Externý newsletter finančnej správy 24/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Zažite deň colníkov s celou rodinou
 

Už zajtra od 14.00 do 17.00 hod. na Nábreží M. R. Štefánika (Námestie pri obchodnom centre Eurovea) sa budete môcť zoznámiť s prácou finančnej správy. Počas tradičného podujatia „Národný deň colníkov“ zažijete zásah kukláčov, služobné psy budú vyhľadávať drogy a pašovaný tovar, predvedie sa Čestná jednotka finančnej správy a pripomenieme si aj 100.výročie vzniku Colného úradu Bratislava. Príďte medzi nás!


 

 


Termín na podanie odložených DP sa blíži


Pripomíname, že daňovníci, ktorí mali v roku 2018 príjmy zo zahraničia a odložili si podanie daňového priznania k dani z príjmu o 6 mesiacov, majú už len niekoľko dní na podanie tohto DP. Poslednú možnosť urobiť tak bez sankcie, budú mať daňovníci v pondelok, 30. septembra.

 

Rozšírené hodiny call centra

Koncom mesiaca tu bude pre Vás naše  call centrum k dispozícii aj po štandardnej pracovnej dobe nasledovne:
25.9. 2019 - do 19:00 (voľby 1 a 2 do polnoci)
26.9. 2019 - voľba č.1 do 19:00
27.9. 2019 - voľba č.1 do 19:00
30.9. 2019 - do polnoci

 

 

Najviac nepripojených pokladníc je v maloobchode

Aktuálne eviduje tržbu v systéme eKasa viac ako 124 000 pokladníc z celkového počtu približne 220 000 evidovaných v systéme eKasa. Najviac nepripojených pokladníc je v sektore maloobchod. Finančná správa Vás upozorňuje, aby ste sa do systému eKasa zapojili čo najskôr. Do konca roka nezostáva veľa času.  

 

 

 

Kontroly pokladníc a využívania rekreačných preukazov

Kontrolná činnosť finančnej správy má svoje opodstatnenie a prináša výsledky v boji proti daňovým podvodom. Po kontrole registračných pokladníc vzrástli tržby u kontrolovaných podnikateľov o približne 30%. Kontrolóri finančnej správy kontrolovali tiež využívanie rekreačných poukazov.

 

 

 

Nové školania pre verejnosť
 

Začiatok školského roku sa netýka len žiakov a študentov. Podobne ako školy otvárajú svoje dvere pre deti a študentov, tak aj Akadémia finančnej správy otvára nové možnosti školení pre Vás. Aj v tomto školskom roku pre Vás pripravujeme ponuku kurzov z oblasti cla a daní. Ponuku školení nájdete na portáli finančnej správy. Ak ste nenašli školenie, o ktoré by ste mali záujem alebo ak hľadáte školenie šité na mieru, pošlite nám svoj námet, tému alebo požiadavku na adresu vzdelavanie@financnasprava.sk

 

 

 

Nové pravidelné softwarningové upozornenia v colnej oblasti
 

Finančná správa spustila ďalšie softwarningové upozornenia. Za oblasť spotrebných daní bude pravidelne do schránok na portáli finančnej správy zasielať automatizované upozornenia na ukončenie platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky, upozornenie na ukončenie platnosti odberného preukazu a upozornenie na povinnosť vrátiť osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň. Tieto tri softwarningy doplnia viac ako dve desiatky pravidelných softwarningov z daňovej a colnej oblasti. 

 

 

 

Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely

Colný úrad Michalovce zverejňuje informáciu pre humanitárne organizácie a charitatívne združenia o bezodplatnej ponuke drevených paliet. V ponuke je 756 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely. 

 

 

 

Deň colníkov už zajtra!

 

Programom  Vás bude opäť sprevádzať skvelý Slavo Jurko

 

 

Často kladené otázky
 

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Som daňovým rezidentom SR, študujem v ČR a v roku 2018 som popri štúdiu v ČR pracoval na dohodu o pracovnej činnosti, kde môj ročný zárobok dosiahol 80 100 českých korún. Vo februári som svojho zamestnávateľa požiadal o ročné zúčtovanie dane. Z nevedomosti som však nepodal daňové priznanie v SR. Ako mám ďalej postupovať? Je možné podať daňové priznanie po termíne?
Odpoveď:
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 môžete podať aj po lehote na podanie daňového priznania osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade alebo doručiť poštou na Váš miestne príslušný daňový úrad. Nakoľko však daňové priznanie bude podané po lehote na podanie daňového priznania za rok 2018, správca dane uloží sankciu v zmysle §  155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) vo výške min. 30 eur.
 
Otázka č. 2
Rezident SR v daňovom priznaní uvádza príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v ČR. Akým spôsobom má prepočítať cudziu menu na eurá?
Odpoveď:
V prípade, že daňovníkovi plynul príjem v českých korunách, do daňového priznania v SR ho musí prepočítať príslušným kurzom. Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou (napr. poberal v príslušnom zdaňovacom období len príjmy zo závislej činnosti), potom môže na prepočet použiť nasledovné kurzy
o  priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý,
o  kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý v cudzej mene alebo pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky,
o  ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie,
o  priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy.
Ročný priemerný kurz CZK za zdaňovacie obdobie 2018 je 25,647 CZK/EUR.
 
Otázka č. 3
Študent pracoval v roku 2018 na Cypre a dosiahol príjem 5 200 eur. Na potvrdení od cyperského zamestnávateľa je v riadku základ dane uvedený jeho príjem a v riadku daň je nula, nakoľko na Cypre je príjem do 20 000 eur oslobodený od dane. Môže byť príjem (základ dane) z Cypru uvedený v riadku 48 daňového priznania FO typ A (úhrn vyňatých príjmov) aj keď nebol zdanený?
Odpoveď:
Študent (rezident SR) s príjmami zo závislej činnosti vykonávanej na Cypre bude vychádzať zo skutočnosti, že v Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore dani z príjmu a z majetku je určená na zamedzenie dvojitého zdanenia pri príjmoch zo závislej činnosti metóda vyňatia príjmov.
To znamená, že ak je v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia určená metóda vyňatia príjmov, daňovník príjmy zo závislej činnosti (základ dane) vyjme zo zdanenia a uplatní metódu vyňatia, bez ohľadu na efektívne zdanenie príjmov v danom zmluvnom štáte.
 
Otázka č. 4
Som študentka, študujem vo Francúzsku na vysokej škole a v roku 2018 som poberala štipendium, pričom môj príjem bol vyšší ako 1915,01 eura. Iný príjem som nemala. Mám povinnosť uvádzať tento príjem v daňovom priznaní v SR?
Odpoveď:
V odpovedi vychádzame z predpokladu, že ste daňovým rezidentom SR a v roku 2018 Vám plynul len príjem vo forme štipendia, poskytovaného vysokou školou zo zahraničia.
Podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane sú oslobodené štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia.
Za predpokladu, že ide o takéto štipendium, je predmetný príjem oslobodený od dane v SR a do daňového priznania v SR sa nezahŕňa.
 
Otázka č. 5
Podal som Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018, v ktorom som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.9.2019.  Z tohto priznania mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Doteraz som preddavky neplatil. V akých lehotách som povinný tieto preddavky zaplatiť?
Odpoveď:
Preddavkové obdobie je od 1.10.2019 (keďže lehota na podanie daňového priznania za rok 2018 skončila dňa 30.9.2019)  do 31.3.2020 (ak si nepredĺžite lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019). To znamená, že štvrťročné preddavky na daň ste povinný zaplatiť k 31.12.2019 a k 31.3.2020 a ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 tiež do 30.9.2020, tak ste povinný zaplatiť aj štvrťročný preddavok k 30.6.2020 a k 30.9.2020.
 
Otázka č. 6
Mám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 do 30.9.2019. Môžem v daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote na podanie daňového priznania vyhlásiť, že  podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať  vybranému občianskemu združeniu?
Odpoveď:
Áno. Ak ste si  podaným oznámením predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, automaticky sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane. V  daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote do 30.9.2019 vyplníte oddiel – „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktorý je súčasťou daňového priznania (XII oddiel v DPFO typu B). 
 
Otázka č. 7
Zamestnávateľ preplatí zamestnancovi príspevok na rekreáciu vo výške 55% a ďalších 45% zo sociálneho fondu, tak tento príspevok zo sociálneho fondu je tiež oslobodený od dane a odvodov ?
Odpoveď:
Poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnanca zo sociálneho fondu nie je príspevkom zamestnávateľa, ide o čerpanie zo sociálneho fondu (príspevok poskytnutý zo SF), pričom v takomto prípade ide o príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods.1 písm. f) , ktorý však nie je od dane oslobodený, t.j. ide o zdaniteľný príjem. Oslobodená je len suma príspevku zamestnávateľa, t. j. z nákladov /§ 19 ods.2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov/.
 
Otázka č. 8
Zamestnanec priniesol potvrdenie o návšteve školy dieťaťa kde je uvedené forma štúdia - kombinované štúdium (ide o vysokú školu v ČR), považuje sa takáto forma štúdia za sústavnú prípravu na povolanie, teda vzniká zamestnancovi nárok na daňový bonus?
Odpoveď:
Kombinovaná  forma štúdia na vysokej škole v ČR je zvláštna forma štúdia, kde sústavná denná výuka je nahradená konzultáciami v rámci sústredenia, individuálnymi konzultáciami a samoštúdiom. Sústredenia prebiehajú obvykle päťkrát za semester a dĺžka jedného sústredenia nepresahuje 2 dni.
Tzn., že nejde o dennú formu štúdia. Z tohto dôvodu zamestnancovi nevzniká nárok na daňový bonus.
 
Otázka č. 9
Ako zistí občianske združenie, ktoré je príjemcom podielu zaplatenej dane od ktorých darcov mu prídu 3%, 2% alebo 1 % zaplatenej dane? Na účet občianskeho združenia prichádza niekoľko kumulovaných súm, ale  bez akejkoľvek poznámky. Takto nie je možné zistiť, ktorých darcov sa dané sumy týkajú.
Odpoveď:
Zákon o dani z príjmov v § 50 ods. 8 definuje, že po súhlase daňovníka oznámi správca dane prijímateľovi podielu zaplatenej dane označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane a to meno, priezvisko a trvalý pobyt (ak je poskytovateľom fyzická osoba), alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu (ak je poskytovateľom právnická osoba). Správca dane teda poskytne prijímateľovi podielu zaplatenej dane predpísané údaje o daňovníkovi, ktorý mu poukázal  podiel zaplatenej dane, ak túto možnosť vyznačil daňovník v daňovom priznaní alebo vyhlásení. Správca dane však nemôže poskytnúť informáciu o výške podielu zaplatenej dane od  jednotlivých poskytovateľov podielu zaplatenej dane. Zákon o dani z príjmov nestanovuje finančnej správe záväznú lehotu na zaslanie oznámenia, miestne príslušný správca dane ho zasiela prijímateľovi za všetkých poskytovateľov na celom Slovensku v jednom oznámení spravidla  v mesiaci január (teda po skončení kalendárneho roka).
 
Otázka č. 10
Pri prechode obchodnej spoločnosti zo zdaňovacieho obdobia kalendárny rok na  hospodársky rok od 1.10.2019,  v akej výške si môžeme uplatniť odpisy hmotného majetku v skrátenom zdaňovacom období trvajúcom od 1.1. do 30.9.2019, ak bol majetok v stave k 1.1.2019 a jeho využitie trvá naďalej ?
Odpoveď:
Zákon o dani z príjmov umožňuje uplatniť  k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia odpis vo výške  vypočítaného ročného odpisu z toho hmotného majetku, o ktorom daňovník účtuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Ak teda k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, ktoré končí dňom predchádzajúcim zmene na hospodársky rok (od. 1.1. 2019 do 30.9.2019), spoločnosť účtovala o hmotnom majetku, môže uplatniť odpis z tohto hmotného majetku vo výške ročného odpisu. Povinnosť prerušenia odpisovania by nastala  v prípade, ak by došlo k druhej zmene zdaňovacieho obdobia  počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Príloha k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste pri používaní pokladnice e-kasa klient

Informácia k platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie a súvisiacich predpisov – aktuálne znenia.

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti (stavby - jedáleň, kuchyňa)

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti
 (sklad papiera)

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti
 (orná pôda)

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené