Externý newsletter finančnej správy 16/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Prechodné obdobie pre eKasu
 

Podnikatelia, ktorí splnia tri základné podmienky, sa nemusia báť v trojmesačnom - prechodnom období pokút. Ale to iba za predpokladu, že požiadajú o kód eKasa do 30. júna a stiahnu si inicializačný balíček, preukážu sa objednávkou na eKasu od certifikovaného výrobcu a evidujú tržby v pôvodnej kase.

 

Viac info

Nové roly v eKase


V eKasa zóne pribudli nové role súvisiace s oprávnením na spravovanie eKasa zóny. Nižšie nájdete návod, ako si stiahnuť identifikačné a autentifikačné údaje, ak máte nastavenú jednu z týchto rolí.


 

 

 

Pri eKase treba vyberať len z certifikovaných dodávateľov
 

Pri zavádzaní eKasy je nevyhnutné spolupracovať iba s certifikovanými dodávateľmi. Finančná správa zároveň odporúča, aby ste nečakali na dodávateľov pokladničných riešení, ktoré certifikáciu ešte nemajú udelenú. Termín 1. júl platí, a preto by si mali svoje povinnosti splniť čo najskôr.

 

Viac info

 

 

eKasa v médiách
 

Finančná správa intenzívne informuje o eKase aj v médiách a na sociálnych sieťach. Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová a generálny riaditeľ Sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ladislav Hanniker boli v stredu v Téme dňa na TA3. Okrem iného vysvetľovali aj presné podmienky, ktoré musia podnikatelia splniť, aby sa ich týkalo prechodné obdobie pre eKasu. Ladislav Hanniker pokračoval v informovaní o eKase vo štvrtok na Exprese u Braňa Závodského. Úspech mala aj kampaň na Facebook-u, či platforme Youtube. Naše informácie, tlačové správy ako aj vysvetľujúce videá videlo vyše 1,3 milióna ľudí.

 

 

Prílohy k colným vyhláseniam v eDovoze možno podávať elektronicky

 

Finančná správa upozorňuje dovozcov na dôležitú pozitívnu zmenu v rámci informačného systému eDovoz. Od júna majú možnosť zasielať sprievodné doklady k colným vyhláseniam aj elektronickým spôsobom. Ide o ďalší krok v rozširovaní elektronickej komunikácie s finančnou správou a v zjednodušovaní plnenia si povinností klientov finančnej správy.

 

Viac info

 

 

Videonávod na aktiváciu eKasy

 

Aktivácia novej eKasy je jednoduchá a rýchla. Naša Taxana vám ukáže, ako to zvládnete v priebehu pár minút krok za krokom.

 

 

Až každá 14.cigareta na Slovensku je nelegálna

Neúprosné štatistiky hovoria o stúpajúcom počte nelegálnych cigariet na slovenskom trhu s tabakovými výrobkami. Kým v roku 2014 to bolo len 1 %, v tom minulom sa podiel vyšplhal na 6 %. Reakciou na tento vývoj je projekt Nekur fejky, ktorého cieľom je informovať širokú verejnosť o všetkom, čo s nelegálnymi cigaretami súvisí.

 

Viac info

 

 

Obmedzenie prevádzky: Pobočka colného úradu v Piešťanoch

Colný úrad Trnava oznamuje, že  v dňoch 14.06.2019, 21.06.2019 a 28.06.2019 v čase úradných hodín (od 07:30 hod. do 15:30 hod.) bude colná časť Pobočky colného úradu Piešťany, Partizánska 2, 921 01 Piešťany z technických príčin pre podnikateľskú verejnosť nedostupná. Colný úrad Trnava odporúča, aby v prípade potreby v tieto  dni deklaranti vykonali colné konanie na najbližšej colnej pobočke – Pobočke colného úradu Trnava NS,  Nitrianska 5, Trnava, ktorá má nepretržitú prevádzku. Za prípadne vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme. 

 

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky ohľadom podávania daňových priznaní a eKasy aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Som daňový rezident SR a v roku 2018 som dosiahol príjmy zo zamestnania v SR a tiež príjmy zo zamestnania v ČR. Lehotu na podanie daňového priznania som si predĺžil o 3 kalendárne mesiace. Nakoľko sa mi v tejto  predĺženej lehote nepodarí získať podklady o dosiahnutom príjme od českého zamestnávateľa, chcem si ešte dodatočne predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o 6 kalendárnych mesiacov. Je môj postup správny? 
Odpoveď:
Po skončení zdaňovacieho obdobia daňový rezident SR má povinnosť vysporiadať si na území SR svoju tzv. celosvetovú daňovú povinnosť podaním daňového priznania, do ktorého zahrnie nielen príjmy plynúce zo zdrojov na území SR (príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v SR), ale aj z príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (zo závislej činnosti vykonávanej v ČR).
Rezident SR mal možnosť predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania o 3 celé kalendárne mesiace (t.j. do 1.7.2019) resp. o 6 celých kalendárnych mesiacov, ak mu v zdaňovacom období plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí (do 30.9.2019), a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania na predpísanom tlačive v lehote do 1.4.2019. Po uvedenom dátume nie je možné predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania.
 
Otázka č. 2
Som rezident ČR a v roku 2018 som pracoval 6 mesiacov u slovenského zamestnávateľa v SR. Zamestnávateľ mi poslal potvrdenie o  výške príjmov. Ako mám požiadať o vrátenie dane z tohto potvrdenia, mám povinnosť podať DP v SR?
Odpoveď:
Ak rezidentovi  ČR v roku 2018 plynul na území SR príjem zo závislej činnosti, pričom  slovenského zamestnávateľa nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov, podá sám daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby.
Ako daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou v SR (daňový nerezident SR) vysporiada svoju daňovú povinnosť v SR podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typ A. V daňovom priznaní uvedie svoj príjem zo závislej činnosti, úhrn povinného poistného na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
Následne si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3 830,02 eura a uvedie aj zamestnávateľom zrazené preddavky na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov. V dôsledku uvedeného  môžu byť tieto preddavky na daň (resp. ich časť) vrátené ako preplatok na dani (v závislosti od toho, ako dlho rezident ČR pracoval v SR, za koľko mesiacov mu zamestnávateľ uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka). O vrátenie prípadného preplatku na dani požiada tento daňovník priamo v tlačive daňového priznania (oddiel XI.).
 
Otázka č. 3
Podaním Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do konca júna 2019, pričom daňové priznanie za rok 2018 som podal 6.6.2019. Dokedy som povinný zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb vypočítanú v daňovom priznaní za rok 2018?
Odpoveď:
Daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní za rok 2018 ste povinný zaplatiť najneskôr do 1.7.2019. Daň vypočítaná v daňovom priznaní  je splatná v lehote na podanie daňového priznania,  v tomto prípade v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, a to aj vtedy, ak daňovník podá daňové priznanie skôr.   
 
Otázka č. 4
V máji 2019 som predal cenné papiere, ktoré vlastním od roku 2016, pričom ide o cenné papiere, ktoré boli v čase predaja prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov SR. Príjem z ich predaja je  oslobodený od dane z príjmov, alebo som povinný tento príjem zdaňovať? 
Odpoveď:
Za predpokladu, že predané cenné papiere neboli zahrnuté do obchodného majetku, príjem z ich predaja je oslobodený  od dane z príjmov (v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov). Od dane z príjmov sú oslobodené príjmy z predaja cenných papierov (§ 8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov), ktoré sú v čase ich predaja prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (tuzemskom ako aj zahraničnom), ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne 1 rok.
 
Otázka č. 5
Chcela by som požiadať o informáciu, či sa oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov sa  vzťahuje aj na príspevok na rekreáciu vyplatenom: prokurátorom, právnym čakateľom prokuratúry a asistentom prokuratúry a sudcom.
Odpoveď:
v uvedenom prípade prokurátori a právni čakatelia prokuratúry nemajú nárok na príspevok na rekreáciu z dôvodu, že nie sú v pracovnom pomere, ale v služobnom pomere. Uvedené platí aj pre sudcov, ktorí tiež nie sú v pracovnom pomere, ale vykonávajú funkciu sudcu...... V prípade, že uvedeným osobám zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu, ide o zdaniteľný príjem, ktorý sa zdaní v úhrne ich príjmov preddavkom na daň v mesiaci poskytnutia príspevku. Oslobodenie príspevku na rekreáciu sa viaže na pracovný pomer.
 
Otázka č. 6
Zamestnanec si uplatňuje príspevok na rekreáciu, ktorú absolvoval v mesiaci február 2019. Zaplatená bola v decembri 2018. Faktúra je vystavená na zamestnanca, ktorý si príspevok uplatňuje, ale potvrdenie SEPA platobných príkazov je príkazca iná osoba, z ktorej bola platba za rekreáciu realizovaná. /zaplatila priateľka syna/ Je možné uznať takýto doklad o úhrade?
Odpoveď:
Zamestnanec nemôže uplatniť príspevok na rekreáciu, ktorý je oslobodený od dane z dôvodu, že nešlo o jeho oprávnené výdavky (neuhradil ich on). Ak mu príspevok poskytnete, ide o zdaniteľný príjem zamestnanca podľa § 5 ods.2 zákona o dani z príjmov, ktorý sa zdaní preddavkom na daň podľa § 35 zákona  v úhrne príjmov zamestnanca v mesiaci poskytnutia a nedaňový výdavok zamestnávateľa.
 
Otázka č. 7
Aké uzávierky si v e-kasa zóne môže podnikateľ používajúci on-line registračnú pokladnicu (ORP) vytvoriť?
Odpoveď:
V e-kasa zóne nie je momentálne možnosť vytvárať denné reporty. Zákonodarca túto povinnosť novelou zákona č. 289/2008 Z. z. odstránil. Je zapracovaný iba mesačný report.
To ale nevylučuje možnosť vytvárať report – uzávierku na dennej báze v samotnej ORP. V tomto prípade sa ale treba obrátiť na výrobcu ORP s otázkou na postup generovania reportu – uzávierky v konkrétnej ORP.
V e-kasa zóne je možné vytvoriť sumárne reporty generované po mesiacoch a tie sa automaticky generujú po skončení mesiaca za predchádzajúci mesiac.
Ak chce podnikateľ vidieť všetky evidované doklady, musí sa prekliknúť do sekcie „Dostupné reporty“ a zvoliť možnosť „Evidované doklady“. Reporty sa generujú podľa pokladníc, takže je potrebné zvoliť pokladnicu. Potom postačí už len kliknúť na „Stiahnuť“. Report sa stiahne do formátu xlsx – excel. V rámci daného súboru si môže subjekt jednoducho pomocou aplikovania filtra (napr. v Microsoft Excel) vyselektovať a zosumarizovať potrebné údaje.
 
Otázka č. 8
Podnikateľ má dve prevádzky na rôznych adresách. Na jednej adrese bude používať jednu ORP a na druhej bude používať dve ORP. Môže o pridelenie kódu všetkých troch ORP požiadať jednou žiadosťou?
Odpoveď:
Keďže sa prevádzky nachádzajú na rôznych adresách, podnikateľ podá dve samostatné žiadosti. V prvej žiadosti požiada o jeden kód ORP, a v prípade druhej prevádzky jednou žiadosťou môže požiadať o pridelenie dvoch kódov ORP, je len potrebné v žiadosti kliknúť na pridať ďalšiu PEKK (skratka pre pokladnicu e-kasa klient).
Poznámka: Jednou žiadosťou by podnikateľ mohol požiadať o viac pokladníc (ORP alebo VRP) len vtedy, ak by sa nachádzali na jednom predajnom mieste, resp. by sa označovali ako prenosné.
 
Otázka č. 9
Právnická osoba si oznámením predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 1. júla 2019 a toto  daňové priznanie podala dňa 18. júna 2019. Na r. 1110 daňového priznania - daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona o dani z príjmov vykázala sumu 2300 eur. Na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017 platí spoločnosť štvrťročné preddavky vo výške 1000 eur. Je povinná ešte zaplatiť preddavok za II. štvrťrok 2019?
Odpoveď:
Áno. Právnická osoba je povinná štvrťročný preddavok vo výške 1000 eur zaplatiť v termíne do 1. júla 2019. Po lehote na podanie daňového priznania môže daňovník požiadať o vrátenie preddavkov v nadväznosti na § 42 ods. 9 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 10
Môže obchodná spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2018 poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, aj keď má predĺženú lehotu na podanie tohto daňového priznania?
Odpoveď:
Áno. Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, aj keď má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:

 

Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP - rola „Administrátor/Technik“

Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP - rola „Administrátor“

Informácia o zvýšení sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Postup pre zneplatnenie autentifikačných údajov
 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.**Každý utorok pre eKasu (voľba č.4) do 17:00 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené