Mimoriadny newsletter eKasa 4/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Výrobcovia pokladníc môžu žiadať o certifikáciu
 

Projekt eKasa sa posunul do ďalšej fázy. Finančná správa zverejnila na svojom portáli pre výrobcov tlačivá k žiadostiam o certifikáciu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska v súvislosti s projektom eKasa. Žiadosti už môžu výrobcovia registračných pokladníc podávať tak, aby sa podnikatelia mohli začať k systému pripájať už od 1.apríla. Od tohto dátumu sa musia k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky/nové pokladnice. Všetky ostatné subjekty tak môžu urobiť postupne od apríla do 30. júna 2019.

 

Viac info


Nové logo eKasa

 
Projekt napojenia pokladníc na finančnú správu eKasa má nové logo. Pri výbere zohralo najväčšiu úlohu, že spomedzi návrhov bolo víťazné logo ľahko zapamätateľné, výrazné a moderné. 
 

 

 

Infokampaň eKasa


Taký dôležitý a veľký projekt ako je eKasa samozrejme potrebuje adekvátnu informačnú kampaň. V súčasnosti evidujeme vyše 230 tisíc elektronických registračných pokladníc, ktoré sa budú musieť napojiť na systém finančnej správy. K projektu eKasa sa aj preto v pondelok stretne aj Konzultačná rada prezidentky finančnej správy. Okrem toho budeme informovať prostredníctvom tlačových správ, informačných materiálov, či videí, aby sme zabezpečili čo najlepšiu informovanosť ako pred samotným spustením tak aj po ňom.

 

 

Špeciálna podstránka  eKasa

Na portáli finančnej správy nájdete všetko o projekte eKasa. Keďže ide o dôležitý projekt, vytvorili sme mu samostatnú podstránku. Informácie sú rozdelené do dvoch základných častí – informácie pre výrobcov a informácie pre podnikateľov. Súčasťou informácií pre podnikateľov je aj časť venovaná virtuálnej registračnej pokladnici. Informácie pravidelne aktualizujeme.

 

Viac info

 

 

Časté otázky

Zozbierali sme pre vás najčastejšie otázky k téme eKasa aj s odpoveďami:


Otázka č. 1
Je už možné výrobcami registračných pokladníc (ďalej „pokladnica“) používať integračne rozhranie finančnej správy pre účely testovania systému e-kasa? Ako sa budú dať získať testovacie certifikáty?

Odpoveď
Testovacie prostredie sa pripravuje, o možnosti využiť ho, bude finančná správa informovať. Finančná správa zároveň pripravuje pilotný projekt testovania online prepojenia pokladníc s vybranými podnikateľskými subjektmi, ktorým bude prideľovať testovacie prístupy.

Otázka č. 2
Budú vklady a výbery pre e-kasu povinné?

Odpoveď
Podľa návrhu zákona doklady typu VKLAD a VÝBER musia byť zaevidované v systéme e-kasa.

Otázka č. 3
Budú na pokladničných dokladoch povinné QR kódy?

Odpoveď
Podľa návrhu zákona každý pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient musí obsahovať QR kód. To neplatí pre kópiu pokladničného dokladu.

Otázka č. 4
V obrázku č. 3 (viď nižšie) je uvedený pojem "6. Digitálny peňažný denník DKP" . O tomto pojme sa neuvádza v popise rozhrania.

Odpoveď
Pojem „6. Digitálny peňažný denník pre DKP“ je uvedený v rámci prezentácie zverejnenej na portáli finančnej správy (PFS) a ide o reporty v rámci e-kasa zóny. Tieto reporty nesúvisia s integračným rozhraním (sťahovanie reportov je manuálne po autorizácii podnikateľa na PFS).

Otázka č. 5
Boli uskutočnené stretnutia s IT firmami?

Odpoveď
Na príprave novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice pracuje finančná správa spoločne s ministerstvom financií už niekoľko mesiacov. Za ten čas sa uskutočnili viaceré verejné konzultácie priamo na ministerstve financií. K téme sa stretla aj Konzultačná rada prezidenta finančnej správy. Návrh zákona je tak široko diskutovaný na odbornej úrovni s podnikateľskou verejnosťou (zástupcami poskytovateľov pokladničných riešení, Slovenskou asociáciou registračných pokladníc, Slovenskou komorou daňových poradcov, Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov a ďalšími). Informácie zo stretnutí na túto tému nájdete TU v časti Doložka vplyvov na podnikateľské prostredie, kde je vyhodnotenie verejných konzultácií. 

Otázka č. 6
V systéme e-kasa sa neuvádza použitie rôznych foriem úhrad, napr. v hotovosti, platobnou kartou alebo šekom. Znamená to, že pri platbe platobnou kartou nie je potrebné pokladničný doklad posielať do e-kasy? Ako kontrola na mieste zistí správny stav hotovosti v pokladnici ak sa bude evidovať aj platba platobnou kartou alebo šekom ale e-kasa o tom nevie a všetko by malo byť v hotovosti?

Odpoveď
Do systému e-kasa je potrebné evidovať každý pokladničný doklad, ktorý bol vyhotovený pokladnicou e-kasa klient, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom platby bola tržba prijatá. Pre výpočet aktuálneho zostatku v pokladnici sa sčítavajú všetky typy platidiel (hotovosť + potvrdenie z platobného terminálu + stravné lístky...)

Otázka č. 7
Systém e-kasa nepozná pojem čiastočná úhrada faktúry, napr. ak ide o faktúru v sume 300€ ale zákazník sa rozhodne zaplatiť v hotovosti len 100€. Pri faktúre sa bude do e-kasy posielať len čiastka uhradená v hotovosti? Nie celková suma uvedená vo faktúre?

Odpoveď
Systém e-kasa eviduje len doklady typu „úhrada faktúry“ vyhotovené pokladnicou e-kasa klient pri úhrade faktúry v hotovosti (alebo inými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť) a nie samotné faktúry. Preto sa do systému e-kasa zasiela iba uhradená suma, či už celá, alebo čiastková v prípade úhrady len časti faktúry. V uvedenom prípade by sa teda do systému e-kasa zaslal doklad úhrada faktúry v hodnote 100€.

Otázka č. 8
Pri implementácií online registračnej pokladnice (ďalej len „ORP“) som narazil na dva pojmy, ktorých význam je potrebné objasniť. Podľa nového návrhu bude možné použitie:
1. ORP - HW riešenie, alebo
2. E-kasa klient - SW riešenie

Odpoveď
Pre evidenciu tržieb do systému e-kasa bude možné použiť e –kasa klienta. e-kasa klientom sa rozumie:
1. ORP – HW alebo SW riešenie zabezpečujúce komunikáciu so systémom e-kasa
2. Virtuálna registračná pokladnica – služba zriadená finančným riaditeľstvom
komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia

Otázka č. 9
Kto a kedy zadáva unikátny identifikátor?

Odpoveď
Unikátny identifikátor kupujúceho (ďalej „UIK“) je predkladaný kupujúcim pred zaevidovaním tržby a teda typ a aj hodnotu samotného UIK zadáva kupujúci.

Otázka č. 10
Podľa dostupných informácií na použitie systému e-kasa bude postačovať aplikácia alebo mobil/tablet. Znamená to teda, že sa nemusí tlačiť bloček a bude možné ho odoslať mailom?

Odpoveď
Na evidenciu tržby je možné použiť iba pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude umožňovať vytlačenie pokladničného dokladu alebo jeho odovzdanie kupujúcemu v elektronickej podobe. Doklad v elektronickej podobe je možné odovzdať kupujúcemu ak s tým súhlasí alebo ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu. Nie je možné odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad v tlačenej a zároveň elektronickej podobe.

Otázka č. 11
Na koho sa podnikateľ môže obrátiť v prípade testovania eKasy?

Odpoveď
V prípade záujmu zriadenia testovacieho prostredia eKasy, kontaktnou osobou, na ktorú sa podnikatelia môžu obrátiť je: Mgr. Tomáš Hollý, Oddelenie právnych služieb, mail: tomas.holly@financnasprava.sk

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:
 

Usmernenie na podávanie žiadostí o certifikáciu
 
Žiadosť výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska o certifikáciu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska
 
Oznámenie o aktualizácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska
 
Zoznam príloh k žiadosti o certifikáciu pokladničného programu e-kasa klienta a chráneného dátového úložiska
 
Popis integračného rozhrania systému eKASA
 
Certifikácia chráneného dátového úložiska a pokladničného programu e-kasa klienta - on-line registračnej pokladnice
 
Najčastejšie otázky - informačný materiál pre podnikateľov pripravujúcich SW pre systém e-Kasa
 
Prezentácia o eKase
 
Schválené znenie zákona

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené