Externý newsletter finančnej správy 22/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Voľné pracovné miesta
 

Uvažujete nad tým, že by ste sa chceli pridať k nám? Tak neváhajte a staňte sa aj Vy príslušníkom finančnej správy! Všetky výberové konania, ktoré uskutočňuje finančná správa, nájdete na našej vynovenej podstránke "Kariéra". Voľné pracovné miesta máme po celom Slovensku.
 

 

 

Platové náležitosti príslušníka finančnej správy


Príslušníkovi finančnej správy patrí funkčný plat určený pre platovú triedu, do ktorej je zaradená funkcia, ktorú vykonáva. Za výsluhu rokov mu prináleží aj prídavok, určený percentuálnym podielom z funkčného platu, odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej odbornej praxe.

 

 

Benefity príslušníkov finančnej správy

 • stabilné zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu
 • motivačné ohodnotenie (funkčný plat + ďalšie príplatky)
 • pružný mesačný pracovný čas
 • šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok
 • 1 deň plateného voľna pre rodičov detí do 15. rokov
 • príspevok na stravovanie
 • nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • odmeny pri životných jubileách
 • možnosť profesijného vzdelávania prostredníctvom Akadémie FS
 • rekreácie v účelových zariadeniach (Donovaly, Veľký Meder, Tatranská Lomnica)
 • možnosť zahraničnej rekreácie (Česká republika, Maďarsko)
 • špeciálne ponuky (zľavy v CK na dovolenky, zľavy do divadla)
 • tímbuildingové podujatia pre príslušníkov finančnej správy (MDD, vianočné posedenie, športové podujatia)
 • letný tábor pre deti príslušníkov finančnej správy

 

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 

Žiadosť musí vyplniť každý uchádzač, ktorý má záujem o zaradenie do výberového konania na zverejnené pozície. Konkrétne podmienky a ostatné dokumenty, ktoré je potrebné k žiadosti priložiť, nájdete priamo pri zverejnených pracovných pozíciách.

 

 

 

V eKase už 3 milióny bločkov denne
 

Finančná správa denne zaeviduje v systéme eKasa už viac ako tri milióny pokladničných dokladov, ktoré vydajú svojim zákazníkom predajcovia využívajúci online a virtuálne registračné pokladnice. Finančná správa odporúča podnikateľom, ktorí ešte eKasu nemajú a majú povinnosť evidovať tržby v pokladnici, aby na systém prešli čo najskôr.

 

 

 

Tretí sektor zatiaľ získal vyše 58 miliónov eur
 

Finančná správa zaslala na účty neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám do polovice augusta vyše 58 miliónov eur. Poukázali im ich fyzické a právnické osoby ako podiel zo svojich zaplatených daní, známe ako 2%. Konečná suma pre tretí sektor sa ešte môže navýšiť. 

 

 

 

Infostánok na letisku v Poprade radí turistom
 

Z letiska Poprad – Tatry sú vypravované dovolenkové lety, tzv. chartre, do rôznych destinácií aj mimo Európskej únie – teda do tzv. tretích štátov, medzi ktoré patrí aj Turecko. Finančná správa za účelom prevencie a spoločenskej osvety, ako aj v rámci zvyšovania kvality poskytovaných služieb, uprednostnila osobný kontakt pri poskytovaní informácií cestujúcim o bezcolných limitoch, zákazoch a obmedzeniach pri dovoze so zameraním sa na dovolenkové suveníry prostredníctvom letiskového infobodu. 

 

 

 

Staňte sa príslušníkom finančnej správy!

 

Stabilná práca a slušný príjem. Pridajte sa k nám!

 

 

Často kladené otázky
 

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
FO nepodnikateľ vykonáva športovú činnosť - hrá futbal v Poľskej republike na základe pracovnej zmluvy (závislá činnosť). Je možnosť, že by tieto zahraničné príjmy zdanil len v SR?

Odpoveď:
Ak rezident SR vykonáva v Poľskej republike  športovú činnosť ako závislú činnosť, zdaniteľnosť jeho príjmu je potrebné posúdiť podľa článku 17 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená pod č. 95/1996 Z. z., ďalej len zmluva).
V zmysle uvedeného článku príjmy športovca z  osobne vykonávanej činností v Poľskej republike sa môžu zdaniť v Poľskej republike. Akým spôsobom  toto právo daný štát využije, závisí od jeho vnútroštátnej legislatívy.
Následne po uplynutí zdaňovacieho obdobia je rezident SR povinný daňovo si vysporiadať v Slovenskej republike svoj celosvetový príjem, pričom postupuje podľa slovenských daňových predpisov. Predmetný príjem z Poľska zaradí ako príjem podľa § 5 zákona o dani z príjmov t.j. príjem zo závislej činnosti. Dvojitému zdaneniu príjmov zo športovej činnosti zo zdrojov na území Poľskej republiky zamedzí metódou zápočtu dane podľa článku 24 zmluvy, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Otázka č. 2
Športovec – futbalista s trvalým pobytom na Slovensku dosahuje  príjem z profesionálnej športovej činnosti v Poľskej republike. Jeho pobyt v Poľskej republike prekročil 183 dní. Má povinnosť podať daňové priznanie v SR, keď v SR už nepoberal žiadne príjmy? Považuje sa za rezidenta Poľskej republiky?

Odpoveď:
Vychádzame z predpokladu, že daňovník je daňovým rezidentom SR, ktorému plynul v roku 2018 príjem z činnosti športovca [podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov] vykonávanej v Poľsku.
Pre vysvetlenie k otázke rezidencie uvádzame, že k zmene rezidencie osoby zvyčajne nedochádza, ak táto odchádza z jedného štátu do druhého štátu len na krátke časovo obmedzené obdobie (napr. na výkon závislej činnosti, profesionálnej športovej činnosti a pod.) s úmyslom vrátiť sa do prvého štátu. K zmene rezidencie osoby však môže dôjsť v prípade, ak si táto odhlási trvalý pobyt na území jedného štátu a prenesie si stredisko životných záujmov do iného štátu s úmyslom trvalo žiť v tomto inom štáte.
Daňový rezident SR má povinnosť vysporiadať si na území SR svoju tzv. celosvetovú daňovú povinnosť, t.j. nielen z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR (ak mu nejaké plynuli), ale aj z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí (príjem z činnosti športovca v Poľsku).
To znamená, že v SR má rezident SR povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B a uviesť v ňom príjmy z činnosti športovca vykonávanej v Poľsku. K týmto príjmom si uplatní výdavky v zmysle slovenskej daňovej legislatívy (skutočné alebo paušálne výdavky), a to nezávisle na tom, akým spôsobom vykazoval výdavky k týmto príjmom v Poľsku. V prípade, ak si uplatní paušálne výdavky vo výške 60 % z dosiahnutých príjmov (maximálne však vo výške 20 000 eur), zároveň k týmto paušálnym výdavkom pripočíta aj preukázateľne zaplatené povinné poistné v Poľsku resp. v SR.  Následne v daňovom priznaní daňovník uplatní za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia metódu zápočtu dane v súlade s článkom 24 zmluvy, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Otázka č. 3
Sme s.r.o. – platiteľ DPH a chceli by sme sa opýtať na vznik daňovej povinnosti v prípade, ak sme kúpili stroj z Nemecka. Na základe zmluvy nám nemecký dodávateľ stroj prepravil do SR dňa  12.8.2019, vykonal montáž v našom výrobnom závode, ktorú ukončil dňa 19.8.2019. Následne nám bol stroj daný do užívania. Kedy nám vzniká daňová povinnosť?

Odpoveď:
V uvedenom prípade ste osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH a daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru, t. j. dňom 19.8.2019, kedy bola montáž ukončená a stroj Vám bol daný do užívania (§ 19 ods. 1 zákona o DPH).

Otázka č. 4
Som živnostník, neskoro som sa zaregistroval na DPH a musím podať mimoriadne daňové priznanie. Chcem si uplatniť odpočítanie dane z nakúpených zásob. V ktorom daňovom priznaní si môžem toto odpočítanie dane uplatniť- v mimoriadnom daňovom priznaní alebo v prvom riadnom daňovom priznaní?

Odpoveď:
Právo odpočítať daň zo zásob (§ 55 ods. 1 zákona o DPH) si neuplatníte v mimoriadnom daňovom priznaní, ale toto právo si môžete uplatniť najskôr v  riadnom daňovom priznaní, ktoré budete podávať za prvé zdaňovacie obdobie po registrácii a najneskôr v riadnom daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie príslušného kalendárneho roka, v ktorom ste sa stali platiteľom DPH.

Otázka č. 5
Zamestnankyňa bola dlhodobo PN, z tohto dôvodu mala nárok na pomernú časť dovolenky. Od júna je opätovne na PN, nakoľko však už mala rezervovaný pobyt v kúpeľoch, pre svoju 8.ročnú dcéru kvôli jej diagnóze, kde bol potrebný doprovod matky, zúčastnila sa uvedeného pobytu počas PN súčasne s maloletou dcérou. Zamestnankyňa je osamelá matka, dcéra mala kúpeľný pobyt preplácaný poisťovňou, zamestnankyňa si platila poplatok ako sprievodca.  Od svojho lekára zároveň priniesla potvrdenie, kde lekár potvrdzuje, že zamestnankyňa počas PN neporušila liečebný režim, ktorý bol nariadený lekárom a ako ďalej  uvádza lekár, neporušila liečebný režim  ani počas  pobytu s dcérou v kúpeľoch. 
Má nárok zamestnankyňa na príspevok na rekreáciu v tomto prípade? Ostatné podmienky v zmysle zákona spĺňa.

Odpoveď:
Počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu (ani počas OČR). Príspevok na rekreáciu zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi počas dovolenky, ktorá súvisí s oddychom zamestnanca, ktorý síce aj počas dovolenky môže absolvovať kúpeľný pobyt, ale nie v súvislosti s nariadením liečenia počas práceneschopnosti (resp. OČR).
Zamestnanec si namiesto príspevku na rekreáciu v ročnom zúčtovaní preddavkov za rok 2019, resp. v podanom daňovom priznaní za rok 2019, môže uplatniť preukázanú úhradu na kúpeľnú starostlivosť v sume najviac 50 eur ako nezdaniteľnú časť základu dane (na seba resp. aj na dieťa).

Otázka č. 6
Spoločnosť má termín výplaty miezd stanovený na 10.8. za 7/2019.  Pre dočasný nedostatok finančných prostriedkov došlo k výplate miezd 12.8. a 13.8.19. 
Kedy bude splatný preddavok na dani zo závislej činnosti? Do 5 dni odo dňa termínu splatnosti miezd - 15.8., alebo do 5 dní po skutočnej výplate miezd - t.j. 18.8. (kedy bola posledná úhrada mzdy)?

Odpoveď:
Vo Vašom prípade je splatnosť preddavkov vyplatených 12.8. i 13.8.2019 najneskôr do 19.8.2019 (17.8. a 18.8. je sobota a nedeľa, čím sa termín splatnosti presúva na najbližší pracovný deň).

Otázka č. 7 
Tuzemská obchodná spoločnosť v auguste 2019  vyplatila svojmu jedinému tuzemskému spoločníkovi – fyzickej osobe podiel na zisku vykázaný zo zisku za zdaňovacie obdobie 2018 vo výške 2 500 eur. Aké povinnosti má spoločnosť?

Odpoveď:
Príjmy z podielov na zisku vykázané za zdaňovacie obdobie začaté najskôr od 1.1.2017 vyplatené tuzemskou spoločnosťou tuzemskému spoločníkovi - fyzickej osobe podliehajú  dani vyberanej zrážkou vo výške 7 %. Platiteľom dane vyberanej zrážkou je spoločnosť. Pri podiely na zisku zníženom  o daň vyberanú zrážkou (2 500*7%=175 eur), ktorý bol  vyplatený spoločnosťou spoločníkovi vo výške 2 325 eur (2 500-175) má spoločnosť ako platiteľ dane povinnosť najneskôr v lehote do 16. septembra 2019 odviesť zrážkovú daň vo výške 175 eur (VS 1700082019) a súčasne v tejto lehote elektronicky zaslať správcovi dane Oznámenie  o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na tlačive  OZN4311v18.

Otázka č. 8
Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva obstará v roku 2019 na služobnej ceste v Taliansku pohonné látky. Celková suma DPH vzťahujúca sa k PHL presiahla limit na vrátenie a daňovník na jej vrátenie má nárok. Je uvedená DPH daňovým výdavkom spoločnosti?

Odpoveď:
DPH vzťahujúca sa k PHL bude daňovým výdavkom v roku 2019, ak súčasne o nároku na vrátenie DPH daňovník v roku 2019 účtuje do výnosov.

Otázka č. 9
Ak dvaja podnikatelia, ktorí  vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení na jednom predajnom mieste (prevádzka obchodu) predávajú tovar, môžu na evidovanie prijatých tržieb používať iba jednu pokladnicu e-kasa klient (on-line registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu), ktorá by bola zaregistrovaná na jedného z podnikateľov?

Odpoveď:
Pri vykonávaní činností na základe zmluvy o združení (§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka), zákon č. 289/2008 Z. z. v § 3 ods. 5 ustanovuje možnosť na jednom predajnom mieste používať jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej „ERP“). Citované ustanovenie novelou zákona č. 289/2008 Z. z. (účinnosť od 1.4.2019) nebolo zmenené, a teda aj po zavedení pokladnice e-kasa klient sa toto ustanovenie vzťahuje len na používanie ERP. Z uvedeného dôvodu ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č.289/2008 Z. z. preto nie je možné použiť, ak podnikatelia na evidenciu tržieb používajú pokladnicu e-kasa klient.  

Otázka č. 10
Je povinnosť pri používaní pokladnice e-kasa klient tlačiť a následne archivovať vyhotovené neplatné doklady?

Odpoveď:
Zákon č. 289/2008 Z. z. jednoznačne definuje, kedy je podnikateľ povinný doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ vytvárať, ale neuvádza, že podnikateľ používajúci pokladnicu e-kasa klient je povinný „NEPLATNÝ DOKLAD“ aj vytlačiť. Ak ale podnikateľ z pokladnice e-kasa klient doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ vytlačí, vzťahuje sa na neho povinnosť uvedená v § 9 ods. 4 zákona č. 289/2008 o ERP, t. j. má povinnosť „NEPLATNÝ DOKLAD“ archivovať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Vyobrazenie vzoru pokladničného dokladu pri používaní pokladnice e-kasa klient

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené