Externý newsletter finančnej správy 3/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Korupčné správanie netolerujeme
 

Finančná správa netoleruje korupčné správanie, obzvlášť u svojich zamestnancov. Za korupciu hrozia tvrdé postihy. Bude tomu tak aj v prípade zamestnanca, ktorý si počas služby pýtal od ukrajinského občana úplatok. „Takýto postup, ako dokumentuje video, ktoré zo slovensko-ukrajinskej hranice zverejnil ukrajinský novinár, odsudzujeme a nebudeme ho v žiadnom prípade tolerovať. Výrazne sa dištancujeme od podobných praktík a vyzývame občanov, aby takéto korupčné správanie nahlasovali“ uviedla prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

 

Viac info


Zverejnili sme elektronické formuláre

Elektronické formuláre k daňovým priznaniam k dani z príjmov fyzických osôb typ A a k dani z príjmov právnických osôb sú dostupné na portáli finančnej správy. Elektronický formulár daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ B bude zverejnený v najbližších dňoch. Dovtedy je možné DPFO B podať náhradným spôsobom - ako prílohu všeobecného podania prostredníctvom portálu finančnej správy.

 

 

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o zúčtovanie dane

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2018 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára 2019 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.  Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 1.4.2019, ak jeho zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1915,01 €.

 

Tlačivo

 

 

Výrobcovia pokladníc môžu žiadať o certifikáciu

Finančná správa zverejnila na svojom portáli pre výrobcov tlačivá k žiadostiam o certifikáciu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska v súvislosti s projektom eKasa. Žiadosti už môžu výrobcovia registračných pokladníc podávať tak, aby sa podnikatelia mohli začať k systému pripájať už od 1.apríla.

 

Viac info

 

 

Podávajte dokumenty elektronicky - TAXANA poradí ako na to

 

Registrácia na elektronickú komunikáciu a podanie dokumentu

 

 

Domáce pálenie liehu od 1.januára 2019
Od 1.januára zákon umožňuje domácu výrobu liehu. Nie každý si však môže iba tak zaobstarať zariadenie a začať páliť. Aké podmienky musíte splniť, aby bola vaša výroba naozaj legálna? K téme sa vraciame na základe množstva dopytov od vás.

 

Viac vo videu

 

 

Užhorod / Vyšné Nemecké - prerušenie prevádzky v nákladnej doprave
Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod pracovisko nákladná doprava v oboch smeroch je od 04.02.2019 obmedzená prevádzka. Predpokladané trvanie obmedzenia v polovičnom profile vozovky je 60 dní. 

 

Viac info

 

 

Rekonštrukcia budovy CÚ Prešov

Colný úrad Prešov so sídlom na adrese Kpt. Nálepku 8, 080 01 Prešov (objekt SPP) oznamuje verejnosti, že od pondelka 4. februára 2019, prebieha rekonštrukcia prevádzkových priestorov colného úradu. Z tohto dôvodu sú od uvedeného termínu pracovné podmienky zamestnancov Colného úradu Prešov čiastočne obmedzené.

 

Viac info

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:


Otázka č. 1
Zamestnávateľ poskytoval zamestnancovi v roku 2018 ubytovanie. Je tento príjem pre zamestnanca od dane oslobodený do výšky 60 eur mesačne  podľa  § 5 ods.7 písm. p)  zákona  o dani z príjmov, ktorý je účinný od 1.1.2019 a platí aj pre rok 2018?
Odpoveď:
Oslobodenie hodnoty poskytnutého ubytovania do výšky najviac 60 eur mesačne sa vzťahuje na zamestnancov  v pracovnom pomere od zamestnávateľa, ktorého prevažujúcou činnosťou je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke. Ak zamestnávateľ nespĺňa podmienku prevažujúcej činnosti a poskytuje zamestnancom bezplatné ubytovanie resp. ubytovanie za cenu nižšiu, hodnota poskytnutého ubytovania (plná suma resp. suma vo výške rozdielu medzi uhradenou sumou a hodnotou ubytovania) je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom poskytnutým zamestnávateľom v súvislosti s výkonom jeho závislej činnosti , ktorý sa zdaní v úhrne príjmov zamestnanca v mesiaci poskytnutia plnenia. Ak zamestnanec hradí plnú sumu ubytovacieho poplatku, nevzniká mu nepeňažný zdaniteľný príjem. 
 
Otázka č. 2
Som občan SR, mám tu trvalý pobyt  a študujem v Čechách, kde som v roku 2018  počas štúdia  aj brigádovala. Z príjmu mi boli zrazené preddavky na daň. Môj príjem po prepočte dosiahol sumu  2 164,67 eura, musím dať daňové priznanie na Slovensku, keď mi príjem zdaňovali v Čechách?
Odpoveď:
Áno, ako rezident SR (trvalý pobyt na území SR...) priznávate celosvetové zdaniteľné príjmy. Keďže ich úhrn za rok 2018  presahuje sumu 1 915,02 eura, máte povinnosť podať daňové priznanie. Ak ste poberali príjem len zo závislej činnosti,  podáte daňové priznanie typ A, ktorého prílohou je kópia potvrdenia o príjmoch za rok 2018 od českého zamestnávateľa (prípadne aj slovenského  ak ste takého príjmy poberali aj v SR). Na zamedzenie dvojitého zdanenia uplatníte metódu vyňatia českých príjmov zo zdanenia , nakoľko boli zdanené v ČR. Tzn., že české príjmy len priznávate, ale nezdaňujete.
 
Otázka č. 3
Daňovníkovi (rezidentovi SR) plynuli v roku 2018 od českej spoločnosti podiely na zisku (dividendy) za zdaňovacie obdobie roku 2017, ktoré boli zdanené v ČR. Podlieha takýto príjem zdaneniu aj v SR a uvádza sa v daňovom priznaní v SR?
Odpoveď:
Ak podiely na zisku (dividendy) vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 plynú rezidentovi SR (fyzickej osobe) zo zdrojov v zahraničí (v ČR), zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane (§ 51e zákona o dani z príjmov) pri podaní daňového priznania, a to sadzbou dane vo výške 7%. Predmetný príjem rezident SR uvedie v „Daňovom priznaní k dani z príjmov FO typu B“ v Prílohe č. 2.
Tieto podiely na zisku boli v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. b) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená pod č. 238/2003 Z. z.) pri vyplatení zdanené sadzbou dane 15% v ČR. Následne rezident SR môže v daňovom priznaní v SR za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia uplatniť metódu zápočtu dane. Daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa započíta na úhradu dane podľa tohto zákona najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vyberaná v súlade s touto zmluvou, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.
 
Otázka č. 4
Daňovníkovi, rezidentovi SR, je z Nemecka vyplácaný starobný dôchodok, nakoľko tam odpracoval 25 rokov. Je povinný tento dôchodok zdaňovať na Slovensku? Má podať daňové priznanie a uviesť tam tento príjem?
Odpoveď:
Starobný dôchodok ako dávka zo sociálneho poistenia (aj z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu) je v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Príjmy od dane oslobodené daňovník neuvádza v daňovom priznaní.
Ak dôchodcovi (rezidentovi SR) plynuli v zdaňovacom období len príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, nemá povinnosť podať daňové priznanie v SR.
 
Otázka č. 5
Sme slovenská firma, platiteľ DPH a na základe uzatvorenej zmluvy o nájme ideme dať do prenájmu od februára 2019 byt podnikateľovi. Môžeme fakturovať nájom bytu  podnikateľovi s DPH? 
Odpoveď:
Nie. Prenájom bytov  je v zmysle  zákona o DPH oslobodený od DPH. Prenájom bytov na základe novely zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2019 sa platiteľ DPH už nemôže rozhodnúť zdaňovať, ale musí uplatniť oslobodenie od dane a to bez ohľadu na postavenie nájomcu (podnikateľ, občan a pod.).
 
Otázka č. 6
Som platiteľ DPH, ktorý prevádzkuje  hotel  v  SR a dňa 30.12.2018 sme prijali od zákazníka zálohu vo výške 100% za ubytovanie. Ubytovanie  bude poskytnuté zákazníkovi  od 1.2.2019 do 3.2.2019. Akú sadzbu DPH   uplatníme na ubytovacie služby,  keď ubytovanie bude od 1.2.2019 do 3.2.2019, kedy je platná 10% sadzba DPH  a zálohu  na ubytovanie sme prijali dňa 30.12.2018?
Odpoveď:
V prípade, ak platiteľ DPH prijme preddavok dňa 30.12.2018 vo výške  100% protihodnoty,   daňová povinnosť mu vzniká z prijatej platby dňom prijatia platby podľa § 19 ods.4 zákona o DPH a použije  sadzbu DPH platnú  v tento deň,  to znamená  20% .  Pri dodaní  služby vo februári  2019 už platiteľovi DPH nevzniká  daňová povinnosť.
 
Otázka č. 7
Naša spoločnosť ako platiteľ DPH so zdaňovacím obdobím kalendárny rok a s obratom vykázaným k 31.12.2018 vo výške 350 000 €  vyčíslila v daňovom priznaní za rok 2018 daň vo výške 200 €. V roku 2017 platila daňovú licenciu vo výške 960 € z dôvodu vykázanej straty. Môžeme si započítať licenciu zaplatenú v roku 2017 na výslednú daň za rok 2018 ?
Odpoveď:
Inštitút daňovej licencie bol zrušený s účinnosťou od 1.1.2018, avšak nárok na jej zápočet ostáva zachovaný tak ako sa uplatňoval v minulosti. Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok mal povinnosť  platiť daňovú licenciu  poslednýkrát za rok 2017. Ak ste však za rok 2018 vykázali nižšiu daňovú povinnosť (200 €)  ako by bola výška daňovej licencie podľa podmienok uvedených v §46b zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2017 (960 €), nemôžete si započítať  daňovú licenciu zaplatenú v roku 2017 v aktuálnom roku 2018. Zápočet si môže uplatniť daňovník len na tú časť dane, ktorá presiahne  teoretickú výška daňovej licencie podľa podmienok testovaných k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (k 31.12.2018 podľa podmienok uvedených v §46b ods.1 zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2017). V tomto prípade daňovník zaplatí za rok 2018 daň vo výške 200 €, daňovú licenciu neplatí a vyplní tabuľku K ako evidenciu nároku na zápočet daňovej licencie z roku 2017, ktorú si môže započítať ešte v roku 2019 a 2020, ak vykáže dostatočnú daňovú povinnosť (vyplní riadok 1 stĺpec 1,2 a 5 a riadok 5 stĺpec  5 tabuľky K). Riadky 810 až 1000 daňovník nevyplní a nezaškrtne ani kolónky týkajúcej sa daňovej licencie na úvodnej strane tlačiva daňového priznania právnických osôb.  
 
Otázka č. 8
Sme občianske združenie, ktoré v roku 2018 dosiahlo zdaniteľné  príjmy z prenájmu. Môžeme podať daňové priznanie ešte v listinnej podobe, alebo ho musíme doručiť správcovi dane už len elektronicky?
Odpoveď:
Ak občianske združenie nie je platiteľom DPH, nemá povinnosť podať daňové priznanie elektronicky. Túto povinnosť majú len platitelia DPH a právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Uvedené platí pre všetkých daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie, ktorí sú vymenovaní v §12 ods.3 písm. a) a b ) zákona o dani z príjmov, pretože nie sú zapísaní v obchodnom registri.
 
Otázka č. 9
Chcem elektronicky odosielať  podania za právnickú osobu (PO), avšak neviem sa registrovať za túto PO? Ako sa mám registrovať na elektronickú komunikáciu?
Odpoveď:
Za PO nie je možné sa registrovať, registrácia sa vždy vykonáva na FO. Teda aj za PO je potrebné, aby sa registroval ten, kto je oprávnený konať za danú PO.

Otázka č. 10
Ako podnikateľ používam elektronickú registračnú pokladnicu. Od 1.7.209 budem povinný používať e-kasu klient (on-line registračnú pokladnicu), avšak na predajnom mieste nemám dostupný internet. Je možné požiadať o nejakú výnimku, aby fungovala e-kasa klient bez internetu?
Odpoveď:
Ak na predajnom mieste v kamennej prevádzke nie je dostupný internet, podnikateľ je povinný podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa ktorémukoľvek daňovému úradu a túto skutočnosť preukázať v žiadosti. Žiadosť sa bude podáva v predpísanej štruktúrovanej forme prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa bude nachádzať v osobnej internetovej zóne v časti e-kasa zóna.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:
 

Otázky a odpovede k uplatňovaniu zákona o dani z poistenia


Výpočet koeficientu podľa § 50 zákona o DPH a jeho použitie v nadväznosti na novelu zákona o DPH platnú od 01.01. 2019

Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH

Metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k zrušeniu registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1. 1. 2019

Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH

Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Príloha č. 1 k Metodickému pokynu k fakturácii – Vysvetlivky Pravidlá fakturácie DPH

Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane podľa § 54d zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k § 6a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1. 1. 2019

Metodický pokyn k zrušeniu zábezpeky na daň podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené