Externý newsletter finančnej správy 21/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

eKasa v praxi
 

Už takmer 135 mil. pokladničných dokladov zaevidovala finančná správa v systéme eKasa. Denne pribudnú do systému približne 3 mil. pokladničných dokladov. Zo dňa na deň sa neustále zvyšuje aj počet pripojených pokladníc, ktoré v systéme eKasa evidujú tržbu. Finančná správa odporúča podnikateľom, ktorí ešte eKasu nemajú a majú povinnosť evidovať tržby v pokladnici, aby na systém prešli čo najskôr.

 

 

Prvé prihlásenie do VRPInformácia je určená pre nových používateľov virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „VRP“), ktorým bola doručená obálka s prihlasovacími údajmi a idú sa prvýkrát prihlásiť do VRP.


 

 

 

Oprava nesprávne zaevidovaného pokladničného dokladu vo VRP
 

Informácia je určená pre používateľov virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „VRP“) v prípade nesprávne zaevidovanej položky na pokladničnom doklade, resp. pri nesprávne zaevidovanej celkovej sume pri úhrade faktúry.

 

 

 

Ako pracovať s reportami z eKasy?
 

Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí používajú pokladnicu e-kasa klient (ORP/VRP) a chcú pracovať s dostupnými reportami v e-kasa zóne.

 

 

 

S exekútormi sa môžete stretnúť aj priamo v teréne
 

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, v ktorej nemôžu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. V takom prípade je dôležité komunikovať s daňovým úradom, pričom daňový subjekt môže písomne požiadať o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane, resp. daňového nedoplatku v splátkach aj pred splatnosťou nedoplatku.

 

 

 

Na účty neziskoviek sme zaslali už desiatky miliónov


Neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám darovali podiel zo svojich zaplatených daní aj tento rok státisíce fyzických a právnických osôb. Vďaka elektronizácii procesov mohla finančná správa zaslať na ich účty už takmer 53 mil. eur.

 

 

 

Palety na humanitárne účely

 

Colný úrad Michalovce bezodplatne ponúka 756 kusov plochých drevených paliet na humanitárne účely t.j. na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej  životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou.

 

 

 

Prerušenie premávky na hranici


Na slovensko-ukrajinskom colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod dôjde dňa 14.8.2019 k dočasnému prerušeniu premávky z dôvodu úplnej odstávky elektrickej energie. Dočasne pozastavená premávka bude v smere na Ukrajinu aj na Slovensko, v osobnej aj nákladnej doprave.

 

 

 

Pridajte sa k nám!

 

 

 

Často kladené otázky

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Podávame daňové priznanie k dani z príjmov za daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie 1.10.2018 a likvidáciu ukončil k 31.5.2019. Daňové priznanie máme povinnosť podať v  lehote do 31.8.2019. V roku 2015 dosiahol tento daňovník stratu. V roku 2016 a  2017 si umoril túto stratu vo výške ¼  každý rok. Pri vstupe do likvidácie bolo podané daňové priznanie za obdobie od 1.1. 2018 do 30.9.2018, kde si daňovník umoril ďalšiu tretiu štvrtinu daňovej straty. Môže si daňovník, ktorý podáva DP za obdobie likvidácie umoriť aj poslednú štvrtú štvrtinu daňovej straty?
Odpoveď:
Za zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie je možné odpočítať od základu dane  pomernú časť daňovej straty. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu však nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká. Z uvedeného vyplýva, že vo vami uvedenom prípade nárok na odpočet zostávajúcej poslednej štvrtiny  daňovej straty daňovníkovi zaniká. 
 
Otázka č. 2
Zamestnanec zaplatil rekreáciu cez zľavomat. Pri predložení žiadosti o príspevok na rekreáciu  predložil výpis účtu a potvrdenie o úhrade z ubytovacieho zariadenia, ktoré nie je daňovým dokladom. Môže zamestnávateľ uznať za daňový výdavok 55 % nákladov na rekreáciu na základe takéhoto dokladu predloženého zamestnancom?
Odpoveď:
Zamestnanec môže dokladovať účasť na rekreácii aj iným spôsobom, napríklad potvrdením  ubytovacieho zariadenia o účasti s uvedením všetkých náležitostí - termín, meno zamestnanca a zúčastnených osôb, cena za pobyt  a spôsob úhrady (bezhotovostne). Zamestnávateľ v internom predpise stanovuje, aký doklad   bude vyžadovať na zdokladovanie účasti na rekreácii.
 
Otázka č. 3
Zamestnanec požiadal o príspevok na rekreáciu. Predložil daňový doklad, ktorým je  doplatok skupiny  B za liečebný pobyt v kúpeľoch. Zamestnanec platil ubytovanie, daň z ubytovania, ale za  čas absolvovania  kúpeľov predložil zamestnávateľovi  žiadosť o nemocenské. Má nárok na príspevok na rekreáciu?
Odpoveď:
Zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu za obdobie počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Príspevok na rekreáciu zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi počas dovolenky, ktorá súvisí s oddychom zamestnanca, ktorý síce aj počas dovolenky môže absolvovať kúpeľný pobyt, ale nie v súvislosti s nariadením liečenia počas práceneschopnosti.
 
Otázka č. 4
Daňovník fyzická osoba podnikateľ v  roku 2019 prijal dotáciu na zriadenie chránenej dielne vo výške 5 300 eur na prevádzkové účely (prenájom priestorov, zariadenie dielne základným vybavením ako nábytok a iné prevádzkové výdavky). Daňovník sa rozhodol, že za rok 2019 bude pri vykazovaní základu dane uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové výdavky na základe daňovej evidencie vedenej podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.  V roku 2019   daňovník  použil  dotáciu  vo výške
1 350 eur na vymedzený účel. V akej výške zahrnie prijatú dotáciu v roku 2019 do základu dane (do zdaniteľných príjmov)? 
Odpoveď:
Daňovník, ktorý prijal v roku 2019 dotáciu v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, a  ktorý v roku prijatia  dotácie uplatňuje preukázateľne vynaložené daňové výdavky na základe   vedenej  evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona  o dani z príjmov, zahrnie dotáciu   do  základu  dane  za  rok 2019 vo výške 1 350 eur, t. j. vo výške jej čerpania v tomto roku.  Do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie roku 2019 zahrnie  aj výdavky hradené z poskytnutej dotácie vo výške 1 350 eur.  Z uvedeného vyplýva, že dopad na  daň v roku 2019  je  neutrálny. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach  postupuje pri zahrňovaní dotácie rovnakým spôsobom.
 
Otázka č. 5
Daňovník fyzická osoba podnikateľ v marci 2019 dostal od Úradu práce  dotáciu na začatie podnikania vo výške 2 500 eur. Na základe schválenej kalkulácie nákladov je dotácia účelovo viazaná na kúpu počítača v sume 500 eur, na kúpu registračnej pokladne vo výške 600 eur, na kúpu ostatného zariadenia do prevádzky vo výške 500 eur a na ostatné prevádzkové náklady vo výške 900 eur. Daňovník v roku 2019 z poskytnutej dotácie obstaral len počítač (500 eur)  a registračnú pokladnicu (600 eur) a použil časť dotácie na prevádzkové náklady vo výške 250 eur. Zvyšnú časť poskytnutej dotácie v roku 2019 nevyčerpal. V roku 2019 dosiahol príjmy zo živnosti vo výške  4 500 eur a rozhodol sa uplatniť výdavky percentom z príjmov. V akej výške zahrnie dotáciu do základu dane za rok 2019?
Odpoveď:
Ak daňovník za zdaňovacie obdobie roku 2019, v ktorom prijal dotáciu, uplatní výdavky percentom z príjmov, celú dotáciu vo výške 2 500 eur zahrnie do základu dane za rok 2019, bez ohľadu na skutočnosť, že celú dotáciu v roku 2019 nevyčerpal. Prijatú dotáciu pripočíta k príjmom z podnikania a z úhrnu takto vypočítaných príjmov vypočíta výdavky percentom z príjmov.
 
Otázka č. 6
V ekasa zóne v reportoch evidované doklady a aj v sumárnom reporte chýba informácia o tom za ktorý subjekt je vygenerovaný report (DIČ subjektu). Ako sa dostanem k informácii DIČ subjektu? 
Odpoveď:
Informácia o subjekte nechýba, je potrebné si kliknúť na druhý hárok v zošite nazvanom „Filtrovacie kritéria“.
 
Otázka č. 7
Stalo sa, že mi nesedia sumy v sumárnom reporte z e-kasa zóny s uzávierkou z pokladnice. Ako je to možné?
Odpoveď:
V reportoch cez evidované doklady si podnikateľ vie odkontrolovať vystavené doklady. Môže sa stať že niektoré doklady, najmä OFF-LINE doklady, budú zaevidované do systému e-kasa v inom (nasledujúcom) mesiaci ako boli vytvorené, resp. vystavené. Ako pomôcka pre kontrolu dokladov môže slúžiť poradové číslo dokladu v reporte „Evidované doklady“ - ak by v sekvencii chýbalo číslo, znamená to, že doklad ešte nebol zaevidovaný (odoslaný do systému e-kasa).
 
Otázka č. 8
Zahraničná osoba z Českej republiky registrovaná v  tuzemsku podľa § 5  zákona o DPH predala  tovar zo svojho skladu na Slovensku slovenskému  podnikateľovi, ktorý nie je platiteľom DPH. Má zahraničná osoba z predaja tovaru platiť DPH, alebo má uplatniť prenos daňovej povinnosti na príjemcu tovaru?
Odpoveď:
V tomto  prípade daň platí slovenský podnikateľ (§ 69 ods. 2 zákona o DPH). Ak zahraničná osoba dodáva tovar s miestom dodania v tuzemsku zdaniteľnej osobe usadenej v tuzemsku (slovenskému podnikateľovi), potom neuplatňuje k cene predaného tovaru DPH.
 
Otázka č. 9
Slovenský živnostník – neplatiteľ DPH plánuje prijať službu (napr. poskytnutie webovej stránky) od firmy z Ukrajiny. Aké povinnosti mu podľa zákona o DPH z toho vyplývajú?
Odpoveď:
Dňom prijatia tejto služby, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, vzniká slovenskému živnostníkovi povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH. Ak zaplatí za túto službu pred jej dodaním, vzniká mu daňová povinnosť dňom prijatia platby dodávateľom služby. Slovenský živnostník je povinný podať daňové priznanie k DPH do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň (§ 78 ods.3 zákona o DPH). Vzhľadom k tomu, že dodávateľom služby je zahraničná osoba z tretieho štátu, slovenský živnostník nie je povinný sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH.
 
Otázka č. 10
Slovenský platiteľ DPH obdržal od iného slovenského platiteľa DPH faktúru  s textom „prenesenie daňovej povinnosti“ za stavebné práce, ktoré boli  realizované na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Nemecku. Je platiteľ DPH  – odberateľ povinný samozdaniť  tieto stavebné práce a uviesť túto faktúru do časti B.1. kontrolného výkazu?
 
Odpoveď:
Platiteľ DPH - odberateľ prijaté stavebné práce nemá dôvod samozdaniť, pretože miesto dodania týchto stavebných prác nie je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH na Slovensku, ale v Nemecku a teda nie sú predmetom slovenskej DPH. Z tohto dôvodu ani danú faktúru neuvádza do časti B.1. kontrolného výkazu.
 
 

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:

Vyobrazenie vzoru pokladničného dokladu pri používaní pokladnice eKasa klient.

 

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené