Externý newsletter finančnej správy 20/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Staňte sa aj Vy kontrolórom
 

Aplikáciu Over doklad, vďaka ktorej môže zákazník rýchlo a jednoducho overiť pravosť pokladničného dokladu z eKasy (virtuálnej registračnej pokladnice a online registračnej pokladnice), využíva čoraz viac klientov finančnej správy. Za ostatný týždeň si ju do mobilného telefónu stiahlo takmer 2 000 používateľov, ktorí sa tak automaticky stali kontrolórmi. Rastie aj počet overených dokladov. Stiahnite si aplikáciu Over doklad aj Vy!

 

 

Prvé prihlásenie do VRPInformácia je určená pre nových používateľov virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „VRP“), ktorým bola doručená obálka s prihlasovacími údajmi a idú sa prvýkrát prihlásiť do VRP.


 

 

 

Kontroly na eKasu pokračujú
 

Systém eKasa funguje. Finančná správa informovala o výsledkoch prvých kontrol spojených s eKasou. V kontrolách bude pokračovať aj ďalej. Zamerať sa chce aj na kontrolu evidencie rekreačných poukazov a daňových licencií.  

 

 

 

Oprava nesprávne zaevidovaného pokladničného dokladu vo VRP
 

Informácia je určená pre používateľov virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „VRP“) v prípade nesprávne zaevidovanej položky na pokladničnom doklade, resp. pri nesprávne zaevidovanej celkovej sume pri úhrade faktúry.

 

 

 

Ako pracovať s reportami z eKasy?
 

Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí používajú pokladnicu e-kasa klient (ORP/VRP) a chcú pracovať s dostupnými reportami v e-kasa zóne.

 

 

 

Pokusy o pašovanie cez hranice neutíchajú ani v lete
 

Na slovensko–ukrajinskej hranici odhalili príslušníci finančnej správy počas leta nelegálny dovoz cigariet už vo vyše 100 prípadoch, z toho v dvoch nových úkrytoch - v pivových sudoch a drevených schodniciach. O nelegálny dovoz sa pokúsil vodič aj pri zakázaných pesticídoch.

 

 

 

Z letiska v Jasnej možno už lietať aj do tretích krajín

Už viac ako 3 týždne môžu pristávať alebo odlietať lietadlá z a do tretích krajín aj na medzinárodnom Letisku Jasná na Liptove. Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Žilina tu kontrolujú ich batožinu a prepravovaný tovar.   
 

 

 

 

Overte si pokladničný doklad cez aplikáciu Over doklad

 

Celé to trvá iba niekoľko sekúnd. Taxana Vám ukáže ako na to.

 

 

Často kladené otázky

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Som živnostník a svoj osobný automobil zaradený v obchodnom majetku som predal obchodnej spoločnosti, v ktorej som spoločníkom. Som povinný viesť o tejto transakcii predpísanú dokumentáciu, alebo stačí, ak túto dokumentáciu vedie iba obchodná spoločnosť?

Odpoveď:
Dokumentáciu o kontrolovanej transakcii je povinný viesť daňovník, ktorý je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Ak teda zmluvnými stranami právneho vzťahu, ktorý je kontrolovanou transakciou, je obchodná spoločnosť a fyzická osoba podnikateľ, potom dokumentáciu určenú usmernením Ministerstva financií SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov je povinná viesť jednak obchodná spoločnosť, ale aj fyzická osoba podnikateľ, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 2
Som živnostník a uplatňujem paušálne výdavky. Z evidencie zásob som vyradil v roku 2019 zásoby tovaru nakúpeného v roku 2018, a to z dôvodu ich využitia na súkromné účely. Som povinný o hodnotu týchto zásob zvýšiť základ dane za rok 2019?

Odpoveď:
Áno, o cenu zásob spotrebovaných na súkromné účely ste povinný zvýšiť úhrn zdaniteľných príjmov dosiahnutých v roku 2019 a z takto vypočítanej sumy príjmov uplatníte paušálne výdavky.

Otázka č. 3
Zamestnávateľovi – právnickej osobe zamestnanec predložil žiadosť o rekreačný príspevok, ku ktorej priložil faktúru na meno zamestnanca plus dve ďalšie osoby (manželka a mladší syn). Podľa predloženého dokladu o úhrade, platba bola zrealizovaná z účtu staršieho plnoletého syna, ktorý sa na rekreácii nezúčastnil. Je možné uznať a vyplatiť zamestnancovi nárok na rekreačný príspevok? 

Odpoveď:
Úhrada oprávnených výdavkov na rekreáciu musí byť zaplatená z účtu zamestnanca, ktorý si príspevok na rekreáciu uplatňuje alebo z účtu manželky, a to v prípade, že majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak v uvedenom prípade úhradu oprávnených výdavkov na rekreáciu zaplatil starší syn zamestnanca zo svojich finančných prostriedkov, zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu.

Otázka č. 4
Právnická osoba podala daňové priznanie za rok 2018 v predĺženej lehote do 1. júla 2019. V riadnom daňovom priznaní nepoukázala podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Môže tak urobiť podaním dodatočného daňového priznania za rok 2018?

Odpoveď:
Nie. Právnická osoba už nemôže poukázať podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi podaním dodatočného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018.

Otázka č. 5
Sme slovenská s. r. o. – platiteľ DPH a poľskému odberateľovi s IČ DPH sme dodali tovar, ktorý sme mu museli aj namontovať. Montáž sme vykonali v Poľsku. Ako vystavíme faktúru? Uvádza sa toto dodanie v daňovom priznaní k DPH a v súhrnnom výkaze?

Odpoveď:
Miesto dodania tovaru s montážou a inštaláciou je podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH v Poľsku. Z uvedeného dôvodu sa musíte informovať v Poľsku na svoje registračné a daňové povinnosti. Toto dodanie tovaru s montážou sa neuvádza do daňového priznania k DPH ani do súhrnného výkazu.

Otázka č. 6
Sme česká firma registrovaná na Slovenku podľa § 5 zákona o DPH a fakturujeme slovenskej firme – platiteľovi DPH upratovacie a čistiace práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR. Máme vystaviť faktúru so slovenskou daňou?

Odpoveď: 
Nie. Miesto dodania služby je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH v SR. Faktúru vystavíte bez DPH - s prenesením daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, t. j. na slovenskú firmu – platiteľa DPH, ktorá je osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH. 

Otázka č. 7
Mám povinnosť pri používaní VRP robiť vklad?

Odpoveď:
Na účely zákona č. 289/2008 Z. z. vykonať vklad do VRP je na rozhodnutí samotného podnikateľa. To znamená, že každý deň vykonávať vklad do VRP nie je povinnosťou podnikateľa. Ak však podnikateľ vloží do VRP hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať vo VRP, pričom vyhotoví doklad označený slovom „Vklad“. Tento doklad je povinný uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.

Otázka č. 8
Akým spôsobom si môžem overiť pravosť pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient?

Odpoveď:
Pre jednoduchú kontrolu pokladničných dokladov vystavených pokladnicou e-kasa klient je možné použiť aplikáciu „Over doklad“. 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Informácia k náhradnému postupu pri oprave nesprávne zaevidovaného pokladničného dokladu vo virtuálnej registračnej pokladnici

Informácia k postupu pre prvé prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice

Práca s dostupnými reportami - rola „Administrátor/Účtovník“

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené