Externý newsletter finančnej správy 19/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Bloček z eKasy overíte mobilom rýchlo a jednoducho
 

Všetky bločky vytvorené v systéme eKasa nesú unikátne QR kódy. Pomocou nich si môžete overiť ich pravosť. Každý QR kód v sebe nesie odkaz na vydaný blok v databáze finančnej správy. V aplikácii Over doklad stačí nasnímať QR kód na bločku a na displeji mobilného zariadenia sa doklad zobrazí v elektronickej podobe. Zákazníci si takto môžu porovnať, či je na vydanom doklade to isté ako na elektronickom. Ak tomu tak nie je, je možné po vyplnení údajov vydaný doklad odoslať na preverenie finančnou správou.

 

 

Overovanie dokladov - návod


Informácia je určená pre zákazníkov, ktorým bol vyhotovený pokladničný doklad z pokladnice eKasa klient (online registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica) a pravosť takéhoto dokladu si chcú overiť cez aplikáciu over doklad.
 

 

 

eKasu musíte začať používať hneď po jej dodaní od výrobcu
 

Finančná správa upozorňuje, že evidovať tržby v systéme eKasa musia všetci podnikatelia okamžite po dodaní online registračnej pokladnice od svojho výrobcu, dovozcu alebo distribútora. Prechodné obdobie na neudeľovanie pokút bolo zákonom upravené len preto, aby mali podnikatelia čas zabezpečiť si eKasu od svojich výrobcov. Neznamená to, že eKasu do konca roka používať nemusia. Na plnenie Vašich povinností Vás upozorníme aj prostredníctvom soft-warningu.

 

 

 

Upozorňujeme tých, ktorí nepožiadali o kód pokladnice
 

Chceli by sme upozorniť, že tento týždeň sme poslali do elektronických schránok na portáli finančnej správy aj ďalšie upozornenie tým podnikateľom, u ktorých evidujeme aspoň jednu nezrušenú ERP a zároveň zatiaľ nepožiadali o pridelenie kódu eKasa klient. Ak sa to týka aj vás, rýchlo si svoje povinnosti vysporiadajte a o eKasa kód požiadajte

 

 

Odovzdaných viac ako 183-tisíc daňových priznaní
 

Finančná správa prijala 183 278 na jún odložených daňových priznaní z očakávaného počtu cca 193 400. Zvyšných približne 10 000 daňových priznaní, ktoré mali lehotu predĺženú až do konca júna, bolo podaných buď skôr alebo poštou. Termín pre podanie odloženého daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, ktoré nemali príjmy zo zahraničia, bol 1.júl. Rozšírené boli úradné hodiny na daňových úradoch a call centre finančnej správy. Vďaka väčšine elektronicky komunikujúcim daňovým subjektom je spracovanie daňových priznaní na strane finančnej správy rýchlejšie.

 

 

 

Prinášate si z dovolenky vzácne suveníry? Neriskujte.
 

Príslušníci finančnej správy v dovolenkovom období vykonávajú zvýšené colné kontroly batožín cestujúcich. Pri odlete cestujúcich zo Slovenska sú kontroly zamerané najmä na prípadný tovar kultúrneho charakteru alebo historického významu, kontrolu peňažných prostriedkov v hotovosti, prepravu domácich zvierat, zbraní a streliva, prepravu drog a iných návykových látok a pod.

 

 

 

 

Pozor na falošných kontrolórov
 

Finančná správa upozorňuje daňové subjekty, aby si dávali pozor na falošných kontrolórov. Najnovšie sa objavili v Hriňovej v súvislosti s ostrým štartom systému eKasa. Začiatkom júla prišli do prevádzky v Hriňovej dve ženy, ktoré sa vydávali za príslušníčky finančnej správy. Vyžadovali od majiteľky prevádzky doklady k eKase, pričom sa nepreukázali preukazom príslušníka finančnej správy a ani nespísali zápisnicu o kontrole.
 

 

 

 

Overte si pokladničný doklad cez aplikáciu Over doklad

 

Celé to trvá iba niekoľko sekúnd. Taxana Vám ukáže ako na to.

 

 

Často kladené otázky

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Sme obchodná spoločnosť, platiteľ DPH a dodávame z tuzemska plech  (položka 7208 Spoločného colného sadzobníka) na stavbu v Maďarsku odberateľovi z Maďarska, ktorý sa preukázal maďarským IČ DPH. Maďarský odberateľ je registrovaný pre DPH aj v SR a  má aj slovenské IČ DPH. Ako máme vystaviť faktúru?
Odpoveď:
V prípade, ak bude plech dodaný na stavbu v Maďarsku maďarskému odberateľovi  a splníte podmienky § 43 ods. 5 zákona o DPH, faktúru platiteľ DPH vystaví bez DPH s uplatnením oslobodenia od dane podľa
§ 43 ods. 1 zákona o DPH. Prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH  sa v takomto prípade neuplatní.
 
Otázka č. 2
Som slovenský živnostník a podľa  osvedčenia o registrácii som sa stal  platiteľom DPH od 1.7.2019. Za aké obdobie budem  prvýkrát podávať daňové priznanie k DPH, budem mesačný platiteľ DPH alebo štvrťročný platiteľ DPH?
Odpoveď:
V tomto prípade  platiteľ podá prvýkrát daňové priznanie za kalendárny mesiac júl 2019. Zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac bude mať platiteľ minimálne 13 kalendárnych mesiacov. Viac informácií k zdaňovaciemu obdobiu nájdete v metodickom pokyne k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, účinný od 1.10.2012, ktorý je zverejnený na www.financnasprava.sk v časti daňoví a colní špecialisti, metodické pokyny, podoblasť-nepriame dane. 
 
Otázka č. 3
Spoločnosť A získala úver za účelom nadobudnutia 100 %-ného obchodného podielu v spoločnosti B. Následne sa spoločnosť A zlúčila so spoločnosťou B, pričom spoločnosť B ako právny nástupca pri zlúčení prevzala úver od zanikajúcej spoločnosti A. Môže si spoločnosť B po zlúčení zahrnúť úroky z tohto úveru do daňových výdavkov?
Odpoveď:
V zmysle § 19 ods. 3 písm. u) zákona o dani z príjmov sú daňovým výdavkom úroky z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie akcií a obchodného podielu v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju akcií alebo obchodného podielu za predpokladu, že nie sú splnené podmienky podľa § 13c  zákona o dani z príjmov. Platené úroky z úveru použitého na obstaranie obchodného podielu môžu byť daňovým výdavkom len pri predaji obchodného podielu, nie pri zlúčení dvoch spoločností.
 
Otázka č. 4
Spoločnosť A, platiteľ DPH v SR, dodala tovar zdaniteľnej osobe zo SR, ktorá nie je platiteľom DPH, a ktorá má v zmysle § 22 ods. 8 a 9 Zákona o DPH osobitný vzťah k platiteľovi dane za cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena. Spoločnosť A si pri kúpe tovaru, ktorý bol predmetom dodania zdaniteľnej osobe, odpočítala DPH. Podľa § 22 ods. 8 Zákona o DPH,  základom dane je v tomto prípade trhová hodnota na voľnom trhu. Spoločnosť A preto vypočítala DPH z rozdielu medzi vyššou trhovou cenou a skutočne požadovanou protihodnotou od osoby s osobitným vzťahom ku platiteľovi. DPH z rozdielu cien odvedie do štátneho rozpočtu na základe daňového priznania DPH. Je DPH, ktorú musí odviesť spoločnosť v nadväznosti na uplatnenie § 22 ods. 8 a 9 zákona o DPH daňovým výdavkom spoločnosti?
Odpoveď:
DPH účtovaná do nákladov daňovníka, ktorý je platiteľom DPH, v súvislosti s uplatnením § 22 ods. 8 zákona o DPH, nie je daňovým výdavkom na účely určenia základu dane z príjmov tohto daňovníka.
 
Otázka č. 5
Naša spoločnosť má uzavretú zmluvu s poľskou spoločnosťou, v zmysle ktorej nám poľská spoločnosť poskytuje marketingové služby (rieši marketingový prieskum trhu) a tiež sprostredkovateľské služby. Tieto služby poskytuje výhradne mimo územia SR, len na území členských štátov EÚ. Podlieha úhrada faktúry za tieto služby zrážkovej dani v SR?
Odpoveď:
Zdaniteľnosť predmetného príjmu je potrebné posúdiť v zmysle článku 7 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená pod č. 95/1996 Z. z., ďalej len zmluva).
Podľa článku 7 ods. 1 zmluvy zisky poľského podniku podliehajú zdaneniu len v Poľsku, ak podnik nevykonáva svoju činnosť v SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená. Ak podnik vykonáva svoju činnosť týmto spôsobom, môžu sa zisky podniku zdaniť v SR, ale iba v takom rozsahu, v akom ich možno pripočítať tejto stálej prevádzkarni.
Z uvedeného vyplýva, že ak rezident Poľska poskytoval služby rezidentovi SR len mimo územia SR (t. j. na území SR mu nevznikla stála prevádzkareň), uvedený príjem nie je zdaniteľný v SR a slovenský platiteľ príjmu ho vyplatí v plnej výške.
 
Otázka č. 6
Moja dcéra je daňovým rezidentom Spolkovej republiky Nemecko. Vlastní na území Slovenska nehnuteľnosť (byt), ktorú bude od júla 2019 prenajímať. Aké daňové povinnosti jej z tohto príjmu vyplývajú? Má povinnosť registrácie na daňovom úrade?
Odpoveď:
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú vo všeobecnosti zdaniteľné v štáte, v ktorom je táto nehnuteľnosť umiestnená, a to bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť prenajíma daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident).
Nakoľko ide o daňovníčku, ktorá je daňovým rezidentom členského štátu EÚ alebo EHP [daňovníkom podľa § 2 písm. t) zákona o dani z príjmov], daň z predmetného príjmu v SR nepodlieha zabezpečeniu dane v zmysle § 44 zákona o dani z príjmov, ale daňovníčka je povinná tento príjem vysporiadať prostredníctvom podaného daňového priznania v SR v súlade s § 32 zákona o dani z príjmov.
Zároveň daňovému nerezidentovi SR (fyzickej osobe) vzniká registračná povinnosť pre daň z príjmov u slovenského správcu dane, ak prenajal nehnuteľnosť (okrem pozemku) na území SR. Takáto osoba je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť, požiadať správcu dane o registráciu.
 
Otázka č. 7
Na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 som v júli 2019 zaplatil nedoplatok na zdravotnom poistení súvisiaci s príjmami z predaja nehnuteľnosti za rok 2018. Môžem podať dodatočné daňové priznanie za rok 2018, v ktorom si zaplatený nedoplatok na zdravotnom poistení uplatním ako daňový výdavok a požiadam o vrátenie vzniknutého daňového preplatku?
Odpoveď:
Áno, ak ste na základe vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 zaplatili v júli 2019  nedoplatok na zdravotnom poistení súvisiaci s príjmami z predaja nehnuteľnosti, môžete ho zahrnúť do daňových výdavkov k príjmom z predaja nehnuteľnosti a to na základe podaného dodatočného daňového priznania za rok 2018.  Vyčíslený preplatok na dani požiadate vrátiť vyplnením žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou dodatočného daňového priznania za rok 2018.
 
Otázka č. 8
Na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 som v júli 2019 zaplatil nedoplatok na zdravotnom poistení súvisiaci s príjmami z predaja cenných papierov za rok 2018. V roku 2019 som dosiahol rovnako príjmy z predaja cenných papierov, ktoré nie sú oslobodené od dane z príjmov a budem ich zdaňovať cez podané daňové priznanie za rok 2019.   Môžem  tento nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zahrnúť do daňových výdavkov k príjmom z predaja cenných papierov za rok 2019, alebo ho môžem uplatniť len cez podané  dodatočné daňové priznanie za rok 2018?
Odpoveď:
Ak v roku 2019 dosiahnete  zdaniteľné príjmy z predaja cenných papierov, môžete tento nedoplatok z  ročného zúčtovania zdravotného poistenia súvisiaci s príjmami z predaja cenných papierov uplatniť ako daňový výdavok za rok  2019. Ak je to pre Vás výhodnejšie, môžete tento nedoplatok zahrnúť do daňových výdavkov cez podané dodatočné daňové priznanie za rok 2018.
 
Otázka č. 9
Kedy a ako často sa generujú reporty v eKasa zóne?
Odpoveď:
V eKasa zóne sa generujú reporty na mesačnej báze. Vygenerujú sa automaticky do pár dní nasledujúceho mesiaca.
 
Otázka č. 10
Prečo nemám v eKasa zóne možnosti „dostupné reporty“ a „reporty na vyžiadanie“?
Odpoveď:
V prípade, ak sa Vám zobrazujú v ľavej časti len možnosti "Pokladnice eKasa klient", „Autentifikačné údaje“ a „Žiadosti o nové autentifikačné údaje“, máte nastavenú v eKasa zóne rolu „Technik“.
Ak potrebujete mať prístupné aj reporty, je potrebné zmeniť rolu na „Administrátor“. Pre úpravu role požiadajte registrátora o zmenu elektronicky cez katalóg formulárov prostredníctvom podania pre FS – Register (Všeobecné podanie – register). Registrátor Vám nastaví novú rolu v závislosti od plnej moci, možno bude potrebné doložiť novú plnú moc.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Postup pre overenie pravosti pokladničného dokladu

Informácia o zvýšení sumy stravného pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v III. štvrťroku 2019

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené