Externý newsletter finančnej správy 8/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Posledné dni na podanie DP k dani z príjmu
 

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa blíži. Tento rok vychádza 31.marec na nedeľu, takže daňové priznania je možné podať do pondelka 1.apríla. Do tohto termínu je taktiež potrebné daň aj zaplatiť. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia podávajú daňové priznania už iba elektronicky. Ak nestíhate daňové prizanie podať v termíne, je potrebné zaslať oznámenie o predĺžení lehoty.


Ako si odložiť podanie daňového priznania?

Ak nestíhate podať DP, resp. zaplatiť daň v riadnom termíne, máte možnosť si lehotu na podanie DP a zaplatenie dane predĺžiť. Lehotu je možné predĺžiť najviac o 3 mesiace a v prípade, že ste mali v minulom roku príjmy zo zahraničia, až o 6 mesiacov. Oznámenie o predĺžení lehoty sa podáva na konkrétnom tlačive. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia ho môžu podať už iba elektronicky!
 

 

 

Ako na elektronickú komunikáciu

Od 1.7.2018 majú všetky fyzické osoby podnikatelia povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Mnohí z nich prvý raz použijú elektronickú komunikáciu až teraz pri podávaní daňových priznaní pre daň z príjmu za rok 2018. Všetky dôležité informácie k tejto téme nájdete na špeciálnej podstránke portálu finančnej správy. Dozviete sa, ako sa zaregistrovať, autorizovať, prihlásiť, či podať dokument.
 

 

Viac info

 

 

Predlžujeme úradné hodiny

Počas posledných marcových dní a prvého apríla pre Vás rozšírime úradné hodiny na daňových úradoch. Úradné hodiny rozširujeme najmä pre prípady autorizácie na účely elektronickej komunikácie. 

 

 

Rozšírené hodiny call centra
Na konci mesiaca budeme pre vás aj na call centre finančnej správy k dispozícii počas rozšírených prevádzkových hodín, poradíme vám aj cez víkend. A to nielen na voľbe k technickej podpore pri elektronickej komunikácii, ale aj v oblasti prechodu nových podnikateľov na eKasu. 


Voľba č. 4 ERP/VRP bude z nedele 31.3. na pondelok 1.4. k dispozícii NONSTOP!

 

Viac info

 

 

Rozšírenie miest na podávanie DP

Podávate DP ešte papierovo? Finančná správa opäť ponúka možnosť urobiť tak nielen na daňových úradoch, ale aj na ďalších miestach. Ich zoznam nájdete v odkaze nižšie.
 

 

Viac info

 

 

Parkovanie pri Daňovom úrade Bratislava v Petržalke
Od štvrtka 28.marca 2019 do pondelka 1.apríla 2019 zabezpečí finančná správa parkovanie pre klientov daňového úradu aj na parkovisku za daňovým úradom. Usmerňovať parkujúcich vodičov budú aj pracovníci (colníci) finančnej správy. Toto opatrenie zavádza finančná správa aj tento rok ako čiastočné riešenie dlhoročných problémov s parkovaním na najväčšom daňovom úrade na Slovensku v bratislavskej Petržalke. Už tradične je totiž počas posledných marcových dní v okolí daňového úradu v Bratislave na Ševčenkovej komplikovaná dopravná situácia.

 

 

Nezabudnite poukázať 2% z dane

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie typ B, poukazujú percentá z dane v samotnom formulári daňového priznania. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vyhlásenie sa podáva na predpísanom tlačive. Pozor! Používajte len aktuálne platné tlačivo!

 

Viac info

 

 

Upozornenie Ministerstva vnútra SR k problémom s elektronickým podpisovaním na PFS

V súvislosti s povinnosťou komunikovať s finančnou správou elektronicky majú viacerí používatelia elektronických služieb problém s nezobrazením kvalifikovaného certifikátu. Dôvodom môžu byť neplatné certifkáty na elektronickom občianskom preukaze alebo tiež vypnutý autoštart aplikácie v nastavení domáceho či pracovného počítača. Ako postupovať pri riešení tohto problému, nájdete v nižšie priloženom dokumente.

 

Viac info

 

 

Dôležité informácie, ktoré súvisia s podávaním daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018.

 

 

Riaditeľka Centra podpory pre dane, Beata Uhrinová o zmenách pri podávaní daňových priznaní a o tom, ako čo najľahšie zvládnuť elektronickú komunikáciu.

 

 

Ako na eKasu?

Od 1.apríla majú NOVÍ podnikatelia povinnosť používať na účtovanie prijatej tržby pokladnice, ktoré sa dokážu online pripojiť na finančnú správu. Pripravili sme pre vás prezentáciu, z ktorej sa dozviete, aké kroky je potrebné urobiť, aby ste sa na eKasu pripojili.

 

Viac info

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky ohľadom podávania daňových priznaní a eKasy aj s odpoveďami:


Otázka č. 1
Som študent a za rok 2018 som na brigádach na Slovensku zarobil 350 eur a zamestnávateľ mi zrazil preddavky na daň vo výške 66,50 eur.  Iné príjmy som za rok 2018 nemal.  Môžem podať daňové priznanie k dani z príjmov a požiadať o vrátenie  zrazených preddavkov?
 
Odpoveď:
Áno, aj keď Vám nevzniká povinnosť podať daňové priznanie, môžete podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A za rok 2018. Keďže úhrn Vašich zdaniteľných príjmov za rok 2018 nepresiahol sumu 1 915,01 eur, Vaša daňová povinnosť je nulová a v podanom daňovom priznaní  Vám  vznikne  preplatok vo výške  zrazených preddavkov. Preplatok požiadate  vrátiť, a to vyplnením žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania – XI. Oddiel DPFO typu A.
 
Otázka č. 2
Som zamestnaná  (príjem zo zamestnania za rok 2018 vo výške 15 625,- eur) a v roku 2018 som vyhrala v reklamnej súťaž i nákupnú poukážku v hodnote 500 eur. Som povinná z tohto dôvodu podať daňové priznanie a zdaniť nepeňažnú výhru?
 
Odpoveď:
Za rok 2018 máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B, v ktorom uvediete  príjmy od zamestnávateľa (na základe potvrdenia od zamestnávateľa, ktorého kópia je prílohou  daňového priznania) a tiež nepeňažnú výhru v hodnote presahujúcej  350 eur, t.j.  nepeňažnú výhru vo výške  150,- eur. Nepeňažná výhra z reklamnej súťaže je od dane z príjmov oslobodená vo výške 350,- eur, a do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa v sume presahujúcej 350 eur.
 
Otázka č. 3
Som študent a v roku 2018 som vyhral  v reklamnej súťaži mobilný telefón v hodnote 560,- eur. Iné príjmy som nedosiahol. Som povinný túto nepeňažnú výhru zdaniť? 
 
Odpoveď:
Nie. Nakoľko úhrn Vašich zdaniteľných príjmov  za rok 2018 nepresiahol sumu  1915,01 eur, nevzniká Vám povinnosť podať daňové priznanie a túto nepeňažnú výhru nezdaňujete. 
 
Otázka č. 4
Sme občianske združenie, ktoré v roku 2018 dostalo dotáciu od obce. Účtujeme v sústave jednoduchého účtovníctva. Sme povinní podať daňové priznanie? Ak áno, môžeme ho poslať aj poštou?
 
Odpoveď:
Ak občianske združenie v roku 2018 malo príjem z dotácie od obce, je povinné za rok 2018 podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby najneskôr do 1. apríla 2019 (za predpokladu, že si lehotu na podanie daňového priznania nepredĺžilo). Občianske združenie nie je povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky, môže teda daňové priznanie poslať aj poštou alebo doniesť osobne na daňový úrad.
 
Otázka č. 5
Ak si obchodná spoločnosť predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018 do 30. júna 2019, ale daňové priznanie podá už 26. marca 2019, dokedy je povinná daň vypočítanú v tomto daňovom priznaní zaplatiť?
 
Odpoveď:
Ak si právnická osoba predĺžila lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna 2019, do tohto termínu, resp. do 1. júla 2019 (keďže 30. jún 2019 je nedeľa) sa predlžuje aj splatnosť dane. Uvedené platí aj v prípade, ak daňovník daňové priznanie podá už v marci 2019.

Otázka č. 6
Pri ORP bude musieť byť certifikovaná aj tlačiareň?   
Odpoveď
Pri ORP sa certifikuje iba chránené dátové úložisko a pokladničný program. Nadstavbový softvér a ani tlačiareň sa necertifikujú. Pri poruche tlačiarne je možnosť tlačiareň vymeniť.
 
Otázka č. 7
Bude môcť podnikateľ pri používaní pokladnice e-kasa klient zákazníkovi odoslať pokladničný doklad mailom (elektronickou formou)?
Odpoveď
Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient  (ORP a VRP) môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v  elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada ešte pred vytlačením pokladničného dokladu (elektronicky zaslať je možné len jeden originál PD).
 
Otázka č. 8
Podnikateľ má predajné miesto, v rámci ktorého mu vypadáva internet. Ako a kedy môže zaevidovať tržbu pri ORP?
Odpoveď
Ak podnikateľ nebude môcť z dôvodu dočasného výpadku internetového spojenia zaevidovať tržbu v systéme
e -kasa, je povinný uložiť dátovú správu v ORP. Následne je podnikateľ povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.
 
Otázka č. 9 
Živnostník - držiteľ preukazu ZŤP je povinný od 1.7.2019 tržbu prijatú v hotovosti z predaja tovaru alebo z poskytovania služby evidovať v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Na živnostníka s ŤZP sa aj po 1.7.2019 vzťahuje výnimka z povinnosti používania pokladnice e-kasa klient (ORP alebo VRP), na základe ktorej živnostníkovi nevzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient.
 
Otázka  č. 10
Podnikateľ používajúci ORP na predajnom mieste nemá dostupný internet. Je možné požiadať o výnimku, aby fungovala ORP bez internetu?
Odpoveď
Pokiaľ na predajnom mieste nie je dostupný internet, podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z ORP do systému e-kasa ktorémukoľvek daňovému úradu a túto skutočnosť preukázať (napr. potvrdením od príslušného operátora, resp. dodávateľa internetu na území Slovenskej republiky). Žiadosť sa podá v predpísanej štruktúrovanej forme prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa nachádza v osobnej internetovej zóne v časti „Katalóg formulárov“  .  
Poznámka:
Žiadosť je možné podať až po pridelení kódov pokladnice e-kasa klient používanej na predajnom mieste. Na základe podanej žiadosti daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom podnikateľovi umožní, aby boli dátové správy zasielané do systému e-kasa najneskôr do 30 dní od ich uloženia v chránenom dátovom úložisku ORP. 

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:
 

Otázky a odpovede týkajúce sa používania pokladnice e-kasa klient

Autorizácia k elektronickým službám cez portál finančnej správy

Informácia k registrácii a autorizácii pomocou eID karty

Spôsob elektronického podávania dokumentov cez portál finančnej správy

Registrácia a autorizácia k elektronickým službám cez portál finančnej správy

Informácia k prijatým správam do schránky správ – filtrovanie za ktorý subjekt bola správa prijatá

Spôsob elektronického podávania daňového priznania k dani z príjmov cez portál finančnej správy

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené