Externý newsletter finančnej správy 18/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Požiadajte o kód pokladnice eKasa klient, máte už len tri dni

eKasa sa spúšťa 1. júla 2019. Ak sa chcú podnikatelia vyhnúť pokute za nezavedenie eKasy, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. Už viac ako 200-tisíc kódov pokladnice eKasa klient pridelila finančná správa. Upozorňujeme, že v zmysle zákona budeme musieť pokutovať tých podnikateľov, ktorí do dňa účinnosti schválenej novely zákona nepožiadali finančnú správu o pridelenie kódu eKasa. Novela nadobudne účinnosť už v pondelok.

 

Viac info

Rozšírené hodiny call centra


Od pondelka, 24. júna, sme rozšírili prevádzkové hodiny call centra. Voľba č.4 - informácie o eKase – je dostupná až do 4.júla (vrátane víkendu) vždy v čase od 6:00 do 22:00. Finančná správa chce takto ešte viac uľahčiť prechod na projekt eKasa a poskytnúť podnikateľom odborné informácie.


 

 

Počet pokladníc v systéme eKasa neustále narastá

V súčasnosti eviduje finančná správa vyše 206 000 pokladníc aktívnych v systéme eKasa (registrátor pridelil kód eKasa). Je to 86% zo všetkých v súčasnosti používaných pokladníc (240 000). Žiadosti o pridelenie kódu vybavujeme priebežne. Systém eKasa je pre nových podnikateľov povinný od 1. apríla, pre ostatných od 1.7.. Cieľom projektu je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou, ako aj zefektívniť boj proti daňovým únikom.

 

 

V pondelok posledný termín

Fyzické a právnické osoby, ktoré si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmu na jún, majú posledné dni na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Termín pre podanie odloženého daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, ktoré nemali príjmy zo zahraničia, je 1.júl. Finančná správa očakáva približne 190 000 daňových priznaní. Rozšírené sú aj úradné hodiny na daňových úradoch a call centre finančnej správy.  

 

Viac info

 

 

Divoký západ v podnikaní sa končí

 

Nechcete investovať do novej online registračnej pokladnice? Vybavte si bezplatnú aplikáciu finančnej správy - VRP.

 

 

Často kladené otázky

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Kde v e-kasa zóne nájdem doklady, ktoré som v priebehu dňa zaevidoval do pokladnice e-kasa klient?
Odpoveď:
V e-kasa zóne nie sú dostupné online evidované doklady.
Evidované doklady je možné vidieť v časti reporty v e-kasa zóne spätne za predchádzajúce obdobie na mesačnej báze.
 
Otázka č. 2
Ako dlho sa generujú reporty v e-kasa zóne?
Odpoveď:
V e-kasa zóne sa reporty vygenerujú automaticky do pár dní nasledujúceho mesiaca.
 
Otázka č. 3
Zamestnanec zmenil termín rekreácie, čím mu vznikol storno poplatok za túto zmenu. Rekreačné zariadenie mu z tohto titulu zaúčtovalo vo faktúre aj storno poplatok. Je možné uvedený poplatok zamestnanca považovať za oprávnený výdavok na rekreáciu podľa § 152 Zákonníka práce?
Odpoveď:
Storno poplatok za zmenu termínu rekreácie nemožno považovať za službu cestovného ruchu, resp. službu súvisiacu s rekreáciou, a preto tento poplatok nemožno považovať za oprávnené výdavky na rekreáciu.
 
Otázka č. 4
Obec  má vo svojom vlastníctve verejnú kanalizáciu a čističku odpadových vôd, ktoré spravuje podľa platných predpisov. Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia obec účtuje občanom za používanie kanalizácie a čističky odpadových vôd paušálny poplatok na osobu. Je príjem plynúci obci z prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie považovaný za príjem oslobodený od dane?
Odpoveď:
Ak v predloženom prípade obec prevádzkuje verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a táto činnosť je podľa zákona o kanalizáciách považovaná za živnosť, vykonávanie takejto činnosti obcou je v súlade s Obchodným zákonníkom považované za podnikanie,  a preto príjmy plynúce obci z tejto podnikateľskej činnosti nie sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 5
Sme obchodná spoločnosť - platiteľ DPH a v mesiaci jún 2019 naša spoločnosť  neuskutočnila žiadnu dodávku  do iného členského štátu, ktorú by  mala uviesť do súhrnného výkazu podľa § 80 zákona o DPH. Je obchodná spoločnosť povinná podať aj nulový súhrnný výkaz?
Odpoveď:
Nie. Obchodná spoločnosť  nemá povinnosť podať nulový súhrnný výkaz.
 
Otázka č. 6
Fyzická osoba (živnostník) podala dňa 21.6.2019 žiadosť o registráciu za platiteľa DPH. Táto fyzická osoba je konateľom v spoločnosti s r.o.,  ktorá má ku dňu 21.6.2019  nedoplatok na dani z pridanej hodnoty vo výške 1 700 eur. Bude fyzická osoba pri registrácii za platiteľa DPH povinná platiť zábezpeku na daň ?
Odpoveď:
Nie. Povinnosť zaplatenia zábezpeky na daň pri registrácii za platiteľa DPH je k 01.01.2019 zrušená.
 
Otázka č. 7
Ako má rezident SR zahrnúť príjmy zo závislej činnosti vykonávanej vo Veľkej Británii do daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2018? Zamestnanec dostal ako potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti od anglického zamestnávateľa tlačivo P60. Problém pri vyplňovaní daňového priznania nastáva z dôvodu, že daňový rok vo Veľkej Británii trvá od 6. apríla 2018 do 5. apríla 2019, takže na tlačive P60 je uvedený príjem za toto obdobie. Keďže podávam daňové priznanie za rok 2018, ako zistím príjmy len za 2018 rok? Čo mám priložiť ako prílohu k DP?
Odpoveď:
V prípade, ak daňovníkovi plynú príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktorého zdaňovacie obdobie je iné ako v Slovenskej republike, a v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 má potvrdenie od zamestnávateľa o príjmoch za celé zdaňovacie obdobie, je na daňovníkovi, aby z príjmov uvedených v potvrdení vhodným spôsobom vyčlenil príjmy dosiahnuté za zdaňovacie obdobie roku 2018, čiže od januára 2018 do decembra 2018 (napr. prepočítaním príjmov pomerom na jednotlivé mesiace).
Ako prílohu k podanému daňovému priznaniu daňovník priloží kópie potvrdení o príjme od všetkých zamestnávateľov, ktorí mu za príslušné zdaňovacie obdobie vyplatili mzdu (resp. výplatné pásky, výpisy z účtu o pripísaní mzdy a i.).
 
Otázka č. 8
Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov FO typ A z príjmov zo závislej činnosti vykonávanej vo Veľkej Británii som zistila, že v potvrdení od britského zamestnávateľa je uvedené poistné spolu. Zároveň mám aj príjmy zo závislej činnosti zo Slovenska. Ako mám vyplniť riadky 37, 37a a 37b daňového priznania?
Odpoveď:
V  riadku 37 daňového priznania FO typ A uvediete úhrn povinného poistného zaplateného v SR a tiež úhrn povinného poistného zaplateného vo Veľkej Británii. Uvedený riadok sa vypĺňa na základe všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.
V prípade, ak úhrn povinného poistenia zaplateného vo Veľkej Británii ďalej neviete rozčleniť na povinné poistné na sociálne poistenie a poistné na zdravotné poistenie, v riadkoch 37a a 37b uvediete len povinné poistné na sociálne poistenie a poistné na zdravotné poistenie z príjmov zo závislej činnosti vykonávanej v SR.
 
Otázka č. 9
V máji 2019 som predal byt, ktorý som zdedil po otcovi v novembri 2018,  pričom otec  byt vlastnil od roku 2001. Som povinný zdaňovať príjem z predaja bytu, alebo ide o príjem oslobodený od dane z príjmov?
Odpoveď:
Príjem z predaja bytu, ktorý ste nadobudli dedením po otcovi, je od dane z príjmov oslobodený, nakoľko k  predaju bytu došlo po piatich rokoch od  nadobudnutia bytu do vlastníctva Vášho otca (poručiteľa).  Príjmy oslobodené od dane z príjmov v daňovom priznaní neuvádzate a nezdaňujete ich.
 
Otázka č. 10
V apríli 2019 som dosiahol príjem z predaja cenných papierov vo výške 7 500,- eur. Predané cenné papiere som nadobudol v novembri 2018 za sumu 4 500,- eur, pričom ide o cenné papiere, ktoré boli v čase predaja prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov SR. Príjem z ich predaja je  oslobodený od dane z príjmov, alebo som povinný tento príjem zdaňovať? 
Odpoveď:
Nakoľko ide o predaj cenných papierov, ktoré ste v čase predaja nevlastnili viac ako 1 rok, príjem z ich predaja nie je  oslobodený od dane z príjmov  v plnom rozsahu v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov.
Za zdaniteľný príjem sa považuje príjem z predaja cenných papierov  znížený o kúpnu cenu preukázateľne zaplatenú za predávané cenné papiere znížený  tiež  o sumu oslobodenia cenných vo výške 500 eur podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov.  Za zdaniteľný príjem sa teda považuje suma  2 500,- eur (7 500 – 4500 – 500), ktorý zdaníte osobne cez podanie daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2019.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Vytvorenie a stiahnutie REPORTOV v e-kasa zóne - rola „Administrátor/Účtovník“

Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP - rola „Administrátor/Technik“

Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP - rola „Administrátor“


 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.**Každý utorok pre eKasu (voľba č.4) do 17:00 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené