Externý newsletter finančnej správy 23/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Nová edukačná hra pre deti
 

Finančná správa pripravila edukačnú hru pre žiakov základných škôl. Online hra s názvom MAJLAND jednoduchou a hravou formou vysvetľuje, na čo dane slúžia a prečo je ich platenie dôležité. Finančná správa chce spustením projektu rozšíriť dostupné možnosti, ako si žiaci môžu zlepšiť svoje poznatky v oblasti finančnej gramotnosti. Hra má totiž za cieľ naučiť žiakov, ako funguje daňový mechanizmus a na čo je pre spoločnosť dobrý.
 

 

 

Daňový webový portál TAXEDU


Spolu s 24 expertmi zo 16 krajín sa zástupcovia finančnej správy podieľali na príprave unikátneho webového portálu o daniach s názvom TAXEDU pre užívateľov od 9 do 25 rokov, ktorého obsah je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny. Súčasťou portálu je aj priečinok pre učiteľov, v ktorom nájdu materiály, ktoré môžu využiť pri výučbe finančnej gramotnosti.

 

 

Tlačová beseda k zvyšovaniu finančnej gramotnosti

 

TB ministerstva financií a finančnej správy o zvyšovaní finančnej gramotnosti

 

 

Pripojte sa k eKase hneď a vyhnete sa pokute

Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržby v pokladnici a ešte neprešli na systéme eKasa, aby tak spravili čo najskôr. Momentálne v systéme eKasa eviduje tržbu už viac ako 119 000 pokladníc. Tie vydali viac ako 212 mil. bločkov. Z nich už takmer 90 tisíc overili občania prostredníctvom aplikácie Over doklad. 

 

 

 

Dostatok certifikovaných dodávateľov na trhu s eKasami
 

Finančná správa opätovne upozorňuje podnikateľov, aby pri zavádzaní eKasy spolupracovali iba s certifikovanými dodávateľmi. Finančná správa vydala už 43 kladných rozhodnutí o certifikácii takmer 30 dodávateľom, čo je vyšší počet ako bol počet dodávateľov doteraz používaných elektronických registračných pokladníc. Podnikatelia tak majú z čoho vyberať.  

 

 

 

Nelegálne výrobne cigariet na východe Slovenska
 

Dve výrobné linky na cigarety a na spracovanie tabaku, milióny kusov cigariet neoznačených platnou kontrolnou známkou, tony tabaku a látky poškodzujúce ozónovú vrstvu. To je čiastočný výsledok akcie policajtov NAKA v Michalovciach, ktorí prípad nelegálnej výroby cigariet, vzhľadom na vecnú príslušnosť, odovzdali príslušníkom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS).  

 

 

 

Milióny nelegálnych cigariet a stroje na spracovanie tabaku

Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili ďalšie priestory, v ktorých sa nelegálne spracovával tabak. Výsledkom akcie v Slovenskej Novej Vsi je zaistených viac ako 2,5 tony tabakovej suroviny, 3,5 mil. kusov cigariet, stroje a komponenty na spracovanie tabaku.  

 

 

 

Staňte sa príslušníkom finančnej správy!

 

Stabilná práca a slušný príjem. Pridajte sa k nám!

 

 

Často kladené otázky
 

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Správca dane evidoval u mňa nedoplatky na dani z príjmov. Z akého dôvodu mi nevyplatil  správca dane  daňový bonus za rok 2018 (konkurz prebiehal od 8/2018 a ukončený bol v 10/2018) i keď som bola uznesením okresného súdu oddlžená (teda nemám nedoplatky u správcu dane).

Odpoveď:
Keďže oddlžením daňové nedoplatky nezanikajú (je obmedzené pri oddlžení viesť exekučné konanie), správca dane nevyplatil daňový bonus za rok 2018 z dôvodu, že nedoplatky eviduje naďalej a po zrušení konkurzu v znení zákona o dani z príjmov  správca dane po zrušení  konkurzu použil  daňový bonus (ktorý bol uplatnený za zdaňovacie obdobie r. 2018 v podanom daňovom priznaní) na nedoplatky daňového subjektu vzniknuté pred konkurzom.
 
Otázka č. 2
Som fyzická osoba podnikateľ a neviem prečo som uverejnený na portáli  finančnej správy v zozname daňových dlžníkov, keď som bol v roku 2018 oddlžený okresným súdom, to znamená, že už dlžníkom nie som.
Odpoveď:
Správca dane daňového dlžníka fyzickú osobu (podnikateľ, nepodnikateľ) v oddlžení podľa štvrtej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácie zverejní v zozname dlžníkov, nakoľko daňové nedoplatky dotknuté oddlžením sú v zmysle  uvedeného zákona nevymáhateľné, avšak predmetné daňové nedoplatky nezanikli  a po zrušení konkurzu  sú naďalej evidované správcom dane. Z dôvodu, že daňové nedoplatky dotknuté oddlžením nezanikli, len sa stali nevymáhateľnými, fyzická osoba je i v rozsahu nevymáhateľných daňových nedoplatkov daňovým dlžníkom, a teda jej zverejnenie je v súlade so zákonom.
 
Otázka č. 3
V účtovnej jednotke došlo k trvalému poškodeniu zásob tovaru v dôsledku extrémneho sucha. Účtovná jednotka účtuje o škode a uvedené zásoby tovaru musí zlikvidovať, pretože ich nie je možné predať za zníženú cenu. Je možné sucho alebo mrazy považovať za živelnú pohromu a uvedenú škodu posudzovať podľa § 19 ods. 3 písm. g) bodu 1. zákona o dani z príjmov?
Odpoveď:
Extrémne sucho (príp. mrazy) nie je možné považovať za živelnú pohromu, a to aj vzhľadom na to, že v týchto prípadoch daňovník svojim konaním má možnosť ovplyvniť (zmierniť) následky škôd. Ak v predmetnom prípade z účtovných predpisov vyplynula povinnosť účtovania na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, výška daňového výdavku je limitovaná v § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov výškou prijatých náhrad, napr. od poisťovne.
 
Otázka č. 4
Podnikateľ zaoberajúci sa výrobou, servisom a predajom elektronických registračných pokladníc má na sklade tovaru viacero ihličkových fiskálnych tlačiarní. V dôsledku prechodu na e-kasu  ihličkové fiskálne tlačiarne nebude možné už naďalej používať, v dôsledku čoho sa pre podnikateľa stávajú nepredajným tovarom. Je možné z titulu legislatívnej zmeny uznať obstarávaciu cenu vyradených tlačiarní do daňových výdavkov podľa zákona o dani z príjmov?
Odpoveď:
Ak je ihličková fiskálna tlačiareň využiteľná aj na iný účel, ako je evidencia tržieb, potom odporúčame zvoliť takú obchodnú a cenovú stratégiu, ktorá umožní maximálny dopredaj týchto zariadení. Z týchto dôvodov je potrebné postupovať podľa § 21 ods. 2 písm. n) bod 3 zákona o dani z príjmov a obstarávaciu cenu ihličkových fiskálnych tlačiarní zahrnovať do daňových výdavkov v plnej výške len v tom prípade, ak daňovník preukáže čo aj len minimálny príjem z ich dopredaja.
Ak ihličková fiskálna tlačiareň nie je využiteľná na iný typ prevádzky, ako je evidencia tržieb na účely zákona o používaní ERP, prípadne nie je využiteľná ani na modifikovanú elektronickú registračnú pokladnicu, potom je možné postupovať pri zahrnovaní ich obstarávacej ceny do daňových výdavkov z dôvodu vyradenia podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Daňový subjekt musí byť zároveň schopný preukázať skutočnosť, že ihličková fiskálna tlačiareň nie je využiteľná na iný typ prevádzky, ako je evidencia tržieb, napr. z technickej dokumentácie, alebo potvrdením od výrobcu a pod.
 
Otázka č. 5
Daňovník dosiahol v roku 2019 iba príjem zo závislej činnosti na území SR a príjem z vráteného poistného zo zahraničia. Toto vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti sa považuje za príjem zo závislej činnosti. Môže v tomto prípade zamestnávateľ vykonať zamestnancovi ročné zúčtovanie za zdaňovacie obdobie 2019, alebo je daňovník povinný podať daňové priznanie, nakoľko dosiahol zdaniteľný príjem zo zahraničia?
Odpoveď:
Preplatok na zdravotnom poistení zo zahraničia, ktorý bol vrátený v roku 2019 priamo daňovníkovi, je príjmom plynúcim zo zdrojov v zahraničí. Ak daňovník v roku 2019 dosiahol príjem zo závislej činnosti na území SR a zároveň mu bol vyplatený preplatok na zdravotnom poistení zo zahraničia, potom tento daňovník má povinnosť podať daňové priznanie. Zamestnávateľ v tomto prípade ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti tomuto daňovníkovi nevykoná.
 
Otázka č. 6
Slovenská stavebná spoločnosť uzavrela kontrakt s poľským dodávateľom na vykonanie špeciálnych rozvodov pre podlahové kúrenie v novostavbe, ktorú začala stavať v marci roku 2018. Predpoklad vykonania týchto prác je podľa projektu staviteľa stanovený na 15 mesiacov.
Oznamuje slovenská spoločnosť uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej môže daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou vzniknúť v SR stála prevádzkareň?

Odpoveď:
Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Poľskou republikou sa stavenisko, alebo stavba, alebo montáž, alebo inštalačný projekt považujú za stálu prevádzkareň, ak trvajú dlhšie než 12 mesiacov, počínajúc dňom, keď sa skutočne začala práca. Na základe uvedeného je slovenská spoločnosť povinná do 15 dní po uzavretí zmluvy s poľským dodávateľom oznámiť jej uzavretie, nakoľko môže dôjsť k vzniku stálej prevádzkarne poľského daňovníka na území SR.
 
Otázka č. 7
Zamestnanec bol na rekreácii v kempingu - v stane.   Na faktúre na jeho meno sú všetky náležitosti, kemping vlastní obec, daň z ubytovania bola tiež odvedená. Ostatné podmienky zamestnanec spĺňa. Môžeme zamestnancovi preplatiť 55% z ceny pobytu?
Odpoveď:
Ak boli splnené podmienky §152a ZP(dĺžka pracovného pomeru, doklady...), zamestnávateľ poskytne rekreačný príspevok aj na rekreáciu v stane (podľa §3 Vyhlášky 277/2008 Z. z. ubytovacím zariadením je aj kemping).
 
Otázka č. 8
Dobrý deň, prosím Vás, potvrdenia o návšteve školy na preukázanie nároku na daňový bonus pre šk. rok 2019/2020 majú zamestnanci predkladať zamestnávateľovi naďalej v papierovej forme alebo je nejaká zmena?
Odpoveď:
Všetci zamestnanci , ktorí si chcú uplatniť v 9/2019 nárok na daňový bonus na deti navštevujúce strednú či vysokú školu v dennej forme štúdia v školskom roku 2019/20120,  predložia zamestnávateľovi doklad o návšteve tejto školy v písomnej (papierovej) forme v súlade so znením § 37 ods. 3 zákona o dani z príjmov účinnom do 30.11.2019 (t.j. „po starom“) . Novela tohto ustanovenia zákona o dani z príjmov  má účinnosť až od 1.12.2019.
Zamestnanec s príjmami len zo závislej činnosti, resp. daňovník s príjmami podľa § 6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov podávajúci daňové priznanie za rok 2019 na účely uplatnenia daňového bonusu nebude správcovi dane predkladať potvrdenie o návšteve školy pri štúdiu na strednej či vysokej škole v SR. Potvrdenie o návšteve školy bude prikladať pri štúdiu dieťaťa v zahraničí.
 
Otázka č. 9
Fyzická osoba (nepodnikateľ) vložila v roku 2019 do základného imania obchodnej spoločnosti svoju nehnuteľnosť, ktorú nadobudla kúpou v roku 2017. Vzniká jej v tejto súvislosti nejaká daňová povinnosť na dani z príjmov?
Odpoveď:
Ak došlo zo strany fyzickej osoby ku vkladu nehnuteľnosti do základného imania obchodnej spoločnosti, pričom prípadný príjem z predaja tejto nehnuteľnosti by nebol od dane z príjmov oslobodený, vznikla fyzickej osobe povinnosť zdaniť rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku. Hodnotou vkladaného majetku, ktorým je nehnuteľnosť obstaraná kúpou, je obstarávacia cena tejto nehnuteľnosti. Vzniknutý rozdiel je fyzická osoba povinná zahrnúť do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu, alebo až do jeho úplného zahrnutia postupne, najdlhšie počas siedmich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške 1/7 ročne počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu.
 
Otázka č. 10
Fyzická osoba (nepodnikateľ) vložila do základného imania obchodnej spoločnosti pohľadávku nadobudnutú bezodplatne postúpením, pričom hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka bola menovitá hodnota pohľadávky. Vzniká fyzickej osobe daňová povinnosť, ak na vklad spoločníka bola započítaná suma menovitej hodnoty pohľadávky?
Odpoveď:
Áno, nakoľko vznikol rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku, ktorou je pri pohľadávke nadobudnutej postúpením obstarávacia cena tejto pohľadávky.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Oznamovacia povinnosť pri zmene údajov v pokladnici e-kasa klient

Informácia k platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie a súvisiacich predpisov – aktuálne znenia.

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené