?
Odpoveď:
Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 je do 31. marca 2019. Nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 1.4.2019.
Nakoľko daňovník (rezident SR) svoju činnosť vykonával osobne (fyzicky) na území Nemecka, ide o príjem zo zdrojov v zahraničí, môže si lehotu na podanie daňového priznania v SR posunúť až o šesť kalendárnych mesiacov, t.j. do 30.9.2019.
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 je potrebné podať najneskôr do 1.4.2019, a to na predpísanom tlačive, ktorého vzor je určený a dostupný na portáli finančnej správy.
 
Otázka č. 4
Rezidentovi SR plynuli príjmy zo živnosti vykonávanej v ČR na základe slovenského živnostenského oprávnenia, ktoré podliehali zdaneniu v ČR (daňovníkovi tam vznikla stála prevádzkareň). Môže si pri podaní daňového priznania v SR uplatniť metódu vyňatia príjmov?
Odpoveď:
V Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená pod č. 238/2003 Z. z.) je ako všeobecná metóda na zamedzenie dvojitého zdanenia stanovená metóda zápočtu dane (článok 22 zmluvy). To znamená, že rezident SR si môže v daňovom priznaní v SR k príjmom zo živnosti uplatniť len túto metódu, t.j. nemôže použiť metódu vyňatia príjmov.

Otázka č. 5
Spoločnosť používa  štiepkovač dreva, ktoré má pridelené evidenčné číslo. V osvedčení o evidencii je označené  „špeciálne vozidlo“. Za rok  2017 sme podali daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň sme aj zaplatili. Môžeme požiadať správcu dane o vrátenie dane?
Odpoveď:
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel dani nepodlieha vozidlo  ktoré je v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (v dokladoch vozidla) označené ako špeciálne vozidlo (nie špeciálne nákladné vozidlo) - je určené na vykonávanie špeciálnych činností a zároveň nie je určené na prepravu.
Vzhľadom na to, že vozidlo - štiepkovač dreva spĺňa podmienku špeciálneho vozidla podľa § 2 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z., vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel.
Keďže  ste vozidlo - štiepkovač dreva uviedli v daňovom priznaní za rok 2017 a daň ste uhradili, môžete podať dodatočné daňové priznanie a požiadať o vrátenie dane. 
 
Otázka č. 6
Podávam daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018. Ak 20.9.2018 došlo k zmene držiteľa vozidla z dôvodu predaja vozidla, v ktorej časti daňového priznanie mám uviesť dátum zániku daňovej povinnosti? 
Odpoveď:
Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene držiteľa. Dátum zániku daňovej povinnosti, t.j. 30.9.2018, daňovník uvedie v III. oddiely (Výpočet dane) daňového priznania, a to na riadku č. 2 – Dátum zániku daňovej povinnosti.
 
Otázka č. 7
Od kedy je podnikateľ používajúci elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej „ERP“) povinný začať používať on-line registračnú pokladnicu?
Odpoveď:
Podnikateľ môže najskôr od 1.4.2019 začať používa on-line registračnú pokladnicu spĺňajúcu požiadavky podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení účinnom od 1.1.2019 (ďalej „zákon č. 289/2008 Z. z.“), ale najneskôr od 1.7.2019 takúto on-line registračnú pokladnicu bude podnikateľ musieť začať používať.
 
Otázka č. 8
Ak podnikateľ neukončí používanie  ERP podľa  ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z., môže ju používať aj po 1.7.2019?
Odpoveď:
Nie, nakoľko k 30.6.2019 automaticky (z úradnej moci) daňový úrad k ERP zruší daňový kód pokladnice (DKP).
 
Otázka č. 9
V roku 2018 som vyplatil autorovi honorár podľa autorského zákona, pričom som s ním uzatvoril dohodu o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Dokedy musím podať oznámenie o uzatvorení tejto dohody a na akom tlačive?
Odpoveď:
Oznámenie o uzatvorení dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou ste povinný podať v lehote do 31. januára 2019 na rovnakom tlačive, ktoré platilo aj za rok 2017. Toto tlačivo je označené OZN4314v17_1
.
Otázka č. 10
V roku 2018 som platil mesačné preddavky na daň z príjmov vo výške 1 500 eur, ktoré boli vypočítané z daňovej povinnosti roku 2017. Som povinný tieto preddavky zaplatiť aj za január 2019?
Odpoveď:
Áno, preddavky na daň vypočítané z daňovej povinnosti roku 2017 ste povinný platiť až do konca preddavkového obdobia, teda do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:
 

 

 

 

 

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Zákon č. 10/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)

Informácia k zákonu č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 
Informácia o novele zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácia k zákonu č. 369/2018 Z. z., k zákonu č. 323/2018 Z. z. a k zákonu č. 368/2018 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Informácia k uplatňovaniu zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty na ubytovacie služby

Informácia k zmenám súvisiacim s uplatňovaním osobitnej úpravy MOSS od 1. 1. 2019

Informácia k zákonu č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Usmernenie k uplatneniu výdavkov na reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov

Informácia k zákonu č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácia o novele opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 – postupy účtovania ROPO

Informácia o novele opatrenia MF SR č. MF/22930/2005-74 – postupy účtovania pre zdravotné poisťovne
 

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené