Externý newsletter finančnej správy 15/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Ako sa dozviete, že už máte kód podkladnice eKasa klient?
 

Na centrum podpory sa v poslednom čase obracia čoraz viac podnikateľov, že stále nedostali kód pokladnice eKasa klient. Ukazuje sa, že vo väčšine prípadov to nie je pravda, podnikatelia len nevedia, kde ho hľadať. Vo svojej osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy prejdite do časti "Autorizované služby" a vyberte sekciu "eKasa". Pridelenie a doručenie kódu trvá nanajvýš 5 dní. Aby sme predišli ďalším nedorozumeniam, budeme od budúceho týždňa subjekty o pridelení kódu informovať.


Nezabudnite na inicializačný balíček
 

Návod na stiahnutie je určený pre podnikateľov, ktorí požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a v ďalšom kroku majú povinnosť si stiahnuť inicializačný balíček (identifikačné a autentifikačné údaje) v rámci eKasa zóny. 
 

 

 

Podnikateľov pre eKasu oslovujeme aj priamo


Finančná správa opätovne rozšírila informačné nástroje, ktoré využíva pri informovaní podnikateľov o eKase. Podnikateľov, ktorí ešte stále nepožiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, oslovuje aj adresnými e-mailami.  E-maily dopĺňajú softwarningové upozornenia, ktoré finančná správa posiela pravidelne do ich elektronickej schránky.   

 

Viac info

 

 

Systém eKasa je pripravený a funguje

Finančná správa sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam politickej strany SaS, ktorá tvrdí, že zavedenie eKasy nie je pripravené. Systém finančnej správy eKasa funguje, finančná správa už dnes prijme denne približne 200 000 pokladničných dokladov a štatistika sa neustále zvyšuje. Finančná správa zároveň pozorne sleduje situáciu na trhu týkajúcu sa dodávania či úpravy registračných pokladníc.

 

Viac info

 

 

Spoznajte eKasu!

 

Spoznajte novú eKasu od finančnej správy!

 

 

Videonávod na aktiváciu eKasy

 

Aktivácia novej eKasy je jednoduchá a rýchla. Naša Taxana vám ukáže, ako to zvládnete v priebehu pár minút krok za krokom.

 

 

Obmedzenie prevádzky: Vyšné Nemecké-Užhorod

Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod bude od 3.6.2019 od 7:00 hod. autobusová doprava presmerovaná z osobnej na nákladnú dopravu, a to na vstupe aj výstupe. Dôvodom sú rekonštrukčné práce na administratívnej budove hraničného priechodu.  

 

Viac info

 

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky ohľadom podávania daňových priznaní a eKasy aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Som daňový rezident SR a v roku 2018 som dosiahol len príjmy zo zamestnania v SR a tiež príjmy zo zamestnania v ČR. Dodatočne som zistil, že ako daňový rezident SR mám povinnosť podať daňové priznanie v SR. Ak mám príjmy zo zahraničia, môžem si predĺžiť lehotu na podanie daňové priznanie?
Odpoveď:
Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 bola do 31. marca 2019 (nakoľko tento deň pripadol na nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania bol najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 1.4.2019).
Rezident SR mal možnosť predĺžiť si uvedenú lehotu o 3 celé kalendárne mesiace (do 1.7.2019) resp. o 6 celých kalendárnych mesiacov, ak mu v zdaňovacom období plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí (do 30.9.2019), a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania na predpísanom tlačive v lehote do 1.4.2019. Po uvedenom dátume nie je možné predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania.
V prípade, že daňovník má povinnosť podať daňové priznanie a daňové priznanie bude podané po lehote na podanie daňového priznania za rok 2018, správca dane uloží sankciu v zmysle §  155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) vo výške min. 30 eur.
 
Otázka č. 2
Dlhodobo žijem a pracujem vo Veľkej Británii. V uplynulých rokoch u mňa došlo k zmene daňovej rezidencie a stal som sa daňovým rezidentom Veľkej Británie, kde som svoje príjmy riadne priznával a zdaňoval. Teraz po prehodnotení mojich plánov viem, že sa v priebehu dvoch rokov vrátim na Slovensko. Odkedy budem musieť podávať daňové priznanie v SR? Bude potrebné podať daňové priznania v SR aj za predchádzajúce obdobia?
Odpoveď:
V prípade, ak u daňovníka došlo k zmene daňovej rezidencie a stal sa daňovým rezidentom Veľkej Británie nielen v zmysle britskej daňovej legislatívy, ale aj po posúdení kritérií v zmysle článku 4 Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku (uverejnená pod č. 89/1992 Zb.), pričom mu zo zdrojov v SR neplynuli žiadne zdaniteľné príjmy, nevznikla mu povinnosť podávať daňové priznanie v SR.
V prípade, ak v budúcnosti (napr. o 2 roky) u daňovníka dôjde k zmene daňovej rezidencie a opätovne sa stane daňovým rezidentom SR, potom bude podávať daňové priznanie v SR zo svojich „celosvetových“ príjmov počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom dôjde k zmene jeho daňovej rezidencie.
 
Otázka č. 3
Bývam v družstevnom byte, v ktorom mám evidovaný trvalý pobyt už 25 rokov. Keď ho teraz v roku 2019 odkúpim do osobného vlastníctva a následne ho predám, bude príjem z predaja bytu oslobodený od dane z príjmov?
Odpoveď:
Nie, ak k predaju bytu dôjde v lehote do piatich rokov odo dňa jeho nadobudnutia do osobného vlastníctva. Ak teda nadobudnete byt do osobného vlastníctva v roku 2019 a zároveň ho aj v roku 2019 predáte, príjem z predaja bytu nebude oslobodený od dane z príjmov a vznikne Vám povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019. Dĺžka trvalého pobytu v predmetnom byte je bezpredmetná.
 
Otázka č. 4
Som živnostník a podal som v marci 2019 oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 do 31.5.2019. Môžem si túto lehotu ešte predĺžiť o jeden mesiac?
Odpoveď:
Nie, nakoľko oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 bolo možné podať najneskôr dňa 1.4.2019 a už predĺženú lehotu nie je možné opätovne predĺžiť.
 
Otázka č. 5
Je odmena člena a zapisovateľa pre okrskovú komisiu pre eurovoľby oslobodená od  dane ?
Odpoveď:
Odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre eurovoľby  sú príjmami zo závislej činnosti, ktoré sú od dane oslobodené. Zamestnávateľ (obecný/mestský úrad) je povinný pre zamestnanca (predsedu, člena volebnej komisie...)  viesť mzdový list, na ktorom uvádza príjmy zo závislej činnosti (odmeny predsedu, člena...), pričom v ňom uvádza aj sumy oslobodené od dane.
 
Otázka č. 6
Zabudla som navýšiť daňový bonus na deti do 6 rokov za mesiac apríl 2019. Preddavky sú už odvedené, tiež už bol podaný aj  prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za apríl  2019. Chcem sa opýtať, kedy to môžem opraviť - stačí až v koncoročnom ročnom zúčtovaní dane?
Odpoveď:
Ak ste zamestnancovi nevyplatili daňový bonus v plnej výške za mesiac 4/2019, rozdiel mu vyplatíte vo výplatnom termíne za 5/2019 a správcovi dane odvediete o túto sumu menej (daňový bonus započítate do sumy  na r.5 v prehľade za 5/2019).
 
Otázka č. 7
Podaním oznámenia dňa 29.3.2019 o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sme si predlžili lehotu na podanie daňového priznania právnických osôb za rok 2018 do 31.5.2019. V uvedenej lehote nestihneme daňové priznanie vypracovať. Môžeme si opätovne predlžiť lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2019 ?
Odpoveď:
Ak si daňovník predĺžil oznámením podaným správcovi dane dňa 29.3.2019 lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 31.5.2019, nemôže po zákonom stanovenej lehote na podanie oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia) opätovne predlžiť túto lehotu.  Znamená to, že daňovník má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018  v lehote určenej v oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podanom 29.3.2019, teda najneskôr v lehote do 31.5.2019.
 
Otázka č. 8
Naša spoločnosť má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 30.6.2019. Po úprave základu dane v daňovom priznaní za rok 2018 vyšla daň vo výške cca 8 000 €. V roku 2018 však zaplatila na mesačných preddavkoch daň vo výške 121 654 €. Môžeme požiadať o vrátenie preplatku zaplatených preddavkov na dani?
Odpoveď:
Ak vznikne v daňovom priznaní preplatok na dani, to znamená že  vypočítaná daň je nižšia ako zaplatené preddavky na túto daň v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník  požiada o vrátenie preplatku. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku  je súčasťou  tlačiva daňového priznania právnických osôb platného pre rok 2018 (IX. časť daňového priznania).
 
Otázka č. 9
Chcem používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Pri vyplňovaní žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient je potrebné vyplniť údaj PIN kód. Aký PIN mám zadať?
Odpoveď:
PIN v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient v prípade VRP si zvolí sám podnikateľ (4-miestny).
Tento PIN následne podnikateľ použije pri prvom prihlásení do VRP.
 
Otázka č. 10
Ako zákazník som požiadal podnikateľa o zaslanie pokladničného dokladu mailom. Ak mi pokladničný doklad neprišiel, môže mi ho podnikateľ opätovne preposlať.
Odpoveď:
Nie, nemôže. Pokladničný doklad má podnikateľ povinnosť vytlačiť alebo poslať napr. mailom len raz. Opätovne nie je možné pre zákazníka pokladničný doklad zaslať a ani vytlačiť.
 

 
 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:

 

Informácia o príjmoch zo závislej činnosti oslobodených od dane poskytnutých pri príležitosti letných dovoleniek (tzv. 13. mzda) a vianočných sviatkov (tzv. 14. mzda) v roku 2019

Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Informácia o zvýšení sumy daňového bonusu na vyživované dieťa do šiestich rokov veku


Povinnosti pri ukončení používania elektronickej registračnej pokladnice
 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.**Každý utorok pre eKasu (voľba č.4) do 17:00 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené