Externý newsletter finančnej správy 14/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Nezabudnite na úpravu alebo výmenu pokladnice!
 

Finančná správa opätovne upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. Finančná správa zároveň odporúča, aby podnikatelia kontaktovali výrobcov pokladníc a čo najskôr si dohodli termín kúpy novej pokladnice, prípadne úpravy aktuálne používanej.  

 

Viac info


Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP
 

Návod je určený pre podnikateľov, ktorí požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient (on-line registračnej pokladnice – ďalej „ORP“) a v ďalšom kroku majú povinnosť si stiahnuť inicializačný balíček (identifikačné a autentifikačné údaje) v rámci eKasa zóny. 
 

 

 

Ďalší softwarning pre eKasu


Finančná správa rozposlala približne 150 000 daňovým subjektom, u ktorých evidovala nezrušené aspoň jedno DKP ERP (daňový kód elektronickej registračnej pokladnice), informatívne upozornenie týkajúce sa projektu eKasa. V upozornení informuje, že podnikateľ je od 01. júla 2019 povinný používať na evidenciu prijatých tržieb pokladnicu eKasa klient, t.j. buď online registračnú pokladnicu, alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

 

Viac info

 

 

Povinnosti pri ukončení používania elektronickej registračnej pokladnice


Pre všetkých podnikateľov, ktorí ukončujú prevádzku elektronickej registračnej pokladnice z dôvodu ukončenia jej používania alebo prechodu na pokladnicu eKasa klient, sme pripravili prehľadný informačný materiál o ich povinnostiach. Na čo nesmiete zabudnúť? Dozviete sa v článku.

 

Viac info

 

 

Pravidelné informácie o eKase


O projekte eKasa sa vás snažíme neustále informovať. Do elektronických schránok na našom portáli sme rozposlali viaceré softwarningové upozornenia všetkým podnikateľom, ktorí majú registrovanú elektronickú registračnú pokladnicu a zatiaľ si nezrušili svoj daňový kód pokladnice, aktívne promujeme výzvy o podávanie žiadostí o pridelenie kódu eKasa prostredníctvom sociálnych sietí. Posilnili sme call centrum, vydávame informačné materiály, letáky, spojili sme sa s Klientskymi centrami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, obecnými a miestnymi úradmi, robíme na informačných videách, informujeme aj prostredníctvom médií. Veríme, že všetky tieto aktivity budú mať pozitívny vplyv na čo najskoršie podanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. Všetky informácie o projekte eKasa nájdete na portáli finančnej správy.

 

Viac info

 

 

Minister financií rokoval s prezidentkou finančnej správy

Nový minister financií SR Ladislav Kamenický  navštívil finančnú správu. S prezidentkou finančnej správy Lenkou Wittenbergerovou diskutovali o modernizácii inštitúcie, o pokrokoch v boji proti daňovým podvodom, elektronizácii procesov a viacerých proklientskych opatreniach.

 

Viac info

 

 

Brífing ministra financií a prezidentky finančnej správy po rokovaní

 

Pozrite si celý brífing ministra financií a prezidentky finančnej správy po spoločnom rokovaní

 

 

Naše múzeum sa opäť zapojí do Noci múzeí a galérií

Múzeum colníctva a finančnej správy sa aj tento rok zapojí do tradičného celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií. Jeho priestory budú pre návštevníkov otvorené v sobotu 18. mája od 10.00 hod. do 20.00 hod.

 

Viac info

 

 

Ak ste prehliadli naše video k prideleniu kódu eKasa klient, môžete si ho pozrieť tu.

 

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky ohľadom podávania daňových priznaní a eKasy aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Som živnostník a mám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 do 31.5.2019. Z podaného daňového priznania mi vyjde povinnosť platiť v roku 2019 štvrťročné preddavky na daň. Som povinný zaplatiť aj preddavok za I. štvrťrok 2019?

Odpoveď:
Nie, preddavky na daň sa platia iba v preddavkovom období, ktoré vo Vašom prípade začína  1.6.2019 a končí  31.3.2020, prípadne 30.6.2020, ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov  za  zdaňovacie  obdobie 2019 do 30.6.2020. Prvý štvrťročný preddavok na daň zaplatíte teda až na II. štvrťrok 2019, ktorý je splatný dňa 30.6.2019. Keďže tento deň pripadne na nedeľu, splatnosť tohto preddavku sa posúva na 1.7.2018.

Otázka č. 2
Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2018 som podal 25.3.2019 a pri príjmoch zo živnosti som si uplatnil preukázateľne vynaložené daňové výdavky na základe vedenej evidencie. Môžem podať dodatočné daňové priznanie,  v ktorom si uplatním výdavky percentom z príjmov.

Odpoveď:
Nie,  ak ste si v podanom daňovom priznaní za rok 2018 uplatnili preukázateľné daňové výdavky, nemôžete ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na výdavky percentom z príjmov podaním dodatočného daňového priznania.   

Otázka č. 3
Spoločnosť Alfa predáva nehnuteľnosť závislej osobe spoločnosti Beta za 10 000 eur. Trhová cena uvedenej nehnuteľnosti je 100 000 eur, preto spoločnosť Alfa zvýši svoj základ dane na r. 110 daňového priznania k dani z príjmov PO o 90 000 eur. Môže si spoločnosť Beta (kupujúci) v nadväznosti na uvedenú zmenu zvýšiť daňovú vstupnú cenu na 100 000 eur a z tejto hodnoty uplatňovať daňové odpisy? Kedy je spoločnosť Beta povinná podávať Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona o dani z príjmov?

Odpoveď:
V spoločnosti Beta suma korešpondujúcej úpravy základu dane v súlade a podľa podmienok vymedzených v ustanovení § 17 ods. 6 zákona o dani z príjmov zvýši vstupnú cenu budovy nadobudnutej kúpou podľa § 25 ods. 1 písm. a) a ods. 7 zákona o dani z príjmov. Daňové odpisy predmetnej budovy, vypočítané zo vstupnej ceny zvýšenej o sumu korešpondujúcej úpravy základu dane (tzv. „upravená vstupná cena“) metódou rovnomerného odpisovania podľa § 27 ZDP, sú daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov v jednotlivých zdaňovacích obdobiach počas doby odpisovania tohto majetku. Ak spoločnosť Beta vykoná predmetnú tzv. „korešpondujúcu“ úpravu základu dane podľa vyššie uvedených ustanovení zákona o dani z príjmov počas viacerých zdaňovacích období, oznámenie o takto vykonanej úprave základu dane na predpísanom tlačive predloží správcovi dane v lehote na podanie  daňového alebo dodatočného daňového priznania za tieto príslušné viaceré zdaňovacie obdobia.

Otázka č. 4
Spoločnosť si oznámením predĺžila lehotu na podanie daňového priznania právnických osôb za rok 2018 do 31.5.2019. V roku 2018 nemala povinnosť platiť preddavky na daň, pretože za rok 2017 vykázala stratu. Po podaní daňového priznania za rok 2018 v lehote do 31.5.2019 vznikne spoločnosti povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Kedy je splatný prvý a druhý preddavok na daň a aké variabilné symboly má spoločnosť pri platbe uviesť?

Odpoveď:
Splatnosť preddavku za I. štvrťrok 2019 je v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, teda do 30.6.2019. Keďže uvedený deň je nedeľa, splatnosť preddavku sa predlžuje do 1.7.2019, variabilný symbol je 1100992019. Zároveň v rovnakej lehote je splatný aj preddavok za II. štvrťrok 2019, pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol 1100422019.

Otázka č. 5
Vytvoril som nové autentifikačné údaje k online registračnej pokladnici, ale zabudol som heslo. Akým spôsobom získam nové heslo?


Odpoveď:
V uvedenom prípade je potrebné vytvoriť nové autentifikačné údaje s novým heslom. Pôvodné údaje je potrebné zneplatniť.

Otázka č. 6
Používam virtuálnu registračnú pokladnicu, som povinný v súvislosti s prechodom na systém e-kasa požiadať o nové kódy?

Odpoveď:
Ak už používate virtuálnu registračnú pokladnicu nevznikajú Vám v súvislosti s prechodom na systém e-kasa žiadne povinnosti, nakoľko VRP patrí pod pokladnicu e-kasa klient.

Otázka č. 7 
Požiadali sme cez eID o autorizáciu spoločnosti na elektronickú komunikáciu. Následne môžeme požiadať o pridelenie DIČ?

Odpoveď:
V prípade, že potrebujete elektronicky komunikovať za spoločnosť a ešte nemáte pridelené DIČ (registrácia na daň z príjmu), je potrebné prihlásiť sa na portál finančnej správy - pokračovať Bez výberu subjektu - vypísať a odoslať Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia  (ver.2019) a súčasne v časti Autorizácie a zastupovania – Moje autorizácie k subjektom – odoslať  Žiadosť o autorizáciu na daňový/colný subjekt. Oba formuláre je potrebné podpísať a podať KEP-om.

Otázka č. 8
Dostali sme takéto chybové hlásenie – Vybrané identifikačné údaje o subjekte, vyplnené vo formulári, nie sú zhodné s vybranými identifikačnými údajmi vybraného subjektu v kontexte OIZ a preto nie je možné podpísať/podať takto vyplnený dokument. Ak chcete podpísať/podať takto vyplnený dokument za v ňom uvedený subjekt, je potrebné použiť voľbu "Uložiť do súboru", následne vybrať subjekt, za ktorý chcete dokument podpísať/podať a zvoliť voľbu "Načítať zo súboru". Ako máme teda podpísať a odoslať dokument?

Odpoveď:
V prípade uvedeného chybového hlásenia je potrebné preveriť, či ste neurobili preklep v DIČ v elektronickom formulári, či máte platnú autorizáciu na daný daňový subjekt (Moje autorizácie k subjektom), prípadne, či po prihlásení na portál finančnej správy ste si daný daňový subjekt správne nastavili (čierne tlačidlo Výber subjektu).

Otázka č. 9
Slovenská obchodná spoločnosť – platiteľ dane ide predávať  byt v Bratislave zahraničnej firme so sídlom v Poľsku. Ako postupovať  pri fakturácii tohto predaja, uplatniť daň alebo prenos daňovej povinnosti? Byt má 2 roky od kolaudácie.

Odpoveď:
Ak platiteľ dodáva v tuzemsku byt  zahraničnej osobe a dodanie sa uskutočňuje do piatich rokov od kolaudácie stavby, na základe ktorej sa povolilo prvé užívanie bytu, potom k cene bytu je povinný uplatniť  20% DPH. Na predmetný daňový režim nemá vplyv, že kupujúcim je zahraničná osoba.

Otázka č. 10
Pre českú agentúru s CZ IČ DPH sme mikrobusom vykonali dopravu osôb z Českej republiky do Rakúska a späť.  Faktúru za dopravu sme vyhotovili bez slovenskej dane. Uvádzame údaje z faktúry za túto dopravu do súhrnného výkazu?

Odpoveď:
Nie. Do súhrnného výkazu sa uvádzajú  služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby. Osobná doprava je služba, ktorej miesto dodania sa však určí podľa § 16 ods. 4 zákona o DPH a preto sa do súhrnného výkazu neuvádza.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy

Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP

Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk

Povinnosti pri ukončení používania elektronickej registračnej pokladnice

Informácia o zvýšení sumy daňového bonusu na vyživované dieťa do šiestich rokov veku

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.**Každý utorok pre eKasu (voľba č.4) do 17:00 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené