Externý newsletter finančnej správy 12/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Poukážte správne 2% z dane
 

Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vyhlásenie sa podáva na predpísanom tlačive.

 

Viac info


Formulár na poukázanie 2%
 


Ak Vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, môžete 2, resp. 3% poukázať na tomto konkrétnom formulári. Tlačivo je potrebné podať do 30. apríla 2019.

 

 

Prejdite na eKasu!

Od 1.apríla majú NOVÍ podnikatelia povinnosť používať na účtovanie prijatej tržby pokladnice, ktoré sa dokážu online pripojiť na finančnú správu. Pripravili sme pre vás prezentáciu, z ktorej sa dozviete, aké kroky je potrebné urobiť, aby ste sa na eKasu pripojili. Nezabudnite požiadať o pridelenie kódu pokladnice aj Vy. Odporúčame, aby ste tak urobili čo najskôr.

 

Viac info

 

 

Žiadajte o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient
 

Finančná správa eviduje od 1.apríla už viac ako 9 500 žiadostí o pridelenie kódu pokladnice v súvislosti s projektom eKasa. Aj naďalej platí naša výzva, aby ste požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. A to aj v prípade, ak sa k systému eKasa budete pripájať až od júla. Vyhnete sa tak potenciálnym náporom počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla zinicializujete kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.  

 

Viac info

 

 

Počet certifikovaných riešení k eKase stúpa

Finančná správa zverejňuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním v súvislosti s dodávaním pokladničných riešení pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Finančná správa testuje ďalšie riešenia a zoznam priebežne aktualizuje.

 

Zoznam riešení

 

 

Stretnutie s veľkými reťazcami

Zavádzaniu eKasy venuje finančná správa mimoriadnu pozornosť. Aj preto usporiadala stretnutie projektového tímu so zástupcami veľkých obchodných reťazcov. Koordinácia aktivít smerujúcich k bezproblémovému pripojeniu je u týchto obchodníkov mimoriadne dôležitá, nakoľko v ich prípade ide spolu o tisíce pokladníc. Stretnutie bolo skutočne prínosné a ďalšie sa bude konať už koncom mája. 

 

 

eKasa a taxikári

Podnikateľ – taxikár má podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice povinnosť na každom predajnom mieste (t.j. mieste, kde prijíma tržbu v hotovosti) evidovať tržbu. Do 30. júna 2019 v elektronickej registračnej pokladnici alebo virtuálnej registračnej pokladnici a od júla v systéme eKasa. Taxikári na Slovensku s obľubou využívajú na evidenciu tržieb bezplatnú aplikáciu finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica (VPR). Ako sa prechod na systém eKasa týka ich ?

 

Viac info

 

 

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Colný úrad Trenčín oznamuje, že 23. apríla 2019 (utorok) v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na ústredni Colného úradu Trenčín, Partizánska 1, 911 01 Trenčín z dôvodu vykonávaných prác na distribučnej sieti.

 

Viac info

 

 

Milión nelegálnych cigariet

Kriminalisti finančnej správy zaistili pri prehliadke skladových priestorov v Dunajskej Strede – časť Mliečany viac ako milión nelegálnych cigariet. Predbežný finančný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vyčíslili na viac ako 110 000 eur.

 

Viac info

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky ohľadom podávania daňových priznaní a eKasy aj s odpoveďami:


Otázka č. 1
Na základe podaného oznámenia som si  predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 31.5.2019. Daňové priznanie som podal 15.4.2019. Dokedy som povinný vypočítanú daň zaplatiť?
Odpoveď:
Daňovú povinnosť ste povinný zaplatiť najneskôr do 31.5.2019.
 
Otázka č. 2
Som zamestnaná  a zamestnávateľ mi vykonal ročné zúčtovanie za rok 2018 a vydal Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane FO podľa zákona o dani z príjmov. Ako mám postupovať, ak chcem túto sumu poukázať napr. nadácii, resp. občianskemu združeniu?
Odpoveď:
Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti,  je oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, resp. 3 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi (vybranej nadácii, resp. občianskemu združeniu). V takomto prípade predložíte  na daňový úrad   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  na osobitnom tlačive.  Vzor vyhlásenia za rok 2018 je umiestnený aj na internetovej stránke www.financnasprava.sk v časti Formuláre a je označený V2Pv18 - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2018.       
Vyplnené tlačivo Vyhlásenia predložíte   správcovi dane (daňovému úradu) v lehote do 30. apríla 2019. Prílohou vyhlásenia je potvrdenie, ktoré pre tento účel vydal zamestnávateľ, kde je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa zúčtovanie vykonalo, bola zamestnancovi zrazená.
 
Otázka č. 3
Chcem sa spýtať, či je povinnosť vystaviť mzdové listy pre členov, ktorí pracovali   v  okrskových volebných komisiách? Odmena, ktorú členovia komisií majú vyplatenú nepodlieha zdaneniu a ani odvodom a nespracováva sa ani v mzdovom systéme. (  odmena je vyplatená cez pokladňu ). 
Odpoveď:
Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej  komisie sa považuje za príjem zo závislej činnosti, ktorý je od dane oslobodený. Zamestnávateľ (obecný/mestský úrad) je povinný pre zamestnanca (člena volebnej komisie...)  viesť mzdový list, na ktorom uvádza príjmy zo závislej činnosti (odmeny člena...), pričom v ňom uvádza aj sumy oslobodené od dane.
 
Otázka č. 4
Môže si zamestnanec uplatniť dodatočne daňový bonus na dieťa za mesiac január a február pri výpočte mzdy za mesiac marec? Alebo si ho musí douplatňovať až v ročnom zúčtovaní? Priniesol oneskorene rodný list dieťaťa.
Odpoveď:
Ak zamestnanec dopísal do vyhlásenia nárok na daňový bonus v napr.  priebehu februára 2019 (nahlásil zmenu v časti IV. vyhlásenia - zmeny v údajoch), zamestnávateľ prihliadne na doklady a vyplatí daňový bonus pri mzde za 3/2019 za podmienky žitia v domácnosti s nezaopatreným dieťaťom , dosiahnutia výšky  mesačného zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti aspoň vo výške 260 eur (polovica minimálnej mzdy), doloženia kópie rodného listu dieťaťa. Daňový bonus do ročnej sumy (doplatok za 1,2/2019) doplatíte až v rámci ročného zúčtovania (ak zamestnanec oň požiada), ak zamestnanec dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti za rok 2019 v sume aspoň 3 120 eur.
 
Otázka č. 5
Môže si spoločnosť uplatniť v daňových výdavkoch aj príspevok na rekreáciu konateľa, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu?
Odpoveď:
Nárok na poskytnutie príspevku na rekreáciu pri splnení podmienok má zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, a ktorý podal zamestnávateľovi žiadosť o poskytnutie tohto príspevku na rekreáciu. Jedná sa teda o zamestnanca v pracovnom pomere. Keďže v danom prípade konateľ nemá uzatvorený pracovný pomer, nevzniká mu nárok na príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce.
 
Otázka č. 6
Spoločnosť v roku 2019 odpisuje do výnosov premlčaný záväzok vzťahujúci sa  k nákladu, ktorý vstupuje do základu dane až po zaplatení podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov. Je tento výnos súčasťou základu dane spoločnosti?
Odpoveď:
Podľa § 17 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov sa do základu dane nezahŕňa suma, ktorá už bola u toho istého daňovníka zdanená podľa zákona o dani z príjmov alebo podľa doterajších predpisov. V prípade odpisu záväzku, ktorý sa posudzuje vo väzbe na § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov je však potrebné znížiť základ dane pri použití § 17 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov len o tú časť odpísaného záväzku, ktorá sa vzťahuje k samotnému nákladu vylúčenému v minulosti zo základu dane z dôvodu nezaplatenia, t.j. o hodnotu záväzku bez prípadnej DPH.
 
Otázka č. 7
Koľko položiek tovarov/služieb je možné nahrať do aplikácie VRP?
Odpoveď:
Počet naimportovaných aktívnych položiek tovarov/služieb je maximálne 3000. Do počtu 3000 sa nerátajú zneplatnené položky.
 
Otázka č. 8
Platí výnimka, pri ktorej taxikár nemusí tlačiť pokladničný doklad z virtuálnej registračnej pokladnici, ak používa taxameter a zákazníkovi odovzdá doklad z taxametra aj pri online registračnej pokladnici?
Odpoveď:
Uvedená výnimka sa vzťahuje len pri použití virtuálnej registračnej pokladnice. Ak taxikár používa online registračnú pokladnicu, je povinný zákazníkovi vytlačiť a odovzdať pokladničný doklad alebo sprístupniť ho v elektronickej
podobe (napr. mailom), ak s tým zákazník súhlasí, a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu.
 
Otázka č. 9
Snažím sa zaregistrovať na finančnej správe cez OP s čipom, ale mi vypisuje nasledovnú informáciu:
"Registrácia s aktuálne zadanými registračnými údajmi nie je možná. V systéme existuje registrácia osoby s rovnakými údajmi Meno a Priezvisko v kombinácii s aspoň jedným z údajov: Rodné číslo, Identifikačné číslo, Dátum narodenia (ak je vyplnené Identifikačné číslo), Osobný identifikačný kód. Kontaktujte prosím systémovú podporu."

Odpoveď:
V prípade, že dostanete uvedenú hlásku odporúčame kontaktovať nás telefonicky cez portál finančnej správy – Kontakty buď telefonicky (048/4317222), prípadne mailom (Mailová komunikácia daňová oblasť a hazardné hry). Po preverení v systéme finančnej správy Vám spätne potvrdíme Vašu registráciu, prípadne zrušíme nedokončenú registráciu a budete sa môcť registrovať nanovo s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu, alebo občianskeho preukazu s čipom (KEP/eID).
 
Otázka č. 10
Kde nájdeme potvrdenie, že moje daňové priznanie bolo riadne doručené?
Odpoveď:
Každé podanie si viete odkontrolovať po prihlásení sa na portál finančnej správy do osobnej internetovej zóny v História komunikácie - Odoslané/Prijaté dokumenty, prípadne v Schránka správ - Správy. Následne po kliknutí na lupu (Zobraziť zásielku) je možné Detail potvrdenia vytlačiť.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy

Informácia pre taxikárov používajúcich virtuálnu registračnú pokladnicu

Otázky a odpovede k problematike týkajúcej sa e-kasy, ktoré sú určené pre výrobcov pripravujúcich SW pre systém e-kasa
 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené