Externý newsletter finančnej správy 11/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Väčšina daňových priznaní podaných elektronicky
 

Finančná správa zvládla rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie a nárast elektronických podaní. Najviac daňových priznaní doručili finančnej správe daňové subjekty počas posledného marcového týždňa. Posledný deň podávania daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018 bol na daňových úradoch vyťažený menej ako po minulé roky. Prvý raz od spustenia elektronickej komunikácie bola väčšina daňových priznaní podaná elektronicky.  

 

Viac info


Nezabudnite na 2%
 

Daňovníci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii do konca apríla. Tlačivo, resp. formulár nájdete nižšie. V prípade, že  daňovník vykonával pre vybranú organizáciu aj dobrovoľnícku činnosť, priloží o nej potvrdenie a môže poukázať až 3%.

 

 

 

Počet používateľov virtuálnej registračnej pokladnice stúpa

Čoraz viac podnikateľov sa rozhoduje využívať pri evidencii tržieb bezplatnú aplikáciu finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica (VRP). Od 1. apríla, keď finančná správa spustila projekt eKasa v ostrej prevádzke, je VRP na nové podmienky pripravená. Bez zásahu podnikateľa VRP spĺňa všetky zákonné podmienky online pripojenia, pribudli navyše nové funkcionality, zmenil sa vzhľad pokladničného dokladu či spôsob podávania žiadostí.

 

Viac info

 

 

Prejdite na eKasu!

Od 1.apríla majú NOVÍ podnikatelia povinnosť používať na účtovanie prijatej tržby pokladnice, ktoré sa dokážu online pripojiť na finančnú správu. Pripravili sme pre vás prezentáciu, z ktorej sa dozviete, aké kroky je potrebné urobiť, aby ste sa na eKasu pripojili. Nezabudnite požiadať o pridelenie kódu pokladnice aj Vy. Odporúčame, aby ste tak urobili čo najskôr.

 

Viac info

 

 

Súkromná výroba destilátu

Od januára 2019 môžu súkromné osoby za splnenia zákonom stanovených podmienok vyrábať destilát aj súkromne. Finančná správa však upozorňuje, že musia splniť prísne podmienky, nestačí si len kúpiť destilačné zariadenie. Súkromné osoby, ktoré nadobudnú do držby destilačné zariadenie na súkromnú výrobu destilátu, musia jeho nadobudnutie do 15 dní oznámiť nielen colnému úradu, ale aj Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Navyše, pred samotnou výrobou musia prejsť na colnom úrade evidenčným konaním, ako aj platiť spotrebnú daň. Ak tak nespravia, dopúšťajú sa priestupku, resp. trestného činu.  

 

Viac info

 

 

V podlahe dodávky pašoval cigarety

Trnavskí colníci na hraničnom priechode v Brodskom odhalili v podlahe dodávky, ktorú viedol vodič z Bulharska, pašované cigarety. Dodávkové vozidlo podrobili kontrole mobilným skenovacím zariadením finančnej správy. 

 

Viac info

 

 

Kontrola dodávky s pašovanými cigaretami

 

Video z kontroly dodávky v Brodskom. Bulharský vodič pašoval cigarety v podlahe.

 

 

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Colný úrad Trenčín oznamuje, že dňa 11. apríla 2019 (štvrtok) v čase od 07:00 hod. do 15:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Pobočke colného úradu Prievidza, Skladová 7, 971 01 Prievidza z dôvodu vykonávaných prác na distribučnej sieti.

 

Viac info

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky ohľadom podávania daňových priznaní a eKasy aj s odpoveďami:


Otázka č. 1
Je možné zistiť informáciu o pridelení DIČ a registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH) vo vzťahu k akémukoľvek daňovému subjektu?
Odpoveď:
Áno, ale iba na základe podanej žiadosti. Správca dane žiadateľovi oznámi, odkedy je určitý daňový subjekt registrovaný, kedy mu bola registrácia zrušená alebo aké číslo mu bolo pridelené pri registrácii, alebo potvrdí, či číslo, ktoré daňový subjekt uviedol, mu bolo pridelené pri registrácii. Žiadosť podlieha správnemu poplatku vo výške 2 eurá. Ak sa žiadosť podáva elektronicky, výška  správneho poplatku je v sume 1 eurá.
 
Otázka č. 2
Chcem si autorizovať právnickú osobu, ktorá má uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom (uzatvorená pred 1.1.2018). Môžem autorizáciu realizovať osobne na daňovom úrade?
Odpoveď:
Áno, autorizáciu daňového subjektu je možné vykonať aj osobne na daňovom úrade.
 
Otázka č. 3
Akým spôsobom podnikateľ požiada o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP)?
Odpoveď:
Na to, aby podnikateľ získal kód pokladnice e-kasa klient, t.j. VRP alebo ORP, je potrebné vyplniť žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient „z osobnej internetovej zóny (OIZ)“ v „Katalógu formulárov" ďalej - Pokladnice e-kasa klient a vyplní sa „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“ (v žiadosti sa označí, že sa žiada o pridelenie kódu ORP alebo VRP), ktorú po jej vyplnení a odkontrolovaní  podnikateľ odošle elektronicky. Ak podnikateľ  žiada o kód pre ORP, do e-kasa zóny podnikateľovi budú sprístupnené autentifikačné a identifikačné údaje, tzv. inicializačný balíček,  ktorý sa stiahne a následne nahrá do ORP. 
V prípade VRP, po overení údajov uvedených v žiadosti  DÚ podnikateľa  zaregistruje a pridelí kód VRP spolu s prihlasovacími údajmi (login a heslo). Následne mu budú v bezpečnostnej obálke poštou doručené prihlasovacie údaje na prístup do VRP. V súčasnosti trvá doručenie prideleného kódu (loginu, hesla) VRP, po podaní žiadosti na DÚ, 10-14 dní.
 
Otázka č. 4
Je možné prepojiť VRP s externým softvérom (napr. účtovným, skladovým a pod.)? Poskytuje finančná správa softvérové rozhranie (API) k VRP?
Odpoveď:
Nie je to možné. VRP je prostredie zriadené finančnou správou na jej webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia a ktoré je poskytované výlučne prostredníctvom mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančná správa alebo klientskeho prostredia zriadeného finančnou správou na svojom webovom sídle. VRP je uzatvorený systém. Napojenie IS VRP na IS tretích strán (podnikateľov) nie je možná. Softvérové rozhranie (API) k VRP finančná správa neposkytuje.
 
Otázka č. 5
Rád by som uhradil nedoplatok dane z príjmu za predchádzajúci rok. Keďže som od januára 2019 začal pracovný pomer u nového zamestnávateľa, predchádzajúci zamestnávateľ nevykoná zrážku nedoplatku. Za týmto účelom by som rád uhradil nedoplatok elektronicky, avšak systém finančnej správy mi po zadaní môjho rodného čísla nevygeneroval OÚB. Ako mám, prosím, ďalej postupovať?
Odpoveď:
Ak výsledkom ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018 je nedoplatok (vyšší ako 5 eur)  a zamestnávateľ ho nemá z čoho zraziť z dôvodu, že u neho už nepracujete, predpokladáme, že doklady o nedoplatku zaslal na vymáhanie správcovi dane podľa Vášho trvalého pobytu. Správca dane Vám zašle rozhodnutie o vyrubení dane a až po jeho doručení tento nedoplatok uhradíte v termíne a na číslo účtu, ktoré bude v ňom uvedené.

Otázka č. 6
Dostal som od môjho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré je vypísané na minuloročnom formuláre V2Pv17_P. Chcel by som darovať 2%. Budete prosím akceptovať  toto Potvrdenie na minuloročnom tlačive spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ? Alebo mi musia v práci vystaviť nové Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na tlačive V2Pv18_P ?
Odpoveď:
Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie podáva do konca apríla 2019  Vyhlásenie o poukázanie podielu...  spolu s Potvrdením o zaplatení dane na účely ... Ak zamestnávateľ vystavil potvrdenie o zaplatení dane na neaktuálnom tlačive, požiadajte ho o vystavenie správneho potvrdenia a následne ho znovu podáte spolu s Vyhlásenie  správcovi dane. Informácia poukázaniu je zverejnená
TU.
 
Otázka č. 7
Naša spoločnosť si oznámením predlžila lehotu na podanie daňového priznania právnických osôb za rok 2018 do 30.6.2019. Z podaného daňového priznania za rok 2017 nám vyplynula povinnosť v roku 2018 platiť štvrťročné preddavky na  daň  vo výške 2 370 eur. V akej  výške a v akých lehotách budeme platiť preddavky na daň do predlženej lehoty na podanie daňového priznania, teda do 30.6.2019 ?
Odpoveď:
Ak spoločnosť platila preddavky na daň v roku 2018 (vypočítané z daňovej povinnosti za rok 2017 vo výške 2 370 eur), má ich povinnosť platiť v tejto výške až do predlženej lehoty na podanie daňového priznania, teda do 30.6.2019. Preddavok za I. štvrťrok je splatný 1.4.2019, preddavok za II. štvrťrok  je splatný 1.7.2019. Následne po podaní daňového priznania za rok 2018 (v lehote do 1.7.2019) sa rozdiel v týchto dvoch štvrťročných preddavkoch vypočítaných z daňovej povinnosti za rok 2017 a novej výšky preddavkov z daňovej povinnosti za rok 2018 vyrovná v lehote do 31.7.2019. Ďalšie preddavky (za III. a IV. štvrťrok 2019)  sa už budú platiť vo výške vypočítanej z daňovej povinnosti za rok 2018 vždy do konca kalendárneho štvrťroka, teda do 30.9.2019 a do 31.12.2019.   
 
Otázka č. 8
Sme spoločnosť ktorá vznikla zápisom do obchodného registra v marci roku 2015. V roku 2018 sme nemali povinnosť platiť preddavky na daň, pretože sme za rok 2017 vykázali stratu. Po podaní daňového priznania za rok 2018 v lehote do 1.4.2019  nám vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Kedy je splatný prvý preddavok na daň, v lehote na podanie daňového priznania (do 1.4.2019), alebo až do 30.4.2019 ?
Odpoveď:
Za predpokladu, že sa nejedná o spoločnosť, ktorá vznikla v priebehu roku 2018 (v tomto prípade spoločnosť vznikla v roku 2015), splatnosť preddavku za I. štvrťrok 2019 je v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, teda do 30.4.2019.  
 
Otázka č. 9
Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018, v ktorom mi vyšla daň na úhradu 0,04 eura. Musím tento nedoplatok zaplatiť, aby daňový úrad poukázal 2 % z mojej zaplatenej dane?
Odpoveď:
Nie, keďže daň na úhradu nepresiahla 5 eur, netreba ju zaplatiť. Podiel zaplatenej dane vo výške 2 % resp. 3 % daňový úrad poukáže prijímateľovi uvedenému v daňovom priznaní.
 
Otázka č. 10
Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018, v ktorom som vypísal vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Som povinný podať aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na samostatnom predpísanom tlačive, aby bola suma z mojej zaplatenej dane aj skutočne odvedená vybranému prijímateľovi?
Odpoveď:
Nie, ak ste vyplnili vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní k dani z príjmov, nie ste už povinný podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na samostatnom tlačive. Toto samostatné tlačivo „Vyhlásenia“ je určené iba pre tých daňovníkov, ktorí nepodali daňové priznanie, nakoľko im zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Informácia k platbe dani z poistenia

Zoznam zakázaných webových sídiel

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené